پایان نامه ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا در توسعه روستایی وعوامل موثر بر عملکرد آن

نام پروژه ::ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا در توسعه روستایی  وعوامل موثر بر عملکرد آن

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

حجم فایل ::۱٫۶۷ مگابایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::

قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه وکلیات طرح تحقیق
-۱-۱ مقدمه .. ۲
-۱-۲ بیان مساله۳
-۲-۲ اهمیت وضرورت تحقیق ۷
-۴-۲ سوالات تحقیق۸
-۵-۲ فرضیات تحقیق ۸
-۶-۱ اهداف تحقیق۹
-۷-۱ تعیین روایی وپایایی ابزارهای تحقیق۱۱
-۸-۱ تعریف متغیرهای پژوهش ۱۱
-۹-۱ تعریف عملیاتی پژوهش ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری
-۱-۲ سیر روند تکاملی در تعاریف توسعه۱۴
-۲-۲ توسعه روستایی۱۶
-۱-۲-۲ حرکت به سوی پارادایمهای نوین توسعه روستایی۲۰
-۲-۲-۲ استراتژیهای توسعه روستایی ۲۳
-۳-۲ تعریف مدیریت۲۵
-۴-۲ عناصر مدیریت- وظایف مدیریت۲۵
-۵-۲ نظریه های مدیریت ۲۶
-۱-۵-۲ نظریه کلاسیک ۲۶
-۲-۵-۲ نظریه نئوکلاسیک ۲۸
-۳-۵-۲ نظریه سیستمهای اجتماعی۲۸
-۴-۵-۲ نظریه اقتضائی۲۹
-۶-۲ شناخت وتعریف رهبری ۳۰
-۷-۲ وظایف رهبری۳۰
-۸-۲ سبکهای مختلف رهبری ۳۱
-۱-۸-۲ رهبر اقتدارگرا ۳۱
-۲-۸-۲ رهبر بوروکراتیک۳۱
-۳-۸-۲ رهبر دیپلماتیک ۳۲
-۴-۸-۲ رهبرمشارکتی۳۲
-۵-۸-۲ رهبر لجام گسیخته۳۳
-۹-۲ مفهوم مدیریت روستایی و جایگاه آن درتوسعه روستایی۳۳
-۱-۹-۲ نگاهی به مدیریت روستایی درچند کشور جهان ۳۶
-۱-۱-۹-۲ مدیریت روستایی در کشورهای توسعه یافته۳۶
-۱-۱-۱-۹-۲ تجربه آلمان ۳۶
-۲-۱-۱-۹-۲ تجربه سوئد ۳۷
-۳-۱-۱-۹-۲ تجربه انگلستان ۳۸
-۴-۱-۱-۹-۲ تجربه فرانسه ۳۸
-۵-۱-۱-۹-۲ تجربه استرالیا  ۳۹
-۲-۱-۹-۲ مدیریت روستایی در کشورهای درحال توسعه ۴۰
-۱-۲-۱-۹-۲ تجربه اندونزی ۴۰
-۲-۲-۱-۹-۲ تجربه هند ۴۱
-۳-۲-۱-۹-۲ تجربه سری لانکا ۴۲
-۲-۹-۲ مدیریت روستایی در ایران۴۴
-۱-۲-۹-۲ مدیریت روستایی قبل از مشروطیت۴۴
-۲-۲-۹-۲ مدیریت روستا از مشروطیت تااصلاحات ارضی۴۶
-۳-۲-۹-۲ مدیریت روستایی از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی۵۰
-۴-۲-۹-۲ مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی۵۴
-۳-۹-۲ گونه های مدیریت روستایی در ایران۵۵
-۴-۹-۲ نارساییهای مدیریت روستایی در ایران ۵۹
-۱۰-۲ شوراهای اسلامی ۶۳
-۱-۱۰-۲ مفهوم شورا۶۳
-۱-۱-۱۰-۲ مبانی ظهور وایجادشوراها۶۴
-۲-۱-۱۰-۲ انواع شورا ۶۶
-۳-۱-۱۰-۲ ساختار شورا ۶۷
-۴-۱-۱۰-۲ ضرورتهای تشکیل شوراها ۶۸
-۵-۱-۱۰-۲ اهداف تشکیل شوراها۷۰
-۶-۱-۱۰-۲ فرایند بودجه بندی شوراها۷۱
-۷-۱-۱۰-۲ منابع در آمدهای محلی۷۳
-۸-۱-۱۰-۲ مزایا ومعایب شوراهای اسلامی۷۵
