نظام آموزشی در مصر(رایگان)

نام پروژه ::نظام آموزشی مصرنظام آموزشی مصر
حجم فایل :: ۶۲۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزشی
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۱۳

ناشر: دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار

قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)
منبع : بازارچه تحقیقاتی

فهرست:

ملاحظات جغراف یایی۶
ملاحظات س ی اسی۶
ملاحظات اقتصاد ی ٧
ارتباطات٨
جمعیت ٨
پیامدهای افزایش جمعیت در ساختار آموزشی ٩
سیاستها ی آموزش ی ١٢
آموزش پیش دبستا نی ١۶
سیاستهای آموزشی ١۶
ساختار آموزشی١٧
اهداف آموزشی١٨
نهادهای مرکزی٢٢
توسعه آموزشی٢٣
توسعه تکنولوژیک آموزش ی٢۴
آمار تحصیلی٢۵
آموزش پی ش دانشگاهی ٢۶
اهداف آموزشی٢۶
مدارس پیش دانشگاهی ٢٧
مدارس تک کلاسه ٢٧
مدارس عمومی٢٨
مدارس سیار ٢٨
مدارس مرجع ٢٨
آموزش پایه ٢٩
ساختار آموزشی٢٩
اهداف آموزشی٣٠
اصلاحات آموزشی٣٢
آموزش ابتدا یی٣۴
ساختار آموزشی٣۴
برنامه های آموزشی ٣۵
دستاوردهای آموزشی ٣۵
اصلاحات آموزشی٣٧
سازماندهی مدارس٣٧
طراحی دروندادهای نوین برنام ههای آموزشی ٣٧
اقدامات آموزشی٣٨
ارزشیابی تحصیلی ٣٩
آمار تحصیلی۴٠
مقطع آموزش مقدماتی متوسطه ۴٣
سیاستهای آموزشی ۴٣
اهداف آموزشی
اصول آموزشی۴۵
دستاوردهای آموزشی ۴۶
توسعه آموزشی۴۶
آمار تحصیلی۴٧
مقطع تکم ی ل ی متوسطه ۵٠
ساختار آموزشی۵٠
برنامه های آموزشی ۵٠
آموزش عال ی۵١
تاریخچه ۵١
برنامه ریزی آموزشی ۵۵
پزوهش و تحقی قات ۵٧
گرایشات اساسی۵٧
روندهای جاری پژوهشی ۵٨
موانع و معضلات تحقیقاتی ۵٨
آموزش معلمان ۵٩
سیاستهای آموزشی ۵٩
سیاستهای حمایتی۶٠
ساختار آموزشی۶١
آموزش معلمان در خارج از کشور۶١
آموزش مربیان پیش دبستانی ۶٢
رخدادهای آموزشی۶٢
آمار تحصیلی۶٣
آموزش بزرگسالان ۶۴
ساختار و سیاستهای آموزشی ۶۴
اهداف آموزشی۶۶
اولویتهای آموزشی ۶٨
نهادهای مرکزی۶٩
وزارت آموزش و پرورش ٧٠
وزارت اموراجتماعی ٧٠
شورای ملی کودکان و مادران ٧٠
وزارت دفاع و وزارت کشور ٧٠
سازمان جامع سوادآموزی و آموزش بزرگسالان و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب ٧٠
٧١ UNICEF سازمان
٧٢ (G.T.Z) آژانس همکاریهای فنی آ لمان
٧٢ (DFID) فدارسیون همکاریهای بین المللی آموزشی بریتانیا
رسانه های گروهی و اطلاع رسانی ٧٢
توسعه آموزشی٧٣
کلاس های خانگی٧۵
آموزش استثنائی ٧۶
سیاستهای آموزشی ٧۶
اصول و اهداف آموزش ی٧٧
اولویتهای آموزش ی٧٧
علایق آموزشی ٧٩
رخدادهای آموزشی ٨٠
جشنواره خواندن همگانی٨٠
اقدامات اساسی٨٢
برگزاری مسابقات ملی خواندن٨٢
نهادهای حمایت ی٨٣
ملاقات وزیر آموزش با مسوولین مدارس ٨٣
همکاریهای آموزش ی ٨۵
همکاریهای بین المللی آموزشی ٨۵
معضلات آموزش ی٩٠
اصلاحات آموزش ی ٩١
عوامل سیاسی ٩١
عوامل فنی٩٢
عوامل بین المللی ٩٣
عوامل علمی ٩٣
توسعه آموزش ی٩۴
تکمیل تجهیزات و مرمت ساختمان مدارس٩۴
تعمیر و نگهداری مدارس قدیمی ٩۵
توسعه و بهبود مدلهای آموزشی٩۶
توسعه تجهیزات مدارس٩۶
اقدامات آموزش ی٩۶
تکنولوز ی آموزش ی ٩٧
توسعه تکنولوژیک آموزشی ٩٩
حمایتها ی آموزش ی١٠١
اعطای بیمه سلامتی١٠١
اجرای طرح تغذیه رایگان در مدارس١٠٢
اهمیت طرح تغذیه در مدارس ١٠٣
اعطای وامهای تحصیلی بلند مدت ١٠۴
قوانین آموزش ی١٠۴
مدیریت آموزش ی١٠۶
نهادهای مرکزی١٠۶
توسعه مدیریتی١٠۶
توسعه و گسترش شوراهای مدارس ١٠٧
بهبود و ارتقاء نقش شوراهای والدین ١٠٧
قوانین مدیریتی ١٠٩
اتوماسیون مدیریتی١١١
اتوماسیون مدارس و مؤسسات آموزشی١١١
هزینه های آموزش ی ١١٢
نرخ هزینه های عمومی آموزشی برمبنای سطوح مختلف آموزش١١٢
بودجه آموزش ی١١

