پایان نامه سازمان تامین اجتماعی

نام پروژه ::سازمان تأمین اجتماعی

دانشکده فنی مهندسی – گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۱۶

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

4900 تومان – خرید

فهرست مطالب:
فصل اول:
کلیات
مقدمه: ۲
۱-۱-بیان مسئله ۳
۱-۲-فرضیه های تحقیق ۴
۱-۳-مدل تحلیلی ۴
۱-۴-متغیرها ۵
۱-۴-۱-تعریف نظری ۵
۱-۵-تعاریف عملیاتی: ۶
۱-۷-مسائل اصلی مورد پژوهش ۷
۱-۸-مسائل فرعی مورد پژوهش ۷
۱-۹-بیمه ۸
۱-۱۰-بیمه شده ۸
۱-۱۱-سازمان تأمین خدمات درمانی ۸
۱-۱۲-بیمه درمان ۹
۱-۱۳-بیمه درمانی اجباری ۹
۱-۱۴-روش درمان غیر مستقیم ۱۰
۱-۱۵-روش درمان مستقیم ۱۰
فصل دوم :
ادبیات تحقیق
۲-۱-مرور تاریخچه: ۱۲
۲-۲-تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی در ایران ۱۳
۲-۲-۱-صندوق حمایتی یا احتیاط در ایران ۱۳
۲-۳-صندوق تعاون و بیمه کارگران ۱۵
۲-۴-پیدایش بیمه خصوصی ۲۰
۲-۵-پیشینه پژوهش ۲۴
۲-۵-۱-بیمه های اجتماعی بعد از جنگ جهانی اول و دوم ۲۴
۲-۶-ارکان و تشکیلات ۲۶
۲-۷-تحقیقات خارجی ۲۷
۲-۷-۱-معرفی سیستم تأمین اجتماعی کشور نروژ ۲۷
۲-۷-۲-معرفی سیستم تأمین اجتماعی اسپانیا ۲۷
۲-۷-۳-معرفی سیستم تأمین اجتماعی کشور استرالیا ۲۸
۲-۷-۴-معرفی سیستم تأمین اجتماعی کشور آرژانتین ۲۹
۲-۷-۵-معرفی سیستم تأمین اجتماعی بلژیک ۲۹
۲-۷-۶-معرفی سیستم تأمین اجتماعی کشور ژاپن ۳۰
۲-۷-۷-معرفی سیستم تأمین اجتماعی کشور چین ۳۱
۲-۷-۸-معرفی سیستم تأمین اجتماعی آلمان ۳۲
۲-۷-۹-معرفی سیستم تأمین اجتماعی انگلستان ۳۲
۲-۷-۱۰-معرفی سیستم تأمین اجتماعی کشور سوئیس ۳۳
۲-۷-۱۱-معرفی سیستم تأمین اجتماعی کشور رومانی ۳۴
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱-سیر تحولات بیمه درمان ۳۶
۳-۱-۱-از آغاز تا سال ۱۳۵۴ ۳۶
۳-۱-۲-از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۷۳ ۳۷
۳-۲-ارزیابی خدمات درمانی سازمان از نظر بیمهشدگان ۳۸
۳-۲-۱-ارزیابی خدمات درمان مستقیم ۳۸
۳-۳-چهار چوب نظری مسأله تحقیق ۳۹
۳-۴-روش تحقیق ۴۲
۳-۵-مدل تحلیلی ۴۳
۳-۶-خلاصه اهم نکات نماگرهای درمان (سال ۱۳۸۴) ۴۴
۳-۷-امکانات درمانی متعلق به سازمان ۴۴
۳-۸-نحوه استفاده از درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم در تهران ۴۸
۳-۸-۱-درمان مستقیم در استان تهران ۴۸
۳-۸-۲-درمان غیر مستقیم در استان تهران ۴۸
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-شیوه های ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان ۵۶
۴-۲-تأمین اجتماعی: ضرورت جهان امروز ۵۸
۴-۳-خدمات درمانی در ایلات متحده ۵۸
۴-۴-توزیع قدرت در ایالات متحده ۶۰
۴-۵-قدرت در بخش مراقبت پزشکی ایالات متحده ۶۲
۴-۶-جامعه آماری و جمعیت نمونه ۶۷
۴-۷-وضعیت تحصیلی بیمه شدگان ۷۷
۴-۸-توزیع سطوح تحصیلی بر حسب گروههای سنی ۷۸
۴-۹-وضعیت تحصیلی فرزندان تحت تکفل ۸۰
۴-۱۰-نتیجه گیری ۸۲
فصل پنجم
آمار عملکرد سازمان تأمین اجتماعی – شعبه بافق
۵-۱-فاصله زمانی ۱/۴/۸۸ لغایت ۳۱/۳/۸۹ ۸۵
۵-۱-۱-واحد درآمد: ۸۵
۵-۱-۲-واحد امور فنی بیمه شدگان: ۸۵
۵-۱-۳-واحد امور فنی مستمریها: ۸۶
۵-۱-۴-واحد امور نام نویسی و حسابهای انفرادی: ۸۶
۵-۱-۵-واحدامور مالی ۸۶
۵-۱-۶-جمع کل پرداختی بابت تعهدات فوق در فاصله زمانی ۱/۴۴/۸۸ لغایت ۳۱/۳/۸۹ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۴/۹۳ریال . ۸۷
۵-۲-در فاصله زمانی ۱/۶/۹۰ لغایت ۳۱/۵/۹۱ ۸۷
۵-۲-۱-واحد درآمد: ۸۷
۵-۲-۲-واحد امور فنی بیمه شدگان: ۸۸
۵-۲-۳-واحد امور فنی مستمریها: ۸۸
۵-۲-۴-واحد امور نام نویسی و حسابهای انفرادی: ۸۸
۵-۲-۵-تعداد روز سوابق اعلام شده به سایر شعب و واحدهای داخلی شعبه (فنی، مستمریها،فنی بیمه شدگان) ۸۹
۵-۲-۶-واحدامور مالی ۸۹
۵-۲-۷- واحد بازرسی کارگاهها ۸۹
۵-۳-در فاصله زمانی ۱/۴/۹۱ لغایت ۳۱/۳/۹۲ ۸۹
۵-۳-۱-واحد درآمد: ۸۹
۵-۳-۲-واحد امور فنی بیمه شدگان: ۹۰
۵-۳-۳-واحد امور فنی مستمریها: ۹۰
۵-۳-۴-واحد امور نام نویسی و حسابهای انفرادی: ۹۱
۵-۳-۵-واحدامورمالی ۹۱
۵-۳-۶-واحد بازرسی کارگاهها: ۹۲
۵-۴-گزارش مقایسه ای عملکرد تأمین اجتماعی شعبه بافق ۱۰۵
۵-۵-مشمولین قانون تأمین اجتماعی عبارتنداز: ۱۰۶
۵-۶-از مهمترین تسهیلات ایجاد شده جهت اقشار مختلف بیمه شدگان: ۱۰۷
منابع و مأخذ ۱۱۴

