مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف توسعه بافت برنامه ریزی شده توحید

نام پروژه ::مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف توسعه بافت برنامه ریزی شده توحید
حجم فایل :کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :Word
صفحات ::۲۱۰

قیمت :۸۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

89000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
عنوان    صفحه
مقدمه    ۱
۱-۱-بیان مساله    ۴
۱- ۲-  ضرورت انجام تحقیق    ۷
۱- ۳-  اهداف تحقیق    ۹
۱- ۴-  سوالات تحقیق    ۹
۱- ۵-  فرضیات تحقیق    ۱۰
۱- ۶-  پیشینه تحقیق    ۱۰
۱-۷-  روش تحقیق    ۱۴
۱-۷- ۱-  روش گردآوری اطلاعات    ۱۴
۱-۷- ۲-  روش نمونه گیری    ۱۴
۱-۷- ۳-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۱۵
۱- ۷- ۴-  مراحل تحقیق    ۱۵
۱- ۸-  کاربردهای تحقیق    ۱۶
۱- ۹-  تازگی موضوع و نوآوری تحقیق    ۱۶

فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
۲-۱-  تعاریف و مفاهیم    ۱۸
۲-۱- ۱-  شهر    ۱۸
۲-۱- ۲-  بافت شهر    ۱۹
۲-۱- ۳-  بافت پیوسته     ۱۹
۲-۱- ۴-  بافت ناپیوسته    ۱۹
۲-۱- ۵-  شهر جدید    ۲۰
۲-۱- ۶-  تفاوت شهر جدید و شهرک    ۲۱
۲-۱- ۷-  شهرنشینی    ۲۱
۲-۱- ۸-  شهرگرایی    ۲۱
۲-۱- ۹-  برنامه ریزی    ۲۱
۲-۱-  ۱۰- مدیریت    ۲۲
۲-۱- ۱۱-  مدیریت شهری    ۲۲
۲- ۱- ۱۲-  ساخت شهر     ۲۴
۲-۱- ۱۳- رشد شهری     ۲۴
۲-۱- ۱۴ – توسعه فیزیکی    ۲۴
۲-۱- ۱۵-  جمعیت    ۲۵
۲-۱- ۱۶-  مهاجرت     ۲۵
۲- ۲-  چهارچوب نظری و ادبیات موضوع تحقیق    ۲۶
۲- ۲- ۱-  الگوی پیدایش شهرها    ۲۶
۲- ۲- ۲-  توسعه و گسترش فضایی و فیزیکی شهر    ۲۶
۲- ۲- ۳-  جغرافیا و نگرش سیستمی در مطالعه توسعه فیزیکی    ۲۷
۲- ۲- ۴-  اشکال مختلف توسعه فیزیکی شهرها     ۲۸
۲- ۳-  نظریه های مربوط به تحولات فیزیکی و ساخت داخلی شهرها    ۲۹
۲- ۳- ۱- رشد شهری- توسعه بیرونی    ۲۹
۲- ۳- ۱- ۱-  الگوهای توسعه بیرونی شهر    ۳۱
۲- ۳- ۱- ۲ –  عوامل موثر بر الگوهای رشد بیرونی شهر    ۳۲
۲- ۳- ۱- ۲- ۱- عوامل اقتصادی    ۳۲
۲- ۳- ۱- ۲- ۲-  عوامل فیزیکی    ۳۲
۲- ۳- ۱- ۲- ۳-  عوامل مربوط به مالکیت و شکل زمین    ۳۳
۲- ۳- ۱- ۲- ۴-  عوامل سیاسی    ۳۳
۲- ۳- ۱- ۲- ۵-  حمل و نقل و ارتباطات    ۳۳
۲- ۳- ۱- ۳-  توسعه بیرونی و تاثیرات آن بر ساخت داخلی شهر    ۳۴
۲- ۳- ۴-  رشد شهری: پویایی درون شهری    ۳۴
۲- ۳- ۴- ۱-  عوامل و نیروهای پویایی    ۳۴
۲- ۳- ۴- ۲- علائم پویایی فضای ساختمان شده شهری    ۳۵
۲- ۳- ۴- ۳-  عدم تحرک و تنگناهای درون شهری    ۳۶
۲- ۳- ۴- ۴-  جدایی گزینی فضایی    ۳۷
۲- ۳- ۵-  عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها    ۳۸
۲- ۳- ۵- ۱-  عوامل طبیعی    ۳۸
۲- ۳- ۵- ۲- عوامل اقتصادی    ۳۹
۲- ۳- ۵- ۳- عوامل سیاسی    ۴۰
۲- ۳- ۵- ۴- عوامل اجتماعی و فرهنگی    ۴۰
۲- ۳- ۶-  نظریه های ساخت شهر    ۴۱
۲- ۳- ۶- ۱-  نظریه ساخت خطی    ۴۱
۲- ۳- ۶- ۲- نظریه ساخت شرنجی    ۴۲
۲- ۳- ۶- ۳- نظریه ساخت حلقوی    ۴۴
۲- ۳- ۶- ۴- نظریه ساخت قطاعی    ۴۶
۲- ۳- ۶- ۵- ساخت عمومی شهرها    ۴۸
۲- ۳- ۶- ۶- نظریه ساختار شهر جهان سومی    ۴۸
۲- ۳- ۶- ۷- نظریه گسترش کالبد شهری در خاورمیانه    ۵۰
۲- ۳- ۷-  تحولات کالبدی شهرهای ایران    ۵۱
۲- ۳- ۸- نظریه های مربوط به حرکات جمعیت    ۵۴
۲- ۳- ۸- ۱- نظریه وابستگی مهاجرت از روستا به شهر    ۵۵
۲- ۳- ۸- ۲- نظریه درآمد مورد انتظار مهاجر در مقصد    ۵۵
۲- ۳- ۹- مهاجرت از روستا به شهر و پیامدهای آن در مقصدهای شهری    ۵۶
۲- ۳- ۹- ۱-  تاثیرات جمعیتی    ۵۶
۲- ۳- ۹- ۲-  پیامدهای اقتصادی    ۵۷
۲- ۳- ۹- ۳-  پیامدهای اجتماعی و فرهنگی    ۵۹
۲- ۳- ۹- ۴-  پیامدهای کالبدی در شهر    ۵۹
۲- ۳- ۱۰-  نتیجه گیری    ۶۱

فصل سوم : معرفی شهر مورد مطالعه
مقدمه    ۶۴
۳- ۱-  وجه تسمیه    ۶۵
۳- ۲-  پیدایش شهر    ۶۵
۳- ۳-  ویژگی های طبیعی و عوامل محیطی بستر ساز شهری    ۶۶
۳- ۳- ۱-  موقعیت جغرافیایی و ویژگی های عمومی شهرستان سبزوار    ۶۶
۳- ۳- ۲- زمین شناسی    ۶۹
۳- ۳- ۳- ژئومورفولوژی     ۷۰
۳- ۳- ۴- توپوگرافی    ۷۲
۳- ۳- ۵- شیب زمین    ۷۲
۳- ۳- ۶-  اقلیم    ۷۳
۳- ۳- ۷-  ویژگی های اقلیمی    ۷۶
۳- ۳- ۷- ۱-  دما    ۷۶
۳- ۳- ۷- ۲-  بارندگی    ۷۷
۳- ۳- ۷- ۳- رطوبت نسبی    ۷۸
۳- ۳- ۷- ۴- یخبندان    ۷۹
۳- ۳- ۷- ۵-  باد    ۸۰
۳-۳- ۸-  منابع آب    ۸۰
۳-۳- ۹- خاک و پوشش گیاهی    ۸۲
۳- ۴-  بررسی ویژگی های اجتماعی شهر سبزوار     ۸۴
۳- ۴- ۱- خصوصیات جمعیتی شهرستان سبزوار    ۸۴
۳- ۴- ۲- توزیع جمعیت در نقاط شهری و روستایی    ۸۷
۳- ۴- ۳- تحولات جمعیتی روستاهای واقع در اطراف شهر سبزوار    ۸۸
۳- ۴- ۴- تراکم نسبی    ۹۳
۳- ۴- ۵- ترکیب سنی و جنسی جمعیت    ۹۳
۳- ۴- ۶- محل تولد    ۹۶
۳- ۴- ۷- تعداد و بعد خانوار    ۹۸
۳- ۴- ۸- نسبت وابستگی    ۹۹
۳- ۴- ۹- مهاجرت وجابجایی جمعیت    ۹۹
۳- ۴- ۱۰- دلایل مهاجرت    ۱۰۳
۳- ۵-  بررسی ویژگی های اقتصادی شهر سبزوار    ۱۰۴
۳- ۵- ۱- جمعیت فعال    ۱۰۴
۳- ۵- ۲- جمعیت شاغل    ۱۰۵
۳- ۵- ۴- فعالیت جمعیت    ۱۰۶
۳- ۶-  مطالعه تاریخی و نحوه تکوین شهر    ۱۰۷
۳- ۶- ۱- دگرگونی شالوده و شکل کالبدی شهر    ۱۰۷
۳- ۶- ۱- شناخت بافتهای موجود در شهر    ۱۱۲
۳- ۶- ۱- ۱- بافت تاریخی    ۱۱۶
۳- ۷- ۱- ۲-  بافت قدیمی    ۱۱۹
۳- ۷- ۱- ۳- بافت میانی    ۱۲۴
۳- ۷- ۱- ۴-  بافتهای جدید    ۱۲۷
۳- ۷- ۱- ۴- ۱-  بافت های حومه ای و مناطق حاشیه نشین    ۱۲۹
