طرح جامع توسعه گردشگری

نام پروژه ::طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
حجم فایل :: ۱۲٫۱۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۷۰۰
قیمت : ۳۲۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

29000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

-۱-۱ جغرافیا ۱
-۱-۱-۱ موقعیت جغرافیایی استان تهران ۱
-۱ شهرستان اسلامشهر ۱
-۲ شهرستان پاکدشت ۲
-۳ شهرستان تهران ۲
-۴ شهرستان دماوند ۴
-۵ شهرستان رباط کریم ۵
-۶ شهرستان ری ۵
-۷ شهرستان ساوجبلاغ ۶
-۸ شهرستان شمیرانات ۷
-۹ شهرستان شهریار ۷
-۱۰ شهرستان فیروزکوه ۸
-۱۱ شهرستان کرج ۹
-۱۲ شهرستان ورامین ۱۲
موقعیت فیزیوگرافی و زمین شناختی گسترده تهران ۱۲
۱۲ (High Alborz) -1 بلند البرز
-۲ گستره کوهپایه ۱۳
پوشش گیاهی ۱۶
-۱ رویشگاههای منطقه و انواع آن ۱۶
-۱-۱ رابطه پوشش گیاهی و فیزیوگرافی ۱۶
-۲-۱ رابطه پوشش گیاهی با توپوگرافی ۱۷
-۲ طبقه بندی سیمای رستنی های موجود بر اساس شکل ظاهری ۱۸
-۳ جوامع گیاهی منطقه مورد مطالعه ۲۰
-۴ عمد هترین گونه های درختی مربوط به ذخایر جنگلی منطقه ۲۴
-۵ گون ههای گیاهی مورد استفاده در جنگلکاریها و پارکهای جنگلی
اطراف تهران
۲۶
-۶ اسامی گلها و گیاهان فضای سبز تهران ۲۸
-۷ لیست فلورستیک حوزه مورد مطالعه ۲۸
-۸ بخشی از عمد هترین گیاهان موجود در منطقه مورد مطالعه ۲۹
حیات وحش ۳۶
۳۶ Mamellidae -1 پستانداران
۴۶ Amphbia -2 رده دوزیستان
-۳ رده خزندگان ۴۷
-۴ پرندگان ۵۲
-۵ حشرات ۵۵
I صفحه
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
منابع و شبکه آب ها ۶۲
-۱ گسترده مورد مطالعه ۶۲
-۲ تقسی مبندی آب ها از لحاظ محدوده ۶۳
-۳ تقسی مبندی منایع و شبکه آ بها ۶۳
-۱-۳ منابع آب سطحی ۶۳
-۲-۳ منابع آب در سازندهای سخت ۶۸
-۳-۳ منابع آب در آبخوا نهای آبرفتی ۶۹
-۲-۱ اقتصاد ۷۳
-۱ بررسی پروفایل عام اقتصاد استان ۷۳
-۲ بررسی بازارهای داخلی و خارجی گردشگری ۷۴
-۳ تحلیل تطبیقی بازار – محصول ۷۴
-۴ مدیریت سرمای هگذاری ۷۴
-۵ بررسی اثرات اقتصادی گردشگری و ارائه راهکارهای تعدیلی ۷۵
-۶ برآورد حجم سرمایه گذاری و منابع مالی مورد نیاز عملیاتی نمودن
طرحها و پروژه های پیشنهادی
۷۵
یک- شناسایی سهم منابع عمده اقتصادی استان ۷۶
صنعت ۷۶
بررسی وضعیت موجود ۷۷
محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده توسط صنعت گردشگری در استان ۸۰
مقایسه ارزش افزوده اقامتگاه های عمومی در استان تهران و کل کشور ۸۱
مقایسه بخش گردشگری و دیگر فعالیتهای اقتصادی کل کشور ۸۳
مقایسه ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در استان تهران ۸۴
