پایان نامه بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیرو گاه شهید رجایی

بررسي هزينه اجتماعي گاز SO2 از نيرو گاه شهيد رجايي

عنوان ::پایان نامه بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیرو گاه شهید رجایی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیرت محیط زیست – اقتصادمحیط زیست

حجم فایل ::۳۳۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته محیط زیست – اقتصادمحیط زیست
فرمت :: Word

قیمت : ۸۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

89000 تومان – پرداخت

فهرست مطالب:

پایان نامه ارشد  بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیرو گاه شهید رجایی

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱-    تعریف مسئله و اهمیت موضوع
۱-۲-    سئولات اساسی
۱-۳-    فرضیه های مسئله
۱-۴-    روش شناسی
فصل دوم : نیرو گاههای فسیلی
۲-۱- انواع نیرو گاهها
۲-۱-۱- نیرو گاههای بخاری
۲-۱-۲- نیرو گاههای سیکل ترکیبی
۲-۱-۳- نیرو گاههای گازی
۲-۱-۴- نیرو گاهای گازی
۲-۲- قدرت اسمی نیرو گاهها
۲-۳- راندمان حرارتی نیرو گاه
۲-۴- ضریب بار
۲-۵- تولید انرژی الکتریکی
۲-۶- مصرف داخلی و تلفات
۲-۷- میزان مصرف برق در ایران
۲-۸- سوخت مصرفی نیرو گاهها
۱-۲-۸- آلاینده های حاصل از سوخت مصرفی نیرو گاهها
۲-۸- بررسی اثرات گاز آلاینده دی اکسید گوگرد
۲-۸-۱- خصوصیات گاز دی اکسید گوگرد
۲-۸-۲- منابع دی اکسید گوگرد
۲-۸-۲-۱- زغال سنگ
۲-۸-۲-۲- ترکیبات نفتی
۲-۸-۲-۳- گاز طبیعی
۲-۸-۲-۴- منابع طبیعی
۲-۹- استانداردهای کیفیت هوا برای دی اکسید گوگرد
۲-۱۰- اثرات گاز دی اکسید گوگرد
۲-۱۰-۱- خسارت وارده به گیاهان و جانوران
۲-۱۰-۲- خسارت وارده به مواد
۲-۱۰-۳- خسارت وارده به میراث فرهنگی
۲-۱۰-۴- خسارت وارده بر محصولات کشاورزی
۲-۱۰-۵- خسارت وارده به سلامت انسان
۲-۱۱- باران اسیدی
۲-۱۱-۱- تکنولوژیهای کاهش نشر باران اسیدی
۲-۱۱-۲- اجرای برنامه کاهش باران اسیدی
۲-۱۱-۲-۱- مسیر ۱۰ و ۲۰ ساله
فصل سوم : پیشینه تحقیقات
۳-۱- یونان
۳-۲- روسیه
۳-۳- ایسلند
۳-۳-۱- سناریوی سنتی
۳-۳-۲- سناریوی انرژیهای تجدید پذیر محدود شده
۳-۳-۳- سناریوی انرژیهای متمرکز
۳-۴- آلمان
۳-۵- ایران
۳-۶- فلسطین اشغالی
فصل چهارم : هزینه اجتماعی
۴-۱- هزینه های اجتماعی
۴-۱-۱- هزینه های خارجی، هزینه های اجتماعی و ضرورتها
۴-۱-۲- هزینه های قابل توجه
۴-۱-۳- هزینه های قابل توجه اجتماعی
۴-۲- هزینه های اجتماعی نیرو گاهها
۴-۲-۱- مالیات پیگویی
۴-۲-۲- مجموع هزینه تولید برق
۴-۲-۳- هزینه اجتماعی
۴-۳- هزینه های خصوصی نیرو گاه
۴-۳-۱- نرخ تنزیل
۴-۴- هزینه های خارجی نیرو گاه
۴-۴-۱- ارزیابی و بررسی اثرات الودگی
۴-۴-۲- محاسبه هزینه های خارجی
۴-۴-۳- روشهای محاسبه صدمات زیست محیطی
۴-۴-۳-۱- هزینه تخریب
۴-۴-۳-۲- هزینه کاهش
۴-۴-۴- بررسی هزینه های خارجی از متدولوژیهای مختلف
۴-۵- بررسی اقتصادی اثرات الودگی هوا روی سلامتی انسان
۴-۵-۱- هزینه بیماریها
۴-۵-۲- متد ارزش گذاری ترجیحی
۴-۵-۳- متد ارزش گذاری آمار حیاتی
۴-۵-۴- متد انتقال فایده
۴-۵-۵- رویکرد سرمایه انسانی
۴-۶- روش استفاده شده جهت محاسبه هزینه خارجی
۴-۶-۱- علائم و نشانه های بیماری
۴-۶-۲- مرگ و میر
۴-۶-۲-۱- برآورد VSL به روش تبدیل WTP  هر یک ار علائم و نشانه های بیماری
۴-۶-۲-۲- برآورد VSL به روش کشش در آمدی
۴-۶-۲-۳- برآورد VSL به روش دیه
۴-۶-۲-۴- برآورد VSL به روش C.V.M
فصل پنجم : نتایج ( نیرو گاه برق شهید رجایی )
۵-۱-  نیرو گاه حرارتی شهید رجایی
۵-۱-۱- مشخصات فنی نیرو گاه
۵-۱-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰کیلو ولت نیرو گاه حرارتی
۵-۱-۳- محل و موقعیت جغرافیایی نیرو گاه حرارتی
۵-۲- نیرو گاه سیکل ترکیبی
۵-۲-۱- مشخصات فنی نیرو گاه
۵-۲-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰ کیلو ولت نیرو گاه سیکل ترکیبی
۵-۲-۳- محل وموقعیت جغرافیایی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
۵-۳- آب مصرفی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۴- سوخت مصرفی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۵- سیستم سوخت رسانی نیرو گاه
۵-۵-۱- سیستم ذخیره و انتقال گازوئیل
۵-۵-۲- سیستم ذخیره و انتقال مازوت
۵-۵-۳- سیستم ذخیره و انتقال گاز طبیعی
۵-۶- وضعیت سوخت مصرفی در نیرو گاه شهید رجایی
۵-۶-۱- واحدهای بخاری
۵-۶-۲- واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۷- میزان برق تولیدی در نیرو گاه شهید رجایی
۵-۸- محاسبه هزینه های خصوصی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۸-۱- هزینه های سرمایه گذاری
۵-۸-۱-۱- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای بخاری
۵-۸-۱-۲- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۸-۲- هزینه های سوخت مصرفی
۵-۸-۲-۱- هزینه های سوخت مصرفی واحدهای بخاری
۵-۸-۲-۲- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۸-۳- هزینه تعمیرات و نگهداری
۵-۸-۳-۱- هزینه تعمیرات و نگهداری واحدهای بخاری
۵-۸-۳-۲- هزینه تعمیرات و نگهداری واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۹- نتیج محاسبه هزینه های خصوصی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۹-۱- واحدهای بخاری
۵-۹-۲- واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۱۰- سیمای استان قزوین
۵-۱۰-۱- اب و هوا
۵-۱۰-۲- جهت باد
۵-۱۰-۳- دما و بارندگی
۵-۱۰-۴-  رطوبت
۵-۱۰-۵- پوشش گیاهی
۵-۱۰-۶- جمعیت
۵-۱۱- وضعیت استقرار نیرو گاه شهید رجایی
۵-۱۱-۱- ویژگیهای منطقه ای
۵-۱۲- بررسی غلظت گاز دی اکسید گوگرد
۵-۱۲-۱- مقایسه با استانداردهای خروجی
۵-۱۳- محاسبه هزینه های خارجی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۱۳-۱- هزینه های بیماری
۵-۱۳-۲- هزینه های مرگ و میر
۵-۱۳-۳- نتیجه گیری کلی
۵-۱۴- نتایج محاسبه هزینه ای خارجی نیروگاه شهید رجایی
۵-۱۵- نتایج محاسبه هزینه های اجتماعی نیرو گاه شهید رجایی
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱-    قیمت تمام شده تولیدبرق از نیرو گاه شهید رجایی
۶-۲- پیشنهادات
منابع و ماخذ
واژگان انگلیسی به فارسی
واژگان فارسی به انگلیسی
چکیده انگلیسی
ضمیمه

