پایان نامه بررسی وضعیت حاشیه نشینی

حاشیه نشینی

پایان نامه بررسی وضعیت حاشیه نشینی

نام پروژه ::بررسی وضعیت حاشیه نشینی در شهر …
حجم فایل ::۱۶٫۲۲۶ کیلو بایت
دسته بندی:: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :: Word
صفحات ::۱۲۷

قیمت : ۶۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

69000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

فصل اول (طرح تحقیق)
– مقدمه
۱-۱- طرح مسئله وسوالهای تحقیق
۱-۲-فرضیات تحقیق
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۵-روش شناسی ومراحل تحقیق
۱-۵-۱-روشناسی تحقیق
۱-۵-۲- مراحل تحقیق
۱-۶-ادبیات تحقیق
۱-۶-۱-پیشینه ی تحقیق
۱-۶-۲-بنیان های نظری
۲-۶-۱-۱-نظریات حاشیه نشینی
۲-۶-۱-۲-حاشیه نشینی در جهان
۲-۶-۲-۳-حاشیه نشینی در ایران
۲-۶-۲-۴-ویژگیهای مناطق حاشیه نشین
۲-۶-۲-۵- انواع مناطق حاشیه نشین
۱-۶-۳-تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با حاشیه نشینی
۱-۷-کاربرد نتایج تحقیق
۱-۸- مشکلات تحقیق
فصل دوم
۲-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی شهرستان بهشهر
۲-۲- خصوصیات زمین شناسی
۲-۲-۱- بخش جلگه ای
۲-۲-۲- بخش کوهستانی
۲-۳- خصوصیات توپوگرافی
۲-۳-۱- ناحیه ی پست (جلگه ای )
۲-۳-۲- ناحیه کوهستانی
۲-۴-خصوصیات اقلیمی
۲-۴-۱- بارش
۲-۴-۲- رطوبت نسبی
۲-۴-۳- دما
۲-۴-۴- فشار هوا وباد
۲-۴- ۵- نوع اقلیم
۲-۵- منابع آب
۲-۵-۱ منابع آبهای سطحی
۲-۵-۲-آب های زیرزمینی
۲-۶ -خاک و پوشش گیاهی و حیوانی
۲-۶-۱- خاک منطقه
۲-۶-۲- پوشش گیاهی و زندگی جانوری
فصل سوم
۳-۱- وجه تسمیه
۳-۲- پیشینه ی تاریخی
۳-۲-۱- بهشهر در دوران ماقبل تاریخ
۳-۲-۲- بهشهر در دوران هخامنشی
۳-۲-۳- بهشهر در دوران حکومت اشکانیان
۳-۲-۴ –  بهشهر در دوران حکومت ساسانیان
۳-۲-۵-  بهشهر در دوران بعد از اسلام
۳-۲-۶-  صفویان(عصرطلایی ودوران شکوفایی بهشهر
۳-۳- هسته ی اولیه ی شهر بهشهر
۳-۴- محلات شهر بهشهر
۳-۵- خیابانهای مهم شهر
۳-۶- بررسی وضعیت جمعیتی شهر بهشهر و تحولات آن
۳-۷- توسعه فیزیکی شهر بهشهر
فصل چهارم
۴-۱- بررسی محدوده محله های حاشیه نشین شهربهشهر(تعیین محدودۀ دقیق)
۴-۲- ویژگی های جمعیتی محله های حاشیه نشین
۴-۲-۱- تعداد جمعیت وخانوار محله ها
۴-۲-۲- ترکیب سنی وجنسی محله
۴-۳-۲- خاستگاه ساکنین و علل مهاجرت
۴-۲-۴- ویژگیهای قومی ،زبانی ومذهبی
۴-۲-۴-۱- قومیت.
۴-۲-۴-۲- زبان
۴-۳-۴- دین
۴-۳-  بررسی ساختار کالبدی محله های حاشیه نشین
۴-۳-۱-  بافت محله
۴-۳-۲- کاربری اراضی محله
۴-۳-۳- مسکن محله و ویژگی های آن
۴-۳-۴- شبکه معابر محله
۴-۴-  بررسی ساختار اقتصادی و اجتماعی محله های حاشیه نشین
۴-۴-۱ – بررسی وضعیت اشتغال
۴-۴-۲- بررسی وضعیت درآمد حاشیه نشینان
۴-۴-۳- بررسی میزان و سطح سواد محله
۴-۴-۴ – عادات،باورها و اعتقادات حاشیه نشینان
۴-۵- آسیب شناسی اجتماعی ، اقتصادی وزیست محیطی (خود محله)
۴-۵-۱- مشکلات زیست محیطی محله
۴-۵-۲- مشکلات فرهنکی و اجتماعی
۴-۵-۳-  مشکلات اقتصادی
۴-۵-۴- مشکلات در رابطه با میزان رضایت مندی از مسولین شهری
۴-۶- اثرات و نتایج حاشیه نشینی در شهر
فصل پنجم
۵-۱- جمع بندی فصل ها
۵-۲- آزمون فرضیات
۵-۳- پیامدهای حاشیه نشینی در بهشهر
۵- ۴- پیشنهادات و راهکارها
منابع و ماخذ

