پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

نام پایان نامه ::بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران
حجم فایل :: ۲۶۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :Word
صفحات ::۶۰
قیمت :۵۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
فهرست مطالب و جداول و نگاره ها

فصل اول : طرح تحقیق    ۱
مقدمه    ۲
بیان مسئله    ۵
فرضیه پژوهش    ۶
پرسش پژوهش    ۶
هدف کلی پژوهش    ۶
اهمیت و ضرورت پژوهش    ۷
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها    ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق    ۱۰
مقدمه    ۱۱
سیر تحول اندیشه مدیریت    ۱۳
نظریه های کلاسیک    ۱۵
نظریه مدیریت علمی    ۱۵
نظریه های مدیریت اداری    ۱۶
مدیریت بوروکراتیک    ۱۷
نظریه های نئوکلاسیک    ۱۸
نگاره ۱-۲ – عناصر بوروکراسی مورد نظر وبر    ۱۸
مطالعات هاثورن    ۱۹
نهضت روابط انسانی    ۲۰
جدول ۱-۲ تئوری Y,X    ۲۱
نظریه های موقعیتی و اقتضایی    ۲۲
نظریه اقتضایی فیدلر    ۲۴
شکل ۱-۲- دستاوردهای الگوی فیدلر    ۲۶
نگرش اقتضایی    ۲۷
رهبری و مدیریت، تفاوت ها و شباهت ها     ۳۰
تخصص و تجربه در مدیریت    ۳۲
مدیریت اسلامی    ۳۳
پایان نامه ها    ۳۵
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    ۳۶
مقدمه    ۳۷
روش پژوهش    ۳۷
متغیرهای مستقل و وابسته    ۳۷
جامعه آماری    ۳۸
شیوه نمونه گیری    ۳۸
ابزار جمع آوری داده ها    ۳۹
پایایی و روایی ابزار تحقیق    ۳۹
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش    ۴۱
مقدمه    ۴۲
الف – توصیف داده ها    ۴۲
جدول ۱-۳- داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها    ۴۴
ضریب همبستگی با روش نمره های اصلی    ۴۷
تفسیر و بیان نتیجه    ۴۷
ب – تجزیه و تحلیل داده ها     ۴۷
فصل پنجم: نتایج پژوهش    ۴۸
خلاصه پژوهش    ۴۹
پایایی و روایی ابزار تحقیق    ۵۲
تجزیه و تحلیل داده ها     ۵۳
محدودیت ها و مشکلات پژوهش    ۵۴
پیشنهادها     ۵۵
منابع و مآخذ    ۵۶
پیوست ها    ۵۷

پیش گفتار
مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه است. نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی امری حیاتی است و شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز، مدیریت است. در عصر حاضر به کمک این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمان تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید. منابع انسانی و مادی بدون هدایت و رهبری لایق، رو به کاهش و نابودی می رود.
مدیر در هر رده ای که قرار داشته باشد، از مدیران ارشد و عالی تا مدیران پایه، در سرپرستی مستقیم و نظارت بر اجرای عملیات،‌برای موفقیت در انجام وظایف سازمانی خود نیازمند به کسب اطلاعات کافی می باشند. در دنیای سازمانی امروز که آکنده از مسایل و مشکلات و پیچیدگیهای آشکار و پنهان است، برای غلبه بر این شرایط نامطمئن، تنها راه، توانمند ساختن سازمان و مدیران آن از طریق کسب دانش ومهارت است.
آشنا ساختن مدیران و کارکنان با دانش مدیریت که جنبه های مختلفی را در بر می گیرد، می تواند تا حد زیادی برای حل و فصل مسایل و غلبه بر مشکلات و پیش بینی شرایط نامطمئن راهگشا باشد.
بدیهی است آموزش صحیح مدیران و در اختیار قرار دادن ابزار مناسب کار، باعث پرورش و آماده شدن مدیران شایسته، مبتکر و خلاق می شود و برخورداری آنان از ویژگی های اخلاقی و انسانی باعث رشد و تکامل مدیریت در سطح جامعه خواهد گردید.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.