پایان نامه ارزیابی وضعیت و نقش کارکردی دهیاری درروستاهای کوچک

نام پروژه ::ارزیابی وضعیت و نقش کارکردی دهیاری درروستاهای کوچک
حجم فايل ::1.95 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي
فرمت :Word
صفحات ::88

قيمت : 69000 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

69000 تومان – خرید

فهرست مطالب:

اين تحقيق شامل 5 فصل بشرح ذيل است:
در فصل اول تحقيق ذکر شده که در آن ببان مسئله، فرضيات تحقيق، اهداف تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق، كاربردهاي تحقيق ، روش تحقيق، روش گردآوري اطلاعات، مقياسهاي سنجش بکار برده شده در تحقيق، شاخص هاي تحقيق، روش تجزيه و تحليل اطلاعات، مشکلات و موانع تحقيق ، تعريف مفاهيم  و متغيرهاي پژوهش به تفصيل ذکر شده است .
فصل دوم راجع به ادبيات تحقيق مي باشد که شامل پيشينه پژوهش و مباني نظري تحقيق است  که در پيشينه پژوهش به شرح مطالعات پيشين در زمينه موضوع پژوهش داخلي و خارجي پرداخته شده است و در مباني نظري، ضمن تعريف مدیریت روستايي و پیشینه مدیریت روستایی در ایران و تعریف مشارکت ،فلسفه مشارکت، سطوح مشارکت  ، پيش شرطهاي مشارکت ،نتايج و فوايد مشارکت ، ويژگي هاي مشارکت، ، ضرورت و اهميت مشارکت، تنگناهاي مشارکت، عناصر مشارکت، عوامل مؤثر بر مشاركت ، طبقه بندي انواع مشارکت، ابعاد مشارکت و ديدگاههاي مطرح شده در مشارکت پرداخته شده است .
درفصل سوم، جغرافياي طبيعي اسالم را بيان مي کند که در آن ويژگيهاي طبيعي   شهرستان تالش، اسالم تشریح شده است.
در فصل چهارم، جغرافیای اقتصادی و اجتماعی، پيشينه تاريخي ، جمعيت، سواد ، مهاجرت و  بررسي وضعيت شاخص هاي اقتصادي ، اجتماعي – فرهنگي و رفاهي دهستان اسالم  بحث شده است.

در فصل پنجم يافته هاي تحقيق و آزمون فرضيات مورد بررسي قرار مي گيرد.  و بالاخره در فصل پنجم  نتايج تحقيق  و راهکارهاي پيشنهادي در زمينه مدیریت روستایی و مشارکت مردم در آن را بيان مي كند.

فصل اول : کليات تحقيق                                                                              صفحه
1ـ1ـ مقدمه                                                                                                         1
1-2- بيان مسئله                                                                                                   1
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقيق                                                                           3
1-4- مفاهيم و اصطلاحات تحقيق                                                                             3
1-4-1- ارزیابی                                                                                                                         3
1-4-2- روستا                                                                                               4
1-4-3- مديريت روستايي                                                                                 4
1-4-4-   دهياري                                                                                          5
1-4-5-شوراي اسلامي روستا                                                                            6
1-4-6-  نقش كاركردي                                                                                   6
1-4-7- روستاي كوچك                                                                                  6
1-5-  فرضيه ها                                                                                                  6
1-6- اهداف تحقيق                                                                                              7
1-7- جمع بندي                                                                                                 7

