نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی –اقتصادی و … در جامعه

نام پروژه ::نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه
حجم فایل ::۱۵۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۳۵۷

قیمت : ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه:    ۸
فصل اول    ۱۱
طرح تحقیق    ۱۱
۱-۱- بیان مساله:    ۱۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۱۴
۱-۳- فرضیه:    ۱۹
۱-۴- اهداف تحقیق:    ۲۰
۱-۵- پیشینه تاریخی:    ۲۱
پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران    ۲۸
۱-۶- روش شناسی تحقیق:    ۳۰
۱-۷- محدودیتهای پژوهش:    ۳۶
۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها:    ۳۷
زن در توسعه    ۳۸
نیروی کاردستمزدی    ۳۸
کارخانه برای کارفرما    ۳۹
کاربرای خود    ۴۰
کاریاوری    ۴۰
کارخانوادگی بدون دستمزد    ۴۱
فصل دوم    ۴۲
کلیات و مبانی نظری پژوهش     زنان در فعالیتهای اجتماعی۴۲
۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری»    ۴۳
۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان:    ۴۹
۲-۳- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه:    ۵۵
رفاه:    ۵۵
فقرزدایی:    ۵۷
برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان:    ۵۸
۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی    ۶۴
۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی    ۶۶
۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی    ۷۰
۲-۴-۴- صنایع دستی    ۸۰
۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران    ۸۰
۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی    ۸۳
۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی    ۸۳
۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران    ۸۴
۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان:    ۸۷
۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی:    ۹۱
۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی    ۹۶
فصل سوم    ۱۰۶
کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش    ۱۰۶
۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت:    ۱۱۰
۳-۲- توپوگرافی:    ۱۱۲
۳-۳- اقلیم    ۱۱۶
۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه:    ۱۱۶
۳-۳-۳- بارندگی:    ۱۱۸
۳-۳-۴- رطوبت نسبی:    ۱۲۰
۳-۳-۵- تبخیر:    ۱۲۰
فصل چهارم    ۱۲۲
نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش    ۱۲۲
۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت:    ۱۲۳
۴-۲- ساخت جنسی و سنی    ۱۲۴
۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال    ۱۲۶
۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت:    ۱۲۸
۴-۴- جمعیت و تغییرات آن:    ۱۲۸
۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش:    ۱۳۱
۴-۵-۲- باروری:    ۱۳۱
۴-۵-۳- مرگ و میر:    ۱۳۲
۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش:    ۱۳۳
۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش:    ۱۳۳
۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش    ۱۳۵
۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش:    ۱۳۵
۴-۶-۲- آموزش:    ۱۳۷
۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی:    ۱۳۸
۴-۷- بهداشت و درمان    ۱۴۱
۴-۸- شاخصهای بهداشتی    ۱۴۲
فصل پنجم    ۱۴۳
۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه    ۱۴۴
۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه:    ۱۴۴
۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی:    ۱۴۷
حجم خانوار:    ۱۴۹
۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش:    ۱۵۰
۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا:    ۱۵۲
۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:    ۱۵۵
۵-۱-۵-۱-  دامداری و پرورش طیور:    ۱۵۶
۵-۱-۵-۲- زنبورداری:    ۱۶۱
۵-۱-۵-۳- نوغانداری:    ۱۶۳
۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی:    ۱۶۶
صنایع تبدیلی – صنایع دستی:    ۱۶۷
۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه    ۱۷۱
۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه:    ۱۷۱
۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها:    ۱۷۴
۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان:    ۱۸۴
۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:    ۱۸۸
۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی:    ۱۹۵
۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست:    ۲۰۲
فصل ششم    ۲۰۸
نتیجه گیری:    ۲۰۹
آموزش زنان = آموزش جامعه    ۲۱۰
نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه:    ۲۱۳
سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:    ۲۱۸
حفظ کیان خانواده:    ۲۲۰
کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی:    ۲۲۱
سیاستها:    ۲۲۳
تأمین نیازهای بهداشتی:    ۲۲۳
ارتقای منزلت زنان روستایی:    ۲۲۵
فهرست  منابع مأخذ فارسی:    ۲۲۶
فهرست منابع و ماخذ لاتین:

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت