عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي(رایگان)

نام پروژه ::عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهييادگيري گروهي
حجم فايل :: کيلو بايت
دسته بندي:: رشته علوم تربيتي و آموزشي
فرمت :: pdf
صفحات ::24

قيمت : رايگان
منبع : بازارچه تحقيقاتي

فهرست مطالب:

چكيده :
مقدّمه
يادگيري
سطوح يادگيري
گروه
يادگيري گروهي
اهميت يادگيري گروهي
عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي
الف. عوامل تقويت‏كننده يادگيري گروهي
تمركز بر هدف يادگيري
. ايجاد ساختار مناسب سازماني
ايجاد نگرش و آرمان گروهي
ايجاد و توسعه چشم‏انداز مشترك
وجود تعارض موثر بين افراد
ب. موانع توسعه يادگيري گروهي
موانع فرهنگي
ج. عادت‏هاي رفتاري غلط:
روش‏هاي يادگيري گروهي
نتيجه‏گيري
پى نوشت ها
منابع
چکیده:
اين نوشتار به شناسايي عوامل تأثيرگذار بر توسعه يادگيري گروهي با هدف نهادينه‏سازي آن در سازمان مي‏پردازد. اين عوامل در دو دسته عوامل تقويت‏كننده و عوامل محدودكننده جاي گرفته‏اند. زمينه مورد پژوهش ديگر، روش‏هاي يادگيري گروهي است كه در اين تحقيق به آن اهتمام شده است.
هدف اين پژوهش، تلاش در جهت باز كردن مرحله جديدي از يادگيري و بهبود مناسب شرايط متغير امروزي سازمان‏ها در حوزه مطالعات مديريتي است و با اين پيش‏فرض وارد بحث مي‏شود كه در شرايط جديد محيطي كه سرعت تحول و تغيير بسيار فزاينده است و رقابت خيلي شديد، تنها راه باقي ماندن در گردونه رقابت، يادگيري مستمر و تعاملي افراد با همديگر و از يگديگر است.
در اين تحقيق، با مطالعه و بررسي در ميان مباحثي كه به عنوان مباحث بسترساز مشاركت گروهي و پويايي آن در حوزه مديريت مطرح شده‏اند، سعي شده است عوامل موثر بر توسعه يادگيري گروهي شناسايي، موانع يادگيري گروهي معرفي و روش‏هاي يادگيري گروهي نيز تعيين شوند

كليدواژه‏ها: يادگيري، يادگيري گروهي، يادگيري سازماني، تفكر سيستمي، گروه