طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی

عنوان ::طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی
حجم فایل :: ۱٫۴۵ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
فرمت :: pdf
صفحات ::۲۱۸
قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

59000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
فهرست مطالب٢
فهرست جداول۶
فهرست نمودار ١٠

طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی

مقدمه: ١٢
فصل اول١٣
کلیات تحقیق١٣
-۱ طرح مسئله وضروت انجام تحقیق ١۴ -۱
-۲ فرضیات تحقیق : ٢١ -۱
-۳ اهداف تحقیق: ٢١ -۱
۱ ۴ مفاهیم کلیدی تحقیق٢٢
۱ ۵ پیشینه تحقیق ٢٧
۶ – روش تحقیق و مراحل انجام آن ٣٢ -۱
-۷ مسائل و مشکلات تحقیق ٣٣ -۱
۸ – مدل نظری حاکم بر فرآیند تحقیق٣۴ -۱
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق٣۵
-۲ دیدگاه ها و نظریه ها پیرامون موضوع تحقیق ٣۶
-۱ تئوری مکان مرکزی٣۶ -۲
-۲ مدل مرکز  پیرامون٣٨ -۲
-۳ تئوری قطب رشد۴٠ -۲
-۴ تئوری شبکه منطقه ای۴۴ -۲
-۵ رویکردهای توسعه روستایی۴۶ -۲
-۱ رویکرد بالا به پائین۴۶ -۵ -۲
-۲ رویکرد پائین به بالا۴٩ -۵ -۲
-۶ توسعه یکپارچه روستائی۵٢ -۲
-۷ جمع بندی ۵۵ -۲
فصل سوم: معرفی ویژگیهای عام بخش وراوی۵۶
-۱ ویژگیهای طبیعی بخش وراوی۵٧ -۳
۳ ۱ ۱- موقعیت محدوده مورد بررسی ۵٧
۱ – ساختار زمین۶١ -۲ -۱ -۳
۲ – توپوگرافی۶١ -۲ -۱ -۳
-۳ ویژگیهای اقلیمی ناحیه ۶٢ -۱ -۳
۳ ۱ ۳ ۱- مناسبات دما و بارش۶٢
۳ ۱ ۳ ۲- رطوبت۶۵
۳ ۱ ۳ ۳- روزهای یخبندان ۶۵
۳ ۱ ۳ ۴- باد ۶۵
۳ ۱ ۳ ۵- نوع اقلیم۶۶
-۴ منابع آب ۶٨ -۱ -۳
-۱ منابع آب سطحی۶٨ -۴ -۱ -۳
-۲ منابع آب زیرزمینی۶٨ -۴ -۱ -۳
-۵ پوشش گیاهی۶٩ -۱ -۳
-۲ ویژگیهای اجتماعی  اقتصادی بخش وراوی٧٢ -۳
-۱ ویژگیهای اجتماعی ٧٢ -۲ -۳
-۱ ساختار جمعیتی بخش وراوی٧٢ -۱ -۲ -۳
-۲ تعداد و رشد جمعیت٧٢ -۱ -۲ -۳
-۳ توزیع فضایی و تراکم نسبی جمعیت٧٣ -۱ -۲ -۳
-۴ جایگاه جمعیتی بخش وراوی در شهرستان٧۴ -۱ -۲ -۳
-۲ ویژگیهای اقتصادی بخش وراوی٧۶ -۲ -۳
-۱ کشاورزی٧۶ -۲ -۲ -۳
زراعت٧۶
باغداری٧٨
دامداری ٧٨
-۲ خدمات٨٠ -۲ -۲ -۳
-۳ صنعت٨١ -۲ -۲ -۳
-۳ ویژگیهای کالبدی  فضایی بخش وراوی٨٢ -۳
-۱ تقسیمات کالبدی٨٢ -۳ -۳
-۲ برخورداری از خدمات ٨٣ -۳ -۳
-۳ زیرساخت های ارتباطی٨۴ -۳ -۳
-۴ سازمان فضایی٨۵ -۳ -۳
-۴ جمع بندی٨۶ -۳
فصل چهارم:سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی در بخش وراوی ٨٧
