پایان نامه بررسی اثرات مهاجرت بر توسعه فضایی –کالبدی شهر

 اثرات مهاجرت بر توسعه فضایی

اثرات مهاجرت بر توسعه فضایی

نام پایان نامه ::بررسی اثرات مهاجرت بر توسعه فضایی – کالبدی شهر…
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد دررشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
حجم فایل ::۲۰۰  کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
فرمت :: Word
صفحات ::۳۰۱

قیمت : ۷۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

79000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
چکیده    یک
مقدمه    سه
فصل اول :
طرح تحقیق
۱- بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق    ۲
۲- اهداف تحقیق    ۵
۳- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق    ۶
۴- ادبیات تحقیق    ۶
۴-۱- تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور    ۶
۴-۲- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور    ۱۱
۴-۳- جمع بندی ادبیات تحقیق    ۲۱
۵- پرسشهای تحقیق    ۲۲
۶- فرضیات تحقیق    ۲۲
۷- روش شناسی تحقیق    ۲۳
۸- جامعه آماری    ۲۴
۹- چگونگی نمونه‌گیری و حجم نمونه    ۲۴
۱۰- نوع تحقیق    ۲۵
۱۱- مراحل اجرایی تحقیق    ۲۶
۱۲- مسایل و مشکلات تحقیق    ۲۸
فصل دوم :
بررسی پیشینه تحقیق
– مقدمه    ۳۱
۱- مهاجرت دوره پیش از تاریخ    ۳۱
۲- مهاجرت از هزاره اول قبل از میلاد تا کشف قاره آمریکا    ۳۲
۳- مهاجرت از کشف قاره آمریکا تا جنگهای جهانی    ۳۳
۳-۱- مهاجرت و جمعیت‌پذیری سیبری    ۳۴
۳-۲- مهاجرت سیاه‌پوستان    ۳۵
۳-۳- مهاجرت در جزیره بریتانیا    ۳۵
۳-۴- مهاجرت از شبه جزیره ایبری    ۳۶
۳-۵- کانونهای مهم مهاجرتی در آسیا    ۳۶
۴- مهاجرت از جنگ جهانی اول تا عصر حاضر    ۳۷
۴-۱- مهاجرت به دلیل نهضتهای آزادایخواهانه و استقلال کشورهای در حال توسعه    ۳۸
۴-۲- مهاجرت بر اثر تغییر نظامهای حکومتی    ۳۸
۴-۳- منطقه‌ای شدن مهاجرتهای بین‌المللی    ۳۹
۴-۴- افزایش روند مهاجرتهای داخلی    ۴۰
۵- مهاجرت در ایران در طی زمان    ۴۰
۶- جمع‌بندی پیشینه مهاجرت    ۴۲
فصل سوم :
مبانی نظری تحقیق
– مقدمه    ۴۶
۱- نظریه کارکردگرایی    ۴۶
۲- نظریه وابستگی    ۴۸
۳- نظریه جذب و دفع (تفاوتها)    ۵۴
۳-۱- نظریه قوانین مهاجرتی روانشتاین    ۵۴
۳-۲- نظریه عوامل میانی مهاجرت اورت . اس. لی    ۵۵
۳-۳- نظریه اقتصادی مهاجرت مایکل تودارو    ۵۹
۴- جمع‌بندی مبانی نظری تحقیق    ۶۱
۵- چارچوب نظری مبتنی بر مدل فرضی    ۶۳
۶- تعاریف و مفاهیم تحقیق    ۶۴

