پایان نامه آسیب شناسی منابع انسانی شرکت برق

آسیب شناسی منابع انسانی

نام پروژه ::آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
حجم فایل :: ۲٫۲۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته توسعه منابع انسانی
فرمت :Word
صفحات ::۱۹۶
قیمت : ۴۵۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

45000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق     ۱
مقدمه    ۲
عنوان تحقیق     ۲
تعریف (موضوعی) عنوان تحقیق    ۲
قلمرو تحقیق     ۴
مساله تحقیق     ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق     ۶
اهداف تحقیق     ۸
مدل تحقیق    ۸
پرسش و فرضیه های تحقیق     ۹
متغیرهای تحقیق     ۱۱
تعاریف و اصطلاحات    ۱۲
تعریف عملیاتی متغیرها    ۱۴
نتیجه‌گیری    ۱۶
فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق    ۱۷
مقدمه    ۱۸
قسمت اول: آشنایی با بهبود سازمان     ۲۰
مقدمه    ۲۱
تعاریف بهبود سازمان    ۲۱
•    حمایت مدیریت عالی سازمان     ۲۲
•    فرآیندهای حل مشکلات سازمانی    ۲۲
•    برنامه‌ریزی شده در سراسر سازمان    ۲۳
تحول سازمان به کمک علوم رفتاری     ۲۴
اهداف بهبود سازمان    ۲۵
نتیجه‌گیری    ۲۶
قسمت دوم: سیستم‌ها و تغییر در بهبود سازمان     ۲۷
مقدمه    ۲۸
نگرش سیستمی به بهبود سازمان    ۲۸
ماهیت تغییر سازمانی    ۳۲
مراحل تغییر برنامه‌ریزی شده    ۳۴
سطوح تغییر     ۳۵
•    تغییر حمایتی     ۳۶
•    تغییر هدایتی     ۳۶
مقاومت در برابر تغییر     ۳۷
راهبردهای رفتار مناسب در برابر تغییر    ۳۸
تأثیر فرهنگ بر تغییر و مقاومت در برابر آن     ۴۰
•    واژه فرهنگ    ۴۰
•    فرهنگ سازمانی    ۴۱
•    بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی     ۴۲
استراتژی تغییر در بهبود سازمان     ۴۲
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد رفتاری     ۴۴
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد ساختاری     ۴۵
ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر روشها و فنون     ۴۶
تحلیل نیازهای ساختاری، رفتاری، خط‌مشی و تکنولوژی    ۴۸
نتیجه‌گیری    ۵۰
قسمت سوم: فرآیند بهبود سازمان    ۵۱
مقدمه    ۵۲
مراحل بهبود و بازسازی سازمان    ۵۲
طبیعت بهبود سازمان    ۵۵
فرآیند بهبود سازمان    ۵۶
نتیجه‌گیری     ۵۹
قسمت چهارم: آسیب‌شناسی سازمانی    ۶۰
مقدمه    ۶۱
مفهوم و تعاریف آسیب‌شناسی    ۶۱
کانونهای آسیب‌زا    ۶۲
عوامل ایجادکننده آسیب‌ها    ۶۵
انواع آسیب‌ها    ۶۶
•    تحمیلی و ناخوشایند    ۶۶
•    تسری و تشدید    ۶۶
•    تخریب و آنتروپی    ۶۸
مفاهیم کاربردی مرتبط با آسیب‌شناسی    ۶۹
معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی    ۷۱
نتیجه‌گیری     ۷۴
قسمت پنجم:  فنون بهبود سازمان، الگوها و مدلهای آسیب‌شناسی     ۷۵
مقدمه    ۷۶
فنون و مداخلات بهبود سازمان    ۷۶
•    تکنیک‌ها و فنون بهبود در سراسر سازمان    ۷۷
o    جلسه‌های رویارویی    ۷۷
o    بررسی – بازخورد    ۷۷
o    مدیریت بر مبنای هدف    ۷۸
o    مدیریت سیستم (۴) رنسیس لیکرت    ۷۹
o    بهبود سازمان با استفاده از شبکه     ۸۰
•    مداخله‌های ساختاری و رفتاری     ۸۱
o    طراحی مجدد ساختاری     ۸۱
o    تیم‌سازی    ۸۱
o    انگیزش و پاداش‌ها    ۸۱
o    تئوری برابری     ۸۳
o    اقدام مثبت     ۸۴
الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی     ۸۵
•    مدل هفت بعدی ماروین و ایزبورد    ۸۵
•    مدل توسعه منابع انسانی    ….۸۹
•    مدل هاریسون    ..۹۱
•    مدل تحلیلی سه‌شاخگی    …۹۱
o    شاخه ساختار    .۹۳
o    شاخه محتوی یا رفتار    ۹۶
o    شاخه زمینه یا محیط     ۹۷
نتیجه‌گیری     ۹۹
قسمت ششم:  پیشینه پژوهش    ۱۰۰
مقدمه    ۱۰۱
آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای کرمان    ۱۰۱
آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای غرب     ۱۰۴
نتیجه‌گیری     ۱۰۷

