سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید

نام پروژه ::سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید – مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حجم فایل ::۳٫۶۵۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :: pdf
صفحات ::۲۴۳

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
۱ مقدمه ۱ -۱
۲ طرح مسئله ۱ -۱
۳ اهداف تحقیق ۳ -۱
۴ سئوالات تحقیق ۴ -۱
۵ فرضیات تحقیق ۴ -۱
۶ روش انجام تحقیق ۵ -۱
۷ روش برآورد حجم نمونه و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶ -۱
۸ پیشینه مطالعاتی و ضرورت انجام تحقیق ۱۰ -۱
۹ مشکلات و موانع تحقیق ۱۲ -۱
۱۰ واژه شناسی تحقیق ۱۲ -۱
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۱ مقدمه ۱۵ -۲
۲ کیفیت زندگی ۱۵ -۲
۱ قلمرو مفهوم کیفیت زندگی ۱۷ – ۲-۲
۳ کیفیت محیط ۱۹ -۲
۱ مفهوم محیط ۱۹ – ۳-۲
۲ محیط شهری ۲۳ – ۳-۲
۳ کیفیت محیط شهری ۲۴ – ۳-۲
۴ ابعاد کالبدی محیط و تأثیر آن بر ارتقاء زندگی ۲۸ -۲
ب
۵ حساسیت کیفیت محیط در فرایند برنامه ریزی شهری ۳۳ -۲
۶ دیدگاهها و نظریه های مربوط به کیفیت محیط شهری ۳۶ -۲
۱ دیدگاه سیاستگذاران ۳۶ -۶-۲
۲ دیدگاه شناختی- روانشناسی ۴۰ -۶-۲
۳ دیدگاه تحقیقات تجربی ۴۴ -۶-۲
۷ شهرهای جدید ۴۶ -۲
۱ سابقه تاریخی زمینه های شکل گیری شهرهای جدید ۴۶ – ۷-۲
۲ اهداف ایجاد شهرهای جدید ۵۱ – ۷-۲
۳ آسیب شناسی شهرهای جدید ۵۳ – ۷-۲
۸ نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری رساله ۵۸ -۲
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۱ مقدمه  ۶۱ -۳
۲ سنجش مفاهیم سلسله مراتبی چند معیاره ۶۱ -۳
۱ مدلهای تصمیم گیری چند معیاره ۶۱ – ۲-۳
۱ مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه ۶۴ -۱- ۲-۳
۲ روشهای تحلیل تصمیم گیری چند شاخصه ۶۶ -۱- ۲-۳
۲ فرایند ارزیابی مفهوم کیفیت محیطی چند شاخصه ۶۸ – ۲-۳
۳ رویکردهای تحلیل در سنجش کیفیت محیط ۶۹ – ۲-۳
۷۰ (CFA) ۱ روش تحلیل عامل تأییدی -۳- ۲-۳
۷۳ (HMR) ۲ روش رگرسیون سلسله مراتبی چند گانه -۳- ۲-۳
۷۵ (MAU) ۳ روش مطلوبیت چند شاخصه -۳- ۲-۳
۷۸ (CA) ۴ روش تحلیل هم پیوند -۳- ۲-۳
ت
۴ مقایسه روشها و نتیجه گیری ۸۲ – ۲-۳
۳ روش انتخابی برای سنجش کیفیت محیط شهری در شهر جدید هشتگرد ۸۳ -۳
۱ تعیین شاخصها و زیرشاخصهای سازنده در سطوح مختلف مدل ۸۳ – ۳-۳
فصل چهارم : معرفی منطقه مورد مطالعه
۱ مقدمه ۸۸ -۴
۲ ویژگیهای جغرافیایی و محیطی ۸۸ -۴
۱ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات اداری ۸۸ – ۲-۴
۲ توپوگرافی ۹۳ – ۲-۴
۳ زمین شناسی ۹۳ – ۲-۴
۴ وضعیت آب و هوا ۹۵ – ۲-۴
۳ وضعیت اجتماعی- اقتصادی ۹۶ -۴
۱ مقدمه ۹۶ – ۳-۴
۲ نحوه شکل گیری شهر ۹۷ – ۳-۴
۳ تحولات اجتماعی و جمعیتی ۹۸ – ۳-۴
۴ وضعیت اقتصادی ۱۰۳ – ۳-۴
۱ جمعیت فعال، تعداد شاغلین و بیکاران ۱۰۳ -۴- ۳-۴
۲ روندهای اقتصادی شهر ۱۰۴ -۴- ۳-۴
۴ منظر شهری و کالبدی ۱۰۵ -۴
۱ الگوی توسعه کالبدی شهر ۱۱۲ – ۴-۴
۲ وضعیت انواع کاربریها و سرانه ها ۱۱۳ – ۴-۴
۵ آمارهای توصیفی  ۱۱۷ -۴
۱ آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه ۱۱۷ – ۵-۴
ث
۱ سن ۱۱۷ -۱- ۵-۴
۲ جنسیت ۱۱۹ -۱- ۵-۴
۳ وضعیت تأهل ۱۲۰ -۱- ۵-۴
۴ محل تولد ۱۲۰ -۱- ۵-۴
۵ تحصیلات ۱۲۱ -۱- ۵-۴
۶ شغل  ۱۲۲ -۱- ۵-۴
۷ درآمد ۱۲۴ -۱- ۵-۴
۸ مدت اقامت ۱۲۴ -۱- ۵-۴
۹ شکل و فرم سکونت ۱۲۵ -۱- ۵-۴
۱۰ نوع مالکیت مسکن ۱۲۶ -۱- ۵-۴
۱۱ مساحت محل سکونت ۱۲۷ -۱- ۵-۴
۱۲ تعداد اتاق خواب ۱۲۷ -۱- ۵-۴
۲ آمارهای توصیفی کیفیت محیط شهری شهر جدید هشتگرد ۱۲۸ – ۵-۴
۱ کیفیت شاخصهای محیط شهری ۱۲۸ -۲- ۵-۴
۱ ویژگیهای کالبدی- فضایی ۱۲۸ -۱-۲- ۵-۴
۲ ویژگیهای عملکردی- ساختاری ۱۳۰ -۱-۲- ۵-۴
۳ ویژگیهای محتوایی (اجتماعی، فرهنگی و محیطی) ۱۳۱ -۱-۲- ۵-۴
۴ کیفیت محیط شهری ۱۳۲ -۱-۲- ۵-۴
۲ کیفیت شاخصهای محیط سکونتی شهری ۱۳۳ -۲- ۵-۴
۳ کیفیت محیط شهری شهر جدید هشتگرد ۱۳۴ -۲- ۵-۴
۶ نتیجه گیری ۱۳۵ -۴
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها
ج
۱ مقدمه  ۱۳۸ -۵
۲ فرایند انجام تجزیه و تحلیل ۱۳۸ -۵
۳ سنجش میزان روایی سئوالات پرسشنامه ۱۳۹ -۵
۴ نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۹ -۵
۱ ویژگیهای کالبدی- فضایی ۱۳۹ – ۴-۵
۱ ارزیابی کیفیت ۱۳۹ -۱- ۴-۵
۲ مقایسه کیفیت در فازهای مختلف ۱۴۰ -۱- ۴-۵
۲ ویژگیهای عملکردی- ساختاری ۱۴۶ – ۴-۵
۱ ارزیابی کیفیت ۱۴۶ -۲- ۴-۵
۲ مقایسه کیفیت در فازهای مختلف ۱۴۶ -۲- ۴-۵
۳ ویژگیهای محتوایی (اجتماعی، فرهنگی و محیطی) ۱۵۳ – ۴-۵
۱ ارزیابی کیفیت ۱۵۳ -۳- ۴-۵
۲ مقایسه کیفیت در فازهای مختلف ۱۵۳ -۳- ۴-۵
۴ محیط شهری ۱۶۱ – ۴-۵
۱ ارزیابی کیفیت ۱۶۱ -۴- ۴-۵
۲ مقایسه کیفیت در فازهای مختلف ۱۶۱ -۴- ۴-۵
۵ محیط سکونتی ۱۶۴ – ۴-۵
۱ ارزیابی کیفیت ۱۶۴ -۵- ۴-۵
۲ مقایسه کیفیت در فازهای مختلف ۱۶۴ -۵- ۴-۵
۶ کیفیت محیط شهری شهر جدید هشتگرد ۱۷۲ – ۴-۵
۱ ارزیابی کیفیت ۱۷۲ – ۶- ۴-۵
۲ مقایسه کیفیت در فازهای مختلف ۱۷۲ – ۶- ۴-۵
ح
۵ ارزیابی مدل نظری و رتبه بندی شاخصها و زیرشاخصهای کیفیت محیط شهری ۱۷۵ -۵
۱ میزان برازش مدل نظری ۱۷۷ – ۵-۵
۲ ارزیابی تأثیر هر یک از زیرشاخصها بر شاخص کیفیت محیط ۱۷۸ – ۵-۵
۳ اولویت زیرشاخصهای تعریف شده بر شاخص سطح بالاتر ۱۸۲ – ۵-۵
۶ تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی صحت ساختار دسته بندی سئوالات پرسشنامه ۱۸۴ -۵
۱ ویژگیهای کالبدی- فضایی ۱۸۰ -۶-۵
۲ ویژگیهای عملکردی- ساختاری ۱۸۸ -۶-۵
