طرح مطالعاتی روستای بیشه استان لرستان

نام پروژه ::طرح مطالعات راهبردی ساختاری گردشگری روستایی کشور (چهل روستای منتخب)
روستای بیشه استان لرستان
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۳۵
قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه۱
گردشگر ی و گردشگر ی روستایی ۱
برنامه ر یزی راهبرد ی- ساختار ی ۴
شرح مراحل مطالعات (تدوین چارچوب نظری) ۶
فصل اول: بررسی وضع موجود ۹
-۱ تاریخ۱۰
-۱-۱ پیشینه تاریخی منطقه مورد مطالعه و روستا ۱۰
-۲-۱ استقرار و اسکان اول یه در روستا ۱۰
-۳-۱ سوابق و یافته های مطالعات باستان شناسی ۱۱
-۲ جغرافیا، اقلیم و محیط زیست ۱۱
-۱-۲ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی روستا ۱۱
-۲-۲ مشخصات اقلیمی منطقه جغرافیایی ۱۸
-۳-۲ گونه های جانوری و پوشش گیاهی (فون و فلور ) ۲۵
-۴-۲ سابقه بلایای طبیعی در روستا ۲۶
-۵-۲ مخاطرات و آلودگی های زیست محیطی ۲۷
-۶-۲ سایر مشخصات طبیعی منطقه و روستا (ساختار زمین شناختی منطقه، آب، خاک و … ) ۲۸
-۳ ویژگی های اجتماعی و اقتصادی ۲۹
-۱-۳ ویژگی های انسانی و دموگرافیک (ساختار جمعیت، سنی و جنسی، بعد خانوار، مهاجرت و …) ۲۹
-۲-۳ بهداشت عمومی و آموزش و پرورش در روستا ۳۰
-۳-۳ ویژگی های نظام مالکیت، اشتغال و الگوی معیشت و هزینه و درآمد خانوار ۳۱
-۴-۳ ویژگی های فرهنگی ( گویش، پوشش، مراسم، سنتها و آیی ن ها، ساختار قومی و فرهنگی و…) ۳۲
-۵-۳ ویژگی های نظام تصمیم گیری، سلسله مراتب قدرت و … ۳۳
-۴ ویژگی های کالبدی  فضایی۳۳
-۱-۴ بررسی مطالعات و پیشنهادات کالبدی  فضایی در مطالعات فر ا دست مصوب ۳۳
-۲-۴ محدوده های ذهنی، عرفی، کالبدی ۳۴
-۳-۴ سازمان فضایی بافت روستا ۳۶
-۴-۴ بافت های جدید و قدیمی و روند توسعه کالبدی روستا
فصل دوم : ارزیابی و تحلیل ظرفی تهای گردشگری روستا (نقاط قوت، ضعف، فرص ت ها و تهدیدها )
-۵ جاذبه های طبیعی گردشگری روستا ۴۰
-۱-۵ دریاچه های طبیعی و سدها، رودخانه ها، کویرها، چشمه ها و آب های معدنی، آبشارها، جاذبه های ژئو توریسم
۴۰
-۲-۵ فضاهای جلگه ای، جنگلی و کوهستانی (فضاهای جنگلی و مرتعی، ارتفاعات، قله ها، صخره ها، دره ها، مناطق
تفرجگاهی، غارها ) ۴۱
-۳-۵ مناطق حفاظت شده و شکارگاه ها ۴۲
-۴-۵ جاذبه های ورزشی و تفریحی ( امکان ورزش های کوهستانی و دره ای، تفریحات آبی ) ۴۲
-۵-۵ مسیرهای عشایری جذاب گردشگری و روستاهای ویژه مرتبط با این مسیرها ۴۳
-۶ جاذبه های تاریخی، مذهبی و فرهنگی در روستا۴۶
-۱-۶ بناها و اماکن تاریخی مذهبی، فرهنگی، هنری و … (کاخها و عمارت ها، قلع ه ها و بر ج ها، میادین قدیمی،
بازارها، مساجد قدیمی، مقابر و امام زاده ها، گورستان های تاریخی، محورها و … ) ۴۶
-۲-۶ بناها و اماکن جدید مذهبی، فرهنگی، هنری و … (کتابخانه ها، فضاهای نمایش، مراکز فرهنگی و تفریحی،
موزه ها و .. .) ۴۶
-۳-۶ سایر جاذبه های فرهنگی (صنایع دستی و سوغاتی ها، مراسم محلی و … ) ۴۹
-۷ تاسیسات و تجهیزات گردشگری در روستا۵۲
-۱-۷ انواع اقامتگاه ها، تفرجگاه ها ۵۲
-۲-۷ مراکز اطلاع رسانی و سایر خدمات گردشگری ۵۳
-۸ بررسی مشخصات گردشگران و تاثیرات گردشگری در روستا ۵۵
-۱-۸ فصول مراجعه گردشگران، طیف مراجعین (محلی، داخلی، خارجی ) ۵۵
-۲-۸ کمبودها و نیازهای گردشگران ۵۵
-۳-۸ امکان اقامت گردشگران در خانه های محلی روستاییان ۵۵
-۴-۸ دیدگاه روستاییان نسبت به گردشگری و گردشگران ۵۵
-۵-۸ اثرات گردشگری بر محیط زیست روستا ۵۶
-۶-۸ اثرات گردشگری بر فرهنگ روستاییان ۵۶
-۷-۸ اثرات گردشگری بر معماری و ساخت و سازهای جدید روستا ۵۶
-۸-۸ اثرات گردشگری بر رونق اقتصادی روستا ۵۷
-۹-۸ اثرات گردشگری بر عمران منطقه جغرافیایی ۵۷
جمع بندی فصل اول و دوم
فصل سوم: طرح، برنامه و ضوابط توسعه گردشگری ۶۱
-۹ اهداف ۶۲
-۱-۹ هدف اول: ساماندهی گردشگری وضع موجود ۶۲
-۲-۹ هدف دوم: توسعه گردشگری ۶۳
-۱۰ اولویت بندی سیاست های طرح ۶۶
-۱۱ طرح کمپ گردشگری روستایی ۶۷
-۱-۱۱ مکان یابی ۶۷
-۲-۱۱ برنامه ریزی فیزیکی و توجیه اقتصادی ۷۹
-۳-۱۱ ضوابط کالبدی ۸۴
-۴-۱۱ جانمایی کاربری های پیشنهادی ۸۷
خذ ۸۹ H منابع و م
۹۰ ۱
پیوست معرفی نمونه های مشابه : ۹۱
پیوست نمونه اسناد : ۱۱۸
پیوست اسامی همکاران : ۱۲۶
طرح پیشنهادی (EIA) ضمیمه ۱: گزارش ارزیابی زیس تمحیطی
ضمیمه ۲: آلبوم نقشه های طرح پیشنهادی


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

14900 تومان – خرید و دریافت فایل