مدیریت کالبدی سکونتگاههای شهری همراه با ارائه مدل

نام پروژه ::مدیریت کالبدی سکونتگاههای شهری همراه با ارائه مدل
حجم فايل ::1.38 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :Word
صفحات ::187

قيمت : 38000 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه    ‌أ
مـــــــبانــــــــــــی نـــظــــــــــــری سکونتـــــــــگاه هــــــای غیـــــــــر رســـــــــــمی    1
1-1-مفهوم(حاشه نشینی)اسکان غیر رسمی    2
2-1- ویژگی های سکونتگاههاي غير رسمي    4
1-2-1- پراکندگی جغرافیائی سکونتگاههاي غير رسمي    5
2-2-1-  مسکن ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی    6
3-2-1-  بررسي ويژگي افراد ساکن در سکونتگاه هاي غير رسمي    7
1-3-2-1-  وضعيت اقتصادي و شغلي افراد ساکن در سکونتگاه هاي غير رسمي    7
2-3-2-1-  وضعيت اجتماعي و فرهنگي افراد ساکن در سکونتگاههاي غير رسمي    8
3-1- علل اسکان غیر رسمی    9
1-3-1- دیدگاه ها در مورد علل اسکان غیر رسمی :    10
1-1-3-1-دیدگاه کارکردگرایان :    11
2-1-3-1-دیدگاه ساختارگرایان:    11
2-3-1- علل وعوامل بروز اسکانهاي غير رسمي در جهان سوم    12
3-3-1- علل اسکان غیر رسمی در ایران از نظر متخصصین و صاحب نظران:    13
4-1- اسکان غیر رسمی در جهان :    15
1-4-1- اسکان غیر رسمی در كشورهاي توسعه يافته    16
2-4-1- اسکان غیر رسمی در كشورهاي در حال توسعه :    17
3-4-1- نمونه هایی از اسکان غیر رسمی در جهان:    20
4-4-1-اسکان غیر رسمی در ايران    22
5-1- ديدگاه ها و نظريات مقابله با اسکان غیر رسمی    27
6-1سياستها وراهبردهاي مداخله براي ساماندهي سکونتگاه های غيررسمي    28
1-6-1 راهبرد عدم توجه به بافت هاي موجود    28
2-6-1- راهبرد تغيير ساختار برنامه ريزي    29
3-6-1- راهبرد بازدارندگي و کنترل    29
4-6-1- راهبرد تخريب و پاکسازي    30
5-6-1- ارايه زمين بدون خدمات    30
6-6-1- ارايه زمين و خدمات    30
7-6-1- آزاد سازي و تثبيت اقتصادي    31
8-6-1-راهكار توانمندسازي    31
7-1- مروری بر پروژه های ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در جهان    33
1-7-1-بهبود بخشیدن به شرایط زاغه ها و محلات فقیر شهر  در بنگلادش:    33
2-7-1-انجمن تعاونی رفاه زاغه ها و محلات فقیر شهر داکا بنگلادش    34
3-7-1-اصلاح زاغه های شهری جاکارتا، اندونزی:    34
4-7-1-پروژه OPP در شهر کراچی پاکستان:    35
6-7-1-پروژه توسعه شهری لاهور:    36
جمع بندی  ونتیجه گیری:    36
فصل دوم  :    38
مسائل و مشکلات محلات دارای  اسکان غیر رسمی در ارتباط با مدیریت    38
1-2-تعريف مديريت    39
2-2-سکونتگاه های غير رسمي و چالش هاي مديريت شهري    40
3-2: سطوح مديريتي راهبردي سكونتگاهاي غير رسمي و نابسامان    41
4-2 : ارائه الگوی مدیریتی دوسطحی:    42
5-2- مشکلات سکونتگاه های غیر رسمی از نظر محققین:    45
6-2-به طور کلی مشکلات مدیریتی در ارتباط با را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:    46
1-6-2مشکلات مرتبط با تسهیلات و شرایط مالی    46
2-6-2 مشکلات مدیریتی در ارتباط با هزینه مسکن حاشیه نشینان    47
3-6-2 نگاه از بالا به پائین و عدم مشارکت ساکنین این محلات در مدیریت    49
4-6-2  فرهنگ فقر ، عدم آگاهی و رضایت به حداقل ها در این نواحی    53
5-6-2 مشکلات مدیریتی مربوط به قوانین و مقررات در ارتباط با اسکان غیر رسمی    54
6-6-2- نبود مدیریت واحد و منسجم و مشخص نبودن وظایف ونهادهای مرتبط با اسکان غیر رسمی    54
7-6-2- کلی بودن برنامه های مطرح شده وعدم رخنه این برنامه ها به سطح محلات و اجرایی نشدن آنها    55
جمع بندی ونتیجه گیری:    57
فصل سوم :    58
بررسی و ارزیابی برنامه های مدیریتی ساماندهی محلات دارای اسکان غیر رسمی و مشارکتها و آموزشهای محلی و شبکه سازی اداری مدیریت محلی    58
1-3- برنامه های مدیریتی ساماندهی محلات دارای اسکان غیررسمی    59
1-1-3- مديريت راهبردي سکونتگاه های غير رسمي از طريق تشکيل شوراهاي اجتماعي در تايلند    59
اداره محيط زيست مناطق غير رسمي و فقير شهر    60