۳ ویژگیهای محتوایی (اجتماعی، فرهنگی و محیطی) ۱۹۰ -۶-۵
۴ شاخصهای محیط سکونتی ۱۹۲ -۶-۵
۷ نتیجه گیری ۱۹۳ -۵
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱ مقدمه  ۱۹۶ -۶
۲ یافته های تحقیق ۱۹۷ -۶
۱ نتایج ۱۹۷ -۲-۶
۳ آزمون فرضیات ۲۰۱ -۶
۴ راهکارها و پیشنهادات ۲۰۳ -۶
۵ توصیه های تحقیق ۲۰۴ -۶
منابع و مأخذ : ۲۰۵
پیوستها :  ۲۱۰
پیوست الف : نمودار جعبه ای  ۲۱۰
پیوست ب : پرسشنامه ۲۱۲
چکیده انگلیسی ۲۲۰
خ
فهرست جداول

با درصد احتمال صحت گفتار ۷ t ۱) : رابطه – جدول ( ۱
۸ (۸۱/۷/ ۲) : برآورد جمعیت ساکن در محدوده شهر براساس پایان کار صادره ( ۱ – جدول ( ۱
۳) : مطالعات مرتبط با کیفیت محیط سکونتی شهری در سطح جهان ۱۰ – جدول ( ۱
۱) : مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه محققان مختلف ۱۶ – جدول ( ۲
۲) : دیدگاههای علوم مختلف درباره مفهوم محیط ۲۲ – جدول ( ۲
۳) : تعریف کیفیت محیط از دیدگاه محققان و مجامع بین المللی ۲۵ – جدول ( ۲
۴) : مقایسه برآورد جمعیت، اشتغال و غیره برای سال ۱۳۷۵ و وضعیت موجود این شاخصها در – جدول ( ۲
حال حاضر ۵۴
۱) : خلاصه ای از معمولترین شاخصهای برازش مدل ۷۲ – جدول ( ۳
۲) : مروری بر تکنیکها و روشهای مورد استفاده در روشهای تحلیل ۸۲ – جدول ( ۳
۱) : تقسیمات سیاسی شهرشتان ساوجبلاغ به تفکیک بخش و دهستان ۸۹ – جدول ( ۴
۹۹ (۱۳۸۱/۷/ ۲) : برآورد جمعیت ساکن در محدوده شهر براساس پایان کار صادره ( ۱ – جدول ( ۴
۱۰۰ ۳) : مشخصات جمعیتی شهر جدید هشتگرد در سال آماری ۱۳۸۵ – جدول ( ۴
۱۰۰ ۴) : وضعیت سواد شهر جدید هشتگرد در سال آماری ۱۳۸۵ – جدول ( ۴
۱۰۱ ۵) : ترکیب سنی و جنسی جمعیت شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۸۵ – جدول ( ۴
۶) : تعداد مهاجرین وارده به شهر جدید هشتگرد در ۱۰ ساله اخیر ۱۰۳ – جدول ( ۴
۷) : جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر شهر جدید هشتگرد بر حسب جنس ۱۰۴ – جدول ( ۴
۸) : مشخصات کلی فازهای آماده سازی شده ۱۱۲ – جدول ( ۴
۹) : مشخصات کاربریهای اراضی شهر جدید هشتگرد ۱۱۵ – جدول ( ۴
۱۰ ) : شاخصهای آماری متغیر سن افراد پرسش شونده ۱۱۸ – جدول ( ۴
د
۱۱ ) : توزیع درصد فراوانی سنی در فازهای مختلف شهر ۱۱۸ – جدول ( ۴
۱۲ ) : توزیع درصد فراوانی افراد پرسش شونده در فازهای مختلف شهر ۱۲۰ – جدول ( ۴
۱۳ ) : توزیع درصد فراوانی محل تولد افراد پرسش شونده در فازهای مختلف شهر ۱۲۱ – جدول ( ۴
۱۴ ) : توزیع درصد فراوانی سطوح تحصیلی افراد پرسش شونده در فازهای مختلف شهر … ۱۲۲ – جدول ( ۴
۱۵ ) : توزیع درصد فراوانی اشتغال افراد پرسش شنوده در فازهای مختلف شهر ۱۲۳ – جدول ( ۴
۱۶ ) : توزیع درصد فراوانی درآمد افراد پرسش شنوده در فازهای مختلف شهر ۱۲۴ – جدول ( ۴