قسمت هفتم:  آشنایی با شرکت برق منطقه‌ای تهران ………………..   ۱۰۸
مقدمه      ۱۰۹
عوامل ساختاری    ۱۰۹
•    سیر تحولات ساختاری شرکت برق منطقه‌ای تهران    ۱۰۹
•    ساختار حقوق و دستمزد    ۱۱۰
•    روش‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای کاری    ۱۱۲
عوامل رفتاری     ۱۱۳
•    ویژگی‌های فرهنگ موجود     ۱۱۳
•    سبک مدیریت     ۱۱۴
•    ساختار آموزش     ۱۱۵
•    انگیزش و رضایت شغلی    ۱۱۶
عوامل محیطی (زمینه‌ای)     ۱۱۷
•    الزامات و روندهای محیطی     ۱۱۷
•    مأموریت شرکت برق منطقه‌ای تهران    ۱۱۷
•    منشور عملیاتی معاونت منابع انسانی برق تهران     ۱۲۰
•    چشم‌انداز برق تهران     ۱۲۱
نتیجه‌گیری    ۱۲۴
فصل سوم: روش تحقیق    ۱۲۵
مقدمه    ۱۲۶
نوع تحقیق    ۱۲۶
روش تحقیق    ۱۲۶
جامعه آماری     ۱۲۸
نمونه آماری تحقیق    ۱۳۰
روش نمونه‌گیری     ۱۳۳
روش‌های جمع‌آوری اطلاعات    ۱۳۴
•    اسناد و مدارک و کتابخانه    ۱۳۵
•    مشاهده و مصاحبه    ۱۳۵
•    پرسشنامه    ۱۳۶
o    روایی تحقیق     ۱۳۷
o    اعتبار و پایایی تحقیق     ۱۴۰
o    آزمون‌های آماری تحقیق    ۱۴۱
نتیجه‌گیری     ۱۴۲

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق    ۱۴۳
مقدمه    ۱۴۴
روش های توصیفی     ۱۴۵
ویژگی های جمعیت شناختی    ۱۴۵
•    جنسیت    ۱۴۵
•    میزان تحصیلات    ۱۴۶
•    سابقه خدمت    ۱۴۷
•    سطح سازمانی    ۱۴۹
•    سوالات پرسشنامه و متغیرها    ۱۵۰
روشهای استنباطی    ۱۵۵
•    فرضیه اول     ۱۵۵
•    فرضیه دوم     ۱۵۸
•    فرضیه سوم     ۱۶۲
•    فرضیه چهارم     ۱۶۵
نتیجه گیری …………………۱۶۸
فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها    ۱۶۹
مقدمه    ۱۷۰
نتیجه گیری تحقیق……………………..۱۷۰
الف) یافته های توصیفی     ۱۷۰
ب)یافته‌های استنباطی     ۱۷۲
•    فرضیه اول     ۱۷۲
•    فرضیه دوم     ۱۷۳
•    فرضیه سوم     ۱۷۴
•    فرضیه چهارم     ۱۷۶
پیشنهادهای تحقیق     ۱۷۷
الف) پیشنهادهای مرتبط با عوامل ساختاری     ۱۷۷
الف.۱) گزینش و استخدام     ۱۷۷
الف.۲) انتصابات و ارتقای شغلی     ۱۷۷
الف.۳) ارزیابی عملکرد     ۱۷۸
الف.۴)  جبران خدمت     ۱۷۸
الف.۵) ساختار سازمانی     ۱۷۹
الف.۶) بهبود روشها     ۱۷۹
الف.۷) سیستم مکانیزه اطلاعاتی     ۱۷۹
ب)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل رفتاری     ۱۸۰
ب.۱)  انگیزش و رضایت شغلی     ۱۸۰
ب.۲)  رهبری     ۱۸۰
ب.۳)  فرهنگ سازمانی     ۱۸۱
ب.۴) امنیت شغلی     ۱۸۱
ب.۵)  آموزش و بالندگی کارکنان    ۱۸۲
پ)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل زمینه‌ایی     ۱۸۳
پ.۱)  مشتری‌گرایی     ۱۸۳
پ.۲)  پیمانکاران و مشاوران     ۱۸۳
سایر پیشنهادها    ۱۸۴
الف)  عوامل ساختاری     ۱۸۴
الف.۱)  گزینش و انتصابات     ۱۸۴
الف.۲)  ساختار و تشکیلات     ۱۸۴
الف.۳)  حقوق و دستمزد و رفاه     ۱۸۵
ب)  عوامل رفتاری     ۱۸۵
ب.۱)  آموزش و بالندگی کارکنان     ۱۸۵
ب.۲)  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی     ۱۸۶
پیشنهاد برای تحقیقات آتی     ۱۸۷
محدودیت‌های پژوهش    ۱۸۸
منابع و ماخذ    ۱۹۰
الف. منابع فارسی………………… ……۱۹۰
ب.منابع انگلیسی……………………….۱۹۴
ضمائم………………………………..۱۹۵

