مقاله ترجمه شده واژه نامه فشرده اینترنتی(رایگان)

ترجمه

عنوان موضوع فارسي::واژه نامه فشرده اینترنتی

عنوان موضوع انگليسي::ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET
حجم فايل :: 20 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته کامپیوتر
فرمت صفحات فارسي : Word
فرمت صفحات انگليسي : Word
تعداد صفحات فارسي ::8
تعداد صفحات انگليسي ::8

قيمت : رایگان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به مراه ترجمه:

1_ALL IN ONE SEARCH ENGINES——–META SERCH
2_ARCHIVE-(1)A TERM USED TO DESCRIBE A SERVER ONTAINIG A LARGE AMOUNT OF PUBLICILY ACCESSIBLE SOFTWARE.(2)A TERM USED TO DESCRIBE AFILE WHICH CONTAINS ONE OR MORE FILES THAT HAVE BEEN COMPRESSED AND STORED.
3_ARPA-(ADVANCED RESEACH PROJECTS AGENCY)—DARPA
4_ATTACHMENT A FILE THAT IS SENT AS ART OF AN E-MAIL MESSAGE.
5_BAUD-A TERM USED TO REFER TO THE TRANSMISSION SPEED OF A MODEM.THE HIGHER THE VALUE,THE FASTER THE MODEM.THE VALUE IS USUALLY MEASURED IN BITS PER SECOND.
6_BOOLEAN SEARCH (THE USE OF + /  – IN SEARCHING)
7_BROWSER A TYPE OF SOFTWARE THAT ALLOWS YOU TO NAVIGATE INFORMATION DATABASES .
8_BUG –A PROGRAMMING ERROR  THAT CAUSES  A PROGRAM  OR COMPUTER SYSTEM TO PERFORM ERRATICALLY , PRODUCE INCORRECT RESULTS ,AND / OR CRASH

1_همه متورها در یک موتور—-جستجوی حرفه ای.
2_(بایگانی)(1)واحدی که شامل مشخصات کامل شخصی  یا چیزی و مقدار زیادی از برنامه های عمومی و قابل دسترسی مباشد(2) واحدی که شامل مشخصات کامل فایلی که شامل یک یا تعدادی فایل میباشد که به صورت فشرده ذخیره شده است.
3_نماینده برنامه های پیشرفته تحقیقی(وزارت دفاع امریکا).
4_(الحاق) یک پرونده است که به عنوان قسمتی از پیام پست الکترونیکی فرستاده می شود.
5_واحدی که مربوط به سرعت انتقال داده ها توسط مودم است.سرعت بیشتر مودم-انتقال بیشتر
داده ها که مقدار داده ها معمولا در هر بیت در ثانیه شمرده می شود.
6_(جستجوی منطقی)استفاده از (- + / ) در جستجو کردن.
7_(جستجو گر) یک نوع نرم افزار است که به شما امکان می دهد که صفحات اطلاعاتی را جستجو کنید.
8_(نوعی خطا) خطایی در برنامه  کامپیوتری که اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد.

برای دانلودکامل به همرات ترجمه کلیک کنید