طرح پژوهشی بررسی آثار اقتصادی – اجتماعی گسترش فضای سبز شهری مشهد

گسترش فضای سبز

طرح پژوهشی گسترش فضای سبز

نام طرح ::طرح پژوهشی بررسی آثار اقتصادی – اجتماعی گسترش فضای سبز شهری مشهد و تاثیر آن در ساختار مدیریت شهری“
حجم فایل ::۴٫۱۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :: Word
صفحات ::۲۳۵

قیمت : ۸۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

89000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

۱-۱: بیان مسأله:    ۱
۱-۲: اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۲
۱-۳: اهداف تحقیق:    ۳
۱-۴: فرضیات تحقیق:    ۳
۱-۵: روش تحقیق:    ۴
۱-۶: منابع و فنون گردآوری اطلاعات:    ۴
۱-۷: مراحل تحقیق:    ۵
۱-۸: سابقه نحقیق:    ۵
۱-۹: سؤالات تحقیق:    ۶
۱-۱۰: چعرچوب نظری تحقیق:    ۶
مقدمه:    ۸
۲-۱- تعاریف و مفاهیم    ۹
۲-۱-۱- زمین    ۱۰
۲-۱-۲- کاربری زمین    ۱۰
۲-۱-۳- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری    ۱۱
۲-۲- معرفی دیدگاه ها در زمینه کاربری اراضی شهری:    ۱۲
۲-۲-۱- سیرتحول شیوه های تهیه و تحقق طرحهای توسعه شهری:    ۱۳
۲-۲-۲- الگوهای توسعه شهری:    ۱۴
۲-۲-۳- دیدگاه ساماندهی زمین:    ۱۷
۲-۲-۴- دیدگاه کارکردگرایی:    ۱۹
۲-۲-۵- دیدگاه توسعه پایدار:    ۲۱
۲-۲-۶- دیدگاه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، سیاسی در کاربری زمین:    ۲۳
۲-۲-۷- دیدگاه آمایش انسانی:    ۲۶
۲-۲-۸- دیدگاه پست مدرنیسم:    ۲۶
جمع بندی و نتیجه گیری:    ۲۹
مقدمه:    ۳۰
۳-۱- محتوی طرح کاربری زمین:    ۳۰
۳-۲- فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین شهری:    ۳۱
۳-۳- طبقه بندی کاربری های شهری:    ۳۵
۳-۳-۱- کاربری های عمده و غیر عمده شهری و سهم هر یک از فضاهای شهری:    ۳۷
۳-۳-۲- کاربری های شهری و ارتباط آنها با نقش شهر:    ۴۸
جمع بندی و نتیجه گیری:    ۴۹
مقدمه:    ۵۰
۴-۱- سابقه برنامه ریزی شهری در جهان و ایران:    ۵۰
۴-۲- سابقه کاربری اراضی شهری در جهان:    ۵۱
۴-۲-۱- زمینه و خاستگاه پیدایش معیارها و سرانه‌های کاربری زمین:    ۵۲
۴-۲-۲- مفاهیم و مباحث کاربری زمین در جهان    ۵۳
تحول مفهوم و اهداف کاربری زمین در جهان    ۵۴
انواع طرحهای کاربری زمین در گذشته و حال در تجربه جهانی    ۵۷
طرح کلی    ۵۷
طرح کاربری زمین    ۵۸
طرح طبقه‌بندی زمین (نقشه اولویتهای توسعه):    ۵۸
طرح سیاست‌گذاری شهری (طرح چارچوب سیاستگذاری):    ۵۹
طرح مدیریت توسعه:    ۵۹
طرح ترکیبی    ۵۹
