شخصیت بزهکار و مؤلفه های مؤثر بر آن

نام پروژه ::شخصیت بزهکار و مؤلفه های مؤثر بر آن
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :: pdf
صفحات ::۸۷

قیمت : رایگان
منبع : بازارچه تحقیقاتی

فهرست:

کلید واژه ۱
چکیده ۲
بیان پرسش ۳
اهداف فرضیات و ضرورت تحقیق ۴
راه حل موضوع و پیشینه تحقیق ۵
مقدمه ۶
کلیات ۸
فصل اول :شخصیت بزهکار
گفتار اول : شخصیت
-۱ مفهوم لغوی ۱۰
-۲ تعریف شخصیت ۱۰
-۳ شیوه های پرورش شخصیت . ۱۴
-۴ انواع شخصیت ۱۵
گفتار دوم :بزهکار
-۱ بزه چیست ۳۴
-۲ بزه و شخصیت ۳۵
-۳ بزهکار کیست؟ ۳۵
-۴ انواع بزهکار با توجه به شخصیت مرتکب ۴۳
۴
فصل دوم :مؤلفه های موثر بر شخصیت
گفتار اول :عواملی بیرونی موثر بر شخصیت
-۱ اعتیاد ۴۶
-۲ الکلسیم ۴۹
-۳ مهاجرت ۵۰
-۴ خانواده ۵۲
-۵ مؤلفه اقتصادی ۶۳
-۶ مؤلفه فرهنگی ۶۴
-۷ مؤلفه اجتماعی ۶۸
گفتار دوم:عوامل درونی موثر بر شخصیت
-۱ عوامل جسمی ۷۱
الف)توارث ۷۲
ب)اختلالات کرو مو زو می ۷۲
۲)عوامل روانی ۷۴
الف)مراحل رشد روانی . ۷۸
ب)بررسی رابطه شخصیت و بیمار یهای روحی و روانی ۸۱
نتیجه گیری ۸۷
۱
کلید واژه
۱). شخصیت مجموعه ویژگی هایی که خاص هر شخص است .
۲).بزهکار: شخصی که از الزامات قانونی تخطی می کند.
۳).مؤلفه : عوامل موثر بر پدیده ای