طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران
حجم فایل ::۱۰٫۷۵۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۲۰۴

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

فصل اول: نتایج مطالعات و تحلیلها ۱
-۱ تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه ۱ -۱
-۱-۱-۱ سابقه تحولات و گسترش کاربری منطقه ۱
۹٫٫-۲-۱ کاربری های وضع موجود اراضی منطقه ۵ -۱
-۳-۱ ویژگی های عمده منطقه ۱۳ -۱
-۴-۱ خلاصه ۱۶ -۱
-۵-۱ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۷ -۱
-۲ مسائل و مشکلات منطقه ۱۸ -۱
-۱-۲ مشکلات کالبدی ۱۸ -۱
-۲-۲ مشکلات برنامه ریزی و طر حریزی ۱۹ -۱
-۳-۲ مشکلات ارتباطی و عبوری ۱۹ -۱
-۴-۲ خلاصه ۲۱ -۱
-۵-۲ جمع بندی و نتیجه گیری ۲۱ -۱
-۳ محدودیت ها و امکانات منطقه ۲۲ -۱
-۱-۳-۱ محدودیت ها ۲۲
-۲-۳-۱ امکانات ۲۳
-۳-۳ خلاصه ۲۶ -۱
-۴-۳ جمع بندی و نتیجه گیری ۲۶ -۱
الگوی توسعه منطقه ۵ شهرداری تهران فهرست
مهندسین مشاور شارمند ب
-۴-۱ ظرفیت ها، گنجایش، جهات و حدود توسعه منطقه ۲۷
۲۷ -۱-۴ ظرفیت پذیری جمعیتی منطقه ۵ -۱
-۲-۴ جهات توسعه ۳۵ -۱
-۳-۴ حدود توسعه ۳۷ -۱
-۴-۴ خلاصه ۳۸ -۱
-۵-۴ جمع بندی و نتیجه گیری ۳۸ -۱
-۵-۱ سازمان فضایی موجود منطقه ۳۹
-۶ مبانی و معیارهای طرح ریزی کالبدی ۴۳ -۱
-۱-۶-۱ ساخت شهر از دیدگاه کریستوفر الکساندر ۴۳
-۳-۶ شاندیگار ۱۹۵۱ از لوکوبوزیه ۴۶ -۱
۴۷ Lucio Costa -4-6-1 برازیلیا
-۵-۶-۱ مبانی نظری فراغت و طبقه بندی گذرن اوقات فراغت در شهر تهران ۴۹
-۱-۸-۱ اهداف و راهبردهای خاص به منظور حصول به چشم انداز ارائه شده در خصوص هوی تبخشی ۵۸
-۲-۸ اهداف و راهبردهای خاص به منظور حصول به چش مانداز ارائه شده در خصوص توسعه غیرپیوسته ۵۹ -۱
-۳-۸-۱ اهداف و راهبردهای خاص به منظور حصول به چشم انداز ارائه شده در خصوص توسعه فعالیت های
گردشگری ۵۹
-۴-۸-۱ اهداف و راهبردهای خاص به منظور حصول به چش مانداز ارائه شده در خصوص ارتقاء کیفیت محیط ۶۰
-۵-۸-۱ جمع بندی و نتیج هگیری چشم انداز، اهداف و راهبردها ۶۱
الگوی توسعه منطقه ۵ شهرداری تهران فهرست
مهندسین مشاور شارمند ج
-۹-۱ جمع بندی و مقایسه سناریوهای مختلف و ارزیابی آنان ۶۲
۶۳ -۱-۹- سناریو ۱ ۱
۷۱ -۲-۹- سناریو ۱ ۱
۷۸ -۳-۹- سناریوی ۳ ۱
-۴-۹- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۶ ۱
-۱۰ الگوی توسعه پیشنهادی ۸۷ -۱
-۱۱ خلاصه، جمع بندی و نتیجه گیری نهایی ۹۰ -۱
الگوی توسعه منطقه ۵ شهرداری تهران فهرست
مهندسین مشاور شارمند د
فصل دوم: طرح راهبردی هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه ۹۴
-۲ مشخصات کلی طرح پیشنهادی و اصول و معیارهای به کار برده شده در پهنه بندی -۱
و کلیات و مبانی نحوه استفاده از اراضی در پهنه های پیشنهادی ۹۴
-۱-۱-۲ مشخصات کلی طرح پیشنهادی و اصول و معیارهای به کار گرفته شده در پهنه بندی استفاده از اراضی ۹۴
-۲-۱-۲ تعریف و حدود انواع پهنه های تعریف شده ۹۸
-۳-۱-۲ نحوه استفاده های مجاز در اراضی هریک از پهن ههای مشخص شده ۱۰۱
-۴-۱-۲ مقررات مربوط به همجواری ها و دسترسی های مجاز ۱۱۲
۱۱۹ ( -۵-۱-۲ ضوابط و مقررات گذربندی (خصوصیات کلی معابر در سطح منطقه ۵
-۶-۱-۲ ضوابط و مقررات تفکیک اراضی در پهنه مسکونی و غیرمسکونی ۱۳۰
-۷-۱-۲ ضوابط معماری در پهنه مسکونی ۱۳۷
-۸-۱-۲ ضوابط و مقررات معماری در اراضی باغ مسکونی ۱۴۲
-۲ مشخصات طرح پیشنهادی، اصلاح حدود تقسیمات داخلی منطقه ۱۴۷ -۲
-۱-۲-۲ حدود منطقه ۱۴۷
-۲-۲-۲ تقسیمات داخلی منطقه در وضع موجود۱۴۹
-۳-۲-۲ تقسیمات داخلی منطقه در طرح پیشنهادی ۱۵۲
-۴-۲-۲ مشخصات و نحوه توزیع خدمات و کارکردهای مختلف ۱۵۵
-۳ مشخصات و تقسیمات سلسله مراتب شبکه اصلی ۱۵۷ -۲
-۱-۳-۲ مشخصات شبکه اصلی ۱۵۷
-۴ مشخصات برنامه ها و طرح های پیشنهادی برای توسعه منطقه ۱۶۱ -۲
-۱-۴-۲ طرح های تفصیلی موضعی و موضوعی ۱۶۱
الگوی توسعه منطقه ۵ شهرداری تهران فهرست
مهندسین مشاور شارمند ه
فهرست نقشه ها

۳ نقشه شماره ۱- منطقه ۵ در سال ۱۳۴۳
۴ نقشه شماره ۲- منطقه ۵ در سال ۱۳۵۸
۶ نقشه شماره ۳- منطقه ۵ در سال ۱۳۶۶
۸ نقشه شماره ۴- ساخت و سازهای منطقه در سال ۱۳۷۳
۱۲ ( نقشه شماره ۵- کاربری اراضی- وضع موجود (منطقه ۵
۲۸ نقشه شماره ۶- کاربری پیشنهادی طرح جامع ساماندهی تهران ۱۳۷۱
۴۰ ( نقشه شماره ۷- سازمان فضایی- وضع موجود (منطقه ۵
۴۱ ( نقشه شماره ۸- ساختار کالبدی- وضع موجود (منطقه ۵
۶۴ ( نقشه شماره ۹- ایده کلی سناریوی ۱ (منطقه ۵
۶۸ نقشه شماره ۱۰ – سازمان فضایی پیشنهادی منطقه ۵ – گزینه ۱
۷۲ ( نقشه شماره ۱۱ – ایده کلی سناریوی ۲ (منطقه ۵
۷۵ نقشه شماره ۱۲ – سازمان فضایی پیشنهادی منطقه ۵- گزینه ۲
۷۹ ( نقشه شماره ۱۳ – ایده کلی سناریوی ۳ (منطقه ۵
۸۲ ( نقشه شماره ۱۴ – سازمان فضایی انتخابی (منطقه ۵
۸۸ ( نقشه شماره ۱۵ – ساختار کالبدی پیشنهادی (منطقه ۵
۹۷ ( نقشه شماره ۱۶ – الگوی توسعه پیشنهادی (منطقه ۵
۱۰۴ ( نقشه شماره ۱۷ – حوزه بندی پهنه مسکونی – طرح پیشنهادی (منطقه ۵
۱۴۸ ( نقشه شماره ۱۸ – محدوده پیشنهادی (منطقه ۵
نقشه شماره ۱۹ – تقسیمات درونی منطقه ۵ ناحیه بندی وضع موجود ۱۵۳
الگوی توسعه منطقه ۵ شهرداری تهران فهرست مهندسین مشاور شارمند و

نقشه شماره ۲۰ – تقسیمات درونی منطقه ۵- ناحیه بندی پیشنهادی ۱۵۴
۱۶۰ ( نقشه شماره ۲۱ – درجه بندی شبکه معابر- طرح پیشنهادی (منطقه ۵
۱۷۶ نقشه شماره ۲۲ – محدوده های مداخله (منطقه ۵
نقشه شماره ۲۳ – بلوک های دارای بیش از ۶۰ درصد مساحت تخریبی (بافت فرسوده نوع اول)- کوی بیمه ۱۷۹
نقشه شماره ۲۴ – بلوک های دارای بیش از ۶۰ درصد مساحت تخریبی (بافت فرسوده نوع اول)- کوی شهرزیبا۱۸۲
نقشه شماره ۲۵ – بلوک های دارای بیش از ۶۰ درصد مساحت تخریبی (بافت فرسوده نوع اول)- شهرک کوهسار۱۸۴
نقشه شماره ۲۶ – بلوک های شهری بیش از ۶۰ درصد سطح بافت فرسوده و قطعات زمین زیر ۱۰۰ متر مربع
(بافت فرسوده نوع دوم) – روستای کن ۱۸۷
نقشه شماره ۲۷ – بلوک های شهری بیش از ۶۰ درصد سطح بافت فرسوده و قطعات زمین زیر ۱۰۰ متر مربع
(بافت فرسوده نوع دوم)- باغ فیض ۱۹۰
نقشه شماره ۲۸ – بلوک های شهری بیش از ۶۰ درصد سطح بافت فرسوده و قطعات زمین زیر ۱۰۰ متر مربع
معابر با عرض کمتر از ۶ متر (بافت فرسوده نوع سوم) – روستای حصارک ۱۹۳
نقشه شماره ۲۹ – بلوک های شهری بیش از ۶۰ درصد سطح بافت فرسوده و قطعات زمین زیر ۱۰۰ متر مربع
معابر با عرض کمتر از ۶ متر (بافت فرسوده نوع سوم) – روستای مرادآباد ۱۹۶
الگوی توسعه منطقه ۵ شهرداری تهران فهرست
مهندسین مشاور شارمند ز
فهرست جداول (طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران)
جدول شماره ۱- سطوح و درصد کاربریهای موجود در منطقه ۱۰
جدول شماره ۲- مشخصات پروان ههای مسکونی صادره در سال ۱۳۸۰ به تفکیک ماه ۳۰
جدول شماره ۳- طبقه بندی فضاهای خاص گذران اوقات فراغت در شهر تهران بر حسب عملکرد ۵۲
جدول شماره ۴- حداقل فاصله در ورودی- خروجی های شبک ههای اصلی و شریانی درجه یک و دو منطقه ۵ تهران … ۱۲۰
جدول شماره ۵- مشخصات شبکه دسترسی های شهری درون منطقه ۵ تهران ۱۲۴
جدول شماره ۶- وضعیت تقاطع ها و فواصل آنها از یکدیگر ۱۳۴
جدول شماره ۷- عرض گذرهای دسترسی با توجه به طول گذر در اراضی روستای کن و حصارک ۱۲۸
جدول شماره ۸- عرض گذرهای دسترسی با توجه به طی گذر در اراضی کشت اجباری، شمال کن و مرادآباد ۱۲۹

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

15000 تومان – خرید