-۲-۱۰-۲ شوراهای روستایی ۸۲
-۱-۲-۱۰-۲ سیر تحول قانون، اهداف، اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستایی ۸۳
-۲-۲-۱۰-۲ شرح وظایف شوراهای اسلامی روستا۸۹
-۳-۲-۱۰-۲ نقش شوراها درتوسعه روستایی۹۱
-۴-۲-۱۰-۲ پیشینه تجربی در ارتباط با عملکرد شوراها۹۲
-۵-۲-۱۰-۲ عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی در مناطق روستایی۹۶
ت
-۱۱-۲ پیشینه تحقیق ۹۸
-۱-۱۱-۲ مطالعات محققین خارج از کشور ۹۸
-۲-۱۱-۲ مطالعات محققین داخلی۱۰۰
-۱۰-۲ جمع بندی۱۱۱
فصل سوم: روش انجام تحقیق
-۱-۳ مواد وروش انجام تحقیق ۱۱۳
-۲-۳ مدل مفهومی واجرایی تحقیق ۱۱۷
-۳-۳ روش وابزار گرد آوری داده ها ۱۱۹
-۴-۳ جامعه آماری و تعداد نمونه ۱۱۹
-۵-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۲۱
-۶-۳ منطقه مورد مطالعه۱۲۱
-۱-۶-۳ موقعیت جغرافیای وسیاسی منطقه مورد مطالعه۱۲۲
-۱-۱-۶-۳ وضعیت اقلیمی و توپوگرافی ۱۲۲
-۲-۱-۶-۳ وضعیت منابع آب ۱۲۲
-۲-۶-۳ مشخصات جمعیتی ۱۲۳
-۳-۶-۳ امکانات دهستان ۱۲۳
-۴-۶-۳ راههای ارتباطی۱۲۳
-۷-۳ مدیریت روستایی دهستان آلاداغ۱۲۴
-۱-۷-۳ مدیریت روستایی دهستان آلاداغ قبل از اصلاحات ارضی ۱۲۴
-۲-۷-۳ مدیریت روستاهای دهستان آلاداغ از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی۱۲۵
-۳-۷-۳ مدیریت روستاها پس ازانقلاب اسلامی۱۲۶
-۸-۳ تعاریف عملیاتی پژوهش ۱۲۷
فصل چهارم: یافته های توصیفی و آزمون فرضیات
-۱-۴ یافته های توصیفی در ارتباط با ویژگیهای فردی۱۳۱
-۱-۱-۴ جنسیت ۱۳۱
-۲-۱-۴ سن ۱۳۲
-۳-۱-۴ سطح سواد۱۳۲
-۴-۱-۴ نوع شغل۱۳۳
-۵-۱-۴ وضعیت سکونت در روستا ۱۳۴
-۲-۴ یافته های توصیفی در ارتباط با گویه های مطرح ۱۳۵
-۱-۲-۴ عملکرد شوراها در خصوص مسایل بهداشتی روستا۱۳۵
-۲-۲-۴ عملکرد شوراها در خصوص حل اختلافات۱۴۰
-۳-۲-۴ عملکرد شوراها در رابطه با کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی ۱۴۳
-۴-۲-۴ عملکرد شوراها در رابطه با همکاری با سازمانها و ماموران نیروی انتظامی۱۴۷
-۵-۲-۴ عملکرد شوراها در زمینه تشخیص نارساییهای روستا۱۵۲
-۶-۲-۴ عملکرد شورا دررابطه با نظارت برطرحهای عمرانی۱۵۶
ث
-۳-۴ آزمون فرضیات۱۶۹
-۱-۳-۴ فرضیه اول۱۶۹
-۱ مقررات بهداشتی وارزیابی بهداشت روستا۱۷۰
-۲ حل اختلافات میان روستاییان ۱۷۰
-۳ کمک رسانی وامداد در مواقع بحرانی۱۷۱
-۴ همکاری با سازمانها وماموران نیروی انتظامی۱۷۱
-۵ تشخیص نارساییها وکمبودهای روستا۱۷۲
-۶ نظارت بر طرحها وپروژه های عمرانی ۱۷۳
-۲-۳-۴ فرضیه دوم۱۷۳
-۱ بررسی انگیزه مشارکت روستاییان وعملکرد شوراهای روستایی۱۷۴
-۲ موقعیت قرارگیری مناطق روستایی وعملکرد شوراهای روستایی۱۷۵
-۳ سطح تحصیلات اعضای شوراهای اسلامی وعملکرد شوراها ۱۷۵
