مقایسه سلامت عمومی دانشجویان با عقاید بالا و پایین

نام پروژه ::مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی — همراه با پرسشنامه
حجم فایل ::۱۱۷ کیلوبایتروانشناسی۱
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۹۸

قیمت : ۱۴۰۰۰تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

14000 تومان – خرید

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله
۱-۱-)مقدمه                                     ۲
۱-۲-) بیان مسئله                                 ۵
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق                             ۹
۱-۴) سوالات پژوهش                                 ۱۲
۱-۵) اهداف پژوهش                                 ۱۲
۱-۶) فرضیه های پژوهش                             ۱۲
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                         ۱۳
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
۲-۱) آقار منفی بر تندرستی                             ۱۶
۲-۲) زیگموندفروید                                 ۱۶
۲-۳) آلبرت الیس                                 ۲۵
۲-۴) وندل والترز                                 ۲۷
۲-۵) متخصصان مراقبت های اولیه                         ۲۸
۲-۶) پزشکان مراقبت های اولیه                             ۲۹
۲-۷) آرای روان شناسان موافق با دین                         ۳۰
۲-۸) ویلیام جیمز                                ۳۰
۲-۹) کارل گستاویونگ                                 ۳۶
۲-۱۰) دین و سلامت روان                             ۴۳
۲-۱۱) مقابله ی دینی با تنش                             ۴۴
۲-۱۲) خشنودی خوش بینانه از زندگی                          ۴۷
۲-۱۳) تفسیر خوش بینانه از مرگ                         ۵۰
۲-۱۴) افسردگی و خودکشی                            ۵۲
۲-۱۵) اضطراب                                 ۵۶
۲-۱۶) مصرف سوء الکل و دارو                             ۵۷
۲-۱۷) مطالعات درمانی                                 ۵۸
۲-۱۸) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین                     ۵۹
۲-۱۹) دین و سلامت بدن                             ۶۱
۲-۲۰) فشار خون بالا                                 ۶۱
۲-۲۱)سکته مغزی                                 ۶۲
۲-۲۲) بیماری قلبی                                 ۶۳
۲-۲۳) سرطان                                     ۶۷
۲-۲۴)مرگ ومیر ناشی از همه علل                        ۶۹
۲-۲۵) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
انسان                                          ۷۰
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱) مقدمه                                     ۷۴
۳-۲) جامعه ی آماری پژوهش                             ۷۴
۳-۳) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری                         ۷۴
۳-۴) طرح پژوهش                                 ۷۴
۳-۵) روش دست یابی به داده ها                             ۷۵
۳-۶) پرسش نامه ی نگرش مذهبی                         ۷۵
۳-۷) پرسش نامه ی سلامت عمومی                         ۷۶
۳-۸) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی                          ۷۷
۳-۹) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی                         ۷۸
۳-۱۰) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی                 ۷۸
۳-۱۱) مقیاس های سلامت عمومی                         ۷۹
۳-۱۲) پرسش نامه ی خودکارآمدی                         ۸۰
۳-۱۳) روش جمع آوری داده ها                             ۸۱
۳-۱۴) روش اجرای اصلی پژوهش                         ۸۲
۳-۱۵) روش آماری                                 ۸۲
فصل چهارم : یافته ها
۴-۱) مقدمه                                     ۸۵
۴-۲) داده های تحلیل شده                             ۸۶
۴-۳) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها                     ۸۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه                                     ۹۰
۵-۲) نتایج تحقیق و بحث و بررسی                         ۹۰
۵-۳) محدودیت های پژوهش                             ۹۴
۵-۴) پیشنهاد های  تحقیق                             ۹۵
منابع و ماخذ                                     ۹۸

 

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف ۱۰۰ نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که ۵۰ نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و ۵۰ نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

14000 تومان – خرید