پایان نامه شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ

نام پروژه ::شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگشبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگ
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مهندسی برق
فرمت :: Word
صفحات ::۷۰

قیمت : ۷۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

7500 تومان – خرید

فهرست مطالب:
چکیده    ۱
مقدمه    ۲
فصل اول
معرفی بخش های مختلف
منبع تغذیه سوئیچینگ
۱-۱- یکسو ساز و فیلتر ورودی    ۱۳
۱-۲- یکسو سازی ورودی    ۱۳
۱-۳- طرز کار مدار    ۱۴
۱-۴- تریاک و تریستور    ۱۵
۱-۵- مشکلات واحد یکسوساز ورودی    ۱۸
۱-۶- فیلتر ورودی EMI / RFI    ۱۹
فصل دوم
مبدل های قدرت سوئیچینگ
۲-۱-  مبدلهای قدرت سوئیچینگ    ۲۲
۲-۲- مبدل فلای بک غیرایزوله    ۲۳
۲-۳- ترانزیستور سوئیچینگ مبدل فلای بک    ۲۴
۲-۴- چک مبدل فلای بک    ۲۵
۲-۵- مبدل پوش- پوش ایزوله    ۲۷
۲-۶- مبدل نیم پل    ۲۷
۲-۷- مبدل های مد جریان    ۳۰
۲-۸- نمودارهای جریان و ولتاژ مبدل مدجریان    ۳۱
۲-۹- مبدل باک    ۳۳
۲-۱۰- پیاده سازی مدار مبدل باک    ۳۳
۲-۱۱- مد پیوسته مبدل باک    ۳۴
۲-۱۲- مدناپیوسته    ۳۶
۲-۱۳- مبدل بوست    ۳۷
۲-۱۴- کاربرد مبدل بوست    ۳۸
۲-۱۵-تحلیل مداری مبدل بوست    ۳۸
۲-۱۶- مد پیوسته در مبدل بوست    ۳۹
۲-۱۷- مد ناپیوسته    ۴۱
فصل سوم
ادوات قدرت سوئیچینگ
۳-۱-  دیودهای قدرت    ۴۴
۳-۲- ساختمان دیودهای قدرت    ۴۴
۳-۳- ترانزیستور دو قطبی قدرت سوئیچینگ    ۴۴
۳-۴-مدار دارلینگتون    ۴۸
۳-۵-مدار بیکر- کلمپ    ۴۹
۳-۶-ترانزیستور ماسفت قدرت سوئیچینگ    ۵۰
۳-۷-موازی سازی ما سفت ها    ۵۵
فصل چهارم
مدارهای راه انداز
مقدمه    ۵۷
۴-۱- مدارهای راه انداز بیس    ۵۷
۴-۲- راه اندازهای بیس تناسبی    ۶۰
۴-۳- راه اندازهای گیت    ۶۳
۴-۴- راه اندازهای گیت تشدیدی    ۶۴
فصل پنجم
ضمائم    ۶۷
منابع:    ۷۰

