طرح تفصيلي منطقه 21 تهران

نام طرح ::طرح تفصيلي منطقه 21 تهران

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترك مسئول تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران

قرار داد:
تهيه الگوي توسعه و طرح تفصيلي منطقه و همكاري با شهرداري منطقه 21

موضوع گزارش: الگوي توسعه و طرح تفصيلي منطقه و همكاري با شهرداري منطقه
حجم فايل ::7.871 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::210

قيمت : 15000 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب

پيش گفتار 1
فصل اول: وضع موجود
1 مشخصات عمومي
1 1 موقعيت و مساحت 16
2 1 تقسيمات مديريتي 16
3 1 تقسيمات عمومي عملكردي 19
2 جمعيت و ويژگي هاي آن 22
1 2 تعداد جمعيت و روند تحول آن 23
2 2 تراكم جمعيت 28
3 2 جمعيت پذيري در الگوي توسعه 32
3 ويژگي هاي اقتصادي
1 3 ويژگي نظام فعاليت و اشتغال جمعيت 34
2 3 ويژگي هاي نظام كارگاهي 41
4 ويژگي هاي مسكن 48
5 ويژگي هاي كاربري زمين
1 5 كاربري زمين در كل محدوده 56
2 5 پراكنش كاربري هاي شهري در حوزه هاي مسكوني و غيرمسكوني 60
3 5 توزيع كاربري ها بر حسب رده عملكردي آنها 69
4 5 برآورد كمبود يا مازاد اراضي كاربري هاي شهري 75
6 ويژگي هاي شبكه معابر
1 6 وضع موجود شبكه معابر 78
2 6 طرح هاي فرادست و شبكه معابر محدوده 85
3 6 جمع بندي 94
7 ويژگي هاي زيست محيطي صنعت 97
8 ويژگي هاي لرزه زمين ساختي و زمين شناسي محدوده
1 8 ويژگي هاي لرزه زمين ساختي 102
2 8 زمين شناسي و ويژگي هاي خاك 105
ياسر جان اوني که به جاي منطقه 21 فرستادم
داخلش منطقه دو هست اشتباهه اين فايل مال
منطقه 21 هست
ببين هر کدوم از اين فايل ها رو جداجدا
بزارشون و اون توضيحات رو براشون بزار و هر
فايل رو بزن 15 هزار تومان هر کي هر منطقه اي
که دوست داشته باشه ميخره
9 محدوده در طرح هاي توسعه شهري فرادست 112
10  مسائل و مشكلات 120
11  چشم انداز 122
فصل دوم: الگوي پيشنهادي
1 مباني و معيارهاي مرز محدوده و تقسيمات مديريتي 128
2 بافت فرسوده 133
1 2 انواع بافت فرسوده 133
2 2 تحليل ويژگي هاي بافت فرسوده 135
3 2 راهبردهاي نوسازي 146
3 مباني، معيارها و پيشنهادات در زمينه سيستم حمل و نقل عمومي و شبكه ارتباطي
1 3 مباني و معيارها 147
2 3 پيشنهادات 147
4 پهنه بندي كاربري زمين 162
1 4 پهنه بندي كاربري زمين در وضع موجود 166
2 4 مباني و معيارهاي حوزه بندي 167
3 4 ويژگي پهنه هاي كاربري زمين در الگوي پيشنهادي 171
4 4 پهنه بندي پيشنهادي كاربري زمين 174
5 مباني و معيارهاي كلي ساماندهي محدوده 21 (ضوابط و مقررات) 180
6 طرح هاي موضعي 188
فصل اول
جدول 1 مساحت نواحي سه گانه و حوزه هاي مسكوني و غيرمسكوني منطقه 21
در وضع موجود 19
جدول 2 روند تحول تعداد جمعيت منطقه و متوسط رشد سالانه آن به تفكيك
27 حوزه هاي مسكوني در سال هاي 1365 تا 1381
30 جدول 3 تراكم جمعيت در نواحي سه گانه منطقه 21 شهرداري تهران در سال 1381
30 جدول 4 تراكم جمعيت در حوزه هاي مسكوني 16 گانه منطقه در سال 1381
جدول 5 ويژگي هاي عمومي ساختار فعاليت و اشتغال جمعيت ساكن منطقه 21
40-41 و نواحي سه گانه آن در سال 1375
جدول 6 توزيع تعداد كارگاه ها بر حسب نوع فعاليت اقتصادي به تفكيك حوزه هاي
46 مسكوني و غيرمسكوني در منطقه 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 7 توزيع تعداد شاغلان برحسب نوع فعاليت اقتصادي به تفكيك حوزه هاي
47 مسكوني و غيرمسكوني در منطقه 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 8 شاخص هاي تراكم خانوار جمعيت در مسكن در منطقه 21 و نواحي
48 سه گانه آن در سال 1375
جدول 9 توزيع واحدهاي مسكوني منطقه و نواحي سه گانه آن بر حسب تعداد
49 خانوار ساكن آنها در سال 1375
جدول 10  توزيع خانوارهاي معمولي ساكن منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب
50 تعداد اتاق در اختيار آنها در سال 1375
جدول 11  توزيع واحدهاي مسكوني منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب تعداد
51 اتاق در اختيار آنها در سال 1375
جدول 12  توزيع واحدهاي مسكوني منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب مدت
52 ساخت بناي آنها در سال 1375
جدول 13  توزيع واحدهاي مسكوني منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب اسكلت
54 و مصالح ساختماني به كار رفته در بنا در سال 1375
جدول 14  شدت نسبي برخورداري خانوارهاي ساكن منطقه و نواحي سه گانه آن
54 از تسهيلات منتخب در محل سكونت خود در سال 1375
جدول 15  توزيع خانوارهاي معمولي ساكن منطقه 21 و نواحي سه گانه آن
55 بر حسب نحوه تصرف محل سكونت خود در سال 1375
جدول 16  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع كاربري به تفكيك حوزه هاي
62 مسكوني و غيرمسكوني محدوده 21 و نواحي سه گانه آن در سا ل 1381
جدول 17  سرانه زمين به تفكيك نوع كاربري در حوزه هاي مسكوني و
63 غيرمسكوني محدوده 21 و نواحي سه گانه آن در سا ل 1381
جدول 18  سهم نسبي مشاحت اراضي هر كاربري در كل مساحت محدوده
64 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 19  شدت نسبي استقرار هر يك از انواع كاربري هاي شهري به تفكيك حوزه هاي مسكوني
65 و غيرمسكوني در منطقه 21 و هر يك از نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 20  شدت نسبي تراكم اراضي هر كاربري به تفكيك حوزه هاي مسكوني و
66 غيرمسكوني در منطقه 21 و هر يك از نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 21  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
70 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در منطقه 21 در سال 1381
جدول 22  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
71 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در ناحيه يك در سال 1381
جدول 23  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
72 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در ناحيه دو در سال 1381
جدول 24  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
73 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در ناحيه سه در سال 1381
جدول 25  سرانه كاربري ها بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
74 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در منطقه 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
76 جدول 26  برآورد كمبود(مازاد) اراضي كاربري هاي رده منطقه اي در منطقه 21 در سال 1381
جدول 27  نتيجه بررسي خطرپذيري زلزله 103
143 جدول 28  ويژگي هاي عمومي كالبدي بافت فرسوده منطقه 21
144 و 145 جدول 29  ويژگي هاي عمومي اقتصادي بافت فرسوده منطقه 21
145 جدول 30  ويژگي هاي عمومي كاربري زمين بافت فرسوده منطقه 21
جدول 31  سطح پهنه هاي عمومي كاربري زمين موجود در محدوده تقسيمات مديريتي پيشنهادي 166
جدول 32  سهم نسبي مساحت هر پهنه كاربري زمين موجود در كل سطح محدوده هاي پيشنهادي 167
جدول 33  سهم نسبي هر محدوده پيشنهادي از كل مساحت پهنه هاي عمومي كاربري زمين 168