-۴ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی٨٨
۴ ۱ مقدمه ٨٨
۴ ۲ طرح هاو پروژه های عمرانی در روستاهای بخش وراوی٩٢
۴ ۲ ۱ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی محیطی ٩۵
۴ ۲ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی اجتماعی  اقتصادی ٩۵
۴ ۲ ۲ ۱ طرح ها و پروژه های اجتماعی٩۵
۴ ۲ ۲ ۲ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های اقتصادی٩٨
۴ ۲ ۳ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های فضایی  کالبدی١٠٠
۴ ۲ ۳ ۱ حجم سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در زیر ساختها١٠١
۴ ۲ ۳ ۱ ۱ سرمایه گذاری طرح و پروژه های برق رسانی روستایی١٠٢
۴ ۲ ۳ ۱ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های آبرسانی روستایی١٠٣
۴ ۲ ۳ ۱ ۱ سرمایه گذاری طرح و پروژه های راه روستایی ١٠۴
۴ ۲ ۳ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در بخش خدمات١٠۵
۴ ۲ ۳ ۲ ۱ سرمایه گذاری طرح و پروژه های آموزشی١٠۶
۴ ۲ ۳ ۲ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های ارتباطی (مراکز مخابرات روستایی) ١٠٧
۴ ۲ ۳ ۲ ۳ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های تاسیسات ورزشی١٠٨
۴ ۲ ۳ ۲ ۴ سرمایه گذاری طرح و پروژه های بهداشتی  درمانی١٠٩
۴ ۲ ۳ ۲ ۵ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های تأسیسات مذهبی و فرهنگی١١٠
۴ ۲ ۳ ۳ سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در عرصه کالبدی١١١
-۴ میزان عملکرد و سرمایه گذاری شهرداری وراوی١١٣ -۲ -۴
-۳ پراکنش سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی بر اساس تعداد و جمعیت سکونتگاه ها …. ١١۴ -۴
-۴ نیازهای جامعه روستایی١١٩ -۴
۵ – جمع بندی ١٢١ -۴
فصل پنجم:اثر بخشی اجتماعی و اقتصادی طرح ها وپروژه های عمرانی……………. ١٢٢
-۱ مقدمه١٢٣ -۵
-۲ اثر بخشی اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی١٢٣ -۵
-۱ تثبیت جمعیت١٢٣ -۲ -۵
-۱ بعد خانوار١٢۴ -۱ -۲ -۵
-۲ نسبت جنسی ١٢۶ -۱ -۲ -۵
-۳ ساختار سنی١٢٧ -۱ -۲ -۵
-۴ تحولات رشد جمعیتی ١٢٩ -۱ -۲ -۵
۵ – مهاجرت١٣٢ -۱ -۲ -۵
-۲ توانمند سازی١٣۶ -۲ -۵
-۱ نقش سرمایه گذاری طرحها و پروژه های عمرانی درافزایش سواد ١٣۶ -۲ -۲ -۵
-۲ نقش سرمایه گذاری طرحها و پروژه های عمرانی در نگه داشت جمعیت باسواد در روستا -۲ -۲ -۵
١٣٩..
