سنجش کیفیت زندگی درمناطق روستایی

نام پروژه ::سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستاییسنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی
مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
حجم فایل ::۱٫۴۶ کیلو بایت
دسته بندی::رشته  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۶۴

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات تحقیق صفحه
-۱-۱ مقدمه.
-۲-۱ طرح مسئله
-۳-۱ پیشینه تحقیق
-۴-۱ سوالات تحقیق
-۵-۱ فرضیات تحقیق
-۶-۱ اهمیت و اهداف تحقیق
-۷-۱ ابزار و روش انجام تحقیق
-۸-۱ تعریف واژه های عملیاتی تحقیق
-۹-۱ محدودیتهای تحقیق
۲ فصل دوم: مبانی نظری تبیین کننده تحقیق
-۱-۲ مقدمه
-۲-۲ مفاهیم راهبردی
-۱-۲-۲ مفهوم توسعه
-۲-۲-۲ تغییر
-۳-۲-۲ تحول
-۴-۲-۲ پیشرفت
-۳-۲ توسعه پایدار
-۴-۲ ابعاد توسعه پایدار
۵-۲ – اهداف توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار
-۶-۲ رابطه توسعه پایدار روستایی و کیفیت زندگی
-۷-۲ مفهوم کیفیت زندگی
-۸-۲ چهارچوب کیفیت زندگی
۹-۲ شاخصهای کیفیت زندگی
-۱۰-۲ ابعاد کیفیت زندگی
-۱۱-۲ رویکردهای کیفیت زندگی
-۱-۱۱-۲ رویکرد عاملیت گرا
-۱-۱-۱۱-۲ رویکرد مطلوبیت گرایی
۲-۱-۱۱-۲ رویکردهای ارزشهای عام
-۳-۱-۱۱-۲ رویکردهای نیاز محور
-۱-۳-۱-۱۱-۲ رویکردهای نیازهای اساسی
-۲-۳-۱-۱۱-۲ رویکرد توسعه انسانی
-۳-۳-۱-۱۱-۲ نظریه نیازهای انسانی
-۴-۱-۱۱-۲ رویکرد قابلیتی
-۲-۱۲-۲ رویکردهای ساختارگرا
-۱-۲-۱۲-۲ کیفیت فراگیر زندگی برگر، اشمیت و نول
-۲-۲-۱۲-۲ کیفیت اجتماعی
-۱۳-۲ کیفیت زندگی از منظر برنامه ریزی: تلفیق رویکردها
-۱۴-۲ رویکردها، نظریه ها و مدلهای تفسیر کننده کیفیت زندگی
-۱۵ جمعبندی و نتیجه گیری… -۲
فصل سوم: روششناسی تحقیق
-۱-۳ مقدمه
-۲-۳ فرضیات تحقیق
-۳-۳ عملیاتی کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق
-۱-۳-۳ شاخصهای ارزیابی کننده بعد کالبدی-محیطی
-۲-۳-۳ شاخصهای ارزیابی کننده بعد اقتصادی
-۳-۳-۳ شاخصهای ارزیابی کننده بعد اجتماعی
-۴-۳ فرآیند انجام تحقیق
-۵-۳ معرفی منطقه مورد مطالعه
مقدمه
-۲-۵-۳ موقعیت محدوده مورد مطالعه
-۳-۵-۳ زمین شناسی
-۴-۵-۳ ژئومورفولوژی
-۵-۵-۳ خصوصیات آب و هوایی
-۶-۵-۳ خاک
-۷-۵-۳ پوشش گیاهی
-۸-۵-۳ ویژگی های اجتماعی
-۱-۸-۵-۳ پیشینه سکونت و استقرار جمعیت در منطقه.