جدول 34  سطح پهنه هاي پيشنهادي در محدوده تقسيمات پيشنهادي 176
جدول 35  سهم نسبي مساحت هر پهنه به كل مساحت محدوده تقسيمات پيشنهادي 177
جدول 36  سهم نسبي مساحت هر پهنه در كل محدوده 177
پيش گفتار
3  محدوده مورد مطالعه در سال 1346
4  محدوده مورد در سال هاي 1355 و 1358
موقعيت نقاط جمعيتي، كاروانسراها و قنات ها 5
گسترش تاريخي صنايع 5
طرح جامع تهران(ساماندهي) 6
ايده كلي طرح جامع تهران  فرمانفرما 7
طرح اجرائي(دوكسياديس) 7
نحوه پراكنش اشتغال صنعتي در منطقه  طرح ساماندهي صنايع تهران 10
طبقه بندي و توصيه هاي ساماندهي صنايع در منطقه  طرح ساماندهي صنايع 10
موقعيت محدوده در تقسيمات سياسي تهران 11
فصل اول
موقعيت منطقه 21 در تهران 17
17  مناطق همجوار منطقه 21
مقايسه محدوده هاي قانوني و مديريتي 18
18  تقسيمات نواحي موجود ملاك عمل شهرداري منطقه 21
محدوده هاي حوزه هاي مسكوني موجود 20
محدوده حوزه هاي غير مسكوني موجود 20
كاربري اراضي وضع موجود 68
سلسله مراتب شبكه معابر موجود 80
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  درجه بندي معابر
69 شوراي عالي معماري و شهرسازي 87 /2/ شهر تهران مصوبه مورخ 17
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  شبكه ارتباطي
87 70/8/ بزرگراه ها و مسيرها شرياني موجود و طرح تفصيلي 25
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  اولويت بندي
احداث معابر در طرح جامع(ساماندهي) 88
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  طرح هاي اجرائي
مصوب شبكه ها و تقاطع ها 88
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  شبكه بزرگراهي
شهر تهران  مهندسين مشاور گذرراه 89
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  اولويت بندي
شبكه بزرگراهي شهر تهران(سال 1380 ) مهندسين مشاور گذرراه 90
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  اولويت بندي
شبكه بزرگراهي شهر تهران(سال 1383 اصلاح شده شركت مطالعات) 90
نقشه زمين شناسي منطقه تهران 102
مطالعات زمين شناسي در محدوده 111
نقشه كاربري اراضي در طرح جامع تهران  فرمانفرما 114
طرح اجرائي(دوكسياديس) 115
طرح جامع تهران(ساماندهي ) 115
فصل دوم
حدود تقسيمات پيشنهادي 132
بلوك هاي فرسوده نوع اول 136
بلوك هاي بافت فرسوده بر حسب 60 درصد قطعات زير 100 متر 137
موقعيت معابر با عرض 6 متر و كمتر 138
بافت فرسوده نوع اول 140
سيستم حمل و نقل عمومي(پيشنهادي) 151
152  پيشنهادات شبكه حمل و نقل ريلي در طرح تفصيلي منطقه 21 سال 1374
154  برآورد حجم ترافيك يك ساعت اوج صبح بر حسب همسنگ سواري در سال 1380
155  برآورد حجم ترافيك يك ساعت اوج صبح بر حسب همسنگ سواري در سال 1390
شبكه معابر پيشنهادي 161
پهنه بندي كاربري اراضي وضع موجود 168
الگوي پيشنهادي 170
پهنه بندي كاربري اراضي پيشنهادي 178
موقعيت طرح هاي موضعي 195
مطالعات الگوي توسعه منطقه 21
مهندسين مشاور زادبوم
فهرست نمودارها
فصل اول:
21 نمودار 1 سهم نسبي مساحت حوزه هاي مسكوني و غيرمسكوني از كل مساحت ناحيه 1
21 نمودار 2 سهم نسبي مساحت حوزه هاي مسكوني و غيرمسكوني از كل مساحت ناحيه 2
21 نمودار 3 سهم نسبي مساحت حوزه هاي مسكوني و غيرمسكوني از كل مساحت ناحيه 3
نمودار 4 سهم نسبي مساحت هر يك از نواحي از مساحت كل 21
نمودار 5 سهم نسبي حوزه هاي غيرمسكوني هر ناحيه از كل مساحت حوزه هاي غيرمسكوني منطقه 21
نمودار 6 سهم نسبي حوزه هاي مسكوني هر ناحيه از مساحت حوزه هاي سكوني 21
24 نمودار 7 روند تحول تعداد جمعيت منطقه در سال هاي 1359 تا 1383
نمودار 8 روند تغييرات متوسط رشد سالانه جمعيت منطقه 24
نمودار 9 روند تغييرات سهم نسبي جمعيت منطقه در كل جمعيت شهر تهران 25
25 نمودار 10  سهم نسبي جمعيت پهنه هاي كالبدي منطقه از كل جمعيت آن در سال 1381
26 نمودار 11  سهم نسبي جمعيت نواحي سه گانه منطقه در كل جمعيت آن در سال 1381
28 1381- نمودار 12  متوسط رشد سالانه جمعيت در نواحي سه گانه منطقه در سال هاي 1365
نمودار 13  تراكم شهري جمعيت در حوزه هاي مسكوني منطقه و نواحي سه گانه آن 29
نمودار 14  تراكم شهري جمعيت در كل منطقه و نواحي سه گانه آن 29
نمودار 15  تراكم خالص مسكوني جمعيت در كل منطقه و نواحي سه گانه آن 30
31 نمودار 16  تراكم شهري جمعيت در حوزه هاي مسكوني 16 گانه منطقه در سال 1381
31 نمودار 17  تراكم خالص مسكوني جمعيت در حوزه هاي مسكوني 16 گانه منطقه در سال 1381
35 نمودار 18  مقايسه ميزان فعاليت و اشتغال جمعيت در منطقه 21 و شهر تهران در سال 1375
35 نمودار 19  مقايسه ميزان فعاليت و اشتغال جمعيت در نواحي سه گانه منطقه 21 در سال 1375
36 نمودار 20  مقايسه ساختار بخشي اشتغال در منطقه 21 و شهر تهران در سال 1375
36 نمودار 21  مقايسه ساختار بخشي اشتغال در نواحي سه گانه منطقه 21 در سال 1375
37 نمودار 22  مقايسه ساختار رشته فعاليتي اشتغال در منطقه 21 و شهر تهران در سال 1375
37 نمودار 23  مقايسه ساختار و وضع شغلي شاغلان در منطقه 21 و شهر تهران در سال 1375
38 نمودار 24  مقايسه ساختار وضع شغلي شاغلان در نواحي سه گانه منطقه 21 در سال 1375
38 نمودار 25  مقايسه توزيع شاغلان بر حسب مشاغل آنان در منطقه 21 و شهر تهران در سال 1375
39 نمودار 26  مقايسه ساختار مشاغل عمده شاغلان نواحي سه گانه منطقه 21 در سال 1375
50 نمودار 27  شدت نسبي يكجا نشيني خانوارها در منطقه و نواحي سه گانه آن در سال 1375
نمودار 28  توزيع واحدهاي مسكوني بر حسب تعداد خانوار ساكن در هر يك از آنها در
50 منطقه و نواحي سه گانه در سال 1375
مطالعات الگوي توسعه منطقه 21
مهندسين مشاور زادبوم
نمودار 29  توزيع خانوارها بر حسب تعداد اتاق در اختيار آنها در منطقه و نواحي
50 سه گانه آن در سال 1375
نمودار 30  توزيع واحدهاي مسكوني منطقه و نواحي سه گانه آن بر حسب
53 طول عمر آنها در سال 1375
55 نمودار 31  نحوه تصرف مسكن خانوارها در منطقه و نواحي سه گانه در سال 1375
67 نمودار 32  سرانه كاربري شهري در منطقه و نواحي سه گانه آن در سال 1381
67 نمودار 33  سهم نسبي مساحت اراضي هر كاربري در منطقه 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
مطالعات الگوي توسعه منطقه 21
مهندسين مشاور زادبوم
فهرست جداول
فصل اول
جدول 1 مساحت نواحي سه گانه و حوزه هاي مسكوني و غيرمسكوني منطقه 21
در وضع موجود 19
جدول 2 روند تحول تعداد جمعيت منطقه و متوسط رشد سالانه آن به تفكيك
27 حوزه هاي مسكوني در سال هاي 1365 تا 1381
30 جدول 3 تراكم جمعيت در نواحي سه گانه منطقه 21 شهرداري تهران در سال 1381
30 جدول 4 تراكم جمعيت در حوزه هاي مسكوني 16 گانه منطقه در سال 1381
جدول 5 ويژگي هاي عمومي ساختار فعاليت و اشتغال جمعيت ساكن منطقه 21
40-41 و نواحي سه گانه آن در سال 1375
جدول 6 توزيع تعداد كارگاه ها بر حسب نوع فعاليت اقتصادي به تفكيك حوزه هاي
46 مسكوني و غيرمسكوني در منطقه 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 7 توزيع تعداد شاغلان برحسب نوع فعاليت اقتصادي به تفكيك حوزه هاي