-۳ اثر بخشی اقتصادی طرح ها و پروژه های عمرانی١۴١ -۵
-۱ تحول در فعالیتها١۴١ -۳ -۵
-۱ تحول در فعالیتهای کشاورزی١۴١ -۱ -۳ -۵
زراعت١۴١
باغداری١۴٣
دامداری ١۴۵
-۲ تحول در فعالیتهای صنعتی١۴٩ -۱ -۳ -۵
-۳ تحول در فعالیتهای خدماتی ١۵١ -۱ -۳ -۵
-۴ تحول در فعالیتهای ساخت مسکن روستایی١۵۴ -۱ -۳ -۵
-۲ افزایش و تنوع اشتغال١۵۶ -۳ -۵
-۱ فعالیت واشتغال ١۵۶ -۲-۳ -۵
-۲ بارتکفل١۵٩ -۲-۳ -۵
۴ جمع بندی١۶١ -۵
فصل ششم:اثر بخشی فضایی– کالبدی طرحها و پروژه های عمرانی١۶۵
-۶ اثر بخشی فضایی– کالبدی طرح ها وپروژه های عمرانی ١۶۶
-۱ مقدمه ١۶۶ -۶
-۲ اثر بخشی فضایی- کالبدی در زیر ساختها١۶۶ -۶
-۱ آبرسانی و تاسیسات مربوط به آن١۶۶ -۲ -۶
-۲ تحول در راه های دسترسی١۶٨ -۲ -۵
-۳ برق رسانی روستایی ١٧٠ -۲ -۶
-۳ اثر بخشی فضایی- کالبدی در دسترسی به خدمات ١٧١ -۵
-۱ بهبود دسترسی به خدمات آموزشی١٧٢ -۳ -۵
-۲ بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی١٧٨ -۳ -۶
-۳ بهبود دسترسی به خدمات ارتباطی ١٨١ -۳ -۵
-۴ بهبود دسترسی به خدمات اداری و مالی١٨۴ -۳ -۶
۱-۴ – بهبود دسترسی به خدمات اداری ١٨۴ -۳ -۶
۲-۴ – بهبود دسترس به خدمات مالی ١٨۵ -۳ -۶
۵ – بهبود دسترسی به خدمات مذهبی- فرهنگی ١٨٧ -۳ -۶
-۶ بهبود دسترسی به خدمات عمومی و پشتیبانی ١٨٧ -۳ -۶
۴ – اثر بخشی فضایی- کالبدی طرح های هادی و بهسازی١٩١ -۶
-۱ مشکلات اساسی اجرای طرح های هادی و بهسازی دربخش وراوی ١٩٣ -۴ -۶
۱-۱ – مشکلات و چالشهای اقتصادی طرحهای هادی وبهسازی١٩٣ -۴ -۶
۲-۱ – مشکلات و چالشهای اجتماعی طرحهای هادی وبهسازی ١٩٣ -۴ -۶
۳-۱ – مشکلات و چالشهای فنی و مهندسی طرحهای هادی وبهسازی ١٩۴ -۴ -۶
-۴ سازمان فضایی١٩۴ -۲ -۶
-۵ جمع بندی١٩٧ -۲ -۶
فصل هفتم آزمون فرضیات ونتایج پژوهش٢٠٠
-۱ آزمون فرضیات٢٠١ -۷
-۲ جمع بندی و ارائه پیشنهادات ٢١٣ -۷
منابع و ماخذ٢١۵

فهرست جداول
١۵۱۳۸۵- ۱ تغییرات جمعیت سکونتگاه های روستایی طی سالهای ۱۳۳۵ – جدول شماره ۱
١۶۶۵- ۲ توزیع جمعیت فعال برحسب شاغل وبیکار در فاصله سال های ۸۵ – جدول شماره ۱
١٧۱۳۵۵- ۳تعداد و اندازه آبادیهای در سالهای ۱۳۷۵ – جدول شماره ۱
۵٨۱ تقسیمات کشوری بخش وراوی سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۳
۶٣۱۳۷۶ و ۱۳۸۶ – ۲ تغییرات درجه حرارت در طول سالهای ۱۳۸۲ – جدول شماره ۳
۱۳۸۲ (سالانه) ۶٣ – ۳: متوسط ماهانه درجه حرارت در فاصله سالهای ۱۳۷۶ – جدول شماره ۳
۶۴…۱۳۸۵- ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶ – ۴ میزان تغییرات بارش ماهانه و سالانه در فاصله سالهای ۱۳۷۹ – جدول ۳
۶۴۱۳۸۵- ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶ – ۵ توزیع متوسط بارش ماهانه در فاصله سالهای ۱۳۷۹ – جدول ۳
۶۵۱۳۸۵- ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶ – ۶ میانگین بارش فصلی در طول سالهای ۱۳۷۹ – جدول شماره ۳
۶۵۱۳۸۰- ۷ متوسط رطوبت سالانه درطول سالهای ۱۳۷۵ – جدول شماره ۳
۶۶۱۳۸۰- ۹ متوسط سرعت باد ثبت شده در ایستگاه لامرد ۱۳۷۵ – جدول شماره ۳
۸ طبقه بندی اقلیمی منطقه ۶٧ – جدول شماره ۳
۶٩۱۰ تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق در فاصله سالهای ۸۵  ۱۳۶۵ – جدول شماره ۳
