مقاله وكالت دادگستري در فرانسه (رایگان)

نام مقاله :رشته حقوق : وكالت دادگستري در فرانسه

فرمت word تعداد صفحه 18حجم فايل 15 کيلو بايت

قيمت : رایگان

برای دانلود مستقیم مقاله روی بنر زیر کلیک کنید

فهرست مطالب :

وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا

كلاي دادگستري هر حوزه قضايي فرانسه درون نهادي صنفي گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانين و آييننامههاي دولتي قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجراي صحيح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفي خود در مقابل هرگونه تعرضي از خارج، بويژه از جانب مقامات دولتي، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفي كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصيت حقوقي ميباشد كه نقش حامي حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعي وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوي رسمي اين صنف اقدام مينمايد.