47 مسكوني و غيرمسكوني در منطقه 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 8 شاخص هاي تراكم خانوار جمعيت در مسكن در منطقه 21 و نواحي
48 سه گانه آن در سال 1375
جدول 9 توزيع واحدهاي مسكوني منطقه و نواحي سه گانه آن بر حسب تعداد
49 خانوار ساكن آنها در سال 1375
جدول 10  توزيع خانوارهاي معمولي ساكن منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب
50 تعداد اتاق در اختيار آنها در سال 1375
جدول 11  توزيع واحدهاي مسكوني منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب تعداد
51 اتاق در اختيار آنها در سال 1375
جدول 12  توزيع واحدهاي مسكوني منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب مدت
52 ساخت بناي آنها در سال 1375
جدول 13  توزيع واحدهاي مسكوني منطقه 21 و نواحي سه گانه بر حسب اسكلت
54 و مصالح ساختماني به كار رفته در بنا در سال 1375
جدول 14  شدت نسبي برخورداري خانوارهاي ساكن منطقه و نواحي سه گانه آن
54 از تسهيلات منتخب در محل سكونت خود در سال 1375
جدول 15  توزيع خانوارهاي معمولي ساكن منطقه 21 و نواحي سه گانه آن
55 بر حسب نحوه تصرف محل سكونت خود در سال 1375
مطالعات الگوي توسعه منطقه 21
مهندسين مشاور زادبوم
جدول 16  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع كاربري به تفكيك حوزه هاي
62 مسكوني و غيرمسكوني محدوده 21 و نواحي سه گانه آن در سا ل 1381
جدول 17  سرانه زمين به تفكيك نوع كاربري در حوزه هاي مسكوني و
63 غيرمسكوني محدوده 21 و نواحي سه گانه آن در سا ل 1381
جدول 18  سهم نسبي مشاحت اراضي هر كاربري در كل مساحت محدوده
64 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 19  شدت نسبي استقرار هر يك از انواع كاربري هاي شهري به تفكيك
65 حوزه هاي مسكوني و غيرمسكوني در منطقه 21 و هر يك از نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 20  شدت نسبي تراكم اراضي هر كاربري به تفكيك حوزه هاي مسكوني و
66 غيرمسكوني در منطقه 21 و هر يك از نواحي سه گانه آن در سال 1381
جدول 21  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
70 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در منطقه 21 در سال 1381
جدول 22  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
71 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در ناحيه يك در سال 1381
جدول 23  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
72 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در ناحيه دو در سال 1381
جدول 24  الگوي كاربري زمين بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
73 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در ناحيه سه در سال 1381
جدول 25  سرانه كاربري ها بر حسب نوع و به تفكيك رده عملكردي
74 (منطقه اي و فرامنطقه اي) در منطقه 21 و نواحي سه گانه آن در سال 1381
76 جدول 26  برآورد كمبود(مازاد) اراضي كاربري هاي رده منطقه اي در منطقه 21 در سال 1381
جدول 27  نتيجه بررسي خطرپذيري زلزله 103
فصل دوم:
143 جدول 28  ويژگي هاي عمومي كالبدي بافت فرسوده منطقه 21
144 و 145 جدول 29  ويژگي هاي عمومي اقتصادي بافت فرسوده منطقه 21
145 جدول 30  ويژگي هاي عمومي كاربري زمين بافت فرسوده منطقه 21
جدول 31  سطح پهنه هاي عمومي كاربري زمين موجود در محدوده تقسيمات مديريتي پيشنهادي 166
جدول 32  سهم نسبي مساحت هر پهنه كاربري زمين موجود در كل سطح محدوده هاي پيشنهادي 167