۱۷ ) : مشخصات آماری شاخصهای مورد بررسی (ویژگیهای کالبدی- فضایی) ۱۲۹ – جدول ( ۴
۱۸ ) : مشخصات آماری شاخصهای مورد بررسی (ویژگیهای عملکردی- ساختاری) ۱۳۰ – جدول ( ۴
۱۹ ) : مشخصات آماری شاخصهای مورد بررسی (ویژگیهای محتوایی) ۱۳۱ – جدول ( ۴
۲۰ ) : مشخصات آماری شاخصهای مورد بررسی (محیط شهری) ۱۳۲ – جدول ( ۴
۲۱ ) : مشخصات آماری شاخصهای مورد بررسی (محیط سکونتی) ۱۳۴ – جدول ( ۴
۲۲ ) : مشخصات آماری شاخصهای مورد بررسی (محیط شهری شهر جدید هشتگرد) ۱۳۵ – جدول ( ۴
۱) : مقدار آفای کرونباخ برای ارزیابی روایی پرسشنامه ۱۳۹ – جدول ( ۵
تک نمونه ای برای ارزیابی کیفیت هر یک از شاخصها ۱۴۰ t ۲) : نتایج آزمون – جدول ( ۵
۳) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت فضاها و بناها در فازهای مختلف … ۱۴۱ – جدول ( ۵
۴) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی و راهها در فازهای – جدول ( ۵
مختلف ۱۴۲
۵) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت فضاهای عمومی و سبز در فازهای – جدول ( ۵
مختلف ۱۴۳
۶) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت ویژگیهای کالبدی – فضایی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف ۱۴۴
تک نمونه ای برای ارزیابی کیفیت هر یک از شاخصها ۱۴۵ t ۷) : نتایج آزمون – جدول ( ۵
ذ
۸) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات رفاه اجتماعی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف ۱۴۶
۹) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات تفریحی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۴۷
۱۰ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات تجاری در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۴۸
۱۱ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت خدمات دسترسی و حمل و نقل در – جدول ( ۵
فازهای مختلف ۱۴۹
۱۲ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت ویژگیهای عملکردی- ساختاری در – جدول ( ۵
فازهای مختلف ۱۵۰
تک نمونه ای برای ارزیابی کیفیت هر یک از شاخصها ۱۵۳ t ۱۳ ) : نتایج آزمون – جدول ( ۵
۱۴ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت روند زندگی در فازهای مختلف… ۱۵۴ – جدول ( ۵
۱۵ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سلامت محیطی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۵۵
۱۶ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت هزینه های نگهداری و مراقبت در – جدول ( ۵
فازهای مختلف ۱۵۶
۱۷ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت مردم و روابط اجتماعی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف ۱۵۷