۱۱ تعداد جمعیت و نرخ رشد سالانه سکوتگاه های روستایی بخش وراوی در فاصله – جدول شماره ۳
٧٣۱۳۵۵-۱۳۸۵
٧۴۱۲ تراکم نسبی و زیستی جمعیت در محدوده مطالعاتی ۸۵  ۱۳۶۵ – جدول شماره ۳
٧۵۱۳ سهم جمعیت بخش وراوی از شهرستان مهر  ۱۳۸۵ – جدول شماره ۳
٧۵۱۴ توزیع فضایی تعداد سکونتگاه و جمعیت بر اساس رده های جمعیتی ۱۳۸۵ – جدول شماره ۳
٧٧۱۵ سطح زیر کشت غلات در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ – جدول شماره ۳
٧٩۱۶ میزان تعداد دام بخش و راوی در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۴ و ۱۳۸۲ – جدول شماره ۳
٨٠۱۷ مقایسه نوسانات فراوانی واحد های خدماتی طی فاصله ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷ – جدول شماره ۳
٨١۱۸ تعداد نیروی شاغل رسمی پالایشگاه پارسیان سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۳
۱ رده بندی روستاها بر حسب حجم سرمایه گذاری عمرانی ٩٣ – جدول شماره ۴
۲ میزان سرمایه گذاری طرح ها وپروژهای عمرانی بر اساس نوع و فراوانی در سالهای – جدول شماره ۴
۱۳۸۷-۱۳۵۷ بخش وراوی ٩۴
۱۳۵۵- ۳ میزان سرمایه گذاری های منابع طبیعی بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۵ – جدول شمار ۴
٩۵
۴ :میزان دریافت مستمری ماهانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بخش – جدول شماره ۴
٩۶وراوی سال ۱۳۸۷
۵ افراد تحت پوشش کمیته امداد و میزان دریافت وام و تسهیلات به تفکیک – جدول شماره ۴
٩٧روستاهای بخش وراوی ۱۳۸۷
٩٩۶ میزان سرمایه گذاری های تولیدی بخش وراوی ۱۳۸۷ – جدول شماره ۴
۷ ارقام سرمایه گذاری شده در بخش زیر ساختها١٠٢ – جدول شماره ۴
۸ میزان سرمایه گذاری برق رسانی روستایی به تفکیک روستاهای بخش وراوی ١٠٢ – جدول شماره ۴
۹ میزان سرمایه گذاری آبرسانی روستایی بخش وراوی١٠٣ – جدول شماره ۴
۱۰ میزان سرمایه گذاری انجام شده در زمینه راه روستایی١٠۵ – جدول شماره ۴
۱۱ ارقام سرمایه گذاری شده در بخش خدمات١٠۶ – جدول شماره ۴
١٠۶.. ۱۳۸۷- ۱۲ حجم سرمایه گذاری آموزشی بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۵ – جدول شماره ۴
۱۳ میزان سرمایه گذاری طرح و پروژه های مراکزمخابرات روستایی بخش وراوی ١٠٧ – جدول شماره ۴
١٠٩۱۴ میزان سرمایه گذاری طرح و پروژه ها ی ورزشی ۱۳۸۷ – جدول شماره ۴
۱۵ میزان سرمایه گذاری های بهداشتی درمانی بخش وراوی ١١٠ – جدول شماره ۴
۱۶ تعداد تاسیسات مذهبی و فرهنگی به تفکیک سکونتگاه های بخش وراوی سال – جدول شماره ۴
١١١۱۳۸۷
۱۷ ارقام سرمایه گذاری شده در بخش کالبدی ١١٢ – جدول شماره ۴
۱۸ ارقام سرمایه گذاری طرح وپروژه های کالبدی- فضایی بخش وراوی١١٣ – جدول شماره ۴
– ۱۹ میزان درآمد وعملکرد های خدماتی شهرداری وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۶ – جدول شماره ۴
١١۴۱۳۸۳
۲۰ پراکنش سرمایه گذاری عمرانی نسبت به جمعیت و تعداد روستاها١١۶ – جدول شماره ۴
١١٩۲۱ نیازهای خانوارهای روستایی بخش وراوی در سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۴
١٢۴۱۳۸۵ – ۱ تحولات بعد خانوار طی سالهای ۱۳۶۵ – جدول شماره ۵