فهرست جداول

جدول ۳-۱: تعداد واحدهای درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک نوع واحد در پایان سال ۱۳۷۲ ۴۴٫
جدول ۳-۲: توزیع واحدهای درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک نوع در استان تهران ۴۵
جدول۳-۳: توزیع تعداد تخت در بیمارستانهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی ۴۵
جدول ۳-۴: تعداد بیمارستانهای فعال متعلق به سازمان بر حسب استقرار در استان تهران ۴۵
جدول ۳-۵: هزینه درمان (بستری و سرپایی) سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک نوع خدمات درمانی ۴۶
جدول شماره ۳-۶: توزیع مراجعین (تأمین اجتماعی، سایر بیمه ها و غیر بیمه ای) به خدمات پاراکلینیکی سرپایی در درمان مستقیم ۴۷
جدول شماره ۳-۷ :سیر تحول خدمات درمانی و نحوه ارائه آن توسط مؤسسات حمایت کننده ۴۸
ادامه جدول شماره ۳-۶: توزیع مراجعین (تأمین اجتماعی، سایر بیمه ها و غیر بیمه ای) به خدمات پاراکلینیکی سرپایی در درمان مستقیم ۵۲
جدول شماره ۳-۸: توزیع امکانات درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی در درمان غیرمستقیم استان تهران ۵۳
جدول شماره ۴-۱:نسخ رسیدگی شده در مراکز خصوصی و دولتی بر حسب سرپایی و بستری در درمان غیر مستقیم استان تهران( واحد ۱۰۰۰ نفر) ۶۶
جدول شماره ۴-۲: نسبت پزشکان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت تحت پوشش درمان (سال ۱۳۸۴) ۶۷
جدول شماره ۴-۳: تعداد افراد تحت پوشش درمان به ازای یک تخت فعال در درمان مستقیم، سرانه هزینه های درمان غیر مستقیم و سرانه وصولی (سال ۱۳۸۴) ۶۹
جدول شماره ۴-۴: شاخصهای مقایسهای درمان مستقیم و غیر مستقیم (سال ۱۳۸۴) ۷۰
جدول شماره ۴-۵: شاخصهای مقایسهای درمان مستقیم و غیر مستقیم (سال ۱۳۸۴) ۷۱
جدول شماره ۴-۶: شاخصهای مقایسهای درمان مستقیم و غیر مستقیم (سال ۱۳۸۴) ۷۳
جدول شماره ۴-۷: تعداد مراجعین سرپایی استان تهران بر حسب تخصصهای پزشکی در مراکز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ۷۴
جدول ۴-۸: نسخ رسیدگی شده در مراکز خصوصی و دولتی بر حسب سرپایی و بستری در درمان غیر مستقیم استان تهران ۷۵
جدول شماره ۴-۹: توزیع فراوانی گروههای سنی پاسخگویان ۷۶
جدول شماره ۴-۱۰: توزیع طبقات سنی پاسخگویان ۷۷
جدول شماره ۴-۱۱: توزیع فراونی سطوح تحصیلی بیمه شدگان ۷۸
جدول شماره ۴-۱۲: توزیع سطوح تحصیلی بر حسب گروههای سنی بیمه شدگان ۷۹
جدول ۴-۱۴: توزیع سطوح تحصیلی بر حسب گروههای سنی بیمه شدگان ۸۰
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی فرزندان تحت تکفل ۸۰
جدول ۵-۱:تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی – پایان خرداد ماه ۱۳۹۱ ۹۳
جدول ۵-۲:تعداد مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک نوع مستمری – پایان خرداد ماه ۱۳۹۱ ۹۵