۳- ۷- ۱- ۴- ۲-  بافتهای نیمه روستایی    ۱۳۰
۳- ۷- ۱- ۴- ۳-  بافت ناپیوسته    ۱۳۰
۳- ۷- ۲- بررسی سازمان و بافت کالبدی شهر سبزوار    ۱۳۳
۳- ۸-  بررسی وضعیت سطوح و سرانه کاربری های شهری    ۱۳۴
۳- ۹-  سلسله مراتب شبکه معابر سبزوار    ۱۳۷
۳- ۱۰- سابقه تهیه طرح های شهری در شهر سبزوار    ۱۳۹
۳- ۱۱- نتیجه گیری    ۱۴۹

فصل جهارم : مقایسه تطبیقی بافتهای برنامه ریزی شده و بدون برنامه
مقدمه    ۱۵۴
۴-۱- مقایسه وضع موجود محدوده های مورد مطالعه از نظر شاخص های گوناگون    ۱۵۵
۴-۱- ۱-  موقعیت محدوده های مورد مطالعه     ۱۵۵
۴-۱- ۲- شناخت ویژگی های کالبدی محدوده های مورد مطالعه    ۱۵۸
۴-۱- ۲-۱-  شکل کالبدی    ۱۵۸
۴-۱- ۲- ۲-  ابعاد فیزیکی و کیفیت مسکن    ۱۶۳
۴-۱- ۲- ۳- جدایی گزینی کالبدی    ۱۶۶
۴-۱- ۲- ۴-  زیر ساخت ها و کاربری های عمومی    ۱۶۷
۴-۱- ۲- ۵-  شکل و فرم و سلسله مراتب شبکه های دسترسی    ۱۷۲
۴-۱- ۳- شناسه های شناخت اجتماعی و فرهنگی    ۱۷۳
۴-۱- ۳- ۱- تحولات جمعیتی    ۱۷۳
۴-۱- ۳- ۲-  ساکنین غیر بومی    ۱۷۵
۴-۱- ۳- ۳-  اشتغال و مهاجرت    ۱۷۶
۴-۱- ۳- ۴-  گروههای قومی    ۱۸۰
۴-۱- ۳- ۵-  ناهنجاری های اجتماعی    ۱۸۲
۴-۱- ۴- شناسه های شناخت اقصادی    ۱۸۴
۴-۱- ۴- ۱-  زمین و مسکن    ۱۸۴
۴-۱- ۴- ۱- ۱- ارزش زمین و مسکن در سطح محدوده های مورد مطالعه     ۱۸۶
۴-۱- ۴- ۱- ۲-  مکان گزینی دهک های پایین درآمدی    ۱۸۶
۴-۱- ۴- ۲-  مالکیت    ۱۹۰
۴-۱- ۴- ۲- ۱-  خطوط تفیکی روشن از نظر قطعه بندی زمین و مسکن    ۱۹۰
۴-۱- ۴- ۲- ۲-  اسناد رسمی و مالکیت    ۱۹۱
۴-۱- ۵-  مدیریت شهری و خدمات رسانی    ۱۹۳
۴-۱- ۶- نتیجه گیری    ۱۹۸
فصل هفتم : نتیجه گیری ، آزمون فرضیه ، پیشنهادات
مقدمه    ۲۰۱
۵- ۱-  خلاصه و نتیجه گیری    ۲۰۱
۵- ۲- سوالات تحقیق    ۲۰۳
۵- ۳- آزمون فرضیات    ۲۰۳
۵- ۴- پیشنهادات    ۲۰۷

فهرست جداول
جدول شماره ( ۱-۱) : تحولات جمعیتی شهر سبزوار از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵    ۵
جدول شماره (۳-۱) : موقعیت جغرافیایی و تقسیمات اداری- سیاسی شهرستان سبزوار    ۶۸
جدول شماره (۳-۲): توزیع ماهانه فاکتورهای دمایی ایستگاه سبزوار در دوره آماری ۲۰۰۷- ۱۹۹۶    ۷۶
جدول شماره (۳-۳ ): متوسط ماهانه بارندگی شهرستان سبزوار در دوره آماری ۲۰۰۷- ۱۹۹۶     ۷۸
جدول شماره (۳-۴ ): متوسط سالانه تعداد روزهای بارانی ایستگاه سبزوار در دوره آماری ۲۰۰۷- ۱۹۹۶    ۷۸
جدول شماره (۳-۵) : توزیع ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سبزوار در دوره آماری ۲۰۰۷- ۱۹۹۶    ۷۹
جدول شماره (۳-۶ ): تعداد روزهای یخبندان شهر سبزوار در دوره آماری ( ۲۰۰۷- ۱۹۹۶)    ۸۰
جدول شماره (۳-۷):  روند تحولات جمعیتی شهرستان سبزوار طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۳۵     ۸۵