نقش اقامتگاههای عمومی استان تهران در ارزش افزوده رشته فعالیتهای
اقتصادی کشور۸۶
بخش کشاورزی ۸۷
بخش خدمات ۸۹
دو- محاسبه سهم استان در تولید ناخالص ملی ۹۲
سه- بررسی وضعیت اشتغال برحسب گروه های عمده فعالیت (در سه
دوره آماری)۹۵
چهار- بررسی سطح مهارتهای شغلی ۹۹
پنج- پراکندگی فضایی منابع اقتصادی ۱۰۳
شش- متوسط هزینه- درآمد خانوار ۱۰۶
هزینه های گردشگری در بودجه خانوار ۱۱۲
درآمد خانوار شهری و روستایی در استان تهران ۱۱۴
هفت- بررسی خدمات بانکی در عرصه گردشگری ۱۱۵
-۳-۱ مطالعات اجتماعی- فرهنگی توزیع جمعیت برحسب گروههای سنی ۱۱۷
II صفحه
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
و جنسی
یک و دو- توزیع جمعیت برحسب گروه های سنی و جنسی ۱۱۷
۱۱۸ ( توزیع جمعیت برحسب گرو ههای سنی و جنسی (سال ۱۳۷۵
ساخت جنسی و سنی ۱۲۰
جمعیت و پراکندگی آن ۱۲۴
سه- تغییرات رشد جمعیت ۱۲۵
چهار- تعداد دانش آموختگان در مقاطع مختلف ۱۲۵
آموزش ۱۲۵
پنج- بررسی بعد خانوار (در سه دوره سر شماری اخیر) ۱۲۷
شش- تاریخ اجمالی استان تهران ۱۲۹
هفت- بررسی الگوهای فرهنگی مردم (موسیقی، رقص، نمایش، لباس، … ۱۴۱
هشت- زبان، گویش و لهجه های رایج در استان ۱۴۴
نه- ایلات، عشایر و قومیت های ساکن در استان ۱۴۵
ده- گرای شها و آداب خاص مذهبی در استان ۱۶۰
یازده- بررسی مسایل و مشکلات اجتماعی ۱۶۳
دوازده- اشکال گذران اوقات فراغت مردم ۱۶۴
سیزده- الگوی انجام مسافرت جمعی توسط ساکنان استان ۱۶۴
چهارده- بررسی فرهنگ گردشگرپذیری استان ۱۶۵
منابع اطلاعات ۱۷۲
-۴-۱ محیط زیست ۱۷۳
جاذبه های طبیعی ۱۷۵
دریاچه های طبیعی و سدها ۱۷۷
رودخانه ها ۱۷۷
چشمه ها و مراکز آب درمانی ۱۷۸
آبشارها ۱۷۹
ارتفاعات و قله ها ۱۷۹
مسیرهای عمده کوهنوردی و طبیعت گردی اطراف تهران ۱۸۰
مناطق تحت حفاظت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ۱۸۰
الف- پارک های ملی ۱۸۰
پارک ملی کویر ۱۸۱
پارک ملی خجیر ۱۸۲
پارک ملی سرخه حصار ۱۸۳
پارک ملی لار ۱۸۵
ب- مناطق حفاظت شده ۱۸۶
منطقه حفاظت شده جاجرود ۱۸۶
منطقه حفاظت شده ورجین ۱۸۷
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ۱۸۸
III صفحه
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
ج- آثار طبیعی ملی ۱۸۹
مناطق تحت مدیریت سازمان جنگلها و مراتع کشور ۱۹۰
بررسی طرح های حفاظتی و مدیریت محیط زیست ۱۹۱
بررسی سیستم مدیریت مواد زائد و آلایند هها ۱۹۲
جمعبندی ۱۹۴
خذ ۱۹۶ Ĥ منابع و م
-۵-۱ زیر ساختارها و حمل و نقل ۱۹۵ مکرر
-۱-۵-۱ دسترسی ها ۱۹۶
یک- دسترسی زمینی- جاده ای ۱۹۷
دو- دسترسی زمینی- را هآهن ۲۰۵
سه- دسترسی هوایی ۲۰۶
چهار- دسترسی دریایی ۲۰۸
-۲-۵-۱ انرژی ۲۰۹
یک- انرژی مصرفی غالب در استان ۲۱۰