۴-۲-۳- نظری به تجارب برخی از کشورها:    ۶۴
انگلستان:    ۶۴
امریکا:    ۶۷
فرانسه:    ۶۸
روسیه:    ۷۱
سوئد:    ۷۲
نروژ:    ۷۹
۴-۲-۴- کاربری زمین شهری در شهرهای جهان سوم:    ۸۴
۴-۳- سابقه کاربری اراضی شهری در ایران:    ۸۹
طرح جامع:    ۸۹
طرح تفصیلی:    ۹۰
طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ:    ۹۴
طرح ساختاری- راهبردی:    ۹۵
۴-۳-۱- کاربری اراضی در مقیاس شهرهای کشور:    ۹۸
۴-۳-۲: کاربری اراضی در شهرهای استان خراسان:    ۹۹
۴-۳-۳: بررسی کاربری اراضی شهرها با توجه به گروههای اقلیمی:    ۱۰۱
الف) شهرهای گروه اقلیمی ۲:    ۱۰۲
ب) شهرهای اقلیمی گروه ۳:    ۱۰۳
ج) شهرهای گروه اقلیمی ۴:    ۱۰۵
د) شهرهای گروه اقلیمی ۵:    ۱۰۶
ه) شهرهای گروه اقلیمی ۶:    ۱۰۸
و) شهرهای گروه اقلیمی ۷:    ۱۰۹
ز) شهرهای گروه اقلیمی ۸:    ۱۱۱
۴-۳-۴: بررسی کاربری و سرانه ها در شهرهای کشور و رابطه آنها با جمعیت شهرها    ۱۱۳
۴-۳-۵: بررسی کاربری اراضی با توجه به تقسیمات کشوری و موقعیت سیاسی    ۱۱۷
۴-۳-۶: شناسایی کامل متغیرهای تأثیرگذار بر میزان کاربری و سرانه شهری    ۱۲۰
جمع بندی و نتیجه گیری:    ۱۲۳
مقدمه:    ۱۲۴
۵-۱- بررسی سابقه رشد و توسعه شهر مشهد:    ۱۲۴
۵-۱-۱- چگونگی پیدایش شهر مشهد:    ۱۲۵
۵-۱-۲- تاریخچه رشد شهر مشهد:    ۱۲۵
۵-۲- بررسی سابقه تهیه طرح های شهری در شهر مشهد:    ۱۳۲
۵-۲-۱- بررسی طرح جامع اولیه شهر مشهد: (۷۰ -۱۳۴۵)    ۱۳۳
۵-۲-۲- بررسی طرح جامع ثانویه شهر مشهد: (۹۵-۱۳۷۰):    ۱۳۴
۵-۲-۳- بررسی طرح تفصیلی مصوب در شهر مشهد:    ۱۳۴
۵-۳- بررسی سیاستهای حاکم بر برنامه ریزی کاربری اراضی و سرانه های خدمات شهری در طرحهای جامع و تفصیلی شهر مشهد:    ۱۳۶
۵-۴-تقسیمات کالبدی در طرح های جامع شهر مشهد:    ۱۳۹
۵-۴-۱- طرح جامع اولیه شهر مشهد (۷۰-۱۳۴۵) :    ۱۳۹
۵-۴-۲- طرح جامع ثانویه شهر مشهد (۹۵-۱۳۷۰):    ۱۴۰
۵-۵-طبقه بندی کاربری های شهری در تقسیمات کالبدی طرح های جامع مشهد:    ۱۴۲
۵-۵-۱- طرح جامع اولیه:    ۱۴۲
۵-۵-۲- طرح جامع ثانویه:    ۱۴۴
۶-۵- بررسی سرانه کاربری های عمده شهری (آموزشی، بهداشتی، ورزشی) در تقسیمات کالبدی شهربر اساس طرح جامع مصوب (۷۰-۱۳۴۵) و (۹۵-۱۳۷۰):    ۱۵۱
۶-۵-۱- طرح جامع اولیه:    ۱۵۱
مراکز آموزشی    ۱۵۱
بهداشتی و درمانی:    ۱۵۲
ورزشی:    ۱۵۲
۶-۵-۲- طرح جامع ثانویه:    ۱۵۲
کاربری آموزشی    ۱۵۴
کاربری بهداشتی و درمانی:    ۱۵۶
کاربری ورزشی:    ۱۵۸
جمع بندی و نتیجه گیری:    ۱۵۹
منابع و مآخذ    ۱۶۰

