مقایسه بهره وری نیروگاههای برق حرارتی قبل و بعد از تجدید ساختار

نام پروژه ::مقایسه بهره وری نیروگاه های برق حرارتی قبل و بعد از تجدید ساختار نیروگاه های برق حرارتی
حجم فایل ::۵٫۳۹ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته  برق
فرمت :: Word
صفحات ::۶۵

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

2900 تومان – خرید

فهرست مطالب
چکیده    ۱
مقدمه:    ۲
فصل اول:
مقدمه ای بر آشنایی با نیروگاه حرارتی وبهره وری و شاخص های آن در این نیروگاه
۱-۱- مقدمه:    ۵
۲-۱- نیروگاه حرارتی:    ۶
۱-۲-۱- تاریخچه:    ۶
۲-۲-۱- نمودار یک نیروگاه حرارتی با سوخت زغال سنگ    ۶
۳-۲-۱- کوره بویلر و سیلندر بخار:    ۷
۴-۲-۱- سیستم سوزاندن سوخت    ۷
۵-۲-۱- مسیر هوا    ۸
۶-۲-۱- سیستم‌های پشتیبانی    ۸
۳-۱- بهره‌وری در نیروگاه حرارتی:    ۸
۴-۱- روش ارزیابی عملکرد مدیریت بخش انرژی    ۹
۱-۴-۱- ویژگیهای مهم شاخصها    ۹
۵-۱- شاخصهای مهم ارزیابی مدیریت بخش انرژی در نیروگاه حرارتی:    ۹
۱-۵-۱- تعریف شاخصها    ۱۰
۲-۵-۱- شاخص تولید سالیانه انرژی    ۱۰
۳-۵-۱- شاخص سرمایه گذاری در بخش انرژی    ۱۰
۴-۵-۱- شاخص صادرات انرژی اولیه    ۱۱
۵-۵-۱- شاخص سرانه مصرف:    ۱۱
۶-۵-۱- شاخص انرژی های غیر اولیه    ۱۱
۷-۵-۱- شاخص بهره وری نیروی انسانی    ۱۲
۸-۵-۱- شاخص بازده نیروگاههای حرارتی    ۱۲
۹-۵-۱- شاخص تغییر بهای انرژی    ۱۳
۱۰-۵-۱- شاخص نسبت زیست محیطی سدها    ۱۳
۶-۱- اطلاعات مورد نیاز در محاسبه شاخصها    ۱۳
۷-۱- شاخصهای نسبی ارزیابی مدیریت    ۱۴
۸-۱- اقدامات انجام شده درجهت افزایش بهره وری در صنعت برق توسط کارگروه شاخص بهره وری:    ۱۵
۱-۸-۱- طرح کاهش تلفات انرژی    ۱۵
۲-۸-۱- طرح خصوص سازی صنعت برق    ۱۷
۲-۸-۲-بهره برداری توزیع    ۱۷
۲-۸-۳-موارد اثرگذاری فعالیتهای فوق در بهبود بهره وری سیستم    ۱۷
فصل دوم:
اقتصاد صنعت برق و تجدیدساختار در این صنعت
۱-۲-۲- تعیین هزینه‌ی تمام شده‌ی برق    ۲۱
۲-۲-۲- قیمت‌گذاری برق    ۲۲
۳-۲-۲- تعرفه‌های برق    ۲۲
۱-۵-۲- اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو    ۲۸
۱۳-۲- تشکیل ستادهای برق استانی و منطقه ای    ۳۹
۱۴-۲- سازمان توسعه برق ایران    ۳۹
۱۵-۲- شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)    ۴۰
۱۶-۲-شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران    ۴۰
۱۷-۲-سازمان انرژی های نو ایران (سانا)    ۴۱
۱۸-۲- شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)    ۴۲
۱۹-۲- لزوم خصوصی سازی در صنعت برق:    ۴۲
۱-۱۹-۲- تجدید ساختار و حرکت به سوی خصوصی سازی    ۴۲
۲-۱۹-۲-هدف های خصوصی سازی    ۴۲
۳-۱۹-۲- شرکت مادر تخصصی توانیر و ساتکاب    ۴۳
۴-۱۹-۲- معاونت های سازمان مدیریت توانیر    ۴۳
۵-۱۹-۲- تبدیل شرکت های مدیریت تولید به بنگاه های اقتصادی    ۴۴
۶-۱۹-۲- ایجاد شرکت های تعمیرات نیروی تاسیسات تولید    ۴۴
۷-۱۹-۲- ایجاد شرکت های تعمیرو نگهداری تاسیسات انتقال    ۴۴
۸-۱۹-۲- برون سپاری فعالیت های توزیع    ۴۵
۹-۱۹-۲- فروش ۱۰ درصد ظرفیت نیروگاهی موجود به بخش خصوصی    ۴۵
۱۰-۱۹-۲- تشکیل شرکت برق منطقه ای خوزستان    ۴۶
۱۱-۲۰-۲- انتقال وظائف جهاد کشاورزی در شاخه برق به وزارت نیرو    ۴۶
فصل سوم:
مقایسه بهره وری نیروگاههای برق حرارتی در ایران قبل و بعد از تجدید ساختار
۱-۳- مقدمه:    ۴۸
۲-۳- شاخص بهره وری مالم کوئیست :    ۴۹
۳-۳- پیشینه تحقیق های انجام شده    ۵۱
۴-۳- روش تحقیق:    ۵۲
۱-۴-۳- سازماندهی و تعریف مسئله:    ۵۲
۲-۴-۳- انتخاب فاکتورهای ورودی و خروجی:    ۵۳
۱-۲-۴-۳- به کار گیری نظر خبرگان    ۵۳
۲-۲-۴-۳- تحلیل رگرسیون    ۵۴
۳-۴-۳- ایجاد مدلهای DEA  :    ۵۴
۵-۳- یافته های تحقیق    ۵۵
۱-۵-۳- تحلیل بهره وری صنعت    ۵۵
۲-۵-۳- تحلیل بهره وری شرکتها    ۶۰
۳-۵-۳- مقایسه بهره وری    ۶۲
نتیجه گیری و پیشنهادات:    ۶۳
منابع و مآخذ:    ۶۴