جدول 33  سهم نسبي هر محدوده پيشنهادي از كل مساحت پهنه هاي عمومي كاربري زمين 168
جدول 34  سطح پهنه هاي پيشنهادي در محدوده تقسيمات پيشنهادي 176
جدول 35  سهم نسبي مساحت هر پهنه به كل مساحت محدوده تقسيمات پيشنهادي 177
جدول 36  سهم نسبي مساحت هر پهنه در كل محدوده 177
مطالعات الگوي توسعه منطقه 21
مهندسين مشاور زادبوم
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
پيش گفتار
3  محدوده مورد مطالعه در سال 1346
4  محدوده مورد در سال هاي 1355 و 1358
موقعيت نقاط جمعيتي، كاروانسراها و قنات ها 5
گسترش تاريخي صنايع 5
طرح جامع تهران(ساماندهي) 6
ايده كلي طرح جامع تهران  فرمانفرما 7
طرح اجرائي(دوكسياديس) 7
نحوه پراكنش اشتغال صنعتي در منطقه  طرح ساماندهي صنايع تهران 10
طبقه بندي و توصيه هاي ساماندهي صنايع در منطقه  طرح ساماندهي صنايع 10
موقعيت محدوده در تقسيمات سياسي تهران 11
فصل اول
موقعيت منطقه 21 در تهران 17
17  مناطق همجوار منطقه 21
مقايسه محدوده هاي قانوني و مديريتي 18
18  تقسيمات نواحي موجود ملاك عمل شهرداري منطقه 21
محدوده هاي حوزه هاي مسكوني موجود 20
محدوده حوزه هاي غير مسكوني موجود 20
كاربري اراضي وضع موجود 68
سلسله مراتب شبكه معابر موجود 80
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  درجه بندي معابر
69 شوراي عالي معماري و شهرسازي 87 /2/ شهر تهران مصوبه مورخ 17
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  شبكه ارتباطي
87 70/8/ بزرگراه ها و مسيرها شرياني موجود و طرح تفصيلي 25
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  اولويت بندي
احداث معابر در طرح جامع(ساماندهي) 88
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  طرح هاي اجرائي
مصوب شبكه ها و تقاطع ها 88
مطالعات الگوي توسعه منطقه 21
مهندسين مشاور زادبوم
فهرست نقشه ها
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  شبكه بزرگراهي
شهر تهران  مهندسين مشاور گذرراه 89
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  اولويت بندي
شبكه بزرگراهي شهر تهران(سال 1380 ) مهندسين مشاور گذرراه 90
موقعيت شبكه معابر منطقه در ساير طرح ها  اولويت بندي
شبكه بزرگراهي شهر تهران(سال 1383 اصلاح شده شركت مطالعات) 90
نقشه زمين شناسي منطقه تهران 102
مطالعات زمين شناسي در محدوده 111
نقشه كاربري اراضي در طرح جامع تهران  فرمانفرما 114
طرح اجرائي(دوكسياديس) 115
طرح جامع تهران(ساماندهي ) 115
فصل دوم
حدود تقسيمات پيشنهادي 132
بلوك هاي فرسوده نوع اول 136
بلوك هاي بافت فرسوده بر حسب 60 درصد قطعات زير 100 متر 137
موقعيت معابر با عرض 6 متر و كمتر 138
بافت فرسوده نوع اول 140
سيستم حمل و نقل عمومي(پيشنهادي) 151
152  پيشنهادات شبكه حمل و نقل ريلي در طرح تفصيلي منطقه 21 سال 1374
154  برآورد حجم ترافيك يك ساعت اوج صبح بر حسب همسنگ سواري در سال 1380
155  برآورد حجم ترافيك يك ساعت اوج صبح بر حسب همسنگ سواري در سال 1390
شبكه معابر پيشنهادي 161
پهنه بندي كاربري اراضي وضع موجود 168
الگوي پيشنهادي 170
پهنه بندي كاربري اراضي پيشنهادي 178
موقعيت طرح هاي موضعي 195
مطالعات الگوي توسعه منطقه 21
مهندسين مشاور زادبوم

پیشگفتار
• پيش درآمد : بررسي الگوي منطقه 21 با پشتوانه شناخت قبلي برآمده از مطالعات
ساماندهي صنايع شهر تهران و طرح تفصيلي غرب مسيل كن و طرح تجديد نظر آن در چارچوب
قراردادي با ”نهاد مسئول تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران “، تهيه و تدارك شده است .