-۴ تخصیص اعتبارات روستایی وعملکرد شوراهای روستایی۱۷۶
-۵ فاصله مناطق روستایی تا مرکز شهرستان۱۷۷
-۶ تعلق مکانی وعملکرد اعضای شورای اسلامی۱۷۸
-۴-۴ نتایج تحقیق۱۷۹
-۵-۴ پیشنهادات ۱۸۲
منابع وماخذ ۱۸۵
ضمائم وپیوست۱۹۱
چکیده انگلیسی۱۹۹
ج
فهرست جداول
عنوان صفحه
۱- عوامل توسعه روستایی۱۹ – جدول ۲
۲- خلاصه ای از تحول پاردایم با تاکید بر توسعه روستایی۲۲ – جدول ۲
۳- معیار شناسایی مدیریت سنتی ونوگرا۵۸ – جدول ۲
۴- خلاصه پایان نامه های انجام شده در رابطه با موضوع مورد مطالعه۱۱۰ – جدول ۲
۱- گویه های سنجش عملکرد شوراهای اسلامی به تفکیک شرح وظایف۱۱۴ – جدول ۳
۲- گویه های مربوط به ارزیابی مشارکت روستاییان۱۱۶ – جدول ۳
۳- گویه های مربوط به تعلق مکانی اعضای شوراهای اسلامی ۱۱۶ – جدول ۳
۴- گویه های مربوط به میزان تخصیص اعتبارات به شوراهای اسلامی ۱۱۶ – جدول ۳
۵- مشخصات روستاهای مورد بررسی در دهستان آلاداغ بجنورد۱۱۶ – جدول ۳
۱- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت۱۳۱ – جدول ۴
۲- توزیع پاسخگویان بر حسب سن۱۳۲ – جدول ۴
۳- توزیع پاسخگویان برحسب سواد ۱۳۳ – جدول ۴
۴- توزیع پاسخگویان برحسب نوع شغل۱۳۴ – جدول ۴
۵- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سکونت۱۳۴ – جدول ۴
۶- ارزیابی عملکرد شوراها در خصوص سیستم بهداشتی دفع فاضلاب روستا۱۳۶ – جدول ۴
۷- عملکردشوراها درخصوص پی گیری درجهت جمع آوری زباله۱۳۷ – جدول ۴
۸- ارزیابی عملکرد شوراها در مبارزه با جانوران موزی۱۳۸ – جدول ۴
۹- ارزیابی عملکردشوراها دررابطه با زهکشی آبهای سطحی۱۳۹ – جدول ۴
۱۰ – ارزیابی عملکرد شورادر رابطه با مقررات بهداشتی ۱۴۰ – جدول ۴
۱۱ – ارزیابی عملکرد شوراها در خصوص حل اختلاف آب۱۴۱ – جدول ۴
۱۲ – ارزیابی عملکرد شوراها در خصوص حل اختلاف زمین ۱۴۲ – جدول ۴
۱۳ – ارزیابی عملکردشوراها در خصوص حل اختلافات مالی۱۴۳ – جدول ۴
۱۴ – ارزیابی عملکردشوراها دررابطه با مقابله با سیل۱۴۴ – جدول ۴
۱۵ – ارزیابی عملکرد شورا در خصوص مقابله با زلزله۱۴۵ – جدول ۴
۱۶ – ارزیابی عملکرد شورا در رابطه با خشکسالی۱۴۶ – جدول ۴
۱۷ – ارزیابی عملکرد شوراها درمبارزه با بیماریهای واگیردار ۱۴۷ – جدول ۴
۱۸ – ارزیابی عملکرد شورادرمیزان رفت وآمد به مراکزنیروی انتظامی۱۴۸ – جدول ۴
۱۹ – ارزیابی عملکردشورا دررابطه با میزان همکاری باجهادکشاورزی۱۴۹ – جدول ۴
۲۰ – ارزیابی عملکرد شوراها در رابطه با همکاری با کمیته امداد۱۵۰ – جدول ۴
ح
۲۱ – ارزیابی عملکرد شوراها درزمینه حل اختلافات به وسیله ماموران نیروی انتظامی۱۵۱ – جدول ۴
۲۲ – ارزیابی عملکرد شوراها در حفظ نظم وامنیت روستا۱۵۲ – جدول ۴
۲۳ – ارزیابی عملکرد شوراها از مسایل آموزشی روستا۱۵۳ – جدول ۴
۲۴ – ارزیابی عملکرد شورادر تشخیص وارایه راه حل در مسایل اقتصادی۱۵۴ – جدول ۴
۲۵ – ارزیابی عملکردشورا در تشخیص وارایه راه حل درزمینه خدمات عمومی۱۵۵ – جدول ۴
۲۶ – ارزیابی عملکردشورادرزمینه تشخیص وارایه راه حل در مسایل درمانی۱۵۶ – جدول ۴
۲۷ – ارزیابی عملکردشورا درنظارت برساخت راه۱۵۷ – جدول ۴
۲۸ – ارزیابی عملکردشورا در نظارت برساخت پل ۱۵۸ – جدول ۴
۲۹ – ارزیابی عملکردشوراها در نظارت برعملیات آبرسانی۱۵۹ – جدول ۴
۳۰ – ارزیابی عملکردشوراها درنظارت برساخت وساز مساکن روستایی۱۶۰ – جدول ۴
۳۱ – ارزیابی عملکردشوراها در نظارت بر عملیات گازرسانی۱۶۱ – جدول ۴
۳۲ – انگیزه مشارکت روستاییان درزمینه کمکهای نقدی۱۶۲ – جدول ۴
۳۳ – ارزیابی عملکردشوراهادرجهت کمکهای غیرمنقول۱۶۲ – جدول ۴
۳۴ – ارزیابی مشارکت روستاییان درزمینه های مختلف عمرانی۱۶۳ – جدول ۴
۳۵ – موقعیت قرارگیری مناطق روستایی۱۶۴ – جدول ۴
۳۶ – سطح تحصیلات اعضای شورا۱۶۵ – جدول ۴
۳۷ – میزان تخصیص اعتبارات به شوراهای اسلامی۱۶۶ – جدول ۴
۳۸ – میزان فاصله روستا تاشهرستان بجنورد ۱۶۷ – جدول ۴
۳۹ – تعلق مکانی اعضای شورا۱۶۸ – جدول ۴
۴۰ – ارزیابی عملکردشوراهادررابطه با بهداشت روستا۱۷۰ – جدول ۴
۴۱ – ارزیابی عملکردشوراها دررابطه با حل اختلافات۱۷۱ – جدول ۴
۴۲ – ارزیابی عملکردشوراها درزمینه کمک رسانی وامداد ۱۷۱ – جدول ۴
۴۳ – ارزیابی عملکردشوراها درزمینه همکاری باسازمانهاجهت برقراری نظم۱۷۲ – جدول ۴
۴۴ – ارزیابی عملکردشوراهادرزمینه شناسایی کمبودها ونارساییهای روستا ۱۷۲ – جدول ۴
۴۵ – ارزیابی عملکردشوراها درزمینه نظارت برطرحها وپروژه های عمرانی۱۷۳ – جدول ۴
۴۶ – همبستگی بین میزان مشارکت روستاییان وعملکردشوراها۱۷۴ – جدول ۴
۴۷ – همبستگی بین موقعیت قرارگیری روستاها وعملکردشوراها۱۷۵ – جدول ۴
۴۸ – همبستگی بین سطح تحصیلات اعضای شورا وعملکردشوراها۱۷۶ – جدول ۴
۴۹ – همبستگی بین میزان تخصیص اعتبارات روستایی وعملکردشوراها۱۷۷ – جدول ۴
۵۰ – همبستگی بین فاصله روستا تا شهر وعملکردشوراها ۱۷۸ – جدول ۴
۵۱ – همبستگی بین تعلق مکانی وعملکردشوراهای روستایی۱۷۹ – جدول ۴
خ
فهرست نمودارها، شکلها ونقشه ها
عنوان صفحه
۱- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت۱۳۱ – نمودار ۴
۲- توزیع پاسخگویان برحسب سن۱۳۲ – نمودار ۴
۳- توزیع پاسخگویان بر حسب سواد۱۳۳ – نمودار ۴
۴- توزیع پاسخگویان برحسب شغل۱۳۴ – نمودار ۴
۵- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت سکونت درروستا ۱۳۵ – نمودار ۴
۶- عملکردشوراها درپی گیری سیستم بهداشتی دفع فاضلاب روستا۱۳۶ – نمودار ۴
۷- عملکردشوراهادرپی گیری درجهت جمع آوری زباله۱۳۷ – نمودار ۴
۸- ارزیابی عملکردشوراهادرنظارت جهت مبارزه با جانوران موزی۱۳۸ – نمودار ۴