-۲-۸-۵-۳ ویژگی های جمعیت
-۳-۸-۵-۳ حرکات جمعیتی
-۴-۸-۵-۳ سواد و تحصیلات
-۵-۸-۵-۳ اوضاع کلی
-۹-۵-۳ وضع موجود منطقه مورد مطالعه برحسب شاخص های تحقیق
-۱-۹-۵-۳ وضعیت اشتغال
-۲-۹-۵-۳ وضعیت سواد و آگاهی
-۳-۹-۵-۳ وضعیت دهستان از نظر خدمات زیربنایی
-۴-۹-۵-۳ وضعیت دهستان از نظر دسترسی به خدمات تولیدی و مصرفی
-۵-۹-۵-۳ وضعیت دهستان از نظر مسکن و معابر
-۶-۹-۵-۳ وضعیت دهستان از نظر مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون مزارع
-۷-۹-۵-۳ وضعیت کشاورزی در دهستان جهادآباد
-۶-۳ جمع بندی و قابلیت ها و محدودیت های دهستان جهادآباد
-۷-۳ جامعه نمونه
-۸-۳ روایی و پایایی
فصل چهارم: یافته های تحقیق
-۱-۴ یافته های توصیفی
تجانس و سنخیت اعضای مشاع
-۲-۱-۴ فاصله مشاع ها تا شهر
-۳-۱-۴ وضعیت سواد اعضای مشاع
-۴-۱-۴ رتبه عملکرد مشاع ها(حاصل تحلیل های بخش بعدی) و وضعیت مشاع ها از نظر فاصله تا
شهر، سطح سواد اعضا و میزان سنخیت اعضای مشاع با هم
-۲-۴ یافته های تحلیلی (آمار استنباطی)
-۱-۲-۴ تعیین وزن شاخص های ارزیابی کننده عملکرد تعاونی های مشاع.
..(TOPSIS) -2-2-4 تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل
-۳-۲-۴ تحلیل های تحقیق در بعد کالبدی-محیطی
-۱-۳-۲-۳ آزمون فرضیه اول
-۲-۳-۲-۳ آزمون فرضیه دوم
-۳-۳-۲-۳ یافته تحقیق در بعد کالبدی محیطی
-۴-۲-۴ تحلیل های تحقیق در بعد اجتماعی
-۱-۴-۲-۴ آزمون فرضیه سوم
-۲-۴-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم
-۳-۴-۲-۴ یافته های تحقیق در بعد اجتماعی
-۳-۲-۴ رتبه بندی سطح عملکرد و میزان مشارکت در تعاونی های مشاع
-۴-۲-۴ تحلیل رگرسیون و رابطه خطی معنادار بین عوامل سطح توسعه یافتگی و میزان مشارکت
اعضای مشاع
-۵-۲-۴ تحلیل های تحقیق در بعد اقتصادی
-۱-۵-۲-۴ آزمون فرضیه پنجم
-۲-۵-۲-۴ آزمون فرضیه ششم
-۳-۵-۲-۴ یافته های تحقیق در بعد اقتصادی
-۶-۲-۴ نتیجه گیری
نتایج تحقیق بر حسب مباحث نظری تحقیق
-۲-۶-۲-۴ نتایج تحقیق بر حسب تحلیل های صورت گرفته
پیشنهادات و راهکارها
فهرست اشکال:
۱)موانع و مسایل توسعه بخش کشاورزی ایرانشکل( ۲
۲): ساز مان تولید پایدار و پاسخ گو- شکل( ۲
۳)-ساختارهای اجتماعی و فضاسازی صورت گرفته برای تحقق نهادها و آرمان های مردم در – شکل( ۲
پس از انقلاب.