چکیده
تولید برق فواید زیادی برای جامعه دارد و در همان سان باعث صدمات جبران ناپذیر و ناخواسته ای همچون آفت رسانی و ویرانی پیرامون زیست می شود. برای اینکه بتوانیم تکنولوژیهای مختلف تولید برق و اثرات زیست محیطی آنها را بررسی کنیم باید به یک عامل مهمی توجه داشته باشیم . این عامل مهم خرج های اجتماعی می باشد که در وابستگی با فرآوری برق حاصل می شود . در این پسین نامه هزینه اجتماعی توان گاه شهید رجایی که باعث صدماتی به سلامتی انسان میشود محاسبه شده است.
نیرو گاه برق شهید رجایی در ۲۵ کیلو متری اتوبان طهران – قزوین واقع شده است . سیستم فرآوری برق ، یک سیستم خودکاری است که رویهمرفته منوط به سوخت فسیلی می باشد ( گاز طبیعی ، مازوت و گازوئیل) که از طریق پالایشگاهها وارد می شوند. توانایی تولید برق با گنجایش تقریبا” ۲۰۰۰ مگا وات دارد و دارای یک قدرت گاه سیکل ترکیبی در برگیرنده ۶ یکتا گازی ۱۱۲ مگا وات و ۳ واحد بخاری ۱۲۵ مگا وات است و یک توان گاه گرمایشی با گنجایش ۱۰۰۰ مگا وات که متشکل از ۴ یکتا بخاری ۲۵۰ مگا واتی می باشد.
در فصل پاییز بویژه فصل زمستان بدلیل افت فشار گاز ، از سوخت فسیلی مازوت اغلب از سایر سوختها استفاده می شود بخاطر همین دلیل غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد در این فصول توسط واحدهای بخاری بالا می باشد.
۸ سناریو برای سیستمهای تولید برق شهید رجایی بر پای بست، خرج های خصوصی ، اجتماعی و بیگانه طراحی شدند .این خرج ها برای هر سناریو با پروا به روابط ارائه شده محاسبه شدند و با به کارگیری داده های پیوسته با فرآوری برق سالیانه از هر نیرو گاه و هزینه عناصر ارائه شده ، کلیه هزینه ها برای هر یک از توان گاههای برق شهید رجایی ( سیکل ترکیبی و بخاری ) که در هر سناریو آورده شده است ، تعیین شد. میانه درازا عمر برای توان گاه های بخاری و سیکل ترکیبی ۳۰ سنه در عقیده گرفته شده است و نرخ تنزیل ۱۰ در صد فرض شده است. این خرج ها در بستگی با خرج های تعمیرو حفاظت ، مصرف سوخت و سرمایه گذاری بوده است.
هزینه های بیگانه تولید برق هر نیرو گاه بطور جداگانه ارزیابی می شود. برای واحدهای با سوخت فسیلی توان گاه شهید رجایی این هزینه ها شامل صدمات ناشی از آلودگی هوا بویژه دی اکسید گوگرد روی سلامت انسان است. مرگ و میر و خرج های مرض از اجزاء مهم خرج های بیگانه بودند که برای توان گاه شهید رجایی محاسبه شد.
هزینه هایی که برای اثرات مرگ و میر و هزینه های مرض تعیین شد ، بر بنیاد رویکرد ارزش شمردن حیاتی و ارزشگذاری ترجیحی بود و برای محاسبه آن از تمایل کسان به پرداخت و پرسشنامه بهره‌گیری شد. و با گواهمندی به دیتا های محاسبه شده  برای شهر تهران بود.
اشکال گوناگون هزینه های ، خارجی برای ۴ سناریو بدست امد که بر پای بست، برآورد مرگ و میر و هزینه های بیماری پایه ریزی شده است . کل هزینه های خارجی در درازا شرایط عادی و حداکثر بار در فصول پاییز و زمستان حدود ۱۵۱/۱۲۴ و۹۱۸/۱۳۷ و ۲۲۶/۲۰۳ و ۰۰۰/۲۱۸  ریال بر کیلو وات ساعت شده است و همه خرج های اجتماعی در ۸ سناریو در حدود   ۰۹۳/۲۵۰ و ۸۶/۲۶۳ و ۸۱۴/۴۱۲ و ۵۸۱/۴۲۶ و ۸۸۹/۴۹۱ و ۶۶۳/ ۵۰۶ و ۳۵۱/۳۲۹ و ۹۴۲/۳۴۳ ریال بر کیلو وات ساعت تعیین شد.
مقایسه برآورد خرج های اجتماعی بطور روشن پرتو می دهد که توان گاههای برق که از سوختهای فسیلی استفاده می کنند در سنجش با انهایی که اساسشان بر پایه استفاده از انرژی تجدید پذیر است ، هزینه های بیگانه قابل توجه و مهمی را فرآوری می کند .