فهرست جداول و تصاویر
جدول ۱-۲: تفاوتهای کلی بین مدرنیسم و پست مدرنیسم    ۲۸
جدول ۱-۳: عناوین واحدهای تجاری و سرانه استاندارد واحدها    ۴۲
جدول ۲-۳: چگونگی انواع کاربری های اراضی شهری    ۴۶
جدول ۱-۴: اهداف کلان در برنامه‌ریزی کاربری زمین    ۵۶
جدول  ۲-۴: تحقق کاربری ها و نوع استفاده از زمین در طرح های نمونه    ۹۲
جدول ۳-۴: تحقق تراکم های ساختمانی در طرح های نمونه    ۹۳
جدول ۴-۴: تحقق شبکه های ارتباطی در شهرهای نمونه    ۹۳
جدول ۵-۴: تحقق تقسیمات کالبدی در طرح های نمونه    ۹۳
جدول ۶-۴: تحقق نحوه گسترش و جهات توسعه در طرح های نمونه    ۹۴
جدول ۷-۴: تحقق سایر ضوابط و مقررات ساختمانی در طرح های نمونه    ۹۴
جدول ۸-۴: میانگین سرانه های کاربری اراضی در شهرهای استان خراسان    ۱۰۰
جدول ۹-۴: مقایسه حداقل، حداکثر و میانگین سرانه کاربری اراضی در شهرهای استان خراسان در فاصله سالهای ۱۳۷۰-۱۳۴۵ (به صورت ناپیوسته)    ۱۰۰
جدول ۱۰-۴:  میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی شهرهای ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در گروه اقلیمی ۲ ومقایسه با مشهد    ۱۰۲
جدول ۱۱-۴: سرانه کاربری ها در شهرهای گروه اقلیمی ۳    ۱۰۴
جدول ۱۲-۴: میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی شهرهای ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در گروه اقلیمی ۳    ۱۰۵
جدول ۱۳-۴: سرانه کاربری ها در شهرهای گروه اقلیمی ۴    ۱۰۶
جدول ۱۴-۴: سرانه کاربری ها در شهرهای گروه اقلیمی ۵    ۱۰۷
جدول ۱۵-۴: میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی شهرهای ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در گروه اقلیمی ۵    ۱۰۸
جدول ۱۶-۴: سرانه کاربری ها در شهرهای گروه اقلیمی ۶    ۱۰۹
جدول ۱۷-۴: میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی شهرهای ایران در طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در گروه اقلیمی ۶    ۱۰۹
جدول ۱۸-۴: سرانه کاربری ها در گروه اقلیمی ۷    ۱۱۰
جدول ۱۹-۴: میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی شهرهای ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در گروه اقلیمی ۷    ۱۱۰
جدول ۲۰-۴: سرانه و میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی در بندر عباس    ۱۱۱
جدول ۲۱-۴: مقایسه میانگین کاربری های مختلف در گروههای اقلیمی هشتگانه و مقایسه با مشهد    ۱۱۳
جدول ۲۲-۴: مقایسه میانگین کاربری های مختلف در گروههای جمعیتی و مقایسه با مشهد    ۱۱۵
جدول ۲۳-۴: میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی شهرهای ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در مراکز استانها    ۱۱۸
جدول ۲۴-۴: میانگین کاربری های موجود و پیشنهادی شهرهای ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در مراکز شهرستانها    ۱۱۹
جدول ۲۵-۴: میانگین کاربری های موجود و پبشنهادی شهرهای ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۰-۱۳۴۵ در نقاط شهری    ۱۲۰
جدول ۱-۵: انواع کاربری و میزان هریک از سطح دایر شهر در زمان تهیه طرح جامع اولیه مشهد    ۱۴۳
