طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 12 تهران
حجم فايل ::10.7 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي
فرمت :: pdf
صفحات ::110

قيمت : 15000 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه 5
فصل اول : نتايج مطالعات و تحلي لها
9 1. تحولات گذشته، حال و ويژگي هاي منطقه 12 .1
1. ويژگي هاي كاركردي 9 .1 .1
2. ويژگي هاي جمعيتي  اجتماعي 11 .1 .1
3. ويژگي هاي اقتصادي 13 .1 .1
4. ويژگي هاي زيرساختي (شبكه هاي حركت و تأسيسات شهري) 15 .1 .1
5. ويژگي هاي كالبدي  فضايي 17 .1 .1
6. ويژگي هاي زيست محيطي 20 .1 .1
7. ويژگي هاي مديريت شهري 22 .1 .1
2. خلاصه مسائل و مشكلات مبرم و توان سنجي 24 .1
3. چشم انداز آينده منطقه 27 .1
1. رويكرد 27 .3 .1
2. تصوير عمومي (چشم انداز آرماني) 28 .3 .1
3. تصاوير موضوعي 29 .3 .1
4. هدف ها و راهبردهاي توسعه آينده منطقه 31 .1
1. هدف هاي كلان توسعه 32 .4 .1
2. راهبردها 35 .4 .1
فصل دوم : طرح راهبردي هدايت و كنترل تحولات منطقه
1. سناريوهاي سه گانه 43 .2
1. گزينه اول : توسعه براساس روندها و گرايش هاي گذشته و موجود 44 .1 .2
2. گزينه دوم : توسعه منطقه با اتكا به توان ها و فرصت هاي بالقوه 54 .1 .2
3. گزينه مطلوب : توسعه منطقه براساس ظرفيت ها و توان ها براي دستيابي به آينده آرماني 61 .1 .2
2. پهنه بندي عمومي كاربري زمين 68 .2
3. حدود و تقسيمات داخلي منطقه 73 .2
1. معيارهاي تعيين محدوده 73 .3 .2
74 2. پيشنهاد اصلاح محدوده منطقه 12 .3 .2
3. تقسيمات داخلي 75 .3 .2
4. اصلاح شبكه و نظام حركت 77 .2
1. ويژگي هاي وضعيت موجود 77 .4 .2
2. مباني و معيارهاي اصلاح نظام حركت 78 .4 .2
5. برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي توسعه منطقه 80 .2
1. طرح هاي ويژه همپيوند 80 .5 .2
2. طرح هاي موضعي محدوده حصار ناصري 83 .5 .2
3. طرح هاي ساماندهي بافت فرسوده و بحراني محله هاي مسكوني 85 .5 .2
4. برنامه ها و طرح هاي موضوعي 86 .5 .2
فهرست جدول ها
جدول 1: سطوح و نسبت كاربري هاي اصلي در منطقه 12 و مقايسه آن با چند منطقه
جدول 2: سطوح و نسبت كاركردهاي فرامنطقه اي
( جدول 3: تغييرات كميتي جمعيت در منطقه ( 1359 تا 1381
جدول 4: سهم واحدهاي فعاليت در منطقه 12 نسبت به تهران در سا لهاي 1373 و 1381
جدول 5: گستره ها و بناهاي ممتاز و ارزشمند
جدول 6: بافت ها و گستره هاي فرسوده و نيازمند به مرمت و بهسازي و نوسازي
جدول 7: گروه بندي قطعات (پلاك ها) در محدوده منطقه
جدول 8: تحليل و توان سنجي نقاط قوت و نقاط ضعف
جدول 9: روند تغييرات جمعيت منطقه 12 و ناحيه الحاقي از منطقه 13 تا سال 1400
( جدول 10 : پيش بيني تعداد واحدهاي فعاليت درسال افق طرح ( 1400
جدول 11 : فعاليت هايي كه با ادامه روند كاهنده خطر حذف شدن دارند
جدول 12 : فعاليت هايي كه با كاهش قابل ملاحظه اي مواجه خواهند بود
( جدول 13 : تغييرات گروه هاي اصلي فعاليت ها در سالهاي 1373 و 1381 و برآورد تعداد درسال افق طرح ( 1400
جدول 14 : نسبت ساختمان هاي با دوام ، نيمه بادوام و كم دوام در منطقه 12
جدول 15 : گروه بندي خطر محله هاي منطقه 12 براساس دوام ساختمان
جدول 16 : تعداد واحد مسكوني در پروانه هاي صادر شده در سالهاي 1376 تا 1380
جدول 17 : سطوح و گروه بندي بافت هاي فرسوده در منطقه 12 تهران
جدول 18 : خالص سطوح فرسوده منطقه 12 ، نيازمند مداخله
جدول 19 : برآورد تراكم خالص ساختماني در منطقه 12
( جدول 20 : پيش بيني تعداد شاغلان، سطح زمين و زيربناي مورد نياز در سال افق طرح ( 1400
( جدول 21 : الگوي پهنه بندي كاربري زمين منطقه 12 در سال افق طرح ( 1400
جدول 22 : طرح هاي اصلي و همپيوند در منطقه 12
فهرست نقشه ها
نقشه 1 : عناصر ساختاري در مركز تاريخي (باروهاي اول و دوم)
نقشه 2 : محدوده دو بارو در تهران مركزي (وضع موجود)
نقشه 3 : گسترش عرصه هاي مركز شهري در پيرامون تهران تاريخي
نقشه 4 : پهنه بندي كاربري عمومي زمين (وضع موجود)
نقشه 5 : پهنه بندي مداخله در مركز تاريخي (وضع موجود)
نقشه 6 : طبقه بندي راه ها و تقاطع ها (وضع وجود)
نقشه 7 : پهنه هاي قابل بازيافت و مداخله
نقشه 8 : بناها، مجموعه ها و گستره هاي ارزشمند
نقشه 9 : گروه بندي كانون ها، محورها و گستره ها (براساس مقياس كاركردي  وضع موجود)
نقشه 10 : الگوي مقدماتي تجديد ساختار تهران تاريخي
نقشه 11 : گزينه يك الگوي توسعه
نقشه 12 : گزينه دو الگوي توسعه
نقشه 13 : گزينه سه : الگوي توسعه منتخب
نقشه 14 : الگوي توسعه منتخب : سازمان فضايي
نقشه 15 : نظام كاركردي (پهنه بندي كاربري عمومي زمين)
نقشه 16 : محدوده و تقسيمات داخلي (ناحيه اي و محله اي)
نقشه 17 : الگوي توسعه منتخب : نظام حركت
نقشه 18 : طرح ها و برنامه هاي موضوعي و موضعي

(خريد با تمامي کارت هاي عضو شتاب : بلافاصله بعد از خريد مي توانيد مقاله را دانلود کنيد همچنين فايل دانلود به ايميل ارسال مي شود)

15000 تومان – خرید