فهرست اشکال
شکل ۱-۱ یکسو سازی ورودی    ۱۴
شکل۱-۲ طرز کار مدار    ۱۴
شکل۱-۳ مدار مجتمع AVS08    ۱۵
شکل۱-۴ وضعیت مدار د لن به ازای ولتاژ ورودی ۱۱۰ ولت مؤثر    ۱۵
شکل ۱-۵ تریاک و تریستور    ۱۶
شکل ۱-۶ رفتار دقیقتر یک تریستور را به کمک مدار معادل ترانزیستوری    ۱۷
شکل ۱-۷  گرماگیر مناسب برای تریاک    ۱۷
شکل ۱-۸  یکسوسازی ورودی    ۱۸
شکل ۱-۹ :فیلتر LC ورودی    ۱۹
شکل ۱-۱۰:نمونه ای از مدار سوئیچینگ    ۲۰
شکل ۲-۱ مدار مبدل بوست    ۲۳
شکل ۲-۲ مبدل بوست- باک    ۲۳
شکل ۲-۳: ساختار مبدل پوش- پوش غیرایزوله    ۲۶
شکل ۲-۴:موج ترانزیستورهای سوئیچینگ و ترانس مبدل نیم پل    ۲۸
شکل ۲-۵: موج ولتاژ دو سر ترانس    ۲۹
شکل ۲-۶:نمونه ای از یک مبدل مدجریان    ۳۰
شکل ۲-۷: نمودارهای جریان و ولتاژ مبدل مدجریان    ۳۱
شکل ۲- ۸:نمایش مبدل مد ترکیبی    ۳۲
شکل ۲-۹: مبدل باک    ۳۳
شکل ۲-۱۰: پیاده سازی مدار مبدل باک    ۳۳
شکل ۲-۱۱: مد پیوسته مبدل باک    ۳۴
شکل ۲-۱۳:    ۳۵
شکل ۲-۱۴: مدناپیوسته    ۳۶
شکل ۲-۱۵: تحلیل مداری مبدل بوست(در حالت روشن)    ۳۹
شکل ۲-۱۶: تحلیل مداری مبدل بوست (در حالت خاموش)    ۳۹
شکل ۲-۱۷: مد پیوسته در مبدل بوست    ۴۰
شکل۲-۱۸: مد ناپیوسته    ۴۱
شکل ۳-۱: شمای داخلی یک ترانزیستور دو قطبی NPN    ۴۵
شکل ۳-۲ :نمودارهای   در یک ترانزیستور دو قطبی در نواحی مختلف    ۴۵
شکل ۳-۳    ۴۷
شکل ۳-۴    ۴۷
شکل ۳-۵:آرایش دارلینگتون    ۴۸
شکل ۳-۶: مقدار بهره جریان ترانزیستور دو قطبی برحسب جریان کلکتور آن    ۴۸
شکل ۳-۷:مدار بیکر- کلمپ    ۵۰
شکل ۳-۸ :مدار شاتکی TTL جهت افزایش سرعت در مدارهای TTL    ۵۰
شکل ۳-۹ :جریان در ترانزیستور ماس فات در حالت استاتیکی    ۵۱
شکل ۳-۱۰:خازن های داخلی ترانزیستور ماس فت    ۵۱
شکل ۳-۱۱:تغییرات ولتاژگیت ترانزیستور ماس فت    ۵۲
شکل ۳-۱۲:مسیر جریان های لازم جهت شارژ خازن های داخلی ماس فت    ۵۳
شکل ۳-۱۳:سیگنال مشاهده شده در ورودی گیت یک ماس فت    ۵۴
شکل ۳-۱۴:نمایش مسیرهای بحرانی در موازی سازی ماس فت ها    ۵۵
شکل ۴-۱:پالس غیرمناسب جهت راه اندازی بیس ترانزیستورهای دو قطبی    ۵۷
شکل ۴-۳:یک نمونه مدار راه انداز بیس مناسب    ۵۸
شکل ۴-۴: شکل موج های ولتاژ بیس – امیتر و جریان بیس ترانزیستور سوئیچینگ در شرایط مختلف پالس ورودی    ۵۹
شکل ۴-۵ :نمونه ای از مدار راه انداز بیس تناسبی    ۶۰
شکل ۴-۶:راه انداز بیس تناسبی مناسب برای فرکانس های بالا با استفاده از مدارِتشدید    ۶۲
شکل ۴-۷    ۶۳
شکل ۴-۸ :نمونه ای از مدار راه انداز گیت ترانزیستور ماس یافت    ۶۵
شکل ۴-۹: نمونه ای دیگر از مدا ر راه انداز گیت مناسب برای قدرت و فرکانس زیاد    ۶۵
شکل ۴-۱۰ : مدل ساده شده برای محاسبه تلفات گیت    ۶۵
شکل ۴-۱۱:نمایی از راه انداز گیت توتم پل    ۶۶
شکل ۴-۱۲: شکل موج گیت با راه انداز توتم پل    ۶۶

چکیده
این پروژه در زمینه منابع تغذیه سوئیچینگ می باشد که به اصول کار و چگونگی طرح و تجزیه و تحلیل منابع تغذیه سوئیچینگ پرداخته و در پایان شبیه سازی آن توسط نرم-افزار ORCAD انجام گرفته است.
سعی گردیده به صورت جامع و کامل در زمینه منابع تغذیه سوئیچینگ توضیح داده شود و در پایان شبیه سازی این منابع تغذیه انجام شده تا مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

7500 تومان – خرید