١٢۴۲ مقایسه بعد خانوار در بخش مطالعاتی با شهرستان مهر و لامرد ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
١٢۵١٣٨۵ – ٣ مقایسه بعد خانوار به تفکیک سکونتگاه طی سالهای ١٣۶۵ – جدول شماره ۵
١٢۶۴ مقایسه نسبت جنسی بخش وراوی با شهرستانهای مهر ولامرد ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
١٢٧۵ مقایسه نسبت جنسی روستاهای بخش وراوی ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
۷ توزیع جمعیت در گروه های سنی در بخش وراوی سال ۱۳۷۵ و کل شهرستان مهر – جدول شماره ۵
١٢٨در سال ۱۳۸۵
١٣٠….. ۹ رشد جمعیت روستایی کشور وبخش وراوی در طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
۱۰ تعداد جمعیت و نرخ رشد سالانه سکوتگاه های روستایی بخش وراوی در فاصله – جدول شماره ۵
١٣٢۱۳۵۵-۱۳۸۵
۱۱ تعداد خانوارهای مهاجر روستایی بخش وراوی به تفکیک سکونتگاه١٣۴ – جدول شماره ۵
۱۲ حجم مهاجرت از خانوارهای نمونه به تفکیک هر سکونتگاه ١٣۴ – جدول شماره ۵
۱۳ مقصد مهاجرین در روستاهای نمونه ١٣۵ – جدول شماره ۵
١٣۶۱۴ وضعیت سواد در بخش وراوی طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
١٣٧۱۳۸۵- ۱۴ وضعیت باسوادی درروستاهای بخش وراوی طی سالهای ۱۳۶۵ – جدول شماره ۵
١٣٨۱۵ نسبت زنان و مردان باسواد در بخش وراوی در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ – جدول ۵
۱۶ ارتباط بین سواد و مهاجرت در روستاهای بخش وراوی١٣٩ – جدول شماره ۵
۱۷ سطح زیر کشت و میزان برداشت به تفکیک سکونتگاه های بخش وراوی در سالهای – جدول ۵
١۴٢۱۳۸۲ و ۱۳۸۶
۱۸ مساحت باغات بخش وراوی به تفکیک سکونتگاه١۴۵ – جدول شماره ۵
۱۹ تحولات و میزان تعداد دام بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۷۳،۱۳۶۵ و ۱۳۸۲ – جدول شماره ۵
١۴۵
١۴٨.. ۲۰ میزان تعداد دام به تفکیک سکونتگاه های بخش وراوی سال ۱۳۸۲ و ۱۳۶۵ – جدول شماره ۵
۲۱ تعداد کارگاه صنعتی و افراد شاغل در بخش صنعت در روستاهای نمونه …….. ١۵٠ – جدول شماره ۵
۲۲ تعداد افراد شاغل در شرکتهای صنعتی گاز ونفت به تفکیک هر سکونتگاه وبر – جدول شماره ۵
١۵١اساس خانوار نمونه ۱۳۸۷
۲۳ وضعیت نظام خدماتی بخش وراوی به تفکیک زیر بخش ها در سالهای ۱۳۷۳ – جدول شماره ۵
١۵٢و ۱۳۸۲
۲۴ میزان خدمات بخش وراوی به تفکیک هر سکونتگاه در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۲ – جدول شماره ۵
١۵۴
۲۵ تعداد واحدهای مسکونی نوساز، قدیمی،خالی ومخروبه در روستاهای بخش – جدول شماره ۵
وراوی١۵۵
۲۶ تعداد واحدهای مسکونی نوساز، قدیمی و مرمتی،کم دوام ومخروبه در روستاهای – جدول شماره ۵
بخش وراوی ١۵۶
١۵٧…………. ۲۷ جمعیت بالای ده ساله و نرخ اشتغال دربخش وراوی سالهای ۱۳۷۵ – جدول شماره ۵
۲۸ جمعیت بالای ده ساله و نرخ اشتغال در چهار روستای نمونه سالهای ۱۳۷۵ و – جدول شماره ۵
١۵٨۱۳۸۵
١۵٩……… ۲۹ نرخ اشتغال سکونتگاه های بخش وراوی به تفکیک جنس سال ۱۳۷۵ – جدول شماره ۵
١۶٠…………….. ۳۰ میزان بار تکفل سکونتگاه های بخش وراوی درسالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ – جدول ۵
١۶١.. ۱۳۶۵ – ۳۱ میزان بار تکفل چهار روستای نمونه بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۵ – جدول ۵
