مقاله مهاجرت اعراب مسلمان به خراسان در قرن اول هجری

مهاجرت اعراب مسلمان به خراسان در قرن اول هجری

عنوان ::مهاجرت اعراب مسلمان به خراسان در قرن اول هجری
حجم فایل :: ۶۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته تاریخ
فرمت :: Word
صفحات ::۲۵
قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده ۱
مقدمه ۲
نقد منابع پ‍ژوهش ۳
واژه خراسان : ۵
اوضاع ایران دردوران اولیه فتوح اسلامی ۶
اهمیت خراسان : ۸
چگونگی فتح خراسان توسط اعراب ۱۰
مهاجرت واستقرار عرب های مسلمان درخراسان ۱۳
تاثیر پذیری اعراب مسلمان از فرهنگ ایرانی ۱۵
دلایل ماندگاری قبایل عرب در ایران ۱۸
نتیجه گیری ۲۰
پی نوشتها : ۲۱
منابع و مآخذ : ۲۴

چکیده
تاریخ ایران درپایان حکومت ساسانی متأثر از ورود اعراب مسلمان به ایران و حاصل برخورد دو نظام اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی متفاوت بود.روند چگونگی پذیرش دیانت اسلام وترک آیین قدیم از سوی مردم ایران و نتایج ناشی از آن، از مهم ترین مسائل قابل بحث در این مقطع زمانی است.در این زمان شکل گذشته جامعه ایرانی که تقریبا هزار سال دارای وحدتی نسبی بود، بتدریج تغییرکرده،پیوند خود را با بخشی از میراث باستانی خویش، گسست-وچهره‏ای نسبتاً متفاوت با گذشته پیدا کرد؛ زیرا ورود اسلام به ایران تأثیر محسوسی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی به جا نهاد که پاره‏ای از آن‏ها تا امروز نیز ادامه یافته است. به عبارت دیگراین دوره-یکی از معدود دوره‏های انتقالی (گذر) درتاریخ ایران است که علاوه بر ایجاد تغییرات ظاهری؛تحولات محسوس در بنیان‏های سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است.تهاجم اعراب به ایران،به ورود واقامت گروه هایی ازعرب ها درایران منجرشد.این افراد یا نظامی بودند یا افرادی پردرسرکه خلافت اموی سعی داشت آنان را از مرکز خلافت دور نگه دارد که بیشتر آنان به خراسان که دور ترین فاصله را از دمشق داشت رهسپار شدند.در واقع حضور آنان درخراسان نوعی مهاجرت به خراسان محسوب می شد. تحقیق حاضر به بررسی وتبیین جایگاه ونقش قبایل جنوبی عراق در وروداسلام به ایران وشکست حکومت ساسانی وچگونگی و چرایی ؛گسترش نسبتا سریع دیانت اسلام در ایران در قرن اول هجری  می پردازد وتلاش می کند به چگونگی فتوح اسلامی وحضور اعراب جنوب عراق در ایران را مورد بررسی قرار دهد. دراین پژوهش برآنیم که مهم ترین قبایل تأثیر گذار در فتوحات اسلامی در جنوب عراق ،خصوصاًفتح ایران را مورد بررسی وتبیین قرار دهیم وبه چگونگی حضورآنان دراین فتوحات ومهاجرت به ایران را مطرح نماییم. محدوده زمانی بررسی این پژوهش نیمه اول قرن اول هجری از تا فتح کامل ایران تا سال های پایانی حکومت بنی امیه است .

مهاجرت اعراب مسلمان به خراسان


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

 

اضافه و پرداخت