دو- بررسی بیلان انرژی در استان ۲۱۲
-۳-۵-۱ بهداشت ۲۱۲
یک – توزیع و پراکندگی خدمات پزشکی ۲۱۳
دو- بررسی بیماریهای خاص رایج در استان ۲۱۹
شبکه و منابع آب آشامیدنی ۲۲۲
-۵-۵-۱ شبکه ارتباطات ۲۲۷
یک- مخابرات (تلفن،فکس و …) ۲۲۷
دو- پست ۲۲۹
سه- اینترنت ۲۳۱
-۶-۱ بررسی ساختار تشکیلاتی، اهداف و راهبردهای توسعه استان ۲۳۸
یک- بررسی ساختار تشکیلاتی و نهادهای ذیربط با موضوع گردشگری در
سطح استان
۲۳۸
کار گروه گردشگری استان تهران ۲۳۹
دو- اهداف کلان توسعه استان ۲۴۱
۲۴۱ الف) برنامه ایران ۱۴۰۰
۲۴۲ (۱۳۸۳- ب) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۷۹
سه- راهبردهای کلان توسعه استان ۲۴۳
۲۴۳ الف) برنامه ایران ۱۴۰۰
ب) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران
(۱۳۸۳-۱۳۷۹)
۲۴۶
چهار: طرح ها و برنام ههای کلان توسعه استان
(۱۳۷۹- (برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۳
۲۴۸
فصل بهداشت، درمان و تغذیه ۲۵۰
IV صفحه
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
فصل عمران شهرها ۲۵۱
فصل عمران و نوسازی ۲۵۱
فصل کشاورزی و منابع طبیعی ۲۵۱
فصل منابع آب ۲۵۲
فصل راه و ترابری ۲۵۳
فصل پست و مخابرات ۲۵۳
فصل جهانگردی ۲۵۳
فصل حفاظت محیط زیست ۲۵۴
ساختار تشکیلاتی ۲۵۴
اهداف اثرگذار بر توسعه فعالیتهای گردشگری در برنامه ایران ۱۴۰۰ و
برنامه سوم توسعه
۲۵۴
-۱-۲ منابع و پتانسیل های موجود گردشگری ۲۶۰
-۱-۱-۲ کلیات ۲۶۰
-۲-۱-۱-۲ تعاریف و مفاهیم ۲۶۱
-۲-۱-۲ بررسی وضع موجود جاذبه های گردشگری استان تهران ۲۶۳
-۱-۲-۱-۲ بررسی وضعیت پراکنش جاذبه ها براساس سطوح عملکرد آنها ۲۶۳
-۲-۱-۲-۱-۲ بررسی وضعیت پراکنش جاذبه های بین المللی بر حسب شهرستان استان ۲۶۵
-۳-۱-۲-۱-۲ بررسی وضعیت پراکنش جاذبه های ملی برحسب شهرستانهای استان ۲۶۶
-۴-۱-۲-۱-۲ بررسی پراکنش جاذبه های محلی برحسب شهرستان های استان ۲۶۹
-۲-۲-۱-۲ بررسی وضعیت پراکنش جاذبه ها براساس گونه شناسی جاذبه ها ۲۶۸
-۱-۲-۲-۱-۲ بررسی وضعیت پراکنش جاذبه های طبیعی بر حسب شهرستان استان ۲۶۹
-۲-۲-۲-۱-۲ بررسی وضعیت پراکنش جاذبه های فرهنگی برحسب شهرستانهای استان ۲۷۲
-۳-۲-۲-۱-۲ بررسی وضعیت پراکنش جاذب ههای انسان ساخت برحسب شهرستانهای استان ۲۷۴
-۲-۲-۱-۲ بررسی فهرست وضعیت و عملکرد جاذبه ها در قالب برشهای شهرستانی ۲۷۶
-۱-۲-۲-۱-۲ شهرستان کرج ۲۷۷
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان کرج ۲۷۹
-۲-۲-۲-۱-۲ شهرستان شهریار ۲۸۱
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان شهریار ۲۸۲
-۳-۲-۲-۱-۲ شهرستان پاکدشت ۲۸۴
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان پاکدشت ۲۸۵
-۴-۲-۲-۱-۲ شهرستان ورامین ۲۸۷