۳۲ میزان همبستگی سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی با ساخص های – جدول شماره ۵
اجتماعی ١۶٣
۳۳ ماتریس همبستگی بین میزان سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی شاخص – جدول شماره ۵
های با تحول درفعالیتهای اقتصادی ١۶٣
۳۴ ماتریس همبستگی بین میزان سرمایه گذاری طرحها و پروژه های عمرانی با – جدول شماره ۵
شاخص های تحول در فعالیتهای اقتصادی١۶۴
١۶٧. ۱۳۸۷- ۱ میزان اجرای طرح های آبرسانی روستایی در فاصله های زمانی ۱۳۵۵ – جدول شماره ۶
١۶٩۱۳۸۷- ۲- تحول وضعیت راههای روستایی ناحیه از سال ۱۳۵۵ – جدول شماره ۶
۳ تعدادروستا و خانوار برخوردار از برق در بخش وراوی١٧٠ – جدول شماره ۶
۴ تعداد روستاهای برخوردار از خدمات آموزشی در بخش وراوی ١٧٣ – جدول شماره ۶
، ۵ تعداد کلاس و دانش آموز در مقطع دبستان برا ساس سالهای تحصیلی ۱۳۷۵ – جدول شماره ۶
١٧٣۱۳۸۰ و ۱۳۸۶
، ۶ تعداد کلاس و دانش آموز در مقطع راهنمایی برا ساس سالهای تحصیلی ۱۳۷۵ – جدول شماره ۶
١٧۴۱۳۸۰ و ۱۳۸۶
، ۷ تعداد کلاس و دانش آموز در مقطع راهنمایی برا ساس سالهای تحصیلی ۱۳۷۵ – جدول شماره ۶
١٧۴۱۳۸۰ و ۱۳۸۶
۸ تعداد روستاهای برخوردار از خدمات بهداشتی درمانی در بخش وراوی١٧٨ – جدول شماره ۶
۹ تعدا روستاهای برخوردار از خدمات ارتباطی در بخش وراوی١٨١ – جدول شماره ۶
۱۰ تعداد روستاهای دارای خدمات ادرای در بخش وراوی ١٨۵ – جدول شماره ۶
۱۱ تعداد روستاهای دارای خدمات مالی در بخش وراوی ١٨۵ – جدول شماره ۶
۱۲ تعداد روستاهای برخوردار از خدمات مذهبی- فرهنگی ١٨٧ – جدول شماره ۶
۱۳ میزان توزیع خدمات عمومی وپشتیبانی به تفکیک سکونتگاه ١٨٨ – جدول شماره ۶
۱۴ تعداد روستاهای دارای تهیه و اجرای طرح های هادی وبهسازی بخش وراوی. ١٩٢ – جدول شماره ۶
١٩۶۱۵ ضریب مرکزیت روستاهای بخش وراوی سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۶
۱ ماتریس همبستگی بین شاخص های کالبدی- فضایی و سرمایه گذاری طرح و – جدول شماره ۷
پروژه های عمرانی٢٠۶
۱ ماتریس همبستگی بین شاخص های کالبدی- فضایی با سرمایه گذاری طرح و – ادامه جدول شماره ۷
پروژه های عمرانی٢٠٧
۲ ماتریس همبستگی بین شاخص های اجتماعی و سرمایه گذاری طرح وپروژه های – جدول شماره ۷
عمرانی ٢٠٧
۳ ماتریس همبستگی بین شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح وپروژه های – جدول شماره ۷
عمرانی ٢٠٧
۳ ماتریس همبستگی بین شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح وپروژه – ادامه جدول شماره ۷
های عمرانی ٢٠٧
۴ وضعیت جمعیت، ضریب مرکزیت، میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد به تفکیک – جدول شماره ۷
سکونتگاه های بخش وراوی ٢١٠
۵ میزان همبستگی بین شاخصهای میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد، ضریب مرکزیت – جدول شماره ۷
و جمعیت سکونتگاه٢١٢

فهرست نمودار
۱ مدل حاکم بر فرایند تحقیق٣۴ – نمودار شماره ۱
۱ تعداد روستا و جمعیت آنها بر اساس رده های جمعیتی٧۶ – نمودارشماره ۳
۱ نسبت سرمایه گذاری در زیر بخش های کالبدی و فضایی بخش وراوی١٠١ – نمودارشماره ۴
