قانون بودجه سال 1385 کل کشور(رایگان)

نام مقاله :رشته مديريت :قانون بودجه سال 1385 کل کشور
فرمت word يا ورد تعداد صفحه 15 حجم فايل 118 کيلو بايت
قيمت :رایگان

 
فهرست مطالب
قانون بودجه سال 1385 کل کشور

قسمت اول : ماده واحده و تبصره ها
ماده واحده

تبصره 1

تبصره 2

تبصره 3

تبصره 4

تبصره 5

تبصره 6

تبصره 7

تبصره 8

تبصره 9

تبصره 10

تبصره 11

تبصره 12

تبصره 13

تبصره 14

تبصره 15

تبصره 16

تبصره 17

تبصره 18

تبصره 19

تبصره 20

تبصره 21

تبصره 22

قسمت دوم : جداول کلان
جدول شماره 1 خلاصه بودجه کل کشور در سال 1385

جدول شماره 2 خلاصه بودجه دستگاههای اجرائی – برآورد سال 1385

جدول شماره 3 خلاصه در آمدها و هزينه های دولت در سال 1385

جدول شماره 4 خلاصه واگذاری و تملک دارائيهای سرمايه ای در سال 1385

جدول شماره 5 خلاصه داد و ستدهای دارائيهای مالی در سال 1385

جدول شماره 6 برآورد اعتبارات هزينه ای در سال 1385 بر حسب امور

جدول شماره 7 براورد اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي در سال 1385 بر حسب امور، فصل و برنامه

جدول شماره 8 تصوير كلان بودجه استانی در سال 1385

جدول شماره 9 بودجه شرکتهای دولتی , بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385

جدول شماره 1-9 بودجه شرکتهای دولتی در سال 1385

جدول شماره 2-9 بودجه بانکها در سال 1385

جدول شماره 3-9 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385

قسمت سوم : منابع بودجه عمومی دولت
الف – درامدها و واگذاری دارائيهای سرمايه ای و واگذاری دارائيهای مالی بر حسب بخش , بند و اجزاي آن
درآمدها ، واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و واگذاري دارائيهاي مالي بر حسب بخش

درآمدها ، واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و  واگذاري دارائيهاي مالي بر حسب بخش و بند

درامدها ،واگذاری دارائيهای سرمايه ای و واگذاري دارائيهاي مالی بر حسب بخش , بند و اجزا
ب – درامدها و واگذاری دارائيهای سرمايه ای و واگذاری دارائيهای مالی بر حسب دستگاه و رديف
درامدها ، واگذاری دارائيهای سرمايه ای و واگذاري دارائيهاي مالی بر حسب دستگاه و رديف

قسمت چهارم : مصارف بودجه عمومی دولت
الف – بر آورداعتبارات  هزينه اي  و  تملک دارائيهای سرمايه ای
بر آورداعتبارات  دستگاههای اجرايی در سال 1385 بر حسب  برنامه و اهداف كمي

ب – برآورد اعتبارات رديفهاي متفرقه هزينه اي ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و تملك دارائيهاي مالي
برآورد اعتبارات رديفهاي متفرقه (هزينه اي ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و تملك دارائيهاي مالي)

پ- جداول ضميمه :
جدول شماره 1- اعتبارات تقويت بنيه دفاعي در سال 1385
جدول شماره 2- احداث خطوط راه آهن با مشارکت بخش خصوصی موضوع رديف شماره 503731

جدول شماره 3- مشارکت دراحداث آزادراههای کشور موضوع رديف شماره 503732

جدول شماره4- بهسازی راههای مواصلاتی موضوع رديف شماره 503733

جدول شماره 5- احداث راههای مواصلاتی موضوع رديف شماره 503734

جدول شماره 6- احداث بزرگراههای کشور موضوع رديف شماره 503735

جدول شماره 7- طرح هاي آبرساني شهري موضوع رديف 503862

جدول شماره 8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موضوع رديف 129042

جدول شماره 9 -طرح‌هاي موضوع بند «الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 10-طرح‌هاي موضوع بند «ه‍« ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 11-توزيع استاني اعتبار راههاي روستايي موضوع طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي شماره 40702063

جدول شماره 12- كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي  موضوع رديف  503784

جدول شماره 13-كمكهاي بلاعوض موضوع جزء‌ 3 بند «ه» تبصره 19

جدول شماره 14- منابع – مصارف و مانده ارزي موضوع تبصره ( 2)

جدول شماره 15-وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي  -کمک به دانشگاهها وموسسات پژوهشي  موضوع ماده( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 16-کمک به اعتبارات هزينه اي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري موضوع ماده( 49 )قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 17-  اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه)

جدول شماره 18- وزارت علوم تحقيقات و فناوري -کمک به دانشگاهها وموسسات پژوهشي بابت اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 19-اعتبارات هزينه ا‍ ي دانشگاههاي علوم  پزشكي در سال 1385 به تفكيك برنامه ها (از محل منابع عمومي و اختصاصي)

جدول شماره 20- اعتبارات هزينه ا‍ ي دستگاههاي اجرايي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم)

جدول شماره 21-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي -کمک به دانشگاههاي علوم پزشکي و موسسات پژوهشي بابت اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم

جدول شماره 22- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی-کمک به دانشگاههای علوم پزشکی ، بابت اعتبارات هزينه ای بخش بهداشت و درمان موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

جدول شماره 23-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي -کمک به دانشگاههاي علوم پزشکي و موسسات پژوهشي بابت اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه

پيوست شماره يک : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمايه ای
اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمايه ای در سال 1385

جدول اعتبارات رديفهاي متفرقه با ويژگي “ا-م”

پيوست شماره دو: بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
جداول كلان
جدول شماره 1: بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

جدول شماره 2: خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

جدول شماره 3: خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت (به تفكيك شركتهاي سودده و زيان ده )

جدول شماره 4: خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت (به تفكيك شركتهاي نسل اول و ساير شركتها )

شركتهاي دولتي سودده
خلاصه كل منابع و مصارف شركتهاي سود ده  در سال 1385

بودجه شركتهاي دولتي سود ده در سال 1385

شركتهاي دولتي زيان ده
خلاصه كل  منابع و مصارف شركتهاي دولتي زيان ده  در سال 1385

بودجه شركتهاي دولتي زيان ده در سال 1385

بانك ها
خلاصه كل منابع و مصارف شركت هاي سود ده (بانكها در سال 1385)

بودجه شركتهاي دولتي سود ده در سال 1385

موسسات انتفاعي وابسته به دولت
خلاصه كل منابع و مصارف  (موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1385)

بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1385

پيوست شماره دو(ضميمه): مقادير و هزينه هاي توليد در شركت هاي دولتي به تفكيك كالا يا خدمت
بر آورد مقدار و هزينه هاي توليد در شركت هاي دولتي به تفكيك كالا يا خدمت در سال 1385

پيوست شماره سه:بودجه استاني
جدول 1 – تصوير كلان بودجه استاني در سال 1385

جدول 2 – اعتبارات هزينه اي استان به تفكيك دستگاه

جدول 3 – اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استان به تفكيك فصل

جدول 4 – سهم اعتبارات خاص و ويژه در اعتبارات استاني و تملك دارائيهاي سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي

جدول 5 – سهم اعتبارات درآمد – هزينه در اعتبارات استاني

جدول 6 – درآمدها و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي استان بر حسب دستگاه و رديف

پيوست شماره چهار: منابع و مصارف دستگاه ها و ردیف ها (ملي) مصوب 1384 و پرداختي 1383
قسمت اول: منابع
قسمت اول( الف): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و مالي برحسب بخش، بند و اجزاآن(مصوب سال 1384 )
درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي  برحسب بخش و بند (مصوب سال 1384 )

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و مالي برحسب بخش ، بند و اجزا  (مصوب سال 1384)

قسمت اول(ب): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و مالي برحسب بخش، بند و اجزاآن(عملكرد سال 1383 )
درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي  برحسب بخش و بند (عملكرد سال 1383)

درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و مالي برحسب بخش ، بند و اجزا  (عملكرد سال 1383)

قسمت اول(پ): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و مالي برحسب دستگاه و رديف )مصوب سال 1384)
درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و واگذاري دارائيهاي مالي برحسب دستگاه و رديف  (مصوب سال 1384)

قسمت اول(ت): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و مالي برحسب دستگاه و رديف (عملكرد سال 1383)
درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمايه اي و واگذاري دارائيهاي مالي برحسب دستگاه و رديف  (عملكرد سال 1383 )

قسمت دوم:مصارف
اعتبارات دستگاه ها و ردیف ها بر حسب برنامه (مصوب سال 1384)

اعتبارات دستگاه ها و ردیف ها بر حسب برنامه (پرداختی سال 1383 )