فصل دوم : مباني نظري تحقيق(مفاهیم،دیدگاهها،و نظریه های مدیریت)
2-1- مقدمه                                                                                                        8
2-2- مفاهیم اصلی تحقیق                                                                                       8
2-2-1-  مديريت                                                                                           8
2-2-2- سازمان                                                                                             9
2-2-2- 1- سازمان يا نهاد محلي                                                                10
2-2-3-  مشارکت                                                                                         12
2-2-3- 1- مديريت مشارکت جو                                                                13
2-3-  سير تکوين نظريه هاي سازمان و مديريت                                                           13
2-3-1-  رهيافت سنتي به مديريت                                                                     13
2-3-2- رهيافت منابع انساني به مديريت                                                              14
2-3-3-  رهيافت کمي به مديريت                                                                      15
2-3-4-رهيافت سيستمي و اقتضايي به مديريت                                                      15
2-4-  تجارب مديريت روستايي در جهان                                                                   15
2-4-1- مديريت روستايي درهند                                                                        16
2-4-2- مديريت روستايي در کانادا                                                                     19
2-5-  پيشينه مديريت روستايي در ايران                                                                  20
2-5-1-مديريت روستايي قبل از انقلاب مشروطيت                                              20
2-5-2- مديريت روستايي از انقلاب مشروطيت تا اصلاحات ارضي                           22
2-5-3-  مديريت روستايي از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي                              23
2-5-4- مديريت روستايي از انقلاب اسلامي تا کنون                                             24
2-6- قوانين و مقررات مرتبط با دهياري ها                                                               25
2-6-1-  قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا درروستاهاي كشور                               25
2-6-2- اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياري ها                                                  26
2-6-3-  آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور                                                  29
2-6-4- دستورالعمل نحوه درجه بندي دهياري ها                                                 30
2-7-شاخص های ارزیابی کارکرد دهیاری  ها                                                            30
2-7-1- شاخص های مربوط به پیش زمینه ها و ساختارها                                       31
2-7-1-1-  تشكيلات و نيروي انساني                                                        31
2-7-1-2- موقعيت جغرافيايي روستا                                                          31
2-7-1-3-  موقعيت نسبي روستا                                                               32
2-7-2- شاخص های اجتماعی                                                                        32
2-7-2- 1-  جلب مشاركت اهالي                                                              32
2-7-2-2- نيروي انساني                                                                          32
2-7-3- شاخص های اقتصادی                                                                        33
2-7-3- 1- منابع مالي و درآمدي                                                                 33
2-7-3- 2- ميزان حمايت‌هاي مالي و اداري از دهياري‌ها                                     34
2-7-3-3- وضعيت اقتصادی روستا                                                              34
2-8-جمع بندی                                                                                            35

فصل سوم : روش تحقيق
3-1- مقدمه                                                                                                      36
3-2- قلمرو تحقيق                                                                                              36
3-3-  روش انجام تحقيق                                                                                      36
3-4-  روش و ابزار گردآوري اطلاعات                                                                     36
3-5- روش نمونه گيري                                                                                        36
3-6- جامعه نمونه                                                                                               37
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات                                                                         41
3-8- موانع و و محدوديت هاي تحقيق                                                                       42
3-9- جمع بندي                                                                                                 42

فصل چهارم : شرايط جغرافيايي منطقه
4-1-  مقدمه                                                                                                      43
4-2-  ويژگي‌هاي طبيعي                                                                                       43
4-2-1- موقعيت                                                                                           43
4-2-2- زمين شناسي                                                                                     45
4-2-3-  اقليم                                                                                              45
4-2-4-  منابع آب                                                                                         46
4-3- ويژگي هاي انساني                                                                                       46
4-3-1-  جمعيت                                                                                          46
4-3-2- سواد                                                                                               47
4-3-3-  آداب و رسوم                                                                                   47
4-3-4- جاذبه هاي طبيعي و گردشکري                                                               47
4-4- شرايط و خصوصيات روستاهاي نمونه                                                                48
4-4-1 توزیع جغرافیایی                                                                                  48
4-4-2- ویژگی های اجتماعی                                                                           52
4-4-3- ویژگی های اقتصادی                                                                           55
4-4-4-ویژگی های مدیریت روستایی                                                                 55
4-4-4-1- دهیاران                                                                                     56
4-4-4-2- رئیس شورای اسلامی                                                                    62
4-4-4-3- بخشداران                                                                                  69
4-4-4-4- خانوار                                                                                      75

4-5- جمع بندي                                                                                                 77
فصل پنجم : آزمون فرضيه ها و نتيجه گيري
5-1- مقدمه                                                                                                       80
5-2- آزمون فرضيه هاي پژوهش                                                                             80
5-3- جمع بندي و نتيجه گيري                                                                               88
منابع

فهرست  جدول ها     

جدول3-1-  پراکندگي روستاهاي نمونه در سطح استان                                                                      38
جدول3-2- روستاهاي نمونه در هر شهرستان                                                                                  40
جدول 4-1- پراکندگي روستاهاي کوچک و بزرگ درکل استان                                                              48
جدول4-2- دسته بندي خانوار هاي نمونه درروستاهاي کوچک                                                              49
جدول 4-3- دسته بندی خانوارهای نمونه در روستاهای بزرگ                                                               51
جدول 4-4- شرایط جمعیتی روستاهای کوچک نمونه                                                                         52
جدول 4-5- شرایط جمعیتی روستاهای بزرگ نمونه                                                                           53
جدول 4-6- میزان جمعیت باسواد وشاغل درروستاهای نمونه                                                                54
جدول 4-7- میزان زمین های کشاورزی و دام درروستاهای نمونه                                                            55
جدول5-1- ضریب همبستگی بین ساختار و توفیق درروستاهای کوچک                                                     81
جدول 5-2- ضریب همبستگی بین ساختار و توفیق درروستاهای بزرگ                                                    82
جدول  5-3-  فراوانی پاسخ ها به میزان توفیق دهیاری هادرروستاهای بزرگ و کوچک                                 83
جدول 5-4- آزمون فرضیه دوم                                                                                                    86
جدول 5-5- آزمون فرضیه سوم                                                                                                   86
جدول 5-6- آزمون فرضیه چهارم                                                                                                87

فهرست نمودارها                                                                                                   صفحه

نمودار2-1- پيوندهاي بين شهرستان، ايالت و مركزدر هند                                                          17
نمودار2-2- سازماني مديريت امور توسعه در سطوح شهرستان، بلوك و روستا در هند                        18
نمودار3-1-  پراکندگي روستاهاي تمونه در سطح استان                                                            39
نمودار4-1- دسته بندي خانوار هاي نمونه درروستاهاي کوچک                                                  51
نمودار4-2- دسته بندي خانوار هاي نمونه درروستاهاي بزرگ                                                    58
نمودار 4-3- میزان جمعیت باسواد و شاغل در روستاهای نمونه                                                  54
نمودار 4-4- وضعیت سنی دهیاران                                                                                    56
نمودار 4-5- وضعیت تحصیلی دهیاران                                                                               57
نمودار 4-6- جنسیت دهیاران                                                                                          59
نمودار 4-7- رابطه دهیاران با محل خدمت                                                                          61
نمودار 4-8- وضعیت سنی رئیسان شورای اسلامی                                                                 63
نمودار 4-9- وضعیت تحصیلی رئیسان شورای اسلامی                                                            65
نمودار 4-10- جنسیت رئیسان شورای اسلامی                                                                      67
نمودار 4-11- وضعیت سنی بخشداران                                                                               69
نمودار 4-12- جنسیت بخشداران                                                                                     71
نمودار 4-13- وضعیت تحصیلی بخشداران                                                                         73
نمودار 4-14- وضعیت تحصیلی خانوار های پاسخگو                                                            75
نمودار5-1- رابطه توفيق دهياري ها و اندازه روستا                                                                85

فهرست نقشه ها                                                                                         صفحه

نقشه 4-1- موقعیت استان گلستان و شهرستان های آن                                               44
نقشه 4-2- روستاهای نمونه بزرگ                                                                       78
نقشه 4-3- روستاهای نمونه کوچک                                                                     79