مقدمه
قرن بیستم را در یک سیاره روستایی آغاز کرده ایم در این آغاز از هر ۵ نفر ۴ نفر درحوزه های روستایی زند گی می کردند. اما در پایان قرن بیستم ، یعنی  در چند سال بعدی سیاره زمین به یک سیاره شهری تغییر نقش می دهد ودر یک نقشه جهان نما مادر شهرها بیشتر نواحی جهان اشغال می کنند در این میان ، کشورهای درحال توسعه ، شرایط اجتماعی ، اقتصادی و فیزیکی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ به سرعت دگرگون می شود و هجوم مهاجرین روستایی به شهرها ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی ترس از بیماری های متعدد خطرناک ناشی از بلایایی طبیعی ، انسانی عصر ما را در یک بحران اجتماعی – روانی قرار می دهد . در اینجاست که انسان شهر نشین و همه سازمانهای علمی واداری در جهت نجات شهرها از این بحران همۀ علوم ودانشهای بشری را به خدمت می گیرند که برنامه ریزی شهری ایران نیز یکی از آنهاست.
پدیده حاشیه نشینی با مفهوم امروزین آن در کشورهای جهان سوم گسترش یافت. پیامد رشد صنعتی کشورها ، بروز مسائل و مشکلات اجتماعی فراوانی بود که یکی از آنها حاشیه نشینی است. مناطق صنعتی  فعال به عنوان قطبهای جاذب جمعیت ، به فرا خوانی نیروی کار از نقاط مختلف کشور خویش ویا دیگر کشورهای جهان می پرداخته ومازاد جذب نشده ی این نیروها را درسکونتگاه هایی نا مناسب گردهم آوردند ودر این راستا حاشیه نشینی چهره زشت خویش را آشکار ساخت. اجرای برنامه های نو استعماری در کشورهای جهان سوم تحت عنوان برنامه های توسعه ، در راستای شکست ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی اینگونه کشورهای عمل کرده وبه همراه خود پدیده شوم حاشیه نشینی را به ارمغان آورد. کشورهای جهان سوم به دلیل تحت سلطه قرارگرفتن وعدم توانایی در غارت دیگر ملل ، قادر به کنترل ابعاد رو به افزا یش این پدیده نبوده وتعداد  ز اغه نشینان این کشورها به طور روز افزونی افزایش می یابد به طوری که امروزه وجود حاشیه نشینان در اطراف شهرهای بزرگ مانند کلکته پدیدهای عادی به نظر میرسد حدود ۳۰درصد از افراد ساکن در شهرهای بزرگ وپایتخت های کشورهای جهان سوم به طور زاغه نشینی زندگی می کنند.
در ایران نیزپس ازورود واستقرار سرمایه داری وابسته،پدیده حاشیه نشینی به وجود آمد ورشد آن عمدتااز سال  از سال ۱۳۲۰به بعد شدت یافت پس از بروز تغییرات عمده در سال های ۱۳۴۱و۱۳۴۲، رشد حاشیه نشینی به حدی رسید که دستگاه حکومتی وپژوهشگران اجتماعی را بر آن داشت تا برای رفع آن چاره اندیشی کنند تقریبا تمامی این مطالعات در حد شناخت جامعه آماری حاشیه نشینان کشور بدست آوردن مشخصات این جامعه بوده وکمتر به تحلیل مسئله پرداخته اند.درنتیجه اینگونه پژوهشها انجام  برنامه های شتابزده مانند ساختمانهای کوی نهم آبان سابق وخانه های حاشیه نشینان کرمان بود که چون براساس شناختی صحیح وعمیق از این پدیده استقرار نبودند به زودی با شکست رو به رو شده ومتوقف شدند. اقدام دیگری که در نظام گذشته برای از بین بردن این پدیده صورت گرفت باز گرداندن اجباری مهاجرین حاشیه نشین به روستای خود بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فعالیت های متعددی برای رسیدگی به این پدیده صورت گرفت که حداقل نتیجۀ قابل مشاهده ای در پی داشت، بهبود نسبی وضع بهداشت محیط زیست برخی از حاشیه نشینان است که به عنوان فعالیتی کوتاه مدت قابل تقدیر است اما متاسفانه هنوز برنامه ای بلند مدت وموفقی طرح ریزی نشده ومی توان از گوشه وکنار دید ابعاد تازه تری به این مسئله افزوده می شود.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

69000 تومان – خرید و دریافت فایل