جدول۲-۵:مقایسه میزان سطح کاربری های شهری مشهد در زمان تهیه طرح جامع اولیه و افق طرح    ۱۴۴
جدول ۳-۵: مقایسه سرانه های موجود کاربری های اصلی شهر و سرانه های پیشنهادی طرح جامع ثانویه مشهد    ۱۴۶
جدول ۴-۵: کاربری های پیشنهادی مقیاس محله و ناحیه در طرح جامع ثانویه مشهد    ۱۴۷
جدول ۵-۵: زمین تخصیص یافته به کاربری های پیشنهادی مقیاس ناحیه و محله (مترمربع)    ۱۴۷
جدول ۶-۵: کاربری های پیشنهادی مقیاس منطقه در طرح جامع ثانویه    ۱۴۸
جدول ۷-۵: زمین تخصیص یافته به کاربری های پیشنهادی مقیاس منطقه (مترمربع)    ۱۴۹
جدول ۸-۵: کاربری های پیشنهادی مقیاس شهری در طرح جامع ثانویه    ۱۵۰
جدول ۹-۵: مساحت و نسبت سه کاربری عمده شهری مشهد (۱۳۶۷):    ۱۵۳
جدول ۱۰-۵: مقایسه سرانه های موجود وپیشنهادی سه کاربری عمده شهری    ۱۵۳
جدول ۱۱-۵: سرانه های پیشنهادی سه کاربری های اصلی (مترمربع)    ۱۵۴
جدول ۱۲-۵: سرانه های پیشنهادی طرح جامع ثانویه در زمینه کاربری آموزشی    ۱۵۵
جدول ۱۳-۵: خلاصه پیشنهادات فضاهای آموزشی طرح جامع مشهد    ۱۵۵
جدول ۱۴-۵: مرحله بندی نیاز به فضاهای آموزشی    ۱۵۶
جدول ۱۵-۵: سرانه های پیشنهادی طرح جامع ثانویه در زمینه کاربری بهداشتی و درمانی    ۱۵۷
جدول ۱۶-۵: پیشنهادات طرح جامع در زمینه فضاهای بهداشتی و درمانی    ۱۵۷
جدول ۱۷-۵: مرحله بندی اجرای فضاهای بهداشتی و درمانی    ۱۵۷
جدول ۱۸-۵: سرانه های پیشنهادی طرح جامع ثانویه در زمینه کاربری ورزشی    ۱۵۸
تصویر ۱-۴: سناریوهای توسعه کلانشهر قاهره    ۸۵
تصویر ۲-۴: طرح جامع شهر جدید قاهره    ۸۶
تصویر ۳-۴: نقشه شهری کلکته هندوستان    ۸۸
تصویر ۱-۵: توسعه تاریخی شهر مشهد در سال ۱۲۵۳    ۱۲۷
تصویر ۲-۵: توسعه شهر در سال ۱۳۲۵    ۱۲۸
تصویر ۳-۵: توسعه شهر در سال ۱۳۳۵    ۱۲۹
تصویر ۴-۵: توسعه شهر در سال ۱۳۴۵    ۱۳۰
تصویر ۵-۵: روندگسترش شهر مشهددر۱۵۰ سال گذشته    ۱۳۱
تصویر ۶-۵: طرح جامع اولیه مشهد (۷۰-۱۳۴۵)    ۱۳۳
تصویر ۷-۵: کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع ثانویه مشهد    ۱۳۵
تصویر ۸-۵: توسعه شهر مشهد پس از سال ۱۳۴۵    ۱۳۶
تصویر ۹-۵: تقسیمات کالبدی در طرح جامع شهر مشهد    ۱۴۰
تصویر۱۰-۵: تقسیم بندی حوزه های اصلی و فرعی طرح تفصیلی مشهد    ۱۴۱
تصویر ۱۱-۵: منطقه بندی پیشنهادی طرح جامع (۹۵-۱۳۷۰)    ۱۴۲
نمودار ۱-۴: منافع توسعه کاربری ترکیبی    ۶۲
نمودار ۲-۴: انواع طرحهای پیش بینی شده در قانون ۱۶۹۷ فرانسه    ۷۰
نمودار ۳-۴: نظام تقسیمات سیاسی در کشور سوئد    ۷۳
نمودار ۴-۴: سلسله مراتب ساختار اداری کشور سوئد    ۷۳
نمودار ۵-۴: سطوح برنامه ریزی در کشو سوئد    ۷۴
نمودار ۶-۴: سطوح برنامه ریزی در کشو نروژ    ۸۰
نمودار ۱-۵: روند تغییرات جمعیت و مساحت شهر مشهد(۱۳۷۵-۱۲۷۰)    ۱۳۲
نمودار ۲-۵ : روند تغییرات جمعیتی شهر مشهد (۷۵-۱۳۳۵)    ۱۳۲
نمودار۳-۵: سرانه موجود و پیشنهادی سه کاربری عمده در طرح جامع ثانویه    ۱۵۳
نمودار۴-۵: سرانه پیشنهادی سه کاربری عمده در تقسیمات کالبدی    ۱۵۴

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

89000 تومان – خرید و دریافت فایل