فهرست جداول
جدول (۱-۳) سهم نیروگاه های برق حرارتی از کل ظرفیت نیروکاههای نصب شده در کشور    ۵۳
جدول (۲-۳)  میانگین مقادیر کارایی خالص(مدیرتی) در خلال سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷    ۵۵
جدول (۳-۳) میانگین مقادیر کارایی فنی در خلال سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷    ۵۵
جدول(۴-۳) میانگین شاخص تغییرات بهره وری کل و اجزاء آن در هر یک از شرکتهای مدیریت تولید (۱۳۸۱-۱۳۷۸)    ۵۸
جدول(۵-۳) مقادیر شاخص تغییرات بهره وری کل در طول دوره مطالعه    ۵۹
جدول (۶-۳) شاخص تغییرات بهره وری کل در انواع مختلف نیروگاهها    ۶۰
جدول (۷-۳)میانگین هندسی شاخص تغییراتبهرهوری نیروگاههای برق حرارتی (قبل وبعد ازتجدید ساختار)    ۶۱

چکیده:
این پروژه تحت عنوان مقایسه بهره وری نیروگاههای برق حرارتی در ایران قبل و بعد از تجدید ساختار می باشد که  هدف از تدوین این پروژه بررسی مسئله بهره وری در صنعت برق به خصوص نیروگاه های صنعت برق و نیروگاه برق حرارتی می باشد و مقایسه این مسئله در قبل و بعد از تجدید ساختار می باشد. این پروژه در سه فصل تدوین گردیده است که  در فصل های آن مباحث زیر بررسی می گردد:
۱- بهره وری  در صنعت برق
۲- شاخص های بهره وری در صنعت برق و نیروگاه حرارتی
۳- اقدامات انجام شده توسط کارگروه بهره وری در صنعت برق
۴- اقتصاد صنعت برق و عوامل مرتبط با این اقتصاد این صنعت
۵- بهره وری و تجدید ساختار در صنعت برق
۶- مقایسه بهره وری در نیروگاه حرارتی در قبل و بعد از تجدید ساختار
۷- نتیجه گیری از مباحث و ارائه پیشنهادات مربوطه

کلمات کلیدی: برق، اقتصاد، بهره وری، تجدیدساختار، انرژی، تولید، نیروگاه حرارتی

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

2900 تومان – خرید