جدول  شماره(۳-۸): تحولات جمعیتی شهر سبزوار در مقایسه با کل شهرستان سبزوار     ۸۶
جدول شماره( ۳-۹): تحولات جمعیتی شهرستان سبزوار(۸۵- ۱۳۶۵)    ۸۷
جدول شماره( ۳-۱۰): جمعیت شهرستان سبزوار به تفکیک جنس، شهری، روستایی و غیر ساکن ۱۳۸۵    ۸۸
جدول شماره( ۳-۱۱): تحولات جمعیتی روستاهای واقع در اطراف شهر سبزوار۸۵-۱۳۴۵    ۸۹
جدول شماره (۳-۱۲): نرخ رشد جمعیتی روستاهای واقع در محدوده استحفاظی شهر سبزوار ۱۳۸۵- ۱۳۷۵    ۹۱
جدول شماره (۳-۱۳): تراکم نسبی جمعیت در شهرستان سبزوا ر ۱۳۸۵-۱۳۳۵    ۹۳
جدول شماره (۳-۱۴): گروههای عمده سنی شهرستان سبزوار به تفکیک جنس ۱۳۸۵    ۹۴
جدول شماره (۳-۱۵): گروههای سنی شهرستان سبزوار به تفکیک جنس در سال ۱۳۸۵    ۹۵
جدول شماره (۳- ۱۶): وضیت محل تولد ساکنین شهرستان سبزوار به تفکیک شهری و رستایی ۱۳۸۵    ۹۷
جدول شماره (۳-۱۷): بعد خانوار در شهرستان سبزوار در سال های ۱۳۷۵  -۱۳۸۵    ۹۸
جدول شماره (۳-۱۸): برآورد مبدا مهاجرین به شهرستان سبزوار به تفکیک شهری و روستایی ۱۳۸۵    ۱۰۰
جدول شماره (۳-۱۹): برآورد دلایل مهاجرت به شهرستان سبزوار به تفکیک شهری و روستایی ۱۳۸۵    ۱۰۳
جدول شماره (۳-۲۰): تعداد و درصد شاغلین در هر یک از بخش های اقتصادی شهرستان سبزوار ۱۳۸۵    ۱۰۶
جدول شماره (۳-۲۱): کاربری اراضی وضع موجود شهر سبزوار در سال ۱۳۸۸    ۱۳۴
جدول شماره (۳-۲۲): کاربری اراضی وضع موجود شهر سبزوار در سال ۱۳۸۸    ۱۳۵
جدول شماره (۳-۲۳ ): پیش بینی طرح جامع شهر سبزوار    ۱۴۱
جدول شماره (۳-۲۴): جمعیت واقعی شهر سبزوار بر اساس پیش بینی طرح جامع سال ۱۳۷۲    ۱۴۱
جدول شماره (۳-۲۵): پراکنش جمعیت در سطح محلات، نواحی و مناطق طرح جامع شهر سبزوار(۸۵- ۱۳۷۳)    ۱۴۳
جدول شماره (۴- ۱): مشخصات فیزیکی و کالبدی مساکن در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۶۴
جدول شماره (۴- ۲): وضعیت کیفیت ابنیه در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۶۵
جدول شماره (۴- ۳): مساحت کاربری های عمده در محدوده حاشیه نشین شهر سبزوار/ متر مربع     ۱۶۷
جدول شماره (۴-۴ ): سرانه کاربری های عمده در محدوده حاشیه نشین / متر مربع    ۱۶۸
جدول شماره (۴- ۵): بررسی کمبود کاربری های خدماتی در شهرک توحید    ۱۷۰
جدول شماره (۴- ۶): سهم شبکه های دسترسی شهرک توحید در طرح جامع شهر سبزوار    ۱۷۳
جدول شماره (۴-۷ ): تحولات جمعیتی محدوده های بافت بدون برنامه شهر سبزوار طی سال های ۸۵- ۱۳۵۵    ۱۷۴
جدول شماره (۴- ۸): تحولات جمعیتی بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار    ۱۷۵
جدول شماره (۴-۹): وضعیت ساکنین بومی و غیر بومی در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۷۵
