طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک

نام پروژه ::طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک

طرح توجیهی و کارآفرینی
حجم فایل ::۲۲۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزش ابتدایی
فرمت :Word
صفحات ::۲۰۱

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز :
تعریف
اهمیت
ضرورت
برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان
بازیهای کودکان
ودرمرحله آخر  برآورد هزینه  تأسیس یک مهد استاندارد

۱ مقدمه ۱۰
۲ فصل اول ۱۱
۳ تعریف لغوی آموزش وپرورش ۱۲
۴ تاریخچه آموزش وپرورش درایران ۱۷-۱۳
۵ اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان   ۱۸
۷ اهداف آموزش وپرورش  پیش ازدبستان ۲۰-۱۸
۸ استراتژی های آموزشی ۲۰
۹ برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۲۱-۲۰
۱۰ آموزش پیش دبستانی (۱) ۲۲-۲۱
۱۱   برنامه های آموزشی ۲۲
۱۱ برنامه ریزی ومدیریت آموزشی ۲۴-۲۲
۱۲ آیا دوره پیش دبستانی لازم است ۲۴
۱۳ فصل دوم ۲۵
۱۴ بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره  پیش ازدبستانی
۱۵ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه ۳۲-۲۶
۱۶ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان ۴۵-۳۲
۱۷ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان ۴۵
۱۸ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی   ۵۶-۴۵
۱۹ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند ۵۸-۵۶
۲۰ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان ۶۰-۵۸
۲۱ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش ۶۱-۶۰
۲۲ نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی ۶۶-۶۱
۲۳ فصل سوم ۶۷
نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک
۲۴ نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک ۶۸
۲۵ آشنایی کودک باکودکستان ۶۹-۶۸
۲۶     اهمیت مهدکودک               ۶۹
۲۷ درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد ۷۱-۶۹
۲۸ نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان ۷۲-۷۱
۲۹ نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی ۷۴-۷۲
۳۰ انتظارات والدین از مهدکودک ۷۵-۷۴
۳۱ فصل چهارم
۳۲ ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله ۷۶
۳۳ ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی ۷۷
۳۳ ویژگی کودکان چهارساله ۷۸
۳۴ ویژگی کودکان پنج ساله ۷۹
۳۵ ویژگی کودکان شش ساله ۸۰
۳۶ رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟ ۸۴-۸۱
۳۷ رشد جسمی حرکتی ۸۶-۸۴
۳۸ رشد زبان ۸۸-۸۶
۳۹ رشد شناختی ۹۱-۸۸
۴۰ رشد بیان خلاق ودرک زیباییها ۹۲-۹۱
۴۱ خصوصیات دوره کودکستانی ۹۲
۴۲ رشد جسمانی ۹۳-۹۲
۴۳ رشدحسی حرکتی ۹۴-۹۳
۴۴ رشد ذهنی ۹۵-۹۴
۴۵ رشدعاطفی ۹۷-۹۶
۴۶ دووسه سالگی ۹۹-۹۷
۴۷ سه وچهارسالگی ۱۰۲-۹۹
۴۸ پنچ وشش سالگی ۱۰۳-۱۰۲
۴۹ فصل پنجم ۱۰۴
۵۰ بازیهای کودکان ۱۰۵
۵۱ کودکان وبازی ۱۰۶
۵۲ نوع وبازی ۱۰۶
۵۳ بازی وورزش درروایات اسلام ۱۰۷
۵۴ همبازی کودک ۱۱۰-۱۰۸
۵۵ شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها ۱۱۰
۵۶ والدین بی خیال ۱۱۱-۱۱۰
۵۷ نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان ۱۱۱
۵۸ محیط بازی ۱۱۳-۱۱۱
۵۹ کنترل محیط بازی ۱۱۳
۶۰   سرکشی ازبازیهای کودکان ۱۱۴
۶۱ مقداربازی ۱۱۷-۱۱۵
۶۲ بازی وخلاقیت ۱۱۹-۱۱۷
۶۳ بازی ۱۲۱-۱۱۹
۶۴ ارزشهای بازی ۱۲۴-۱۲۱
۶۵ آب بازی ۱۲۶-۱۲۴
۶۶ نکات ایمنی برای آب بازی ۱۲۶
۶۷           راههای بازی باآب ۱۲۹-۱۲۷
۶۸ رشد ذهنی وشناختی ۱۳۱-۱۲۹
۶۹ رشد عاطفی اجتماعی ۱۳۴-۱۳۱
۷۰ فصل ششم ۱۳۵
۷۱ فرضیه شناختی – رشدی پیاژه ۱۳۵
۷۲ مراحل ۲و۳ اندیشه پیش ازعمل ۷-۲ سالگی ۱۳۶
۷۳ رشد فعالیت نمادین ۱۳۸-۱۳۶
۷۴ تعقل علمی ۱۳۹-۱۳۸
۷۵ طبقه بندی ۱۴۰-۱۳۹
۷۶   اندیشه اجتماعی ۱۴۲-۱۴۰
۷۷ قضاوت اخلاقی ۱۴۲
۷۸ زنده گرایی ۱۴۴-۱۴۲
۷۹ خلاصه ونتیجه ۱۴۵-۱۴۴
۸۰ فصل هفتم ۱۴۶
۸۱       گفتگو بافرخنده مفیدی ۱۵۲-۱۴۶
۸۲ فصل هشتم ۱۵۳
۸۳ آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک ۱۸۸-۱۵۳
۸۴ نیروی انسانی ۱۸۹
۸۵ چارت سازمانی ۱۹۰
۸۶ هزینه تأسیس مهد ۱۹۵-۱۹۱
۸۷ برنامه کلاسی آمادگی ۱۹۶
۸۸ برنامه کلاسی ۴-۳ ساله ها ۱۹۷
۸۹ برنامه غذایی ۱۹۷
۹۰ فصل نهم
ضمائم وپیوستها
۹۱         فهرست منابع ومآخذ

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

4900 تومان – پرداخت و دریافت فایل