مقاله رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان مدیران

عنوان ::رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان مدیران

مطالعه موردی (کارکنان بانک های خصوصی و دولتی در شهر خرم آباد)
حجم فایل :: کیلوبایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :: pdf و Word
صفحات ::۱۰
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در کارکنان بانک های شهر خرم آباد انجام می گیرد. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است؛ جامعه آماری ؟ نفر می باشد که از این تعداد به عنوان حجم نمونه کارکنان بانک های شهر خرم آباد در سال ۹۳ انتخاب شده است. در این پژوهش از پرسش نامه عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی استفاده شده که روایی و پایانی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. هم-چنین نتایج پژوهش نیز نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد به مدیران وجود دارد.
واژگان کلیدی: عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای، اعتماد سازمانی و اعتماد به سرپرست.

رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان مدیران


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

 

 

8000 تومان – پرداخت