جدول شماره (۴-۱۰): دلایل مهاجرت در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۷۷
جدول شماره (۴-۱۱): وضعیت اشتغال در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۷۸
جدول شماره (۴-۱۲): دلایل مهاجرت در بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار سال ۱۳۸۸    ۱۷۹
جدول شماره (۴-۱۳): وضعیت اشتغال در بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار سال ۱۳۸۸    ۱۸۰
جدول شماره( ۴-۱۴): وضعیت گروههای قومی در محدوده های مورد مطالعه سال ۱۳۸۸    ۱۸۱
جدول شماره( ۴-۱۵): وضعیت رضایتمندی از میزان امنیت حاکم بر سطح محدوده های مورد مطالعه    ۱۸۲
جدول شماره( ۴-۱۶): ناهنجاری های اجتماعی در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار ۱۳۸۸    ۱۸۳
جدول شماره( ۴-۱۷): ارزش زمین مسکونی در شهر سبزوار و محدوده های بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۸۵
جدول شماره( ۴-۱۸): وضعیت درآمدها در محدوده های مورد مطالعه در شهر سبزوار    ۱۸۹
جدول شماره( ۴-۱۹): وضعیت مالکیت در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۹۲
جدول شماره (۴-۲۰): مهمترین مشکلات شهرک توحید از دید ساکنین    ۱۹۴
جدول شماره (۴-۲۱): اقدامات مهم شهرداری جهت توسعه توحید شهر    ۱۹۵
جدول شماره (۴-۲۲): وضعیت رضایتمندی ساکنین شهرک توحید از امکانات و خدمات موجود در شهرک    ۱۹۵
جدول شماره (۴-۲۳): عوامل مهم در عدم توسعه بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار از دید مدیران    ۱۹۶

فهرست نمودارها
نمودار شماره (۱-۱): نرخ رشد جمعیت شهر سبزوار طی سال های ۸۵- ۱۳۳۵    ۵
نمودار شماره ( ۳-۱): توزیع ماهانه فاکتورهای دمایی ایستگاه سبزوار در دوره آماری (۲۰۰۷- ۱۹۹۶)     ۷۷
نمودار شماره( ۳-۲ ): متوسط بارندگی روزانه ایستگاه سینوپتیک سبزوار طی دوره آماری (۲۰۰۷- ۱۹۹۶)    ۷۸
نمودار شماره (۳-۳ ): توزیع ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک سبزوار در دوره آماری ( ۲۰۰۷- ۱۹۹۶)    ۷۹
نمودار شماره (۳-۴): روند تحولات جمعیتی شهرستان سبزوار۱۳۸۵ – ۱۳۳۵    ۸۵
نمودار شماره (۳-۵): تحولات جمعیتی شهر سبزوار در مقایسه با کل شهرستان    ۸۶
نمودار شماره (۳-۶) : جمعیت شهرستان سبزوار به تفکیک جنس، شهری، روستایی و غیر ساکن ۱۳۸۵     ۸۸
نمودار شماره (۳-۷) : تراکم نسبی جمعیت در شهرستان سبزوا ر ۱۳۸۵-۱۳۳۵    ۹۳
نمودار شماره (۳-۸): گروههای عمده سنی شهرستان سبزوار به تفکیک جنس ۱۳۸۵    ۹۴
نمودار شماره (۳-۹) : هرم سنی و جنسی شهرستان سبزوار ۱۳۸۵    ۹۶
نمودار شماره (۳-۱۰): وضعیت محل تولد ساکنین شهرستان سبزوار به تفکیک شهری و روستایی ۱۳۸۵    ۹۷
نمودار شماره (۳-۱۱): بعد خانوار در شهرستان سبزوار۱۳۸۵ – ۱۳۷۵    ۹۸