۱۸ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت احساس تعلق به مکان در فازهای – جدول ( ۵
مختلف .. ۱۵۸
۱۹ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت ویژگیهای محتوایی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۵۹
ر
تک نمونه ای برای ارزیابی کیفیت محیط شهری ۱۶۱ t ۲۰ ) : نتایج آزمون – جدول ( ۵
۲۱ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت محیط شهری در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۶۲
تک نمونه ای برای ارزیابی کیفیت هر یک از شاخصها ۱۶۴ t ۲۲ ) : نتایج آزمون – جدول ( ۵
۲۳ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت اندازه و تسهیلات ساختمان در فازهای – جدول ( ۵
مختلف ۱۶۵
۲۴ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت تسهیلات بیرونی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۶۶
۲۵ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت هزینه های جاری در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۶۷
۲۶ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت هزینه های نگهداری و تعمیر در – جدول ( ۵
فازهای مختلف ۱۶۸
۲۷ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت محیط داخلی در فازهای مختلف ۱۶۹ – جدول ( ۵
۲۸ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت محیط سکونتی در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۷۰
تک نمونه ای برای ارزیابی کیفیت محیط شهری شهر جدید t ۲۹ ) : نتایج آزمون – جدول ( ۵
هشتگرد۱۷۲
۳۰ ) : نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت محیط شهری در فازهای – جدول ( ۵
مختلف۱۷۳
۳۱ ): ماتریس همبستگی متغیره ای مورد بررسی ۱۷۶ – جدول ( ۵
۳۲ ) : مشخصات آماری شاخصهای مورد بررسی ۱۷۸ – جدول ( ۵
۳۳ ) : بارهای عاملی دوران یافته برای سئوالات ویژگیهای کالبدی- فضایی ۱۸۶ – جدول ( ۵
ز
۳۴ ) : یک دسته بندی پیشنهادی با توجه به نتایج تحلیلی عاملی برای سئوالات سازمان – جدول ( ۵
دسترسی و راهها ۱۸۷
۳۵ ) : نتایج کلی تحلیل عاملی برای ویژگی کالبدی- فضایی ۱۸۸ – جدول ( ۵
۳۶ ) : بارهای عاملی دوران یافته برای سئوالات ویژگیهای عملکردی- ساختاری ۱۸۸ – جدول ( ۵
۳۷ ) : نتایج کلی تحلیل عاملی برای ویژگی عملکردی- ساختاری ۱۹۰ – جدول ( ۵
۳۸ ) : بارهای عاملی دوران یافته برای سئوالات ویژگیهای محتوایی ۱۹۱ – جدول ( ۵
۳۹ ) : نتایج کلی تحلیل عاملی برای ویژگی محتوایی (اجتماعی، فرهنگی و محیطی) ۱۹۲ – جدول ( ۵
۴۰ ) : بارهای عاملی دوران یافته برای سئوالات شاخصهای محیط سکونتی ۱۹۳ – جدول ( ۵
۴۱ ) : نتایج کلی تحلیل عاملی برای کیفیت محیط سکونتی ۱۹۳ – جدول ( ۵
۱) : وضعیت کیفیت محیط شهری شهر جدید هشتگرد در شاخصهای سطوح مختلف – جدول ( ۶