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان ورامین ۲۸۸
-۵-۲-۲-۱-۲ شهرستان شمیرانات ۲۹۱
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان شمیرانات ۲۹۲
-۶-۲-۲-۱-۲ شهرستان تهران ۲۹۵
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان تهران ۲۹۶
-۷-۲-۲-۱-۲ شهرستان فیروزکوه ۳۱۳
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان فیروزکوه ۳۱۴
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
-۸-۲-۲-۱-۲ شهرستان دماوند ۳۱۶
فهرست و پروفایل جاذبه های گردشگری شهرستان دماوند ۳۱۷
ارزیابی و جمعبندی- جاذبه های گردشگری استان تهران ۳۲۴
-۲-۲ بررسی وضعیت موجود اقامت گاه ها ۳۲۹
-۱-۲-۲ اقامتگاههای گردشگری ۳۳۱
-۱-۱-۲-۲ هتل آپارتمان ۳۳۴
-۲-۱-۲-۲ هت لها ۳۳۷
-۱-۲-۲-۱-۲-۲ بررسی وضعیت هتلهای یک ستاره ۳۴۱
-۲-۲-۲-۱-۲-۲ هتلهای دو ستاره ۳۴۲
-۳-۲-۲-۱-۲-۲ هتلهای سه ستاره ۳۴۳
-۴-۲-۲-۱-۲-۲ هتلهای چهار ستاره ۳۴۴
-۵-۲-۲-۱-۲-۲ هتلهای پنج ستاره ۳۴۵
-۳-۲-۱-۲-۲ بررسی وضعیت تعداد کل اتاقها ۳۴۶
-۷-۲-۱-۲-۲ بررسی نرخ اشغال هتلها ۳۵۰
-۳-۱-۲-۲ مهمانپذیرها ۳۶۰
-۴-۱-۲-۲ نقشه پراکندگی اقامتگاههای استان تهران ۳۶۶
-۲-۲-۲ مراکزاطلاع رسانی گردشگری ۳۶۷
-۳-۲-۲ حمل و نقل ۳۶۸
-۴-۲-۲ دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ۳۶۸
-۵-۲-۲ خدمات پلیسی و امنیتی ۳۷۰
-۶-۲-۲ رستورانهای بین راهی ۳۷۱
-۷-۲-۲ پراکندگی فضایی واحدهای بین راهی ۳۷۲
-۸-۲-۲ خدمات مالی، ارزی و بانکداری ۳۷۸
-۹-۲-۲ قوانین و مقررات گردشگری ۳۷۸
-۳-۲ بررسی و ارزیابی پتانسی لهای بازارهای داخلی و بین المللی موجود استان
تهران
۳۸۱
-۲-۱ رویکرد به مطالعات بازار و بازاریابی ۳۸۱
روش شناسی ۳۸۳
واژه شناسی ۳۸۵
-۲ بررسی وضعیت موجود بازارها و بازاریابی گردشگری در استان تهران ۳۸۷
-۱-۲ بررسی مبادلات جهانی در بازارها و مقصدهای گردشگری ۳۸۸
-۱-۱-۲ جایگاه ایران در میان کشورهای جهان ۳۸۸
-۲-۱-۲ جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه ۳۸۹
-۳-۱-۲ جایگاه ایران در میان کشورهای آسیای جنوبی ۳۹۰
-۴-۱-۲ جایگاه ایران در میان کشورهای شمال شرقی آسیا ۳۹۲
-۵-۱-۲ جایگاه ایران در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا ۳۹۳
-۶-۱-۲ وضعیت ایران از نظر بازارهای گردشگری ۳۹۴
VI صفحه
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
-۲-۲ بررسی مقایسه ای بازارهای گردشگری داخلی و خارجی ۳۹۶
-۱-۲-۲ مقایسه منطق های بازارها ۳۹۷
-۲-۲-۲ بررسی سهم استان تهران از بازارهای گردشگری داخلی و
خارجی منطقه یک
۳۹۹
-۳-۲-۲ مقایسه حجم کل بازارهای گردشگری داخلی و خارجی در استان
تهران
۴۰۰