فصل چهارم :
سیر تحول مهاجرت داخلی، علل و اثرات آن درایران
– مقدمه    ۷۰
۱- روند مهاجرت از ۱۳۰۰ تا اصلاحات ارضی (۱۳۴۰)    ۷۱
۲- روند مهاجرت از ۱۳۴۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷)    ۷۶
۳- روند مهاجرت از ۱۳۵۷ به بعد    ۸۰
۴- جمع‌بندی سیر تحول ‌مهاجرت داخلی ایران    ۸۲
۵- عوامل موثر بر مهاجرت روستا – شهری    ۸۹
۵-۱- عوامل مربوط به مناطق مهاجر فرست (روستا)    ۸۹
۵-۱-۱- عوامل اقتصادی    ۸۹
۵-۱-۲- عوامل اجتماعی و فرهنگی     ۹۰
۵-۱-۳- عوامل طبیعی و جغرافیایی    ۹۱
۵-۱-۴- عوامل سیاسی و نظامی    ۹۲
۵-۲- عوامل مربوط به مناطق مهاجرپذیر (شهر)    ۹۴
۵-۲-۱- عوامل اقتصادی    ۹۴
۵-۲-۲- عوامل اجتماعی و فرهنگی    ۹۴
۶- پیامد و اثرات مهاجرت روستا – شهری    ۹۶
۶-۱- آثار و نتایج مهاجرت در مناطق مهاجر فرست (روستا)    ۹۶
۶-۱-۱- نتایج مثبت    ۹۶
۶-۱-۲- نتایج منفی    ۹۶
۶-۲- آثار و نتایج مهاجرت در مناطق مهاجر‌پذیر (شهر)    ۹۷
۶-۲-۱- نتایج مثبت     ۹۷
۶-۲-۲- نتایج منفی    ۹۷
۶-۳- آثار و نتایج مهاجرت در کشور    ۹۸
۷- جمع‌بندی اثرات و نتایج مهاجرت‌های داخلی در کشور    ۹۸
۸- ویژگیهای مهاجرین و مهاجرت روستا – شهری در ایران    ۱۰۰