نمودار شماره (۳-۱۲): برآورد مبدا مهاجرین به شهرستان سبزوار به تفکیک شهری و روستایی ۱۳۸۵    ۱۰۰
نمودار شماره (۳-۱۳): برآورد دلایل مهاجرت به شهرستان سبزوار به تفکیک شهری و روستایی ۱۳۸۵    ۱۰۴
نمودار شماره (۳-۱۴): جمعیت فعال و غیر فعال شهرستان سبزوار در سال ۱۳۸۵    ۱۰۵
نمودار شماره (۳-۱۵): جمعیت شاغل و غیرشاغل شهرستان سبزوار در سال ۱۳۸۵    ۱۰۵
نمودار شماره (۳-۱۶): شاغلین در هر یک از بخش های اقتصادی شهرستان سبزوار ۱۳۸۵    ۱۰۶
نمودار شماره (۳-۱۷): مقایسه جمعیت در بافت توسعه پیوسته و توسعه ناپیوسته شهر سبزوار بر حسب نفر، سال پایه و پیشنهاد طرح جامع    ۱۴۴
نمودار شماره (۳-۱۸): مقایسه جمعیت پیشنهادی طرح جامع (۱۳۸۶) در بافت توسعه پیوسته و توسعه ناپیوسته    ۱۴۴
نمودار شماره (۳-۱۹): جمعیت سال ۸۲ ( سال پایه) با بافت پر (توسعه پیوسته) در شهر سبزوار    ۱۴۵
نمودار شماره (۳-۲۰): جمعیت کل سال ۸۲ و پیشنهادی سال ۸۶ در بافت پر شهر سبزوار    ۱۴۵
نمودار شماره (۴-۱): مشخصات فیزیکی مسکن در بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار/ متر مربع    ۱۶۴
نمودار شماره (۴-۲): مشخصات فیزیکی مسکن در بافتهای بدون برنامه شهر سبزوار / متر مربع    ۱۶۴
نمودار شماره (۴-۳): کیفیت ابنیه در بافت های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۶۵
نمودار شماره (۴-۴): وضعیت ساکنین بومی و غیر بومی در شهرسبزوار    ۱۷۶
نمودار شماره (۴-۵): دلایل مهاجرت در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۷۷
نمودار شماره (۴- ۶) : وضعیت اشتغال در محدوده های بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۷۸
نمودار شماره (۴-۷): دلایل مهاجرت در بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار سال ۱۳۸۸    ۱۷۹
نمودار شماره (۴-۸) : وضعیت اشتغال در بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار سال ۱۳۸۸    ۱۸۰
نمودار شماره (۴-۹) : وضعیت گروههای قومی در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۸۱
نمودار شماره (۴-۱۰): وضعیت رضایتمندی از میزان امنیت حاکم بر سطح محدوده های مورد مطالعه    ۱۸۳
نمودار شماره (۴-۱۱): ناهنجاری های اجتماعی در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۸۴
نمودار شماره (۴-۱۲): وضعیت درآمدها در محدوده های مورد مطالعه در شهر سبزوار    ۱۸۹
نمودار شماره (۴-۱۳): وضعیت مالکیت در محدوده های مورد مطالعه شهر سبزوار    ۱۹۳

فهرست نقشه ها
نقشه شماره (۳-۱): موقعیت شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی    ۶۷
نقشه شماره (۳-۲): تقسیمات سیاسی شهرستان سبزوار    ۶۷
نقشه شماره (۳-۳): زمین شناسی شهرستان سبزوار    ۷۰
