شماره حسابها

بانک ملی ,نوع حساب سیبا

شماره حساب : ۰۱۰۱۷۳۵۹۳۰۰۰۵

شماره کارت :SIBA: 6037991862612045

شماره شبا :IR94 0170 0000 0010 1735 9300 05

**********************************************************************************


بانک صادرات ، سپهر

شماره حساب :۰۳۲۵۹۲۶۹۷۵۰۰۶

شماره کارت : sepehr:6037691710604604

شماره شبا:IR08  ۰۱۹۰  ۰۰۰۰  ۰۰۳۲  ۵۹۲۶  ۹۷۵۰  ۰۶

**********************************************************************************


بانک ملت ٍ نوع حساب جام

شماره حساب : jaam:3306456258

شماره کارت : jaam:6104337865226631

شماره شبا:

 

 

 

 

پاسارگاد

 

بانک پاسارگاد 

شماره حساب :

شماره کارت:۵۰۲۲  ۲۹۳۹  ۰۰۰۲  ۰۵۵۷

 

 

 

شماره تماس جهت پشتیبانی

۰۹۱۹۹۵۳۵۸۵۵
۰۹۱۲۰۶۴۸۱۷۰
اقای رضایی

ایمیل :info@bazar4h.ir

Save