ملاحظات جغرافیایی
٣٨۴،٣۴٣ ) وسعت (بیست و هشتمین کشور جهان ) در sq miles) ٩٩۵ کیلومتر مربع / کشور مصر با ۴۵٠ نیمکره شمالی، نمیکره شرقی، در شمال شرق ی قاره آفریقا، در کنار دریاهای مدیترانه و سرخ و در همسایگی کشورهای لیبی در غرب ، سودان در جنوب و فلسطین اشغالی (اسرائیل)در شمال شرقی واقع شده است . مصر روی هم رفته سر زمینی کم ارتفاع بوده و ارتفاعات آن عمدتًا در نواحی شرقی و جنوب غربی واقع شده اند . جلگه های آن نیز در اطراف رود نیل و دلتای آن قرار گرفته اند. بیابان ها قسمت اعظم کشور را پوشانده و رود نیل با ( ۶،۶٧١ کیلومتر ) مهمترین و طویلترین رود آن به شمار م ی آید. آب و هوای کشور مصر در صحراها با ( ٢،۶۴٢ متر ) در « جبل کت رینه » گرم و خشک و در سایر نواحی گرم و مرطوب است . بلندترین نقطه مصر صحرای سینا قراردارد.
ملاحظات سیاسی
حکومت مصر جمهوری بوده و رئیس جمهور حسنی مبارک و نحست وزیر فواد محی الدین می باشد . قوه مقننه از یک مجلس قانون گذاری بنام مجلس خلق با ٣٩٢ عضو تشکیل یافته است. قانون اساسی موجود کشور طی سال ١٩٧١ تدوین شده است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، کشور مصر از ٢۵ فرمانداری تشکیل گردیده که زیر نظر فرماندار انتصابی رئیس جمهور اداره می گردند.فعالیت ،(NDP) احزاب درمصر محدوده می باشد. از جمله مهمترین احزاب کشور می توان به حزب دموکرات ملی حزب سوسیال لیبرال و حزب کمونیست که در حال حاضر اکثر آنان غیر فعال می باشند، اشاره نمود.کشور مصر در سال ١٩٢٢ استقلال یافته و روزهای ملی آن ٢٣ ژوئیه و ۶ اکتبراست.این کشوردر سال ١٩۴۵ به…

لینک مستقیم