۹- ارزیابی عملکردشوراهادررابطه بانظارت درجهت زهکشی آبهای سطحی۱۳۹ – نمودار ۴
۱۰ – ارزیابی عملکردشوراهادرخصوص اجرای مقررات بهداشتی وهمکاری باسازمانهای ذیربط ۱۴۰ – نمودار ۴
۱۱ – ارزیابی عملکردشوراهادرخصوص حل اختلافات آب۱۴۱ – نمودار ۴
۱۲ – ارزیابی عملکردشوراهادرخصوص حل اختلاف زمین۱۴۲ – نمودار ۴
۱۳ – ارزیابی عملکردشوراها درخصوص حل اختلافات مالی ۱۴۳ – نمودار ۴
۱۴ – ارزیابی عملکردشوراها دررابطه بامقابله با سیل۱۴۴ – نمودار ۴
۱۵ – ارزیابی عملکردشورادرخصوص مقابله با زلزله۱۴۵ – نمودار ۴
۱۶ – ارزیابی عملکرد شورا در رابطه با خشکسالی ۱۴۶ – نمودار ۴
۱۷ – ارزیابی عملکردشوراها دررابطه بامبارزه بابیماریهای واگیردار۱۴۷ – نمودار ۴
۱۸ – ارزیابی عملکردشوراهادررابطه با میزان رفت وآمدآنهابه مراکزنیروی انتظامی۱۴۸ – نمودار ۴
۱۹ – ارزیابی عملکرد شوراها در رابطه با میزان همکاری با جهاد کشاورزی۱۴۹ – نمودار ۴
۲۰ – ارزیابی عملکردشورادررابطه باهمکاری باکمیته امداد ۱۵۰ – نمودار ۴
۲۱ – ارزیابی عملکرد شوراها در زمینه حل اختلافات با ماموران نیروی انتظامی۱۵۱ – نمودار ۴
۲۲ – ارزیابی عملکرد شوراها در حفظ نظم و امنیت روستا ۱۵۲ – نمودار ۴
۲۳ – ارزیابی عملکرد شوراها از مسایل آموزشی روستا۱۵۳ – نمودار ۴
۲۴ – ارزیابی عملکردشوراهادرتشخیص وارایه راه حل درمسایل اقتصادی روستا۱۵۴ – نمودار ۴
۲۵ – ارزیابی عملکردشوراهادرتشخیص وارایه راه حل درزمینه خدمات عمومی۱۵۵ – نمودار ۴
۲۶ – ارزیابی عملکردشوراهادرزمینه توانایی تشخیص وارایه راه حل درمسایل درمانی ۱۵۶ – نمودار ۴
۲۷ – ارزیابی عملکردشوراهادرنظارت برساخت راه۱۵۷ – نمودار ۴
۲۸ – عملکرد شوراها دررابطه بانظارت برساخت پل۱۵۸ – نمودار ۴
۲۹ – ارزیابی عملکرد شوراها بر نظارت در عملیات آبرسانی۱۵۹ – نمودار ۴
۳۰ – ارزیابی عملکرد شوراها بر نظارت در ساخت و ساز مساکن۱۶۰ – نمودار ۴
۳۱ – ارزیابی عملکردشورا برنظارت درعملیات گازرسانی۱۶۱ – نمودار ۴
۳۲ – انگیزه مشارکت روستاییان در پرداخت کمکهای نقدی۱۶۲ – نمودار ۴
۳۳ – ارزیابی مشارکت روستاییان درجهت کمکهای غیرمنقول ۱۶۳ – نمودار ۴
۳۴ – ارزیابی مشارکت روستاییان درزمینه های مختلف عمرانی۱۶۳ – نمودار ۴
۳۵ – موقعیت قرارگیری مناطق روستایی۱۶۴ – نمودار ۴
۳۶ – سطح تحصیلات اعضای شورا۱۶۵ – نمودار ۴
۳۷ – میزان تخصیص اعتبارات به شوراهای اسلامی۱۶۶ – نمودار ۴
۳۸ – میزان فاصله روستا تا شهرستان بجنورد۱۶۷ – نمودار ۴
۳۹ – تعلق مکانی اعضای شورا۱۶۸ – نمودار ۴
۱- مدل مفهومی واجرایی تحقیق۱۱۸ – شکل ۳
۱ – موقعیت قرار گیری دهستان آلاداغ۱۲۸ – نقشه ۳
۲- نقاط روستایی واقع در دهستان آلاداغ۱۲۹

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

39000 تومان – خرید