پایان نامه هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریا کواس برروی دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی

عنوان پایان نامه  ::هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریههنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83

حجم فایل ::۲۵۰ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۶۰

قیمت : ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

3900 تومان – خرید

فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه  :    ۲
بیان مسئله :    ۴
اهمیت پژوهش :    ۱۰
اهداف تحقیق :    ۱۳
اهداف کلی :    ۱۳
تعاریف نظری  واژه‌ها و مفاهیم :    ۱۴
تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم :    ۱۸
سؤالات تحقیق  :    ۱۹
فرضیه‌های تحقیق :    ۱۹
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه :    ۲۲
سلامتی و تعریف آن :    ۲۳
عوامل تأثیرگذار بر سلامت:    ۲۴
انواع سلامتی :    ۲۵
سلامت روانی و تعریف آن :    ۲۷
عوامل موثر بر سلامت روانی :    ۲۸
اختلالات روانی و تعریف آن :    ۳۰
تاریخچه بررسی اختلالات روانی  :    ۳۲
طبقه بندی اختلالات روانی :    ۳۶
اختلالات خلقی و تعریف آن :    ۴۲
تاریخچه بررسی اختلالات خلقی :    ۴۳
طبقه بندی اختلالات خلقی :    ۴۴
اختلالات افسردگی :    ۴۴
اختلالات دو قطبی :    ۴۵
اختلال افسردگی و تعریف آن :    ۴۶
نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی :    ۴۸
نظریه زیست شناختی :    ۴۸
نظریه روان پویایی :    ۵۰
نظریه یادگیری :    ۵۱
نظریه شناختی :    ۵۲
علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی :    ۵۴
سبب شناسی اختلال افسردگی :    ۵۶
انواع افسردگی :    ۵۷
اختلال افسردگی و سن :    ۵۹
اختلال افسرگی و جنس :    ۶۰
روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان :    ۶۱
انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی :    ۶۳
پرسشنامه افسردگی کودکان CDI  :    ۶۳
۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک :    ۶۴
مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) :    ۶۵
آزمون و تعریف آن :    ۶۶
سابقه تاریخی آزمونهای روانی :    ۶۷
ویژگیهای آزمونهای روانی :    ۶۹
الف ) ویژگیهای اصلی :    ۷۰
الف ) روش باز آزمایی :    ۷۱
ب ) روش فرمهای همتا یا موازی :    ۷۱
ج ) روش دو نیمه کردن آزمون :    ۷۲
د ـ روش کودر ـ ریچاردسون :    ۷۳
الف ) روایی محتوا :    ۷۴
ب ) روایی صوری یا ظاهری :    ۷۶
ج ) روایی ملاکی :    ۷۷
د ) روایی سازه :    ۷۹
۳ ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص :    ۸۱
ب ) ویژگیهای فرعی :    ۸۱
مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن :    ۸۲
انواع نرم یا هنجار :    ۸۳
۱ ـ هنجارهای سنی:    ۸۳
۲ ـ هنجارهای کلاسی:    ۸۴
۳ ـ هنجارهای رتبه درصدی :    ۸۴
۴ ـ هنجار مربوط به نمرات معیار :    ۸۵
پژوهشهای خارجی :    ۸۷
پژوهشهای داخلی :    ۸۸
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه :    ۹۰
روش تحقیق :    ۹۰
جامعه آماری :    ۹۱
نمونه و روش نمونه گیری :    ۹۱
روش اجرای تحقیق :    ۹۲
ابزارهای گرد آوری اطلاعات :    ۹۳
روایی و پایایی آزمون ماریاکواس :    ۹۵
روایی و پایائی آزمون افسردگی بک :    ۹۵
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش :    ۹۶
سؤالات پژوهش :    ۹۸
فرضیه‌ها پژوهش :    ۹۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه :    ۱۰۰
محاسبه پایایی آزمون :    ۱۰۰
تحلیل نتایج :    ۱۰۱
محاسبه روایی آزمون :    ۱۰۲
فرضیه اول :    ۱۰۳
فرضیه دوم :    ۱۰۳
فرضیه سوم :    ۱۰۵
اداری    ۱۰۵
فرضیه چهارم :    ۱۰۶
فرضیه پنجم :    ۱۰۷
فرضیه ششم :    ۱۰۸
فرضیه هفتم :    ۱۰۹
فرضیه هشتم :    ۱۱۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه :    ۱۱۵
بحث و نتیجه گیری :    ۱۱۵
پیشنهادات    ۱۲۴
پیشنهادات کاربردی :    ۱۲۴
پیشنهادات پژوهشی :    ۱۲۵
محدودیت‌ها :    ۱۲۶
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ  :    ۱۵۶

چکیده

جامعه آماری :
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ که در مجموع حدود ۱۰۰۳۵ دانش آموز بود و از این تعداد ۵۱۱۲ نفر پسر و ۴۹۲۳ دانش آموز دختر که در سطح ۳۵ مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.
نمونه :
گروه نمونه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که ۲۴۸ نفر از آنها دختر و ۲۵۲ نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند
ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
۱ ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس  ۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه
یافتهای پژوهشی :
۱  ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون ۵۹ / ۰ بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.
۲ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟
در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی ۵۲ / ۰ بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

3900 تومان – خرید