مقاله در مورد داستان کوتاه درادبیات نوین ایران

داستان کوتاه درادبیات نوین ایران

نام پروژه ::داستان کوتاه درادبیات نوین ایران
حجم فایل ::۳۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته ادبیات
فرمت :: Word
صفحات ::۴۰

قیمت : ۱۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله:

داستان نویسی نوین ( مدرن ) فارسی ، نوزاد آزادی  است ؛ با آزادی  تولد یافت  وبا آزادی گاه گاهی درجامعه ایرانی  رشد وتعالی  پیداکرد . درزمان حکومت های  خودکامه  پیش از انقلاب  مشروطیت ، داستان کوتاه وبلند  ورمان  به معنا  وساختار  امروزی  درایران سابقه  نداشت . باتضعیف حکومت استبدادی  قاجار ، انقلاب مشروطیت  ( ۱۳۲۴-۱۳۲۷ ) درتمام شؤون اجتماعی ایران  حرکتی به وجود آورد که موجب  تحولات  بنیادی  در زمینه های  گوناگون شد  ازجمله ادبیات  تخیلی    متفاوتی  پدید آمد  که ازجهات  مختلف  از ادبیات  تخیلی کلاسیک  فارسی متمایز بود .
پیش از انقلاب  مشروطیت ، انواع گوناگون  قصه یعنی اسطوره ، حکایت اخلاقی ، افسانه  تمثیلی  ، افسانه  پریان  وسرگذشت ،رایج  بودبه عبارت دیگر انواع روایت  های خلاقه ای  که به استقلال  یا به صورت  وابسته درمتن  های ادبی فارسی گذشته آمده است  ومحور آنها برسه  خصوصیت  عمده ،یعنی  برحوادث  ناگهانی وخرق عادت  وکلی گرایی  ومطلق نگری می گردد .

داستان کوتاه درادبیات نوین ایران

داستان کوتاه درادبیات نوین ایران

ادبیات داستانی   نوین( مدرن  ) فارسی  تحت تاثیر  ترجمه  رمان وداستان  کوتاه خارجی ( غرب ) کمی پیش وبعد  ازانقلاب  مشروطیت  پاگرفت . وچون با اوضاع واحوال  با زندگی طبقه  متوسط که نقش  مهمی درفراهم  آوردن  مقدمات انقلاب مشروطیت  داشت هماهنگ  وهمراه بود  . پذیرشی  روزافزون  ومقبولیتی  عام یافت وبه علت آنکه  بر خصوصیت  روانشناختی  افرادتاکید داشت ودر ضمن واقعیت های زندگی روزمره  وتلاش انسانی  ودرگیرهای  اجتماعی وسیاسی  را منعکس می کرد ، به عنوان ادبیات داستانی زنده وپویا مقام خودرا به تدریج  درمیان عامه خوانندگان  ایرانی تثبیت کرد رمان ، به خصوص  داستان کوتاه  وسیله ای شد برا ی پرداختن به زندگی  عامه مردم  وچون تصویری  عینی وموثر اززندگانی طبقات وگروه های  مختلف مردم واوضاع واحوال نابسامان  اجتماعی  وسیاسی  به دست می داد  وحامی ضعیفان  ومحرومان وافشا کننده  ناروایی  ها وبی عدالتی  ها بود ، انواع گوناگونی یافت .

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

1900 تومان – اضافه و پرداخت