مقدمه
نیروی برق یکی از مهمترین استوانه هایی است که اقتصاد کشور با تکیه بر آن توسعه می یابد ، نیرو گاهها بعنوان قلب تپنده صنعت برق کشور با فعالیت شبانه روزی و بدون وقفه خود نیروی برق را که نقش حیاتی و تعیین کننده در ادامه حیات صنعتی و اقتصادی کشور دارد در شریانی بسیار گسترده از شبکه پیچیده برق سراسر کشور به حرکت در می اورند.
تولید برق یکسری فوایدی برای جامعه دارد و در عین حال باعث اثرات ناخواسته ای همچون آسیب رسانی و تخریب محیط زیست می شود. یکی از مهمترین اهداف جهت مقایسه تکنولوژیهای مختلف تولید برق اثرات می باشد که هنوز هم موضوع بحث انگیز می باشد و علت اصلی آن بخاطر اثرات زیست محیطی می باشد که که خیلی گستره می باشد.
ا    ثرات ناشی از تولید برق توسط سوختهای فسیلی به اشکال مختلف و گسترده ای نفوذ می کند . برای اینکه بتوانیم تکنولوژیهای مختلف تولید برق و اثرات زیست محیطی انها را مقایسه کنیم باید یک عامل مهمی را در نظر بگیریم . این عامل مهم که امروزه بصورت گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است هزینه های اجتماعی می باشند ، مثل تعیین ارزش مالی سلامتی انسان که در نتیجه تولید برق حاصل میشود و باهزینه های خصوصی جمع می شود و هزینه اجتماعی حاصل می شود.
هزینه های خارجی مقدار صدمات وارد شده در نتیجه تولید برق و در اتباط با پروسه تولید منعکس می شود .از مهمترین صدمات ، سلامتی انسان ، ساختمانها ، محصولات ، جنگلها و اکوسیستم می باشد . اما از بین آنها موردی که خیلی مهم و قابل توجه است صدمات وارده به سلامتی انسان است . نیرو گاههی که در این پایان نامه بررسی شده است نیرو گاه فسیلی می باشد و از مهمترین اثرات زیست محیطی ان در ارتباط با نیرو گاههای برق فسیلی انتشار آلاینده هایی به هوا از جمله گاز دی اکسید گوگرد ناشی از سوختهای فسیلی می باشد.

 

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

89000 تومان – پرداخت