فصل پنجم : ویژگیهای شهر نوشهر
۱- ویژگیهای جغرافیایی شهر نوشهر    ۱۰۴
– مقدمه‌    ۱۰۴
۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان مازندران    ۱۰۴
۱-۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان نوشهر    ۱۰۵
۱-۳- موقعیت جغرافیایی شهر نوشهر     ۱۰۶
۱-۴- ساختار زمین     ۱۰۸
۱-۵- ژئومورفولوژی    ۱۱۱
۱-۶- زلزله‌خیزی     ۱۱۴
۱-۷- آب و هوا     ۱۱۴
۱-۷-۱- عوامل اقلیمی     ۱۱۵
۱-۷-۱-۱- ارتفاع و جهت آن     ۱۱۵
۱-۷-۱-۲- دوری و نزدیکی به دریا     ۱۱۵
۱-۷-۱-۳- جریان‌های هوایی     ۱۱۶
۱-۷-۲- عناصر اقلیمی     ۱۱۷
۱-۷-۲-۱- دما     ۱۱۷
۱-۷-۲-۲- بارندگی     ۱۱۸
۱-۷-۲-۳- رطوبت نسبی     ۱۱۸
۱-۸- منابع آب     ۱۲۰
۱-۸-۱- منابع آب سطحی     ۱۲۰
۱-۸-۲- منابع آب زیرزمینی     ۱۲۱
۱-۹- خاک و پوشش گیاهی    ۱۲۳
۱-۱۰- جمع‌بندی ویژگیهای طبیعی     ۱۲۵
۲- ویژگیهای انسانی شهر نوشهر     ۱۲۷
– مقدمه‌    ۱۲۷
‌‌۲-۱- روند تحول جمعیت شهر نوشهر      ۱۲۸
۲-۲- تراکم جمعیت     ۱۳۱
۲-۳- ترکیب سنی جمعیت     ۱۳۲
۲-۴- ترکیب جنسی جمعیت    ۱۳۳
۲-۵- هرم سنی جمعیت    ۱۳۳
۲-۶- بعد خانوار    ۱۳۶
۲-۷- پیش‌بینی جمعیت و آینده‌نگری    ۱۳۶
۲-۸- حرکات مکانی جمعیت (مهاجرت)    ۱۳۸
۲-۹- وضعیت عمومی اقتصاد شهر و سیر تحولات آن    ۱۶۶
۲-۱۰- اقتصاد با تاکید بر اشغال     ۱۷۰
۲-۱۰-۱- میزان فعالیت عمومی جمعیت نوشهر     ۱۷۰
۲-۱۰-۲- میزان اشتغال و بیکاری جمعیت فعال    ۱۷۰
۲-۱۰-۳- میزان فعالیت واقعی جمعیت    ۱۷۱
۲-۱۰-۴- بار تکفل شاغلان    ۱۷۲
۲-۱۰-۵- جمع‌بندی ویژگیهای اقتصادی    ۱۷۵
فصل ششم:
مهاجرت و توسعه فضایی-  کالبدی شهر نوشهر
۱- تاریخچه پیدایش شهر نوشهر     ۱۷۷
۲ –  مقدمه    ۱۸۰
۲-۱- مرحله اول : ۱۳۱۰-۱۳۲۰    ۱۸۰
۲-۲- مرحله دوم : ۱۳۲۰-۱۳۳۵    ۱۸۵
۲-۳- مرحله سوم : ۱۳۳۵-۱۳۴۵    ۱۸۷
۲-۴- مرحله چهارم : ۱۳۴۵-۱۳۵۵    ۱۹۰
۲-۵- مرحله پنجم : ۱۳۵۵-۱۳۶۵    ۱۹۳
۲-۶- مرحله ششم : ۱۳۶۵-۱۳۷۵    ۱۹۶
۲-۷- مرحله هفتم : ۱۳۷۵-۱۳۸۲    ۱۹۸
۲-۸- جمع‌بندی مهاجرت و توسعه فضایی – کالبدی شهر نوشهر    ۲۰۲
۳- نتایج و پیامدهای مهاجرت به شهر نوشهر    ۲۱۵
۳-۱- مهاجرت و رشد جمعیت شهری    ۲۱۵
۳-۲- مهاجرت و تراکم جمعیت شهری    ۲۱۵
۳-۳- مهاجرت و تشکیل محلات جدید    ۲۱۵
۳-۴- مهاجرت و الحاق روستای اطراف شهر به آن    ۲۱۷
۳-۵- مهاجرت و افزایش استفاده از زمین    ۲۱۹
۳-۶- مهاجرت و افزایش قیمت زمین و مسکن شهری    ۲۱۹
۳-۷- مهاجرت و دگرگونی ساخت اشتغال و اقتصاد شهری    ۲۱۹
۳-۸- مهاجرت و خدمات رسانی شهرداری و سازمانهای شهری    ۲۲۰
۳-۹- مهاجرت و محیط زیست شهری    ۲۲۰
۴- ویژگیهای مهاجرین و مهاجرت در شهر نوشهر    ۲۲۳
۵- کاربری اراضی شهر نوشهر    ۲۲۴
– مقدمه     ۲۲۴
۵-۱- کاربری مسکونی     ۲۲۵
۵-۲- کاربری تجاری     ۲۲۵
۵-۳- کاربری آموزشی     ۲۲۶
۵-۴- کاربری بهداشت درمانی    ۲۲۶
۵-۵- کاربری مذهبی – فرهنگی    ۲۲۶
۵-۶- کاربری فضای سبز و پارک    ۲۲۷
۵-۷- کاربری صنعتی – کارگاهی    ۲۲۷
۵-۸- کاربری حمل و نقل و انبارداری    ۲۲۷
۵-۹- کاربری جهانگردی و پذیرایی    ۲۲۸
۵-۱۰- کاربری اداری و انتظامی    ۲۲۸
۵-۱۱- کاربری تاسیسات و تجهیزات    ۲۲۸
۵-۱۲- کاربری ورزشی     ۲۲۹
۵-۱۳- کاربری باغات و مزارع    ۲۲۹
‌۵-۱۴- کاربری زمینهای بایر    ۲۲۹
۵-۱۵- جمع‌بندی کاربری اراضی شهر نوشهر    ۲۲۹

فصل هفتم :
یافته‌های تحقیق
۱- جداول فراوانی     ۲۳۷
۲- جداول مربوط به آزمون فرضیات    ۲۶۸

فصل هشتم :
خلاصه تحقیق، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱- خلاصه تحقیق     ۲۷۹
۲- نتیجه‌گیری     ۲۸۲
۳- پیشنهادات     ۲۸۴
منابع و مآخذ     ۲۸۷
– پیوستها و ضمائم (پرسشنامه، عکسها)