۴)- چارچوب نظری تحقیق- شکل( ۲
۱-مدل مفهومی فرآیند انجام تحقیق- شکل ۳
۲-مدل مفهومی تحقیق- شکل ۳
فهرست جداول:
۱)- پیشینه تحقیق در خصوص ارزیابی عملکرد تعاونی های مشاع- جدول( ۱
۱)-مقایسه عملکرد نظام های بهره برداری در ایران- جدول( ۲
۲)الگوها، رهیافت ها و رویکرد های توسعه روستایی و کشاورزی- جدول( ۲
۱۳۳۵- ۱)-جمعیت و نرخ رشد شهرستان دلفان طی سال های ۸۵ – جدول ( ۳
۲)-جمعیت شهری و روستایی شهرستان دلفان- جدول( ۳
…….. ۳) نسبت تعداد باسوادان و بی سوادان به کل جمعیت شهر دلفان در سال ۱۳۸۵ – جدول( ۳
۴)- وضعیت سواد و بی سوادی در دهستان جهادآباد- جدول( ۳
۵)-سطح زیرکشت و مقدار تولید محصولات کشاورزی در دهستان جهادآباد- جدول( ۳
۱)-عملکرد مشاع ها و وضعیت آنها از نظر سواد،تجانس و فاصله تا شهر- جدول( ۴
۲) وزن دهی به شاخص های عملکرد تعاونی های مشاع به روش دو به دویی یا زوجی.. – جدول( ۴
۳):- رتبه بندی تعاونی های مشاع به روش تاپسیس- جدول( ۴
تک نمونه ای) برای شاخص میزان رضایت از خدمات زیربناییt) 4)-آزمون – (جدول ۴
جدول( ۴
تک نمونه ای) برای شاخص میزان حفاظت از منابعt) 6)-آزمون – (جدول ۴
تک نمونه ای برای مقایسه شاخص حفاظت از منابع بین مشاع هاt 7)-آزمون – جدول( ۴
تک نمونه ای) برای شاخص میزان مشارکتt) 8)-آزمون – (جدول ۴
تک نمونه ای برای مقایسه شاخص مشارکت بین مشاع هاt 9): آزمون – جدول( ۴
تک نمونه ای) برای شاخص میزان دسترسی به نهاده ها و خدماتt) 10 )-آزمون – جدول( ۴
تک نمونه ای برای مقایسه شاخصدسترسی به خدمات تولیدی و مصرفی بین t 11 ): آزمون – جدول( ۴
مشاع ها
۱۲ )-ارزیابی میزان مشارکت و همکاری بین اعضا- جدول( ۴
۱۳ )رتبه بندی سطح عملکرد و میزان مشارکت در تعاونی های مشاع- جدول( ۴
تک نمونه ای) برای شاخص های میزان بهره وری و کیفیت اشتغالt) 14 )- آزمون – (جدول ۴
تک نمونه ای برای مقایسه شاخص های بهره وری و کیفیت اشتغال بین مشاع t 15 )- آزمون – جدول( ۴
ها.
تک نمونه ای) برای شاخص میزان مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون مزرعهt) 16 )-آزمون – (جدول ۴
تک نمونه ای بر بر روی شاخص های ضریب مدرنیزاسیون و t 17 )- نتایج حاصل از آزمون – جدول( ۴
ضریب مکانیزاسیون.
تک نمونه ای برای مقایسه شاخص های محیطی و کالبدی بین مشاع ها t 18 ): آزمون – جدول( ۴
تک نمونه ای برای مقایسه شاخص های اجتماعی بین مشاع هاt 19 ): آزمون – جدول( ۴
تک نمونه ای برای مقایسه شاخص های اقتصادی بین مشاع هاt 20 )- آزمون – جدول( ۴
فهرست نمودارها:
۱-نسبت جمعیت شهری و روستایی دلفان- نمودار ۳
۱)-مقایسه میزان تجانس در مشاع ها در دو دوره ابتدای عضویت و در حال حاضر – نمودار( ۴
۲)-مقایسه مشاع ها از نظر فاصله تا شهر- نمودار( ۴
۳)-مقایسه سطح سواد اعضای مشاع ها- نمودار( ۴
۴): معادله خطی رابطه بین سطح عملکرد تعاونی های مشاع و مشارکت بین اعضاء – نمودار( ۴
۱)- نقشه منطقه مورد مطالعه- نقشه(

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت