مقاله کیفیت زندگی شهری

عنوان ::کیفیت زندگی شهری
حجم فایل :: ۲۵۸ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :Word
صفحات ::۱۸
قیمت : ۴۸۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده۲
مقدمه۳
کیفیت زندگی شهری ۴
تعریف کیفیت زندگی ۴
ویژگی های کیفیت زندگی شهری ۴
کاربردهای اندازه گیری کیفیت زندگی ۵
شاخص های مؤثر در کیفیت زندگی شهری۶
بهبود کیفیت زندگی و آموزش خرد زندگی ۶
ابعاد کیفیت زندگی ۶
تأثیر پارادایم پایداری بنگاه بر کیفیت زندگی ۷
تئوری های کیفیت زندگی شهری۷
کیفیت زندگی شهری در لرستان ۸
نحوه سنجش کیفیت زندگی شهری ۹
فرایند دستیابی به کیفیت زندگی و رضایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۰
شاخص توسعه انسانی ۱۱
سنجش کیفیت زندگی در ۱۰۰ شهر بزرگ جهان۱۱
ارزش های میانگین رضایت از معرف های مختلف قلمروهای سه گانه در خرم آباد در سال ۹۰-۹۲ ۱۲
رضایت از کیفیت زندگی در شهر خرم آباد در سال ۹۰-۹۲ ۱۲
جداول کیفیت زندگی شهری  ۱۴
منابع و ماخذ  ۱۸
چکیده
بررسی و شناخت وضعیت شهرستان ها، قابلیت ها و تنگناهای آن در برنامه ریزی ناحیه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط ضعف و قوت نواحی، نوعی ضرورت جهت ارایه طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. به طوری که استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می تواند معیار مناسبی برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشکلات و نارسایی های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد. دراین تحقیق شهرستان های استان لرستان با استفاده از تحلیل عاملی که بخشی از آمار چندمتغیره محسوب می شود . در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ رتبه بندی شدند که در نتیجه آن از جمع ۹ شهرستان استان لرستان درسال ۱۳۸۵، شهرستان های خرم آباد و بروجرد در رده اول و دوم قرارگرفتند و شهرستان کوهدشت در رده آخر قرار گرفت. در مقایسه با ابتدای دوره ده ساله قبل یعنی ۱۳۷۵ برخی از شهرستان ها دارای ارتقا در رتبه بوده و در برخی از شهرستان ها تنزل در رتبه مشاهده شده است. شهرستان هایی که دارای ارتقا در رتبه بودند عبارتند از : دلفان با دو رتبه صعود و الیگودرز ، درود و سلسله با یک پله صعود و شهرستان هایی که دارای کاهش در رتبه بودند عبارتند از : پلدختر و ازنا با دو رتبه نزول وکوهدشت با یک پله نزول می باشند . شایان ذکر است در سال ۱۳۷۵ نیز شهرستان های خرم آباد و بروجرد در رتبه اول و دوم و شهرستان کوهدشت در رتبه آخر قرار دارد.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

4800 تومان – اضافه و پرداخت

 

پیشنهاد پایان نامه برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری