صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

توضیحات کلی
۱- کنترل کیفی سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی و بروکف در مراحل اجرائی و پیشرفت فیزیکی کار به عهده مهندسین مشاور طرح می باشد .
۲- برنامه زمان بندی گردش کار اداری در فلوچارت پیوست قید گردیده است
۳- درصورتیکه گردش کار اداری براساس برنامه زمان بندی مذکور صورت نمی گیرد جهت رفع مشکل ، مراجعین محترم می توانند در هر مرحله به معاونت شهرسازی و معماری منطقه مراجعه نمایند .
۱-۱- ارائه تقاضانامه مالک یا وکیل قانونی با درج مورد درخواست
۱-۲ -درصورتیکه تقاضا از طرف شرکت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شرکت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است
۱-۳ – ارائه یک سری فتوکپی از تمامی اوراق سند مالکیت که در قسمت تشکیل پرونده برابر اصل خواهد شد
۱-۴ – ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین
۱-۵ – اصل‌سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشکیل پرونده ارائه خواهد شد
۱-۶ – درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشکیل پرونده ضرورت دارد
۱-۷ – ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشکیل پرونده
۱-۸ – درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی از کلیه ورثه ضروری است
ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .
۱-۹ – درصورتیکه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد
۱-۱۰ – ارائه نقشه ۲۰۰۰/۱ هوائی که موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری بر روی آن مشخص و به تأیید رسیده باشد .
۱-۱۱ – ارائه نقشه ۵۰۰/۱ نقشه برداری شده در سیستم U T M با بیضوی مبنای WGS84 از محل ملک مورد تقاضا و اطراف آن حداقل تا شعاع ۴۰ متر همراه با دیسکت مربوطه که به تأیید کارشناس رسمی دادگستری (امور ثبتی) رسیده باشد.
۱-۱۲- ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالک ضروری است
۱-۱۳ – اسناد ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط مالک تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد
۱-۱۴ – رأی کمیسیون ماده ۱۲ (رونوشت برابر با اصل)
۱-۱۵ – ارائه نقشه ثبتی و یا تفکیکی مصوب شهرداری
۱-۱۶- تأییدیه‌ثبت‌شرکتها‌بر‌اساس‌آخرین‌تغییرات‌هیئت‌مدیره‌در خصوص تعاونیها
۱-۱۷- ارائه اساسنامه شرکت تعاونی
۱-۱۸- ارائه روزنامه رسمی شرکت که دارای آخرین تغییرات باشد.
توضیح یک : در صورت وجود قسمتی از مدارک فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد ندارد.
توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهری ، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشکیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .
۲- واحد GPS
در این مرحله سوابق جهت تعیین مختصات جغرافیائی ملک به واحد GPS منطقه ارسال می گردد که در صورت هماهنگی مالک جهت میخ کوبی و گچ ریزی حدود اربعه زمین ، برداشت مختصاتی زمین با دستگاه GPS انجام می گیرد.
۳- واحد GIS
بعد از کنترل نقشه برداشت شده توسط واحد GPS و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمین با حدود اربعه زمین بر اساس نقشه های ۲۰۰۰/۱ و ۵۰۰/۱ تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ، پرونده جهت انطباق بر روی نقشه های طرح تفصیلی منطقه به واحد GIS ارسال میگردد در واقع ملک در محل تعیین شده و مورد ادعای متقاضی (مالک) تثبیت و دارای شناسنامه و موجودیت خواهد شد .
۴- بازدید
انجام بازدید از ملک جهت ثبت وضعیت ملک و برداشت و کنترل وضع موجود با سند و  نقشه ها و ثبت مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه آب ، قنات ودرخت (درصورت وجود) و …
می باشد که این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروکف و صدور پروانه مورد استفاده قرار میگیرد.