عملکرد شوراهاي اجتماعي سکونتگاه های غير رسمي در تايلند    60
2-1-3-مديريت راهبردي سکونتگاه های غيررسمي از طريق فدراسيون حاشيه نشينان در فيليپين    61
تشکيل فدراسيون ملي حاشيه نشينان فيليپين    62
3-1-3- مديريت راهبردي سکونتگاه های غير رسمي از طريق تشکيل بانک انحصاري براي ساکنين سکونتگاهها در بنگلادش    64
2-3- راهبردها و شيوه هاي مداخله در سکونتگاه های غير رسمي در ايران    67
1-1-2-3-سياستهاي کوتاه مدت    68
2-1-2-3-سياستهاي درازمدت پيش از انقلاب    69
3-1-2-3-راهبردهاي پيشنهادي جهت برخورد و مداخله پس از انقلاب    70
1-3-1-2-3-راهبردهاي کوتاه مدت    72
3-3- نخستين راهكارها: طرح ريزي مديريتي كلانشهرها    74
نقش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری    74
مشاركت بانك جهاني    76
تدوين سند توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيرررسمي    76
4-3- طرح هاي امكان سنجي ساماندهي و توانمندسازي    78
1- بندرعباس    78
2- كرمانشاه    80
3-  زاهدان    82
4- سنندج    83
5- تبريز    85
طرح بهسازي شهري و اصلاحا ت بخش مسكن(UUHRP):    86
جمع بندی ونتیجه گیری:    88
فصل چهارم :    90
بررسی ساختار مدیریت ملی، منطقه ای و محلی و تشکلهای محلی و NGO ها در ارتباط با محلات اسکان غیر رسمی و ظرفیتها و مشارکتها و آموزش و ظرفیت سازی وشبکه سازی اداری    90
1-4- شناخت نهادهاي جهاني مرتبط با اسکان غير رسمي و ديدگاههاي آنها    91
1-1-4- بانک جهاني    91
2-1-4-برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد    92
3-1-4-کميته ملي توسعه پايدار سازمان ملل متحد    93
2-4- بررسي ساختار مديريت شهري در ايران (کشور-استان-شهر)    93
1-2-4- ساختار کشوري مديريت شهري    93
1-1-2-4- وزارت کشور    93
2-1-2-4- وزارت مسکن و شهرسازي    94
3-1-2-4-  شوراي عالي شهر سازي و معماري    94
3-4- نهادهاي مديريت شهري مرتبط با سکونتگاه های غيررسمي ، اقدامات و پيامدها در ایران    95
4- 4 مباني نظري درخصوص سطوح مديريتي راهبردي سکونتگاه های غير رسمي    99
1-4-4 سطوح مختلف برخورد با اسکان غیر رسمی    100
2-4-4- براي تبيين مباني نظري در خصوص سطوح مديريتي سکونتگاه های غير رسمي و نابسامان به صورت اجمال به نمونه هايي در سطح جهان اشاره مي گردد    102
5-4 ظرفیت سازی    104
1-5-4-ظرفيت سازي براي اجتماع محلي    106
2-5-4- تجارب جهاني ظرفيت سازي    107
3-5-4- تجارب داخلي    114
جمع بندی و نتیجه گیری:    119
فصل پنجم:    122
ارائه نظام و چارچوب مدیریت راهبردی ساماندهی بر مبنای آموزشهای محلی و ظرفیت سازی و شبکه سازی اداری – محلی برای محلات دارای اسکان غیررسمی    122
1-5- سياست توانمند سازي و بررسی سند توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی    123
1-1-5- ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي    124
2-1-5- ستاد استاني توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي    127
2-5-  موانع دولت در اجراي سياست توانمندسازي    130
1-2-5- تحليل موانع در حيطه ستاد ملي توامندسازي اسكان غيررسمي    130
2-2-5- تحليل چالش ها و موانع در حيطه ستاد استاني توانمندسازي اسكان غيررسمي    131
3-2-5-عدم توانایی در شناسايي گروه هدف    134
4-2-5-  ناتواني در سياست گذاري بهينه در زمينه اعتبارات    135
3-5- مفهوم و تعريف مديريت استراتژيک و ابعاد آن :    136
4-5-آموزش ، اهداف و اهمیت آن :    137
1-4-4-5- تقسیم بندی انواع آموزش در رابطه با سکونتگاه های غیر رسمی    138
5-4-5-سكونتگاه‌هاي غير رسمي و نيازهاي آموزشي شوراها و شهرداري‌ها    141
1-5-4-5- جمع بندی آموزش و شهرداری ها    142
6-4-5-آموزش بر چه مبنایی و به کدام سمت؟    143
7-4-5-آموزش،کارآفرینی و توسعه شهری    145
5-5- ارائه مدل  کلي پيشنهادي براي مديريت راهبردي سکونتگاه های غير رسمي ونابسامان    146
6-5- الگوی پیشنهادی مولفان    159
1-6-5-شبکه سازی مدیریت بهینه سکونتگاه های غیررسمی    159
2-6-5-سطوح ارتباطی ، ارکان و وظایف:    165
جمع بندی و نتیجه گیری:    168
منابع و ماخذ:    170

فهرست جداول
جدول1-1- اسکان غير رسمي در چند شهر جهان    21
جدول 2-1 : آمار موجود در تارنمای  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در باره شهرهای داری سکونتگاه های  غیر رسمی در ایران    26
جدول 1-3 : ديدگاه هاي مختلف، نگرش، دوره هاي زماني و نحوه برخورد با اسكان غيررسمي    33
جدول شماره 1-2 : خدمات سطح منطقه ای( بر اساس اصول پنج گانه شارپ)    43
جدول شماره2-2:  مزایا ومعایب انواع مدل های مدیریت شهری    44
جدول 1-4- نهادها، اقدامات و پيامدهاي مديريت شهري در ارتباط با سکونتگاه های غير رسمي    95
جدول 2-4 دیگاه های موجود در زمینه سطوح مدیریتی اسکان غیر رسمی    100
جدول1-5- تقسیمات آموزش بر اساس نوع و هدف آموزش در رابطه با ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی    140
2-5- جدول نقاط ضعف و قوت مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی در سطوح مختلف    151
جدول 3-5- ماتریس(15 بعدی)  راهبردهای مقابله با سکونتگاه های غیر رسمی با لحاظ نوع و سطح راهبرد    155

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1- روند تحول و پویای سکونتگاه های فرودست شهری    12
نمودار 1-3 الف : سياستهاي کوتاه مدت  ب : سياستهاي بلند مدت    67
نمودار1-4: مفهوم ظرفیت سازی    106
نمودار1-5- تقسیمات آموزش در رابطه مدیریت شهری و بر اساس نوع آموزش گیرنده    139
نمودار 2-5-مدل پيشنهادي مديريت راهبردي سکونتگاه های غير رسمي    150
نمودار 3-5- ساختار و چهارچوب الگوی پیشنهادی مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی(شهرداری فرضی با چهار  معاونت)    161

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

38000 تومان – خرید