-۴-۲-۲ بررسی ابعاد بنیادین یا نوسنات ماهیانه و فصلی بازارهای
گردشگری استان طی سال
۴۰۵
-۳-۲ بررسی بازارها یا مبادی اصلی گردشگر فرست به استان ۴۱۷
-۱-۳-۲ بازارهای داخلی گردشگری استان ۴۱۷
-۲-۳-۲ بازارهای اصلی گردشگری فرست خارجی ۴۲۰
-۵-۲ بررسی فعالیت های بازاریابی ۴۲۴
-۱-۵-۲ فعالیتهای بازاریابی سطح کلان ۴۲۴
-۲-۵-۲ فعالی تهای بازاریابی سطح خود ۴۲۵
-۴-۲ بررسی و ارزیابی اهداف، راهبردها و برنام ههای گردشگری موجود در
سطوح ملی، منطق های و استانی
۴۲۷
الف- اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ملی توسعه گردشگری کشور
به منظور تحقق دستابی به توسعه پایدار گردشگری
۴۲۷
اهداف کلی توسعه گردشگری در برنامه ملی توسعه گردشگری کشور ۴۲۸
خط مشی بازاریابی ۴۲۹
سیاست های برنامه ریزی و توسعه گردشگری در برنامه ملی ۴۳۰
سیاست های توسعه منابع انسانی ۴۳۳
سیاست های مدیریت اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ۴۳۴
سیاست های ساختار سازمانی و مدیریت ۴۳۴
ب) راهبردهای توسعه گردشگری منطقه یک ۴۳۶
(ب ۱) راهبرد توسعه منابع گردشگری ۴۳۶
(ب ۲) راهبردهای توسعه بازار ۴۳۷
(ب ۳) راهبرد توسعه محصولات گردشگری ۴۳۸
(ب ۴) نواحی گردشگری دارای اولویت ۴۳۹
(ب ۵) راهبردهای توسعه راه های دسترسی ۴۴۰
۱) راهبردهای کوتاه مدت توسعه دسترس یها ۴۴۱ )
۲) راهبردهای توسعه دسترسی های منطقه در میان مدت ۴۴۲ )
۳) راهبردهای توسعه دسترسی ها در بلند مدت ۴۴۲ )
(ب ۶) راهبردهای توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری ۴۴۵
(ب ۷) برنامه های پیشنهادی برنامه ملی توسعه گردشگری در استان تهران ۴۴۶
پروژه های توسعه گردشگری برنامه ملی در استان تهران ۴۴۷
نقدی بر اهداف، راهبردها و برنام ههای تنظیم شده توسط برنامه ملی توسعه ۴۵۱
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
گردشگری
-۵-۲ بررسی و ارزیابی تأثیرات عمده گردشگری در وضع موجود ۴۵۳
یک- تأثیرات اقتصادی و راهکارهای تعدیلی ۴۵۴
اثرات قیمتی گردشگری در استان تهران ۴۵۵
بررسی اثرات اقتصادی سطح کلان ۴۵۶
-۱ کسب درآمدهای رازی و بهبود تراز رداختها ۴۵۸
-۲ افرایش تولید کالا و خدمات ۴۶۰
-۳ اشتغال و افزایش فرصتهای شغلی ۴۶۱
دو- تأثیرات اجتماعی- فرهنگی و راهکارهای تعدیلی ۴۶۴
گردشگری پایداری ۴۶۵
منشا توسعه پایدار ۴۶۵
بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری ۴۶۷
مدل تماس های گردشگری- میزبان ۴۶۹
-۱ گردشگری و تغییرات اجتماعی ۴۷۰
-۲ آثار وارده بر رفتار اخلاقی ۴۷۱
سطح بهداشت اجتماعی ۴۷۱
آثار وارده بر فرهنگ ۴۷۲
جذابیتهای فرهنگی استان ۴۷۴
مهمترین اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری ۴۷۷