فهرست جداول

شماره جدول                       عنوان جدول                                                  صفحه

جدول شماره ۱-  چگونه مقاومت در مقابل تغییر را به حداقل برسانیم    ۳۸
جدول شماره ۲-  روشهای مقابله با مقاومت در برابر تغییر     ۳۹
جدول شماره ۳-  انواع آسیب‌های سازمانی     ۶۷
جدول شماره ۴-  جامعه آماری تحقیق بر حسب طبقات شغلی و واحد سازمانی    ۱۲۹
جدول شماره ۵-  طیف لیکرت و نحوه امتیازدهی آن    ۱۳۷
جدول شماره ۶-  توزیع فراوانی سؤالات پرسشنامه تحقیق بر اساس مدل سه‌شاخگی    ۱۳۹
جدول شماره ۷- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت    ۱۴۵
جدول شماره ۸- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات    ۱۴۷
جدول شماره ۹- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت    ۱۴۸
جدول شماره ۱۰- توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سطح سازمانی    ۱۴۹
جدول شماره ۱۱- شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه    ۱۵۱
جدول شماره ۱۲- شاخص های آماری مربوط به هر یک از عوامل    ۱۵۴
جدول شماره ۱۳- توزیع فراوانی و درصد گزینه ها در مورد عوامل ساختاری    ۱۵۵
جدول شماره ۱۴- نتایج آزمون Z برای عوامل ساختاری     ۱۵۶
جدول شماره ۱۵- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل ساختاری    ۱۵۷
جدول شماره ۱۶- توزیع فراوانی و درصد گزینه ها در مورد عوامل رفتاری    ۱۵۸
جدول شماره ۱۷- نتایج آزمون Z برای عوامل رفتاری    ۱۵۹
جدول شماره ۱۸- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل رفتاری    ۱۶۰
جدول شماره ۱۹- توزیع فراوانی و درصد گزینه ها در مورد عوامل زمینه ای    ۱۶۲
جدول شماره ۲۰- نتایج آزمون Z برای عوامل زمینه ای    ۱۶۳
جدول شماره ۲۱- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل زمینه ای    ۱۶۴
جدول شماره ۲۲- نتایج آزمون فریدمن در مورد مقایسه هریک از عوامل     ۱۶۵
جدول شماره ۲۳- درصد تحقق هر یک از عوامل و زیر ساخت های آنها    ۱۶۷