مدل…………… ۱۹۸
۲) : مشخصات کاربری فضاهای عمومی شهر جدید هشتگرد ۲۰۳ – جدول ( ۶
۳) : راهکارها و پیشنهادات ارتقاء و بهبود کیفیت محیط شهری شهرجدید هشتگرد ……… ۲۰۳ – جدول ( ۶
س
فهرست اشکال

۱) : فرایند انجام تحقیق ۶ – شکل ( ۱
۱) : مدل مفهومی عوامل سهیم در کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانی ۱۷ – شکل ( ۲
۲) : اجزای کیفیت زندگی ۱۸ – شکل ( ۲
۳) : عناصر سازنده محیط های شهری ۲۴ – شکل ( ۲
۴) : عوامل و شاخصهای مؤثر بر کیفیت مکان ۲۶ – شکل ( ۲
۵) : مؤلفه های مؤثر بر کیفیت محیط ۲۸ – شکل ( ۲
۶) : اهمیت و ارتباط بین کیفیت محیط و فرایند برنامه ریزی شهری ۳۵ – شکل ( ۲
۷) : ماهیت سلسله مراتبی کیفیت محیط سکونتی از دیدگاه سیاستگذاران ۳۸ – شکل ( ۲
۸) : مدل استرس اثرات شهری ۴۳ – شکل ( ۲
۹) : جاذبه های روستا- شهر به عنوان مکان مناسب سکونت انسان ۴۸ – شکل ( ۲
۱۰ ) : ایده طراحی شده باغشهر ابنزر هوارد ۴۹ – شکل ( ۲
۱۱ ) : جمعبندی عوامل مؤثر در عدم تحقق اهداف شهرهای جدید از دیدگاه مطالعات انجام – شکل ( ۲
۱) : تاکسونومی روشهای تصمیم گیری چند معیاره ۶۳ – شکل ( ۳
۲) : اجزاء و عناصر یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی ۶۵ – شکل ( ۳
۳) : فرایند تصمیم گیری چند شاخصه ۶۵ – شکل ( ۳
۴) : طبقه بندی روشهای تحلیل چند متغیره (شاخصه) ۶۷ – شکل ( ۳
۵) : فرایند ارزیابی مفاهیم چند شاخصه (کیفیت محیطی) ۶۹ – شکل ( ۳
۶) : فرایند رویکرد تحلیل مطلوبیت چند شاخصه ۷۶ – شکل ( ۳
۷) : گامهای اصلی در رویکرد تحلیل هم پیوند ۷۹ – شکل ( ۳
ش
۸) : مدل نظری ارایه شده ۸۶ – شکل ( ۳
۱۰۲ ۱) : هرم سنی جمعیت شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۸۵ – شکل ( ۴
۲) : الگوهای پیشنهادی توسعه کالبدی شهر ۱۱۴ – شکل ( ۴
۳) : توزیع افراد پرسش شونده در سنین مختلف ۱۱۸ – شکل ( ۴
۴) : توزیع سنی افراد پرسش شونده در فازهای مختلف ۱۱۹ – شکل ( ۴
۵) : توزیع جنسی افراد پرسش شونده (برحسب درصد) ۱۱۹ – شکل ( ۴
۶) : توزیع افراد پرسش شونده از نظر وضعیت تأهل (بر حسب درصد) ۱۲۰ – شکل ( ۴
۷) : توزیع افراد پرسش شونده به لحاظ محل تولد (بر حسب درصد) ۱۲۱ – شکل ( ۴
۸) : توزیع افراد پرسش شونده به لحاظ سطح تحصیلات (بر حسب تعداد) ۱۲۲ – شکل ( ۴
۹) : توزیع افراد پرسش شونده در گروههای شغلی مختلف (بر حسب درصد) ۱۲۳ – شکل ( ۴
۱۰ ) : توزیع میزان درآمد در بین افراد پرسش شونده (بر حسب درصد) ۱۲۴ – شکل ( ۴
۱۱ ) : توزیع مدت اقامت افراد پرسش شونده (بر حسب درصد) ۱۲۵ – شکل ( ۴
۱۲ ) : توزیع شکل و فرم سکونت افراد پرسش شونده (بر حسب درصد) ۱۲۶ – شکل ( ۴
۱۳ ) : نوع مالکیت مسکن در بین افراد پرسش شونده (بر حسب درصد) ۱۲۶ – شکل ( ۴