اثرات گردشگر بر محیط اجتماعی- فرهنگی استان ۴۷۸
عوامل مربوط به پنداشت و تلقی افراد از گردشگری ۴۷۸
عوامل موثر بر ماهیت و رشد گردشگری ۴۸۰
ضربه فرهنگی و جسارت فرهنگی ۴۸۱
ضربه یا شک فرهنگی ۴۸۲
راهبردهای مدیریت اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری در استان تهران ۴۸۳
راهبردهای نظارتی در خصوص اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری ۴۸۴
راهبردهای خنثی سازی اثرات منفی اجتماعی- فرهنگی گردشگری ۴۸۶
اصولی برای راهنمایی اثر بخش ۴۸۸
کد اخلاق جهانی جهانگردی ۴۸۹
انتقادات وارده بر کدهای اخلاق ۴۹۵
انتظارات طرح جامع گردشگری استان از سازمانها و دستگاههای اجرایی وظایف
هر دستگاه
۴۹۶
نتیجه گیری ۴۸۹
-۳ تأثیرات زیست محیطی و راهکارهای تعدیلی ۴۹۹
-۱ رو شها و فرایندهای جاری ارزیابی زسیت محیطی ۴۹۹
-۲ شمول مقررات بر پروژ هها و طرح های گردشگری ۵۰۶
ضوابط پیشنهادی در مورد حیطه شمول ارزیابی اثرات زیست محیطی ۵۰۷
پیشنهادات ۵۱۹
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
-۶-۲ بررسی و ارزیابی منابع انسانی گردشگری ۵۲۰
-۲-۶-۲ بررسی وضعیت موجود منابع انسانی شاغل در بخش گردشگری ۵۲۲
-۱-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در رده عملیات ۵۲۲
-۱-۱-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در اقامتگاهها ۵۲۳
-۱ شاغلین در هتلها ۵۲۳
-۲ شاغلین در هتل آپارتمانها ۵۲۵
-۳ شاغلین در مهمانپذیرها ۵۲۷
-۲-۱-۲-۶-۲ بررسی وتحلیل وضعیت نیروی انسانی شاغل در سیستم های ۵۲۹
-۱ نیروی انسانی شاغل در خطوط هوایی و فرودگاه تهران ۵۲۹
-۲ تعاونیهای مسافربری ( اتوبوس و سواری) ۵۲۹
-۳ شرکتهای حمل و نقل و گردشگری ۵۳۰
-۴ تاکسی های فرودگاه و درون شهری ۵۳۰
-۳-۱-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در جاذبه ها ۵۳۱
-۴-۱-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در آژانسهای ۵۳۱
-۵-۱-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در فعالیتهای ۵۳۱
-۶-۱-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در مراکز اطلاع ۵۳۲
-۷-۱-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در واحدهای ۵۳۲
-۲-۲-۶-۲ نیروی انسانی سطح کارشناسی ۵۳۴
-۳-۲-۶-۲ نیروی انسانی رده مدیریتی ۵۳۵
-۱-۳-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی نیروی مدیریتی سطح کلان ۵۳۵
-۲-۳-۲-۶-۲ بررسی و ارزیابی نیروی مدیریتی سطح خُرد ۵۳۵
-۴-۲-۶-۲ بررسی وضعیت موجود برنامه های آموزش در استان تهران ۵۳۶
الف: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۵۳۷
ب: مراکز و مؤسسات آموزش خدمات گردشگری ۵۳۷
ج: مراکز آموزشی دفاتر خدماتی مسافرتی و تورگردانی ۵۳۸
