نمونه سوال روانشناسی پیام نور باجواب

مجموعه نمونه سوالات رشته روانشناسی همراه با جواب نیمسال اول ۱۳۹۴

مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نو     تمامی فایل ها با پاسخ نامه می باشد

به صورت طبقه بندی شده به صورت کد درس

تمامی نمونه سوالات به همراه پاسخ به صورت pdf  بدون آرم و علائم می باشد

قیمت :۲۳۰۰ تومان

دریافت بلافاصله بعد از پرداخت همچنین در صورت وارد کردن درست ایمیل برای شما ارسال می شود

2300 تومان – خرید

نمونه سوالاتی که در این مجموعه موجود می باشد

لطفا توجه نمائید تمامی این نمونه سوالات به جزء ۵مورد که با رنگ قرمز مشخص شدند با جواب می باشند

فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)
۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳

آمار توصیفی-روش های آماری در علوم تربیتی
۱۲۱۱۰۱۲-۱۲۱۱۳۷۲-۱۱۱۷۰۰۴-۱۲۱۱۲۹۲

متون روانشناسی عمومی ۲
۱۲۱۲۰۱۹

زبان تخصصی روانشناسی ۲
۱۲۱۲۰۲۱

روانشناسی عمومی ۱-روانشناسی عمومی
۱۲۱۷۰۵۶-۱۲۱۷۰۹۵-۱۲۱۷۰۰۵-۱۲۲۰۵۳۴

روانشناسی عمومی ۲
۱۲۱۷۰۰۶

روانشناسی رشد۱-روانشناسی رشد
۱۲۱۷۰۴۶-۱۲۱۱۴۳۲-۱۲۱۷۰۰۷-۱۲۱۱۲۸۷-۱۲۱۷۰۴۶-۱۲۱۷۰۹۷

روانشناسی تربیتی
۱۲۱۱۳۶۵-۱۲۱۷۰۹۶-۱۲۱۷۰۰۸-۱۲۲۰۵۲۹-۱۲۲۰۵۴۱

روانشناسی اجتماعی
۱۲۱۷۱۰۵-۱۲۱۷۰۰۹

روش تحقیق در روانشناسی
۱۲۱۷۰۱۱

علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی-روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی
۱۲۱۷۱۰۶-۱۲۱۷۰۱۲

دانلود

روانشناسی فیزیولوژیک
۱۲۱۷۰۶۶-۱۲۱۷۰۱۳

دانلود

شخصیت (نظریه مفاهیم)
۱۲۱۱۴۰۷-۱۲۱۷۰۱۴

دانلود

روانسنجی
۱۲۱۱۳۶۷-۱۲۱۷۰۱۵

آسیب شناسی روانی ۱
۱۲۱۷۰۶۰-۱۲۱۱۰۹۳-۱۲۱۷۰۱۷

تاریخچه و مکاتب روانشناسی
۱۲۱۷۰۱۸

روانشناسی پویایی گروه
۱۲۱۷۰۵۲-۱۲۱۷۰۱۹

احساس و ادراک
۱۲۱۷۰۲۰

اعتیاد (سبب شناسی ودرمان آن)
۱۲۱۷۰۶۴-۱۲۱۷۰۲۳

روانشناسی هوش و سنجش آن
۱۲۱۷۱۸۴-۱۲۱۷۰۲۴

روانشناسی تجربی
۱۲۱۷۰۲۵

روانشناسی مرضی کودک
۱۲۱۷۱۸۷-۱۲۱۷۰۲۶

انگیزش و هیجان
۱۲۱۷۰۵۷-۱۲۱۷۰۲۷

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی-روانشناسی کودکان استثنایی
۱۲۱۷۰۵۱-۱۲۱۷۰۲۸

آسیب شناسی روانی ۲
۱۲۱۱۰۹۸-۱۲۱۷۰۶۱-۱۲۱۷۰۲۹

بهداشت روانی-بدون پاسخنامه)
    ۱۲۱۷۱۸۵-۱۲۱۷۱۰۷-۱۲۱۷۰۳۰-۱۲۱۱۳۹۸     

تفکر و زبان-بدون پاسخنامه
    ۱۲۱۷۰۶۲-۱۲۱۷۰۳۳     

اختلالات یادگیری-روانشناسی یادگیری باتاکید بر اختلالات یادگیری
۱۲۱۱۳۶۹-۱۲۱۷۰۳۵

روانشناسی جنایی
۱۲۱۷۱۸۱-۱۲۱۷۰۳۶

ارزشیابی شخصیت
۱۲۱۷۰۳۹-۱۲۱۷۰۳۷

مقدمات نوروپسیکولوژی
۱۲۱۷۰۳۸

روانشناسی بازی-بدون پاسخ نامه
    ۱۲۱۷۱۰۴-۱۲۱۷۰۴۱     

روانشناسی رشد (۲)–بدون پاسخ نامه
    ۱۲۱۱۴۰۸-۱۲۱۷۰۹۸-۱۲۱۷۰۴۲     

مقدمات روانشناسی سلامت
۱۲۱۷۰۴۴

متون زبان تخصصی روان شناسی وعلوم تربیتی
۱۲۱۷۰۴۹

روشهای تغییر واصلاح رفتار
۱۲۱۱۳۸۵-۱۲۱۷۰۵۳

اصول وفنون راهنمایی مشاوره تحصیلی
۱۲۱۷۰۵۴

مبانی واصول راهنمایی ومشاوره
۱۲۱۷۰۵۵

نظریه های مشاوره روان درمانی
۱۲۱۷۰۶۷

کاربرد کامپیوتردرروانشناسی-کاربرد کامپیوتر برای دانشجویان روانشناسی
۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۱۳۶۴

روانشناسی یادگیری (نظریه ها ومفاهیم)-بدون پاسخنامه    ۱۲۱۷۰۳۱-۱۲۱۱۲۹۱-۱۲۱۷۱۸۶     

 

دریافت بلافاصله بعد از پرداخت همچنین در صورت وارد کردن درست ایمیل برای شما ارسال می شود

2300 تومان – خرید