بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران

نام مقاله :: بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران
حجم فایل :: کیلو بایت پیش بینی زلزله در ایران
دسته بندی:: رشته زمین شناسی
فرمت :: pdf
صفحات ::

قیمت : رایگان
منبع : بازارچه تحقیقاتی
چکیده:
در مقاله حاضر با نگاه به تاریخچه پیش بینی زلزله در ایران، ضمن برگرفتن آخرین دستاوردهای علمی در مورد پیش بینی زلزله و مروری بر پیش بینی زلزله در ایران، تلاش می شود تا با دیدی نظری نسبت به امکان پیش بینی زلزله بحث شود. مطالعه پیش بینی زلزله در ایران مشخص میکند که بیشتر تلاش های تاریخی در این راستا از سوی منجمان و پیشگویان انجام شده است. به این منظور ابتدا از تاریخچه پیش بینی زلزله با اشاره به موارد موفق ثبت شده در تاریخ ایران آغاز می کنیم. سپس بر اساس تجربه کسب شده در پیش بینی زلزله با بزرگای بیش از ۷ در سایر نقاط جهان برای نمایش عملی بودن این فرض در ایران، زلزله های اصلی دهه ۷۰ میلادی به بعد در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده است. در نهایت مشخص میشود که اندازه رخداد بعدی با توان لرزه زائی و در نتیجه طول گسل فعال و شعاع از کانون رخداد زلزله اصلی متناسب بوده است. به این ترتیب به لحاظ نظری نشان داده شده است که پیش بینی زلزله در ایران امکانپذیر است.

– طراحی یک نوع میراگر اصطکاکی جدید همراه با لنت ترمز

[download id=”8″]