چکيده :
ايجاد نهادهاي محلي درکشورهاي درحال توسعه به دليل عدم وجود پيش زمينه ها وساختارهاي اداري و تشکيلاتي با چالش هاي خاصي مواجه است. دهياري ها را می توان نهاد عمومي و غيردولتي(محلي) ناميد که طی چند سال اخير به منظور اداره امور عمومي روستاها در عرصه نظام مديريت روستايی کشور مطرح و فعال شده اند. درابتدای راه اندازی دهیاری ها مجوز تاسيس دهياري براي همه روستاهاي بالاي 20 خانوار صادر مي شد، اما در ادامه کار، ايجاد اين نهاد نوين در روستاهاي کوچک مورد ترديد واقع و چنين استدلال شد که تاسيس دهياري دراين گونه روستاها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نيست و اولويت با روستاهاي بزرگی است که هم به لحاظ جمعيتی و هم توان بالاتر اقتصادی برای حمايت مالی از اين نهاد عمومی, امکان مناسب تری را در اختيار دارند. اين در حالي است که بخش زيادي ازمراکز روستايي کشور را روستاهاي کوچک(کمتر از 100 خانوار) تشکيل مي دهند. از طرفي برنامه ريزي روستايي بر لزوم توجه به تمامي سکونتگاه هاي روستايي تأکيد دارد. پژوهش حاضر با بررسي عملکرد و نقش کارکردي دهياري در روستاهاي کوچک در صدد است تا از طريق ارزيابي کارآيی دهياريهای ايجادشده در روستاهاي کوچک, به اين سؤال پاسخ دهد که آيا اصولاً تأسيس دهياری در اين دسته از روستاها متناسب با اهداف متصور می باشد؟ دراين ارتباط تجزيه و تحليل تاثيرگذاری عواملي مانند وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاها بر ميزان موفقيت دهياري ها از اهداف پژوهش حاضر است. همچنين کارآمدي عامل جمعيت به عنوان ملاک ارايه خدمات در قالب مديريت روستايي (دهياري) مورد بررسي قرار مي گيرد. استان گلستان به دليل داشتن تعداد زيادي روستاي کوچک داراي دهياري فعال جهت انجام اين مطالعه انتخاب شد. نتايج حاصل از اين تحقيق که به بهره گيری از روش مطالعه توصيفي- تحليلي صورت گرفت, نشان می دهد که عوامل ساختاری،اجتماعی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی بامیزان موفقیت دهیاری درروستاهای کوچک دارد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که دهیاری درروستاهای بزرگ به دلایلی موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده است.
مقدمه
روستا به عنوان حلقة آغازین، نقش ویژه‌ای در زنجیرة سكونتگاهی كشور دارد. مدیریت روستایی در 100 سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه كرده است. اگر مدیریت روستایی رابه دو سطح سیاسی و عمومی تقسیم بندی كنیم و آن را ایجاد سازوكاری به منظور رسیدن به عمران و توسعه روستا در راستای خواست و نیاز روستاییان بدانیم به نظر می‌رسد مدیریت روستایی در ایران هیچ گاه به طور كامل ایجاد نشده است. شاید بتوان یكی از عوامل اصلی گرایش روز افزون شهرنشینی و چرخش شدید تعداد جمعیت به نفع شهرها را در همین موضوع ارزیابی كرد.
تا قبل از ورود و دخالت دولت در اداره روستاها (قبل از تصویب قانون تشكیل ایالات و ولایات در سال 1384) امور روستا به صورت خودجوش توسط مردم روستا اداره می‌شد. ورود دولت به عرصة مدیریت روستایی كشور را می‌توان سرآغاز برهم خوردن تعاملات ارگانیك میان شهر و روستا دانست. در ادامة‌ این روند، كاهش قدرت مالكان و حذف تدریجی آنها از صحنة مدیریت روستا تبعات زیادی را در پی داشت. اصلاحات اراضی در دهة 40 نیز با تشدید این مناسبات به تدریج وزنة جمعیتی را به نفع شهرها سنگین كرد. تلاش برای ایجاد مدیریتی برخاسته از خود مردم در سال‌های اولیه انقلاب با شكل‌گیری شوراها تجلی یافت اما بدلایل مختلفی از جمله نبود زمینه‌ها و ساختارهای مناسب با نظام شورایی در روستاها و نیز عدم وجود یك نهاد اجرایی، این تلاش‌ها به ایجاد مدیریتی یكپارچه در روستاها منتهی نشد. تصویب قانون وظایف، تشكیلات و انتخابات شوراهای اسلامی در سال 1375 و متعاقب آن تصویب قانون تأسیس دهیاری‌های خودكفا در روستاهای كشور (1377) زمینه‌های ایجاد مدیریتی جدید در روستاهای كشور بود. با راه اندازی دهیاری‌ها در سال 1382، این نهاد عمومی و غیردولتی، وظایف عمرانی و خدماتی روستاها را بر عهده گرفت. دهیاری به عنوان نهادی محلی كه از طریق بخشداری با بدنه مدیریت دولتی مرتبط می‌شود، در واقع نقش رابط میان مردم و دولت را بر عهده دارد.
استقبال گستردة روستاییان از تأسیس دهیاری و تقاضای روزافزون جهت اخذ مجوز تأسیس دهیاری طی چند سال اخیر حاكی از آن است كه این مدیریت نوین از جانب مردم روستا مورد پذیرش قرار گرفته است.در ابتدای امر، دهیاری در روستاهای بالاتر از20 خانوار ایجاد می‌شد. تقاضای زیاد برای اخذ مجوز تأسیس دهیاری و نبود       زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد دهیاری در روستاهای كم جمعیت موجب شد تا این معیار به مرور زمان با تغییراتی مواجه شود. این موضوع چالش‌های خاصی را در پی داشته است، چرا كه با افزایش معیار جمعیتی تأسیس دهیاری تعداد بسیار زیادی از روستاهااز داشتن دهیاری محروم می‌شوند و این امر در تضاد با اهداف برنامه‌ریزان روستایی است.
این پژوهش درصدد است تا ضمن ارزیابی تأسیس دهیاری در روستاهای كوچك، موانع و مشكلات خدمات رسانی به این روستاها را مورد ارزیابی قرار داده و جمعیت را به عنوان ملاكی جهت تأسیس دهیاری‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

(خريد با تمامي کارت هاي عضو شتاب : بلافاصله بعد از خريد مي توانيد مقاله را دانلود کنيد همچنين فايل دانلود به ايميل ارسال مي شود)

69000 تومان – خرید