۵- طرح تفصیلی و بروکف
الف ) طرح تفصیلی :
پس از بازدید از محل ملک جهت اعلام کاربری ملک ، میزان تراکم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه به این قسمت ارجاع میگردد .
ب ) بروکف
عملکرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملک نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.
توضیح: در صورت وجود چاه آب ، قنات و درخت در ملک ، دریافت استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط در این قسمت صورت خواهد گرفت. بدیهی است انجام سایر امور منوط به پاسخ استعلامهای مذکور می باشد .
پس از اظهار نظر طرح تفصیلی و بروکف و انجام مراحل قانونی سوابق جهت صدور دستور نقشه به قسمت صدور پروانه ارسال میگردد .
۶- کمیسیون تعیین وضعیت املاک
تعیین وضعیت ملک براساس مفاد بند سه مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده پنج (تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۹/۸/۶۷) در کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه با تنظیم توافقنامه انجام می گیرد.
پس از تنظیم و مبادله توافقنامه ، یک نسخه از توافقنامه به همراه نقشه قدرالسهم جهت اجرا به مالک و یک نسخه به اداره املاک منطقه جهت اخذ وکالت قطعی مشاعی و نسخه دیگر به همراه سوابق به حوزه شهرسازی ارسال می گردد.
۷- صدور دستور نقشه
عملکرد این قسمت به استناد گزارش مامور بازدید و توجیهات قسمت طرح تفصیلی و بروکف ، صدور دستور نقشه جهت کل پلاک می باشد.
صدور دستور نقشه منوط به :
الف) ملک دارای حداقل ۳۰% کاربری مسکونی باشد .
ب‌) ملک در کاربریهای خدماتی واقع نگردد .
توضیح یک: درصورتیکه ملک متقاضی مشمول بند الف گردد پس از اعمال مفاد قانونی،  حق السهم مالک (حدود ۳۰% ملک ) در محل ملک تأمین و مابقی ملک به شهرداری منطقه ۲۲ تعلق خواهد گرفت ( طبق توافقنامه ای که متعاقباً تنظیم و مبادله خواهد شد ).
توضیح دو : در صورتیکه ملک متقاضی مشمول بند ب باشد و در صورت وقوع ملک در طرحهای اولویت دار خدماتی منطقه ، منوط به امکان اعطاء معوض ، با تنظیم توافقنامه لازم به میزان حق السهم مالک (حدود ۳۰% ملک ) بصورت معوض معادل در سایر نقاط منطقه و در محدوده  کاربری های مصوب مسکونی لحاظ و تأمین خواهد شد (طبق توافقنامه ای که متعاقباً تنظیم و مبادله خواهد شد) .
۸- ارائه نقشه سایت پلان به کمیسیون طراحی شهری و محیط زیست توسط مالک
پس از صدور دستور نقشه ، مالک با انتخاب مشاور طرح نسبت به ارائه موارد ذیل اقدام نماید:
الف ـ دفترچه مطالعات فرآیند طراحی مجتمع مسکونی در آلبوم A4 به همراه جداول و سطوح سرانه ها که بر اساس ضوابط و مقررات خاص منطقه می باشد.
ب ـ نقشه سایت پلان پیشنهادی به همراه جانمائی اولیه طرح معماری در دو شیت A2 جهت طرح در کمیسیون طراحی و معماری .
ج ـ فایل سه بعدی (max) از کل سایت پلان نهایی و نماها و نقشه های سایت پلان نهائی و معماری و … به صورت CD .
که مالک می بایستی کلیه مدارک فوق را به کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست ارائه نماید . پس از طرح وتصویب سایت پلان در کمیسیون طراحی شهری و محیط زیست سوابق مورد نیاز همزمان در دو کمیسیون جهت بررسی به شرح ذیل اقدام میگردد .
۱- کمیسیون پروفیلها جهت تصویب طرح آماده سازی معابر داخل بلوک شهری
۲- کمیسیون زیرساختها جهت تصویب طرح کانالهای مشترک و تأسیسات داخل بلوک شهری
توضیح: انجام بندهای فوق جهت صدور پروانه آماده سازی می باشد.

۹- صدور پروانه آماده سازی
پس از ارسال نظریه کمیسیون پروفیلها و زیرساختها و معرفی مهندس مجری پروانه آماده سازی بر اساس توافقنامه قید شده در بند ۶ و رعایت سایر موارد صادر میگردد.
پروانه آماده سازی شامل عملیات خاکی ، بستر سازی معابر داخلی ، اجرای تمام یا بخشی از زیرساختها ، جانمایی بلوک های ساختمانی حق السهم مالک (برابر سایت پلان مصوب ) ، تجهیز کارگاه (احداث بناهای موقت و مورد نیاز کارگاهی) ـ تعیین و تثبیت مختصات حدود اربعه زمین (حق السهم مالک) و بلوک های ساختمانی ـ بروکف و … می باشد .
توضیح : صدور مجوز فوق پس از تنظیم وکالت جامع و بلاعزل از طرف مالک و معرفی مجری طرح و ارائه تعهد محضری مشترک از سوی مالک و مجری با مسئولیت مستقیم مجری برای مدت۴ ماه صادر میگردد که در صورت نقل و انتقال قطعی مشاعی حق السهم ارگان اجرائی (شهرداری منطقه ۲۲) و تحویل زمین مجوز فوق دارای اعتبار خواهد بود .
۱۰– ارائه نقشه های معماری فاز اجرائی و نما و طرح محوطه سازی به کمیسیون طراحی معماری
پس از صدور پروانه آماده سازی ، نقشه های معماری فاز اجرائی ، نما و طرح محوطه سازی توسط مشاور منتخب مالک (طبق سایت پلان مصوب حق السهم مالک) تهیه و به همراه معرفی مهندس معماری و دیکست معماری جهت بررسی و تصویب به کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست منطقه ارائه میگردد.
۱۱- اعلام کسری مدارک به مالک
پس از تصویب نقشه های معماری و نما توسط کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست منطقه ـ نقشه های مذکور جهت بررسی نهائی جزئیات طرح و مطابقت با ضوابط شهرسازی و معماری به قسمت صدور پروانه حوزه شهرسازی ارسال که قسمت مذکور پس ازتأیید نقشه ، مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اصلی به شرح ذیل را به مالک اعلام  می نماید :
۱- معرفی مهندس محاسب ، ناظر ، تأسیسات برقی و مکانیکی به همراه برگه تعهد و نقشه های مربوطه
۲- دفترچه مطالعات ژئوتکنیک (۳ نسخه)
۳- دفترچه محاسباتی (۱ نسخه)
۴- دیسکت یا CD محاسبات (۱ عدد)
۵- نقشه محاسباتی (۴ نسخه)
۶- دفترچه تاسیسات (۱ نسخه)
۷- دیکست یا CD تاسیسات (۱ عدد)
۸- نقشه تاسیسات مکانیکی و برقی (۴ نسخه)
۹- نظریه کمیسیون طراحی شهری درخصوص طرح محوطه سازی
۱۰- تائیدیه امور مهندسین ناظر (درصورت نیاز)
و ۰۰۰
۱۲- اعلام عوارض :
پس از ارائه مدارک قید شده در بند یازده ، قسمت صدور پروانه اقدام به اعلام عوارض نموده و برگ اعلام عوارض را جهت پرداخت به مالک تحویل می دهد .
۱۳- اعلام وصول و تهیه پیش نویس پروانه :
پس از پرداخت عوارض متعلقه و ارائه مدارک مورد نیاز جهت تهیه پیش نویس پروانه (که قبلاً به مالک اعلام گردیده) در سیستم ، اعلام وصول و پیش نویس پروانه تهیه می گردد .
۱۴- صدور پروانه اصلی :
پس از تهیه پیش نویس پروانه ، پیش نویس توسط رئیس صدور پروانه ، معاون شهرسازی و معماری و شهردار منطقه در سیستم تائید و پرینت پروانه پس از اسکن کردن سایت پلان مصوب و توضیحات بر روی پروانه سوابق جهت امضاء پرینت پروانه توسط رئیس صدور پروانه ، معاون شهرسازی و معماری به حوزه شهرسازی ارسال و متعاقب آن به امضاء شهردار منطقه رسیده و جهت امضاء مهندس ناظر و مالک به دبیرخانه منطقه ارسال می‌گردد .

