شعر باد از احسام سلطانی

بادDSC00031
از باد علاف تر پیدا نمی کنی
وقتی به کله اش می زند
کاری ندارد، جز این که مثل داستان های پلیسی پل استر کنجی بگیرد و در کمین آتش فندکت بنشیند و
فقط معطل است دست از پا خطا کنی
تا بی سیگاری کلافه ات کند
انگار باد هم مثل مردم این شهر سادیسم گرفته
و هی می خواهد نیشت بزند

 

منبع : کتاب پیرهن پاره کن (احسام سلطانی) صفحه 15