فهرست جداول
‌‌جدول شماره (۱-۴) : درصد شهرنشینی و روستانشینی جمعیت ایران بین سالهای ۱۲۶۰-۱۳۸۲    ۸۳
جدول شماره (۲-۴) : توزیع جمعیت کشور برحسب نقاط شهری و روستایی و تغییرات درصدی آن طی سالهای ۱۲۶۰-۱۳۸۲    ۸۵
جدول شماره (۳-۴) : برآورد میزان افزایش جمعیت و مهاجرت به مناطق شهری در ایران ۱۳۷۵-۱۳۳۵    ۸۶
جدول شماره (۴-۴) : توزیع مهاجران در گروههای سنی جمعیت در سالهای ۳۵-۴۵-۵۵-۱۳۷۵     ۸۷
جدول شماره (۵-۴) : توزیع درصد مهاجران هر گروه سنی نسبت به کل جمعیت همان گروه     ۸۷
جدول شماه (۶-۴) : توزیع در جمعیت و مساحت هر استان نسبت به کل جمعیت و وسعت ایران طی سالهای مختلف     ۸۸
جدول شماره (۱-۵) : روند تحول جمعیت شهر نوشهر طی سالهای ۱۳۳۵-۸۲     ۱۳۰
جدول شماره (۲-۵) : تعداد جمعیت و تراکم نسبی شهر نوشهر طی سالهای ۱۳۳۵-۸۲     ۱۳۲
جدول شماره (۳-۵) : توزیع نسبی جمعیت شهر نوشهر برحسب جنس طی سالهای ۱۳۳۵-۸۲     ۱۳۳
جدول شماره (۴-۵) : ساخت سنی و جنسی جمعیت شهر نوشهر در سال ۱۳۸۲     ۱۳۵
جدول شماره (۵-۵) : تعداد و متوسط بعد خانوار شهر نوشهر طی سالهای ۱۳۳۵-۸۲     ۱۳۶
جدول شماره (۶-۵) : پیش‌بینی جمعیت شهر نوشهر تا سال ۱۴۰۲ ه‍. ش. با نرخهای رشد ۲/۲ و ۸/۲ درصد    ۱۳۷
جدول شماره (۷-۵) : مهاجران وارد شده به شهر نوشهر برحسب جنس (مرد) و آخرین محل اقامت قبلی و گروههای سنی بین سالهای ۵۵-۶۵    ۱۴۰
جدول شماره (۸-۵) : مهاجران وارد شده به شهر نوشهر برحسب جنس (زن) و آخرین محل اقامت قبلی و گروههای سنی بین سالهای ۵۵-۶۵    ۱۴۳
جدول شماره (۹-۵) : مهاجران وارد شده به شهرنوشهر برحسب جنس، آخرین محل اقامت قبلی و گروههای سنی بین سالهای ۵۵-۶۵     ۱۴۶
جدول شماره (۱۰-۵) : مهاجران وارده به شهر نوشهر برحسب جنس، سن و آخرین محل اقامت قبلی بین سالهای ۶۵-۷۵    ۱۵۰
جدول شماره (۱۱-۵) : مهاجران وارد شده به نوشهر برحسب جنس (مرد)، سن و آخرین محل اقامت قبلی بین سالهای ۶۵-۷۵    ۱۵۲
جدول شماره (۱۲-۵) : مهاجران وارد شده به شهر نوشهر برحسب جنس (زن)، سن و آخرین محل اقامت قبلی بین سالهای ۶۵-۷۵    ۱۵۴
جدول شماره (۱۳-۵) : مهاجران وارد شده به شهر نوشهر برحسب جنس، آخرین محل اقامت قبلی و سن بین سالهای ۶۵-۷۵    ۱۵۶
جدول شماره (۱۴-۵) : مهاجران وارد شده به شهر نوشهر برحسب جنس (مرد)، آخرین محل اقامت قبلی و سن بین سالهای ۶۵-۷۵    ۱۵۹
جدول شماره (۱۵-۵) : مهاجران وارد شده به شهر نوشهر برحسب جنس (زن) و آخرین محل اقامت قبلی و سن بین سالهای ۶۵-۷۵    ۱۶۲
جدول شماره (۱۶-۵) : برآورد تعداد جمعیت مهاجر شهر نوشهر طی سالهای ۱۳۳۵-۸۲    ۱۶۵
جدول شماره (۱۷-۵) : توزیع درصد جمعیت شاغل شهر نوشهر برحسب گروههای عمده فعالیت طی سالهای ۱۳۳۵-۷۵    ۱۶۸
جدول شماره (۱۸-۵) : توزیع جمعیت پانزده ساله و بالاتر شهر نوشهر برحسب وضع فعالیت و اشتغال و جنس در سال ۱۳۷۵    ۱۷۲
جدول شماره (۱۹-۵) : ساختار بخشی و رشته فعالیتی شاغلان شهر نوشهر به تفکیک جنس در سال ۱۳۷۵    ۱۷۴
جدول شماره (۲۰-۵) : مقایسه روند جمعیت دهستانهای بخش کجور طی سالهای ۱۳۳۵-۷۵    ۲۱۲
جدول شماره (۲۱-۵) : مقایسه جمعیت روستاهای بخش کجور در دو مقطع سرشماری که کاهش جمعیت داشته‌اند.     ۲۱۳
جدول شماره (۲۲-۵) : مقایسه جمعیت روستاهای بخش کجور در دو مقطع سرشماری که جمعیت آنها تقریباً ثابت مانده است.     ۲۱۳
جدول شماره (۲۳-۵) : مقایسه جمعیت روستاهای بخش کجور در دو مقطع سرشماری که افزایش جمعیت داشته‌اند     ۲۱۴
جدول شماره (۲۴-۵) : مشخصات محلات جدید تشکیل شده در شهر نوشهر     ۲۱۶
