نمونه سوال حسابداری با جواب

مجموعه نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول ۹۴

مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نو     تمامی فایل ها با پاسخ نامه می باشد

به صورت طبقه بندی شده به صورت کد درس

تمامی نمونه سوالات به همراه پاسخ به صورت pdf  بدون آرم و علائم می باشد

قیمت :۲۳۰۰ تومان

دریافت بلافاصله بعد از پرداخت همچنین در صورت وارد کردن درست ایمیل برای شما ارسال می شود

2300 تومان – خرید

نمونه سوالاتی که در این مجموعه موجود می باشد

۱۱۱۱۰۰۵-۱۱۱۱۰۱۲-۱۱۱۱۰۱۴-۱۱۱۱۱۱۷-۱۱۱۱۰۰۴-۱۱۱۱۰۰۹-۱۱۱۲۱۶۶٫pdf

ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت ۱
۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۰۱۰-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۵-۱۱۱۱۱۱۸-۱۲۲۲۱۹۶٫pdf
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
۱۱۱۷۰۱۸٫pdf
آمار و کاردبرد آن در مدیریت ۱
۱۱۱۷۰۸۷-۱۱۱۷۰۱۰-۱۱۱۷۰۱۳-۱۲۳۵۰۰۸-۱۱۱۷۰۱۵٫pdf
آمار و کاربردآن در مدیریت۲
۱۲۱۴۰۳۲٫pdf
حسابداری و حسابرسی دولتی
۱۲۱۴۰۳۳٫pdf
حسابرسی ۳
۱۲۱۴۰۳۴- ۱۲۱۴۰۱۴٫pdf
حسابداری صنعتی ۳
۱۲۱۴۰۳۴-۱۲۱۴۰۱۴٫pdf
حسابداری صنعتی ۳
۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf
اصول حسابداری ۲
۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۲۱۰۲۰٫pdf
پول و ارز بانکداری
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf
پول و ارز و بانکداری
۱۲۱۴۱۰۷-۱۲۱۴۰۲۰٫pdf
زبان تخصصی حسابدار
۱۲۱۴۱۱۰-۱۲۱۴۰۲۳٫pdf
حسابداری میانه ۲
۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۱۸۱۰۲-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۹۶-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۲۱٫pdf
مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹٫pdf
تحقیق در عملیات ۱
۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۳۵۷٫pdf
مدیریت رفتار سازمانی
۱۲۱۸۰۳۳ ۱۲۱۸۲۵۷ ۱۲۱۸۱۲۴ ۱۲۳۵۰۰۱ ۱۲۱۸۰۷۱ ۱۲۱۸۲۶۷ -۱۲۱۸۳۵۸٫pdf
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۳۵۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۱۰۸٫pdf
مدیریت منابع انسانی
۱۲۱۸۰۷۰-۱۲۱۸۱۲۲-۱۲۱۸۲۶۹-۱۲۱۸۱۰۶٫pdf
بازاریابی و مدیریت بازار
۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۳۸۰۰۸-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۱۴۱۰۶-۱۲۱۸۱۲۶٫pdf
مدیریت تولید
۱۲۱۸۰۹۴٫pdf
پژوهش عملیاتی ۲
۱۲۱۸۱۳۰-۱۲۱۸۰۷۳-۱۲۱۸۲۶۶٫pdf
سیستم های خرید و انبارداری
۱۲۱۸۱۴۵-۱۲۱۸۰۷۹٫pdf
بازاریابی بین المللی
۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۱۴۱۰۴-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۲۳۰۱۹٫pdf
حقوق بازرگانی – حقوق تجارت
۱۲۲۳۰۱۸-۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۳۰۰۵-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۳۲۲٫pdf
حقوق اساسی
۱۲۳۴۰۳۲-۱۲۱۲۰۲۴-۱۲۱۲۰۳۵-۱۲۱۲۰۳۷٫pdf
زبان تخصصی

 

۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹٫pdf
حسابداری صنعتی
۱۲۱۴۰۱۷ ۱۲۱۴۰۹۲ ۱۲۱۴۰۶۶ ۱۲۱۸۰۶۱ ۱۲۱۴۰۰۲ ۱۲۱۴۰۰۴٫pdf
اصول حسابداری
۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶٫pdf
اصول حسابداری ۳
۱۲۱۴۰۲۲٫pdf
حسابداری میانه
۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸٫pdf
زبان تخصصی ۲  
۱۲۱۴۰۲۵٫pdf
حسابداری پیشرفته ۱
۱۲۱۴۰۲۶- ۱۲۱۴۰۱۳٫pdf
حسابداری صنعتی ۲
۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۷-۱۲۱۴۰۷۳٫pdf
حسابرسی ۱
۱۲۱۴۰۲۸٫pdf
حسابداری مالیاتی
۱۲۱۴۰۲۹٫pdf
حسابداری پیشرفته ۲
۱۲۱۴۰۳۰-۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۳۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۹٫pdf
مدیریت مالی ۱
۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹٫pdf
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه
۱۲۱۴۰۷۹٫pdf
نحوه تنظیم و کنترل بودجه

قیمت :۲۳۰۰ تومان

دریافت بلافاصله بعد از پرداخت همچنین در صورت وارد کردن درست ایمیل برای شما ارسال می شود

2300 تومان – خرید