مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

نام پروژه ::مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۱۳۰
قیمت :۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات    ۴
بخش اول – مقدمه    ۴
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن    ۶
بند اول – ایراد چیست    ۶
بند دوم – انواع ایراد    ۸
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی    ۱۱
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات    ۱۲
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید    ۱۳
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است    ۱۶
بند سوم – آثار طرح ایراد    ۱۹
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد    ۲۱
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه    ۲۳
بخش اول – مقدمه    ۲۳
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت    ۲۵
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی    ۳۸
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی    ۴۳
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی    ۵۱
بخش ششم – ایراد امر مطروحه    ۵۴
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط    ۵۹
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت    ۶۳
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا    ۶۷
بخش دهم – ایراد عدم سمت    ۷۱
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه    ۷۶
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا    ۸۱
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت    ۸۴
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت    ۸۷
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی    ۹۰
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان    ۹۴
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس    ۹۷
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست    ۱۰۱
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی    ۱۰۲
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست    ۱۰۳
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست    ۱۰۵
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری    ۱۰۶
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست    ۱۰۷
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا    ۱۰۷
بخش بیستم – ایراد اناطه    ۱۰۹
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته    ۱۱۲
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات    ۱۲۹
بخش بیست و سوم – نتیجه
منابع و ماخذ


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.