اين قر ارداد در ابتداي سال جاري منعقد گرديد و مسير شناخت وضع موجود آن با شرح خدمات
گام اول ساير مشاورين، تفاوت هايي را نشان مي دهد . ١ مشاور براي فهم تحولاتي كه از مقطع
مطالعات ميداني قبلي در فضا پديد آمده است، نسبت به ثبت و بررسي آنها اقدام نمود و همزمان از
طريق اطلاعات وسيعي كه از طرف ”نهاد“ ارائه گرديد در چند و چون سابقه كارهاي سه سال
گذشته ساير مشاوران قرار گرفت.
اين اقدام يعني تهيه مطالعات الگوي توسعه براي منطقه 21 با تدبير ”نهاد“ در شرايطي شكل
گرفت كه طرح تفصيلي به اصطلاح يك منطقه از مناطق تهران حدود چهار سال در گيرودار روند
تغيير و تصويب طرح تفصيلي در حوزه معاونت شهرسازي و كميسيون ماده 5 گرفتار آمده بود . از
آنجا كه طرح تفصيلي مزبور با شرح خدمات ساير مناطق و نرم افزارهاي مشترك آنها خوانائي
نداشت، براي يكدستي و هماهنگي در جمع بست اطلاعات و تحليل هاي مناطق بيست و دو گانه،
تهيه الگوي توسعه منطقه 21 همانند ساير مناطق در دستور كار قرار گرفت.
از آنجا كه شرح خدمات ”سه گام “ مرحله دوم قبلاً مورد توافق نهاد و حوزه و كميته
هماهنگي مشاوران مناطق قرار گرفته بود، ظاهراً محلي براي بررسي مجدد آن توسط مشاور وجود
نداشت. ولي نكاتي شكلي در آن ديده مي شود كه به هر حال در مقياس و پايگان برنامه ها،
مي توانست به شكل ديگري مطرح باشد . سنگيني كل كار معضله تهران كه تا به حال طرح جامع و
تفصيلي را با هم به خود نديده است، به هر صورت با عوارض زيادي روبروست كه اين مي تواند
كوچك ترين آنها باشد.
با فرض استمرار كار برنامه ريزي و هم زماني و همكاري با اركان اجرائي شهرداري
(مناطق و ….) به درستي، ايرادهاي عملي فرايند پيچيده تهيه برنامه و اجراي آن به طور طبيعي
اصلاح خواهد شد.
آنچه به فوريت در مقابل تهيه كنندگان الگو قرار مي گيرد، ابهام در ميزان و حدود مداخله
كارشناسان در محدوده ها و تغيير آنها و ساير عناوين و بخش ها است.
1 با عنايت به اينكه اين مطالعات به روال بقيه مناطق گزارش مستقلي براي وضع موجود نداشته است به ناچار به دليل نياز به
ايجاد زمينه اي براي مباحث مطرح شده در الگو حجم اين گزارش بيش از حد مورد انتظار كارفرماي محترم شده است

پرداخت با تمام کارتهاي عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خريد به صورت اتو ماتيک مقاله را دانلود کنيد(خريدي آسان = بعداز کليک کردن روي بنر زير 1- مشخصات کارت خودرا وارد کرده 2-در صورتي که مشخصات را کامل واردکنيد به صفحه دانلود مقاله منتقل خواهيد شد)

15000 تومان – خرید