۱۴ ) : توزیع میزان مساحت واحدهای مسکونی افراد پرسش شونده (بر حسب درصد) ۱۲۷ – شکل ( ۴
۱۵ ) : توزیع تعداد اتاق به ازای افراد پرسش شونده (بر حسب درصد) ۱۲۸ – شکل ( ۴
۱۶ ) : وضعیت کیفیت شاخصهای کالبدی- فضایی در شهر جدید هشتگرد ۱۲۹ – شکل ( ۴
۱۷ ) : وضعیت کیفیت شاخصهای عملکردی- ساختاری در شهر جدید هشتگرد ۱۳۱ – شکل ( ۴
۱۸ ) : وضعیت کیفیت شاخصهای محتوایی در شهر جدید هشتگرد ۱۳۲ – شکل ( ۴
۱۹ ) : وضعیت کیفیت شاخصهای سازنده محیط شهری در شهر جدید هشتگرد ۱۳۳ – شکل ( ۴
۲۰ ) : وضعیت کیفیت شاخصهای محیط سکونتی در شهر جدید هشتگرد ۱۳۴ – شکل ( ۴
۲۱ ) : وضعیت ابعاد کیفیت محیط شهری شهر جدید هشتگرد ۱۳۵ – شکل ( ۴
صاخصهای سطوح مختلف مدل طراحی شده ۱۸۳ R² و (β) ۱) : ضرایب استاندارد –

فهرست تصاویر
۱) : ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده کالبد محیط شهری ۳۲ – تصویر ( ۲
۱) : نمایی از شهرک صنعتی شهر جدید هشتگرد ۱۰۴ – تصویر ( ۴
۲) : نمایی از میدان اصلی شهر (میدان شهرداری) و فضاهای مجاور آن ۱۰۶ – تصویر ( ۴
۴) : نمایی از مرکز تجاری شهر در مجاورت میدان اصلی شهر (میدان شهرداری) .. ۱۰۶ – ۳ و ۴ – تصاویر ( ۴
۶) : نمایی از واحدهای آپارتمانی فاز ۱ شهر جدید هشتگرد ۱۰۷ – ۵ و ۴ – تصاویر ( ۴
۷) : تنها مرکز تجاری- اداری مستقر در فاز ۲ شهر جدید هشتگرد ۱۰۸ – تصویر ( ۴
۸) : نمایی از واحدهای ساختمانی دارای جمعیت در فاز ۳ (سمت چپ تصویر) ۱۰۹ – تصویر ( ۴
۱۰ ) : ساخت و سازهای نیمه کاره در فاز ۳ شهر جدید هشتگرد ۱۰۹ – ۹ و ۴ – تصاویر ( ۴
۱۱ ) : منبع آلودگی خطرناک در موقعیت مرکزیت جغرافیایی شهر جدید هشتگرد ۱۱۰ – تصویر ( ۴
۱۱۱ ۱۲ ) : نمایی از ساخت و سازهای در حال انجام در غرب فاز ۴ – تصویر ( ۴
ط
فهرست نقشه
۱) : موقعیت شهرستان ساوجبلاغ در تقسیمات سیاسی استان تهران ۹۰ – نقشه ( ۴
۲) : عکس هوایی منطقه مورد مطالعه و موقعیت شهر جدید هشتگرد ۹۱ – نقشه ( ۴
۳) : موقعیت شهر جدید هشتگرد در ارتباط با مراکز جمعیتی مهم در منطقه ۹۲ – نقشه ( ۴
۴) : کاربری اراضی شهری شهر جدید هشتگرد ۱۱۶ – نقشه ( ۴
۱) : کیفیت ویژگیهای کالبدی- فضایی شهر جدید هشتگرد ۱۴۵ – نقشه ( ۵
۲) : کیفیت ویژگیهای عملکردی – ساختاری شهر جدید هشتگرد ۱۵۲ – نقشه ( ۵
۳) : کیفیت ویژگیهای محتوایی شهر جدید هشتگرد ۱۶۰ – نقشه ( ۵
۴) : کیفیت محیط شهری ۱۶۳ – نقشه ( ۵
۵) : کیفیت محیط سکونتی ۱۷۱ – نقشه ( ۵
۶) : کیفیت محیط شهری شهر جدید هشتگرد ۱۷۴ – نقشه

چکیده:
نگاه کالبدی- کارکردی برنامه ریزیها به ابعاد و جنبه های مختلف زندگی در گذشته سبب شد که از اواخر دهه
١٩۶٠ ، تحت تأثیر نیازها و آگاهیهای جدید مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، عدالت