جدول ۵-۳:تعداد بیمه شدگان در معرض خطر وحوادث ناشی از کار سازمان تأمین اجتماعی – پایان خرداد ۱۳۹۱ ۹۷
جدول ۵-۴:تعداد حوادث ناشی از کار به تفکیک علت وقوع حادثه*سازمان تأمین اجتماعی- پایان خرداد ماه ۱۳۹۱ ۹۸
جدول ۵-۶:تعداد بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران به تفکیک صندوق* – پایان خرداد ماه ۱۳۹۱ ۱۰۰
جدول ۵-۷:تعداد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری – پایان شهریور ماه ۱۳۹۱ ۱۰۲
جدول ۵-۸:تعداد کارگزاریها و خانوار بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر- پایان شهریور ماه ۱۳۹۱ ۱۰۴
جدول ۵-۹:آمار تعداد کل بیمه شدگان اصلی ۱۰۷
جدول ۵-۱۰:آمار مقایسه ای تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت وبیمه بیکاری ۱۰۸
جدول ۵-۱۱:آمار تعداد استفاده کنندگان از تعهدات بلندمدت طی سالهای ۸۹ و۹۰ ۱۰۹
جدول ۵-۱۲:وضعیت کارگاههای محاسبات وبازرسی ۱۱۰
جدول ۵-۱۳:آمار مربوط به حساب انفرادی بیمه شدگان (صدور دفترچه درمانی بیمه شدگان، اعلام سوابق،نامنویسی) ۱۱۱
جدول ۵-۱۴:وضعیت اسناد بیمه ای، برقراری انواع بیمه های خاص وبیمه بیکاری ۱۱۲

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار۵-۱: توزیع بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک نوع بیمه و استان – پایان خرداد ۱۳۹۱ ۹۴
نمودار ۵-۲: توزیع مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی – پایان خرداد ۱۳۹۱ ۹۶
نمودار ۵-۳:توزیع بیمه شدگان در معرض خطر و حوادث ناشی از کار سازمان تأمین اجتماعی – پایان خرداد ماه۱۳۹۱ ۹۸
نمودار ۵-۵:توزیع حوادث ناشی از کار به تفکیک علت وقوع حادثه – سازمان تأمین اجتماعی – پایان خرداد ۱۳۹۱ ۹۹
نمودار ۵-۶:توزیع بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران به تفکیک صندوق – پایان خرداد ماه۱۳۹۱ ۱۰۱
نمودار ۵-۷:توزیع مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری – پایان شهریور ماه ۱۳۹۱ ۱۰۳
نمودار ۵-۸:توزیع خانوار بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر – پایان شهریور ماه ۱۳۹۱ ۱۰۵
نمودار ۵-۹:آمار تعدادکل بیمه شدگان اصلی ۱۰۷
نمودار ۵-۱۰:آمار مقایسه ای تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت وبیمه بیکاری ۱۰۸
نمودار ۵-۱۱:آمار تعداد استفاده کنندگان از تعهدات بلندمدت طی سالهای ۸۹ و۹۰ ۱۰۹
نمودار ۵-۱۲:وضعیت کارگاههای محاسبات وبازرسی ۱۱۰
نمودار ۵-۱۳:آمار مربوط به حساب انفرادی بیمه شدگان (صدور دفترچه درمانی بیمه شدگان، اعلام سوابق،نامنویسی) ۱۱۱
نمودار ۵-۱۴:وضعیت اسناد بیمه ای، برقراری انواع بیمه های خاص وبیمه بیکاری ۱۱۲

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

4900 تومان – خرید