پایان نامه بررسی و تحلیل عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی

نام پروژه ::بررسی و تحلیل عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی
مطالعه موردی : بخش کونانی شهرستان کوهدشت

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
حجم فایل ::۴٫۲۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
فرمت :: Word -pdf
صفحات ::۱۳۱

قیمت : ۹۵/۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

95000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق                                    ۱
مقدمه                                            ۲
۱-۱- بیان مساله                                       ۳
۱-۲- سوالات اساسی تحقیق                                ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق                                  ۵
۱-۴- اهداف تحقیق                                     ۶
۱-۵- پیشینه تحقیق                                      ۶
۱-۶- فرضیات تحقیق                                     ۸
۱-۷-روش تحقیق                                                        ۹
۱-۸- مشکلات و موانع تحقیق                                                                ۱۰
۱-۹-  محدودیت های تحقیق                                                                           ۱۱
۱-۱۰- کاربردهای تحقیق                                                ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری                                    ۱۲
مقدمه        ۱۳
۲-۱- تعریف واژه ها و مفاهیم اصلی تحقیق                         ۱۳
۲-۱-۱- توسعه                ۱۳
۲-۱-۲- توسعه روستایی                                    ۱۵
۲-۱-۳-  ضرورت و اهداف توسعه روستایی                                  ۱۹
۲-۱-۴- مدیریت                                                ۲۰
۲-۱-۵-  مدیریت مشارکتی                                         ۲۰
۲-۱-۶-مدیریت روستایی                                       ۲۱
۲-۱- ۷- تعریف و مفهوم ارزیابی                                      ۲۴
۲-۱-۸- مشارکت و توسعه روستایی                                   ۳۱
۲-۱-۹- حکومت های محلی و توسعه روستایی                          ۳۶
۲-۱-۱۰-  راهبردهای توسعه روستایی                                   ۴۰
۲-۲- مدیریت و توسعه روستایی                                    ۴۰
۲-۲-۱- سیر تکوین نظریه های سازمان و مدیریت                          ۴۰
۲-۳- تجارب مدیریت روستایی در جهان                                      ۴۵
۲-۳-۱- مدیریت روستایی در هند                               ۴۵
۲-۳-۲- مدیریت روستایی در کانادا                                  ۴۸
۲-۴- سیر تحول مدیریت روستایی در ایران                               ۴۹
۲-۴-۱- دوره اول: قبل از مشروطیت                                    ۵۱
۲-۴-۲- دوره دوم: بعد از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم                       ۵۲
۲-۴-۳- دوره سوم: از جنگ جهانی دوم تا اصلاحات ارضی                      ۵۳
۲-۴-۴- دوره چهارم: از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی                        ۵۴
۲-۴-۵- دوره پنجم: از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون                        ۵۶
۲-۵- اهداف، ابعاد و بازیگران عرصه مدیریت روستایی در ارزیابی عملکرد            ۵۸
۲-۵-۱- ابعاد مختلف مدیریت روستایی                             ۵۹
۲-۵-۲- بازیگران عرصه مدیریت روستایی                                ۵۹
۲-۵-۳-  سازمانهای محلی و توسعه روستایی                            ۶۰
۲-۵-۴- مدیریت مبتنی بر جوامع محلی                             ۶۱
۲-۶- دهیاری ها و توسعه روستایی                                     ۶۳
۲-۶-۱- وظایف دهیاری ها           ۶۵
۲-۶-۲- نقش دهیاری ها در توسعه روستایی       ۶۸
۲-۷- جمع بندی                                                              ۷۰
فصل سوم: روش تحقیق و معرفی ناحیه مورد مطالعه                    ۷۱
مقدمه                                                                  ۷۲
۳-۱- روش تحقیق                                           ۷۲
۳-۱-۱- شاخص ها و مولفه های تحقیق                                 ۷۳
۳-۱-۲- سطح تحلیل و واحد تحلیل                                ۷۳
۳-۱-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری                          ۷۴
۳-۱-۴- روایی و پایایی ابزار تحقیق                                    ۷۵
۳-۱-۵- روش گردآوری داده ها                                     ۷۷
۳-۱-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها                             ۷۷
۳-۲- معرفی ناحیه مورد مطالعه                                        ۷۸
۳-۲-۱-  موقیعت ، حدود و وسعت ناحیه                            ۷۸
۳-۲-۲- ویژگی های طبیعی ناحیه                                   ۷۹
۳-۲-۳-ویژگی های اجتماعی ناحیه                                          ۸۷
۳-۲-۴- ویژگی های اقتصادی ناحیه                               ۸۹
فصل چهارم: یافته های تحقیق و آزمون فرضیات                        ۹۲
مقدمه                                                                 ۹۳
۴-۱- یافته های جمع آوری شده از دهیاران                             ۹۳
۴-۲- یافته های جمع آوری شده از پاسخگویان                         ۹۴
۴-۲-۱- وضیعت شغلی پاسخگویان                             ۹۵
۴-۲-۲- وضیعت سواد و تحصیلی پاسخگویان                         ۹۶
۴-۲-۳- وضیعت سنی پاسخگویان                             ۹۷
۴-۳- عملکرد دهیاری ها در زمینه اقتصادی از دیدگاه مردم                 ۹۸
۴-۴-  عملکرد دهیاری ها در زمینه اجتماعی از دیدگاه مردم                ۱۰۲
۴-۵- عملکرد دهیاری ها در زمینه کالبدی و زیست محیطی از دیدگاه مردم             ۱۰۷
۴-۶- عملکرد اجرایی دهیاری ها در توسعه و عمران روستایی                 ۱۱۴
فصل پنجم : آزمون فرضیات                                ۱۱۶
مقدمه                                             ۱۱۷
۵-۱- آزمون فرضیات                                     ۱۱۷
۵-۱-۱- آزمون فرضیه اول                                 ۱۱۷
۵-۱-۲- آزمون فرضیه دوم                                 ۱۱۹
۵-۱-۳- آزمون فرضیه سوم                                ۱۲۰
۵-۱-۴- ارزیابی نهایی فرضیات                                ۱۲۲
۵-۲- جمع بندی و نتیجه گیری                                ۱۲۵
۵-۳- پیشنهادات                                     ۱۲۹
منابع و مآخذ                                        ۱۳۱

