مقاله بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري(رایگان)

نام پروژه : بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيريتأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري

حجم : 26 کيلو بايت
دسته بندي : رشته علوم انسانی
فرمت : WORD
صفحات :14

قيمت : رايگان
رمز فايل: bazar4h.ir
منبع : بازارچه تحقيقاتي

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري بر روي 64 نفر از دانش آموزان دورة راهنمايي انجام شد و جهت گردآوري داده ها يك پرسشنامة 18 سئوالي محقق *** ويژة معلمان و يك پرسشنامة 16 سئوالي ويژة دانش آموزان دورة راهنمايي تهيه شده و پس از اجرا نتايج نشان داد كه 77% دانش آموزان استفاده از وسايل كمك آموزشي را بر پيشرفت تحصيلي خود موثر دانسته اند و همچنين 94% معلمين استفاده از وسايل كمك آموزشي را در افزايش يادگيري دانش آموزان موثر دانسته اند.