اجتماعی و کیفیت محیط در قلمرو برنامه ریزی و توسعه عمومی مطرح شود. همچین اهمیت و نقش کیفیت
محیط در سایر جنبه های زندگی، ماهیت ویژه محیط های شهری، نقش فزاینده محیط سکونتی شهری به
عنوان مهمترین سکونتگاه انسانی و وجود تعداد افراد زیادی که به شدت تحت تأثیر شرایط غالب محیط شان
هستند، بررسی چگونگی کیفیت محیط های شهری را تبیین می نماید.
این پایان نامه با هدف سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید و با انگیزه ارایه یک الگو به منظور
ارزیابی کیفیت محیط و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن، طراحی شده است و سعی بر آن دارد که با توصیف و
تبیین مفهوم کیفیت محیط، شاخصهای تأثیر گذار، نحوه ارتباط این شاخصها و نحوه سنجش آنها را در محیط
های شهری بررسی نماید. مبنای سنجش کیفیت محیط در شهر جدید هشتگرد معیار رضایتمندی از کیفیت
محیط شهری از دیدگاه ساکنین است. روش شناسی کار بر مبنای روش تحلیل عاملی تأییدی قرار گرفته و مدل
مورد استفاده نیز بر مبنای تجربیات موجود و مطالعه موردی شهر جدید هشتگرد فراهم شده است. این مدل
دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده (با توجه به رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا) و متشکل از شاخصها و
زیرشاخصهای است که در پنج سطح طراحی شده است. بر مبنای زیر شاخصهای سطح آخر گویه های در قالب
پرسشنامه تدوین شد و براساس میزان رضایتمندی و میزان ناراحتی و آزردگی خاطر از عوامل محیطی، کیفیت
محیط شهر توسط ساکنین مورد ارزیابی قرار گرفت.
براساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، میزان رضایت ساکنین از کیفیت محیط شهری شهر جدید هشتگرد
در سطح پایینی قرار دارد. البته در دو سطح کیفیت محیط شهری و کیفیت محیط سکونتی شرایط کمی
متفاوت است به طوریکه رضایت از کیفیت محیط سکونتی در شهر جدید هشتگرد وجود دارد، در حالی که در
مورد کیفیت محیط شهری این حالت صادق نیست. در ادامه تأثیر هر یک از شاخصهای سطح پایین مدل در
شاخص سطح بالاتر نشان داده می شود و وضعیت کیفی هر یک از شاخصها از دیدگاه ساکنین مشخص می
گردد. در نهایت براساس آزمون تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی مدل مورد نظر و پرسشنامه طرح
شده تأیید می شود.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

 

  • salam. man in mored ra kharidam vali link faal nabood v be email man ham frestade nashod
    lotfan peygiri nemayid

  • سلام. موضوع پایان نامه ( عوامل جمعیت شناختی حاشیه نشینی و رابطه آن با آسیب های اجتماعی (شهرستان آمل -1393 ) ) باشه آیا امکان تهیه اش برای شما مقدور هست و اینکه مبلغش به همراه پروپوزال چقدر میشه . با تشکر