موسسه اندیشه علامه طباطبایی ۵۳۸
شرکت متخصصین طبیعت گردی( اکوتور) ۵۳۹
آوای جلب سیاحان ۵۳۹
موسسه آموزشی ایفاچی کار ۵۴۱
موسسه صبای سحر ۵۴۱
موسسه آموزشی خدمات هواپیمایی پیام ۵۴۲
موسسه آموزشی، فرهنگی و هنری مجمع ۵۴۲
-۳ تحلیل و نتیجه گیری ۵۴۳
-۱-۳ تحلیل تطبیقی بازار- محصول ۵۴۳
-۱-۱-۳ منابع اصلی گردشگری ۵۴۴
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
-۲-۱-۳ فعالیت های تابع منابع گردشگری ۵۴۷
-۳-۱-۳ منابع بازار بالقوه ۵۵۰
ماتریس نهائی تعیین بازارهای بالقوه ۵۶۹
-۴-۱-۳ چگونگی امکان توسعه محصولات ۵۷۵
-۵-۱-۳ چگونگی توسعه امکانات موجود ۵۷۷
-۲-۳ تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها ۵۷۸
-۷-۲-۳ ساختار تشکیلاتی ۵۸۲
-۸-۲-۳ منابع انسانی ۵۸۳
فهرست نقشه ها
طرح ها و برنامه ها ۵۸۲
-۵ طرح ها و برنام ههای ساختاری توسعه گردشگری برحسب
(۱۳۹۴- نواحی ( ۱۳۸۴
۵۸۵
-۱-۵ برنامه توسعه منابع گردشگری برحسب نواحی ۵۸۸
-۲-۵ برنامه توسعه بازاریابی ۵۹۰
-۳-۵ برنامه توسعه دسترسی ها و زیر ساخ تها یرحسب نواحی ۵۹۲
-۴-۵ برنامه توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری ۵۹۴
-۵-۵ برنامه توسعه منابع انسانی ۵۹۶
یک- ارائه برنامه وضعیت اشتغال و سطح مهارت های شغلی ۵۹۸
دو- ارائه برنامه وضعیت مؤسسات آموزشی و تحصیلی
گردشگری
۶۰۱
سه- پی شبینی تقاضای نیروی انسانی و آموز شهای مورد
نیاز
۶۰۴
چهار- تعیین نیازهای مؤسسات آموزشی و تحصیلی
گردشگری
۶۰۹
-۶-۵ برنامه توسعه مدیریتی ۶۱۲
یک- تعیین عملکردها و سازماندهی سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری استان
۶۱۴
دو- تعیین عملکردها و سازماندهی بخش گردشگری ۶۱۶
سه- هماهنگی ساختار بخش گردشگری ۶۲۷
چهار- برنامه بازنگری و هدایت طرح ها و اقدامات در
چهارچوب برنامه مدیریتی
۶۳۰
-۷-۵ برنامه سرمای هگذاری ۶۳۱
۶۳۳ (۱۳۹۳- -۶ پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری بر حسب نواحی ( ۱۳۸۴
-۱-۶ پروژ ههای عملیاتی توسعه گردشگری ناحیه یک ۶۳۵
-۲-۶ پروژ ههای عملیاتی توسعه گردشگری ناحیه دو ۶۴۴
-۳-۶ پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری ناحیه سه ۶۵۴
-۴-۶ پروژ ههای عملیاتی توسعه گردشگری ناحیه چهار ۶۶۶
طرح جامع توسعه گردشگری استان تهران
-۵-۶ پروژ ههای عملیاتی توسعه گردشگری ناحیه پنج ۶۷۵
-۷ پیش بینی منابع مالی ۶۷۹
-۸ تکنیک های اجرایی ۶۸۴
-۱-۸ چگونگی تصویب طرح ۶۸۷
-۲-۸ آموزش تکنی کها ۶۸۹
-۳-۸ راهبردهای سرمایه گذاری و مالی ۶۹۰
-۴-۸ سازماندهی ساختار سازمانی ۷۰۱
فهرست نقشه ها
XI صفحه


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

29000 تومان – خرید و دریافت فایل