پایا ن نامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

نام پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
گروه روان شناسی

حجم :  ۳۴۴ کیلوبایت
دسته بندی : رشته روانشناسی
فرمت : WORD
صفحات :۱۲۵

قیمت : رایگان
رمز فایل: bazar4h.ir
منبع : بازارچه تحقیقاتی

برای دانلود رایگان روی لینک زیر کلیک کنید

رایگان – کلیک کنید

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه۱
بیان مسئله۴
اهمیت و ضرورت پژوهش۹
اهداف پژوهش۱۲
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها۱۳
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی۱۷
عزت نفس در قرآن مجید.
عزت نفس کلی۲۰
عزت نفس اجتماعی۲۱
عزت نفس تحصیلی۲۱
مولفه های عزت نفس۲۱
ماهیت عزت نفس۲۲
نظریات مرتبط با عزت نفس۲۳
سلامت روان۲۸
تعریف سلامت روانی۲۹
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف۳۱
اصول بهداشت روانی۳۳
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی۳۵
عوامل موثر درتامین سلامت روانی۳۷
نقش خانواده درتامین سلامت روانی۳۷
نظریات مرتبط با سلامت روانی۳۸
بهزیستی روانشناختی۴۴
عقب ماندگی ذهنی ۴۸
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر۴۹
ویژگیهای کودک استثنایی۴۹
نیازهای والدین کودکان استثنایی۵۰
احساسات والدین کودکان استثنایی۵۰
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع۶۲
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ۷۳
جامعه آماری ۷۳
نمونه و روش نمونه گیری۷۳
ابزار پژوهش۷۳
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی۷۴
پرسشنامه عزت نفس۷۵
پرسشنامه سلامت روانی۷۵
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها۷۹
فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها۸۱
بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها۸۱
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت۸۱
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن۸۲
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات۸۳
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل۸۴
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد۸۵
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق۸۶
فرضیه اول۹۱
فرضیه دوم۹۲
فرضیه سوم۹۳
فرضیه چهارم۹۴
فرضیه  پنجم۹۵
فرضیه ششم۹۶
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش۱۰۲
بحث و نتیجه گیری۱۰۳
محدودیت های تحقیق۱۰۷
پیشنهادهای تحقیق۱۰۸
فهرست منابع و ماخذ۱۰۹
ضمائم۱۱۲

فهرست جداول
جدول۴-۱-۱ توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ۸۱
جدول۴-۱-۲ توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت۸۱
جدول۴-۱-۳ توزیع پاسخگویان به تفکیک سن۸۲
جدول۴-۱-۴ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات۸۳
جدول۴-۱-۵ توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل۸۴
جدول۴-۱-۶ توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد۸۵
جدول۴-۲-۱ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی۸۶
جدول۴-۲-۲ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی۸۷
جدول۴-۲-۳ میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی۸۸
جدول۴-۲-۴ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی۸۹
جدول۴-۲- ۵ میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی۹۰
جدول۴-۳-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی۹۱
جدول۴-۳-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی۹۲
جدول۴-۳-۳ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی۹۳
جدول۴-۳-۴ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی۹۴
جدول۴-۳-۵ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی۹۵
جدول۴-۳-۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی۹۶
جدول۴-۳-۶-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی۹۷
جدول۴-۳-۶-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی۹۸
جدول ۴-۴ بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین۹۹
جدول ۴-۵ بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت۱۰۰

 

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی ۷ ماده آن برای نشانه های جسمانی و ۷ ماده دیگر آن علایم اضطراب و ۷ ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و ۷ ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که ۱۹ ماده آن برای رضایت از زندگی و ۱۳ ماده آن برای معنویت و ۱۹ ماده آن برای شادی و خوش بینی و ۸ ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و ۸ ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و ۱۰ ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

کلید واژه ها:عزت نفس،سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی

برای دانلود رایگان روی لینک زیر کلیک کنید

رایگان – کلیک کنید