 بخش دوم : صدور گواهی ساختمانی
درصورتیکه تقاضای مالک یا مالکین صدور گواهی عدم خلاف، بلامانع ناحیه (بلامانع ادامه‌عملیات ساختمانی) پایانکار ساختمانی ‌و یا ‌تمدید پایانکار باشد مراحل ذیل طی‌خواهد شد.
۱- تشکیل پرونده :
تشکیل ‌پرونده جهت صدور گواهی با توجه به درخواست مالک انجام می گردد .
توضیح یک : مدارک مورد نیاز همان مدارک اشاره شده در قسمت صدور پروانه (بخش اول) می‌باشد .
توضیح دو : درصورت وجود قسمتی از مدارک فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد نمی‌باشد.
۲- بازدید :
بازدید به منظور ثبت وضعیت ملک از نظر پیشرفت فیزیکی و برداشت بنای اجرا شده، تعداد طبقات و درج تعداد پارکینگها و نهایتاً تنظیم گزارش از ملک توسط مامور بازدید و درج در سیستم مکانیزه صورت می گیرد .
۳- طرح تفصیلی و برو کف :
بررسی مجدد ملک درخصوص ابعاد وضع موجود ، وضعیت گذر ، بروکف انجام شده ، با توجه به گزارش مامور بازدید توسط این قسمت صورت می گیرد.

۴- نظارت فنی :
عملکرد این قسمت در حقیقت رسیدگی بنای موجود ملک با توجه به گزارش بازدید و اظهار نظر طرح تفصیلی و بروکف می باشد به نحوی که پس از بررسی خلاف‌ها به کمیسیون های داخلی ، یا کمسیون ماده صد ارجاع می گردد و در صورت مشخص شدن نحوه عمل جهت تعیین عوارض متعلقه به قسمت محاسبات ارسال می گردد .
بدیهی است پس از پرداخت عوارض متعلقه نسبت به تنظیم گواهی ، دریافت تأییدیه تائید مسئولین منطقه و نهایتاً صدور آن اقدام خواهد شد .
توضیح یک : در صورت وجود تخلف قابل توجه که منتهی به ارسال آن به کمیسیون ماده صد گردد تا صدور رای مقتضی و بازگشت پرونده از کمیسیون مربوطه هیچگونه اقدامی از جانب شهرداری میسر نمی باشد .
توضیح دو : به هنگام تنظیم پیش نویس گواهی عدم خلاف و یا صدور برگ بلامانع ادامه عملیات ، ارائه گزارش مرحله ای مهندس ناظر مربوطه ، پاسخ استعلام از طریق حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک منطقه و سایر استعلام ها الزامی است . ضمناً در صورت بدهکاری ملک ارائه تأییدیه اداره درآمد منطقه و تسویه حساب با این اداره ضرورت دارد.
توضیح سه : در زمان تهیه پیش نویس گواهی پایانکار ، پاسخ استعلام معاونت امور شهری و اداره فضای سبز منطقه در خصوص محوطه سازی و فضای سبز و سایر استعلامات با توجه به مفاد پروانه ضروری است .