جدول شماره (۲۵-۵) : مشخصات روستاهای الحاق شده به شهر نوشهر     ۲۱۷
جدول شماره (۲۶-۵) : سطوح و سرانه‌ کاربریهای شهر نوشهر در وضع موجود ۱۳۸۲    ۲۳۰
جدول شماره (۱-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب طبقات سن    ۲۳۷
جدول شماره (۲-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب جنس    ۲۳۸
جدول شماره (۳-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب مکان مهاجرت    ۲۳۹
جدول شماره (۴-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب شهرستان محل اقامت قبلی     ۲۴۰
جدول شماره (۵-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب وضعیت تاهل    ۲۴۱
جدول شماره (۶-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب تعداد افراد خانواده     ۲۴۲
جدول شماره (۷-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب زبان و گویش مادری    ۲۴۴
جدول شماره (۸-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب مقاطع زمانی که به نوشهر یا روستاهای اطراف آن مهاجرت کرده‌اند     ۲۴۵
جدول شماره (۹-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب وضعیت شغلی قبل از مهاجرت     ۲۴۶
جدول شماره (۱۰-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب نوع فعالیت قبل از مهاجرت     ۲۴۷
جدول شماره (۱۱-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب نوع فعالیت بعد از مهاجرت    ۲۴۸
جدول شماره (۱۲-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب اقامت در محله‌های جدید شهری    ۲۴۹
جدول شماره (۱۳-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب اقامت در روستاهای اطراف شهر (محله فعلی شهر)    ۲۵۱
جدول شماره (۱۴-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب دلایل ترک مکان اقامت قبلی براساس سه اولویت    ۲۵۲
جدول شماره (۱۵-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب دلایل انتخاب روستا (محله شهری) براساس سه اولویت    ۲۵۴
جدول شماره (۱۶-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب تمایل ترک محله فعلی    ۲۵۶
جدول شماره (۱۷-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب نوع زمین تحت تملک یا تصرف قبل از اسکان    ۲۵۷
جدول شماره (۱۸-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب مشخصات منزل مسکونی    ۲۵۸
جدول شماره (۱۹-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب مساحت زمین مسکونی     ۲۵۹
جدول شماره (۲۰-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب سطح زیربنای مسکونی     ۲۶۰
جدول شماره (۲۱-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب نحوه دفع پسابهای خانگی (آشپزخانه – حمام)     ۲۶۲
جدول شماره (۲۲-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب نوع اموراتی که به سایر محله‌های شهری مراجعه می‌کنند. براساس سه اولویت     ۲۶۳
جدول شماره (۲۳-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب مشکلات و معضلات شهر نوشهر براساس سه اولویت     ۲۶۶
جدول شماره (۲۴-۶) : توزیع فراوانی مهاجرین برحسب دلایل مهاجرت به نوشهر یا روستاهای اطراف براساس سه اولویت     ۲۶۸
جدول شماره (۲۵-۶) : مهاجرت و تشکیل محلات جدید شهری     ۲۷۱
جدول شماره (۲۶-۶) : مهاجرت و الحاق روستاهای اطراف شهر به بدنه اصلی آن     ۲۷۳
جدول شماره (۲۷-۶) : مهاجرت و نوع کاربری زمین قبل از اسکان    ۲۷۶

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

79000 تومان – خرید و دریافت فایل