طرح تفصیلی منطقه ۱9تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۹تهران
حجم فایل ::۸٫۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۵۲

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

خلاصه گزارش جهت مدیران ۱
مقدمه ۳
-۱ نتایج مطالعات و تحلیلها ۵
-۱-۱ ویژگی کلی منطقه ۵
-۲-۱ بررسی و تحلیل سابقه تحولات و گسترش کالبدی منطقه ۱۹ تهران ۷
-۳-۱ مطالعات وضع موجود منطقه ۱۳
-۱-۳-۱ بررسی ساخت کالبدی وضع موجود منطقه ۱۳
۱۸-۲-۳-۱ پهنه بندی اجتماعی – اقتصادی منطقه ۱۹
-۳-۳-۱ پهنه بندی عملکردی منطقه ۲۶
-۴-۳-۱ نتیجه گیری ۳۰
-۴-۱ مسائل و مشکلات منطقه ۳۳
-۵-۱ بیانیه چشم انداز ۳۹
-۶-۱ اهداف توسعه، راهبردها و سیاست ها ۴۱
۴۵ -۷-۱ ظرفیت پذیرش جمعیت منطقه ۱۹
-۲ طرح راهبردی هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه ۵۳
-۱-۲ اصول و معیارهای طرح راهبردی هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه ۵۳
(الف)
-۱-۱-۲ اصول ناظر و حاکم ۵۴
-۲-۱-۲ معیارهای ارزیابی و سنجش ۵۷
-۲-۲ پهنه بندی منطقه و کلیات ضوابط و مقررات پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه ۶۰
-۱-۲-۲ تعیین و پیشنهاد الگوی ساخت اصلی منطقه ۶۰
-۲-۲-۲ تعیین و پیشنهاد الگوی پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه ۷۲
-۱-۲-۲-۲ الگوی پهنه بندی پیشنهادی ۷۲
-۲-۲-۲-۲ تعیین محدوده بافت فرسوده و راهبردهای نوسازی و بهسازی آن ۷۶
-۳-۲-۲-۲ طرح ها و برنامه های پیشنهادی موضعی و موضوعی برای
محدوده های نیازمند مداخله ۸۶
-۳-۲-۲ کلیات ضوابط و مقررات پهنه ها (ویژگی های مورد انتظار از هر پهنه) ۱۰۵
-۳-۲ اسناد مکمل طرح ۱۱۲
-۱-۳-۲ حدود منطقه و تقسیمات کالبدی ۱۱۲
-۱-۱-۳-۲ پیشنهاد حدود منطقه ۱۱۲
-۲-۱-۳-۲ الگوی پیشنهادی تقسیمات کالبدی ۱۱۶
-۲-۳-۲ پیشنهاد الگوی شبکه معابر اصلی ۱۱۷
-۳-۳-۲ الگوی پیشنهادی مراکز محلات و فعالیت های کانونی ۱۱۸
(

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

15000 تومان – خرید