۲ وضعیت نسبت سرمایه گذاری و درصد روستا در بخش وراوی١١٧ – نمودار شماره ۴
۱ مقایسه نرخ رشد جمعیت روستایی کشور و بخش و راوی ١٣٠ – نمودار ۵
١٣٧۲ تحولات باسوادی در بخش وراوی طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ – نمودارشماره ۵
۳ مقایسه سطح سواد و مهاجرت در روستاهای بخش وراوی١۴٠ – نمودار شماره ۵
۵ تحول فعالیتهای خدماتی بخش وراوی١۵٣ – نمودار شماره ۵
۱ روند افزایش تعداد روستاهای برخوردار از آب لوله کشی ١۶٨ – نمودار شماره ۶
١۶٩۲ روند تحولات کیفیت راههای روستایی طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ – نمودار شماره ۶
۳ روند افزایش تعداد روستاها وخانوارهای برخوردار از برق در فاصله سالهای ۱۳۶۵ – نمودار شماره ۶
١٧١تا ۱۳۸۷
۱ موقعیت بخش وراوی در شهرستان مهر، استان فارس و ایران۵۹ – نقشه شماره ۳
٢ موقعیت سکونتگاه ها و راههای دسترسی در بخش وراوی۶٠ – نقشه شماره ٣
۱ پراکنش فضایی سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در بخش وراوی۱۱۸ – نقشه شماره ۴
۱ پراکنش فضایی خدمات آموزشی در بخش وراوی۱۷۷ – نقشه شماره ۶
۲ پراکنش فضایی خدمات بهداشتی – درمانی در بخش وراوی۱۸۰ – نقشه شماره ۶
۳ پراکنش فضایی خدمات ارتباطی دربخش وراوی۱۸۳ – نقشه شماره ۶
۴ پراکنش فضایی خدمات مالی و اداری در بخش وراوی۱۸۶ – نقشه شماره ۶
۵ پراکنش فضایی خدمات عمومی وپشتیبانی در بخش وراوی۱۹۰ – نقشه شماره ۶

مقدمه:
طی چندین دهه اخیر و در قالب برنامه های عمرانی، روستاهای کشور ما دستخوش تغییرات وتحولات فراونی بوده است و ارقام قابل توجهی در سطح سکونتگاه های روستایی کشور هزینههزینه گردیده است که با توجه به اهداف برنامه های توسعه، در راستای تغییرات و تحولات توسعه ای سکونتگاهها باید سوق می یافته است. اما اتخاذ رویکردهای برنامه ریزی توسعه و اقدامات از بالا به پایین و تمرکزگرایانه نتایج متفاوتی را در سطح ملی رقم زده است. از این رو در رساله حاضر سعی داریم اثرات اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را در توسعه کالبدی-فضایی سکونتگاه های روستایی بخش وراوی شهرستان مهر را مورد تبیین قرار دهیم. این رساله برای دستیابی پاسخی به سوالات و فرضیات ارائه شده در هفت فصل تدوین گردیده است.در فصل نخست که به کلیات تحقیق اختصاص یافته است، ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق، فرضیات و اهداف تحقیق، مفاهیم کلیدی، روش تحقیق و مراحل انجام آن، مسائل ومشکلات تحقیق مد نظر قرار گرفته است. در پایان نیز مدل نظری حاکم بر فرایند تحقیق ارائه گردیده است. در فصل دوم مبانی نظری تحقیق تئوریهای فضایی برنامه ریزی، رویکردهای برنامه ریزی توسعه و رویکردهای عینی برنامه ریزی ارائه گردیده است. تئوریهای فضایی مکان مرکزی ، مرکز- پیرامون، قطب رشد، و تئوری شبکه منطقه ای می گردد. دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا در برنامه ریزیهای توسعه معرفی گردیده است و در قسمت سوم رویکرد توسعه یکپارچه به عنوان رویکرد علمی این پژوهش مورد توجه و تبیین قرار گرفته است. ویژگیهای عام محدوده مورد پژوهش در سه بخش طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، و