شهرت انیشتن و چالی چاپلین از دیدخودشان

روزی انیشتین به چارلی  هنرمند بزرگ گفت :«می دانی آنچه باعثداستان چالی چاپلین و انیشتن شهرت تو شده چیست؟

این است که همه کس حرف تو را می فهمد!»

چارلی هم خنده ای کرد و گفت:« تو هم می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست؟

این است که هیچکس حرف تو را نمی فهمد!»