فهرست نمودارها  

شماره نمودار                          عنوان نمودار

نمودار شماره ۱-  مدل پژوهش      ۹
نمودار شماره ۲-  شکاف عملکرد     ۲۳
نمودار شماره ۳-  سیستم در تعامل با محیط آن     ۲۹
نمودار شماره ۴-  سیستم‌های فرعی عمده سازمان با اجزای تشکیل دهنده آنها    ۳۰
نمودار شماره ۵-  اهداف سازمانی برای تغییر برنامه‌ریزی شده     ۳۴
نمودار شماره ۶-  روند تغییر حمایتی    ۳۶
نمودار شماره ۷-  روند تغییر هدایتی     ۳۷
نمودار شماره ۸-  کوه یخ سازمانی     ۴۱
نمودار شماره ۹-  متغیرهای چهارگانه سازمان و روابط متقابل بین آنها    ۴۴
نمودار شماره ۱۰-  تاثیر نیازهای اساسی سازمان بر یکدیگر     ۴۸
نمودار شماره ۱۱- نقش نوآوری در تحول     ۴۹
نمودار شماره ۱۲-  مراحل توسعه سازمان OD    ۵۴
نمودار شماره ۱۳-  طبیعت بهبود سازمان    ۵۵
نمودار شماره ۱۴- بهبود سازمانی و تغییر برنامه‌ریزی شده     ۵۶
نمودار شماره ۱۵- فرآیند توسعه سازمان OD    ۵۸
نمودار شماره ۱۶-  طبیعت مشکلات    ۶۴
نمودار شماره ۱۷-  کانونهای عمده آسیب‌زا    ۶۵
نمودار شماره۱۸- فرآیند تشخیص علت‌یابی    ۷۳
نمودار شماره ۱۹- فرآیند بررسی ـ بازخورد    ۷۸
نمودار شماره ۲۰-  عوامل اساسی در ارزیابی برابری     ۸۳
نمودار شماره ۲۱- مدل هفت بعدی شناخت سازمانی     ۸۷
نمودار شماره ۲۲- الگوی توسعه منابع انسانی     ۸۹
نمودار شماره ۲۳- مدل آسیب‌شناسی هاریسون    ۹۱
نمودار شماره ۲۴- مدل تحلیلی سه‌شاخگی     ۹۲
نمودار شماره ۲۵- سیستم در مقابله با محیط     ۹۵
نمودار شماره ۲۶- ترسیم الگوی آسیب‌زایی     ۱۰۶
نمودار شماره ۲۷- تخمین فاصله جامعه آماری در سطح اطمینان ۹۵ درصد    ۱۳۲
نمودار شماره ۲۸- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت    ۱۴۶
نمودار شماره ۲۹- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات     ۱۴۷
نمودار شماره ۳۰- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت     ۱۴۸
نمودار شماره ۳۱- توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک سطح سازمانی     ۱۴۹
نمودار شماره ۳۲- مقایسه زیرساخت  های عوامل ساختاری    ۱۵۸
نمودار شماره ۳۳- مقایسه زیرساخت های عوامل رفتاری    ۱۶۱
نمودار شماره ۳۴- مقایسه زیرساخت های عوامل زمینه ای    ۱۶۴
نمودار شماره ۳۵- مقایسه هر یک از عوامل    ۱۶۶

خلاصه پایان نامه:

پژوهش حاضر تحت عنوان “بررسی آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه” در محدوده زمانی سال ۱۳۸۳ و در قلمرو مکانی حوزه ستادی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور و ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه می‌باشد تا در این راستا به حل مشکلات و ارتقای اثربخشی معاونت منابع انسانی یاری رسانده و از حادشدن مشکلات، کاهش بهره‌وری جلوگیری بعمل آورد.
آسیب‌ها بسیار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملکردها، اهداف و رفتارها و ساختارهای سازمانی را درگیر اختلال می‌نمایند؛ از اینرو، مناسبترین تئوری و متدولوژی برای تجزیه و تحلیل و شناخت آسیب‌های سازمانی، مدل سه‌شاخگی است. این مدل از “عوامل رفتاری” (شامل: فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی،‌رهبری، آموزش و بالندگی کارکنان، و امنیت شغلی)، “عوامل ساختاری” (شامل: ساختار سازمانی، بهبود روشها، سیستم مکانیزه اطلاعاتی، نظام پرداخت، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی و ارزیابی عملکرد) و سرانجام “عوامل زمینه‌ای” (شامل: مشتری‌گرایی و پیمانکاران و مشاوران) تشکیل شده است.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

45000 تومان – خرید و دریافت فایل