کالبدی- فضایی در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل چهارم میزان سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی به تفکیک بخش های محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فضایی کالبدی طبقه بندی شده است. در دو فصل پنجم و ششم با توجه به ماهیت تحقیق و سوالات و فرضیات ارائه شده به بررسی پیامدهای اجرای طرح و پروژه های عمرانی اختصاص یافته است. در فصل پنجم اثر بخشی اجتماعی و اقتصادی و در فصل ششم اثربخشی فضایی- کالبدی طرح ها و پروژه های بر اساس شاخص شناسایی شده
مورد ملاحظه قرار گرفته است . و سرانجام در فصل هفتم ضمن جمع بندی ونتیجه گیری از فصول گذشته، فرضیات تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده:
روستاها با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند از جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی های توسعه برخوردارند. به همین دلیل دولتها با انجام طرح ها و پروژه های عمرانی در قالب برنامه های عمرانی بلند مدت و کوتاه مدت و با اهداف و سیاستگذاری های معین و مشخص در پی ایجاد تغییرات و تحولات توسعه ای و رسیدن به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه های رروستایی بوده است. براین اساس دولتها با صرف هزینه های زیاد اقدام به اجرای طرح ها وپروژه های عمرانی در سکونتگاه های روستایی نموده اند. این پژوهش با مد نظر قرار دادن حجم طرح ها و پروژه های صورت گرفته دربخش وراوی به تبیین پیامد های حاصل از اجرای این طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی پرداخته است. بر اساس اسناد و مدارک لازم در ارتباط با حجم سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی در روستاهای بخش وراوی و در فاصله سالهای بعد از انقلاب اسلامی ( ۱۳۸۷  ۱۳۵۸ ) مبلغ
۱۲۷۰۴۱,۸ میلیون ریال در روستاهای بخش هزینه شده است که دراین مدت باید اثرات خود را نمودار ساخته و تحول و تغییرات توسعه ای در عرصه های روستایی بخش وراوی را موجب گردیده باشد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که در این محدوده سرمایه گذاری طرحها و پروژه های عمرانی بیشتر ماهیت خدمات رسانی و تامین زیر ساخت ها داشته و این امر نتوانسته است در بهبود شاخص های توسعه مفید واقع گردد. بنابراین ارتباط معنا دار و قوی با حجم سرمایه
گذاری طرحها و پروژه های عمرانی نداشته است. بر خلاف فرضیات تحقیق عامل سرمایه گذاری طرح و پروژه های نه به عنوان عامل مستقل بلکه به عنوان عامل وابسته عمل کرده است و عوامل دیگری مانند توانمندیهای روستا، موقعیت مکان مرکزی روستا و مانند آن، به
عنوان عوامل تعیین کننده در فرایند تحول روستا مطرحند و اثرات سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی متاثر از این موراد پیامدهای متفاوتی را از خود بر جای گذارده است.

کلید واژه ها: طرح وپروژوه عمرانی، پیامدهای طرح ها وپروژه عمرانی، برنامه های عمرانی ، توسعه کالبدی- فضایی، برنامه ریزی، بخش وراوی

طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

59000 تومان – خرید و دریافت فایل