نقشه شماره (۳-۴): سطوح ارتفاعی شهر سبزوار    ۷۱
نقشه شماره (۳-۵): نقشه شیب شهرستان سبزوار    ۷۳
نقشه شماره (۳-۶): طبقه بندی آب و هوا در شهرستان سبزوار    ۷۴
نقشه شماره (۳-۷ ): پراکنش منابع آبهای زیر زمینی در شهرستان سبزوار    ۸۲
نقشه شماره (۳-۸ ): موقعیت روستاهای واقع در محدوده استحفاظی شهر سبزوار    ۹۲
نقشه شماره (۳-۹) : نسبت جمعیت ساکن مهاجر در شهر سبزوار    ۱۰۲
نقشه شماره ( ۳-۱۰): نقشه قدیمی شهر سبزوار    ۱۱۲
نقشه شماره (۳-۱۱): مراحل رشد و توسعه کالبدی شهر سبزوار    ۱۱۳
نقشه شماره (۳-۱۲): محدوده بافت تاریخی شهر سبزوار    ۱۱۸
نقشه شماره (۳-۱۳) : بافت قدیمی شهر سبزوار    ۱۲۰
نقشه شماره (۳-۱۴): بافت های شهری موجود در کالبد پیوسته شهر سبزوار    ۱۲۲
نقشه شماره (۳-۱۵) : استخوانبندی شهر سبزوار    ۱۲۶
نقشه شماره (۳-۱۶) : الگوی پیشنهادی توسعه ناپیوسته شهر سبزوار    ۱۳۲
نقشه شماره (۳-۱۷): مناطق دو گانه شهر سبزوار    ۱۳۳
نقشه شماره (۳-۱۸): کاربری های موجود شهر سبزوار- ۱۳۸۸    ۱۳۶
نقشه شماره (۳-۱۹): سلسله مراتب سطوح دسترسی شهر سبزوار    ۱۳۸
نقشه شماره (۴-۱): موقعیت بافت های بدون برنامه( محلات حاشیه نشین) در شهر سبزوار     ۱۵۶
نقشه شماره (۴-۲): موقعیت بافت برنامه ریزی شده ( شهرک توحید) در شهر سبزوار     ۱۵۷
نقشه شماره (۴-۳): کاربری های عمومی در محدوده صالح آباد     ۱۶۸
نقشه شماره (۴-۴): کاربری های عمومی در محدوده کلاته سیفر    ۱۶۹
نقشه شماره (۴-۵): وضعیت کاربریها در محدوده بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار    ۱۷۱
نقشه شماره (۴-۶): قیمت املاک مسکونی در شهر سبزوار     ۱۸۷
نقشه شماره (۴-۷): نقشه اجاره املاک مسکونی در شهر سبزوار    ۱۸۸

فهرست تصاویر
تصویر شماره (۴-۱): ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۵۹
تصویر شماره (۴-۲): مساکن تک اتاقی در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۵۹
تصویر شماره (۴-۳): وجود زمین های باز و کشاورزی در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۵۹
تصویر شماره (۴-۴): وجود معابر نامناسب در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۶۰
تصویر شماره (۴-۵): وجود معابر نامناسب در محدوده بافت بدون برنامه شهر سبزوار    ۱۶۰
تصویر شماره (۴-۶): : کیفیت ابنیه در محدوده بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار    ۱۶۱
تصویر شماره (۴-۷): شبکه خیابان بندی منظم در محدوده بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار    ۱۶۲
تصویر شماره (۴-۸): بافت کالبدی و سیمای شهری در محدوده بافت برنامه ریزی شده شهر سبزوار    ۱۶۲

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

89000 تومان – خرید و دریافت فایل