فهرست جداول    
جدول(۲-۱) ویژگی های برجسته مدیریت سنتی      ۴۲
جدول(۳-۱) تعداد جمعیت و خانوارهای روستاهای مورد مطالعه                    ۷۵
جدول(۳-۲) داده های ایستگاههای هواشناسی منطقه                        ۸۱
جدول(۳-۳) متوسط دماهای ماهانه در ایستگاههای نطنز و بادرود                     ۸۱
جدول(۳-۴) متوسط روزهای یخبندان ماهانه در ایستگاههای نطنز و بادرود                 ۸۲
جدول(۳-۵) متوسط رطوبت نسبی در ایستگاههای نطنز و بادرود                     ۸۳
جدول(۳-۶) متوسط بارش ماهانه در ایستگاههای نطنز و بادرود                    ۸۴
جدول(۳-۷) تعداد جمعیت زن و مرد روستاهای مورد مطالعه                     ۸۷
جدول(۳-۸) تعداد جمعیت زن و مرد باسواد و درصد باسوادان                      ۸۸
جدول(۳-۹)درصد اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی ناحیه مورد مطالعه                                      ۹۰
جدول(۳-۱۰) جمعیت شاغل و بیکار مرد و زن در روستاهای مورد مطالعه                         ۹۱
جدول(۴-۱) ویژگی ها و مشخصات دهیاران روستاهای مورد مطالعه                     ۹۴
جدول(۴-۲) سال تاسیس دهیاری ها در روستاهای مورد مطالعه                    ۹۵
جدول(۴-۳) توزیع پاسخگویان برحسب وضیعت شغلی                         ۹۶
جدول(۴-۴) توزیع پاسخگویان برحسب وضیعت تحصیلی                         ۹۷
جدول(۴-۵) توزیع پاسخگویان برحسب وضیعت سنی                        ۹۸
جدول(۴-۶) وضیعت اقتصادی روستاهای مورد مطالعه قبل از تشکیل دهیاری                ۹۸
جدول(۴-۷) وضیعت اقتصادی روستاهای مورد مطالعه بعد از تشکیل دهیاری                 ۹۹
جدول(۴-۸) مقایسه وضیعت گویه های اقتصادی روستاهای مورد مطالعه قبل و بعد از تشکیل دهیاری
و تفاوت آنها    ۱۰۰
جدول(۴-۹) میانگین وضعیت گویه های اقتصادی روستاهای مورد مطالعه بعد از تشکیل دهیاری ها
به ترتیب نمره          ۱۰۱
جدول(۴-۱۰) وضیعت اجتماعی روستاهای مورد مطالعه قبل از تشکیل دهیاری             ۱۰۲
جدول(۴-۱۱) وضیعت اجتماعی روستاهای مورد مطالعه بعد از تشکیل دهیاری             ۱۰۳
جدول(۴-۱۲) مقایسه وضیعت گویه های اجتماعی روستاهای مورد مطالعه قبل و بعد از تشکیل دهیاری    ۱۰۵
و تفاوت آنها
جدول(۴-۱۳) میانگین وضعیت گویه های اجتماعی روستاهای مورد مطالعه بعد از تشکیل دهیاری ها      ۱۰۶
به ترتیب نمره
جدول(۴-۱۴) وضیعت کالبدی وزیست محیطی روستاهای مورد مطالعه قبل از تشکیل دهیاری         ۱۰۷
جدول(۴-۱۵) وضیعت کالبدی و زیست محیطی روستاهای مورد مطالعه بعد از تشکیل دهیاری        ۱۰۹
جدول(۴-۱۶) مقایسه وضیعت گویه های کالبدی روستاهای مورد مطالعه قبل و بعد از تشکیل دهیاری         ۱۱۱
و تفاوت آنها
جدول(۴-۱۷) میانگین وضعیت گویه های کالبدی- زیست محیطی روستاهای مورد مطالعه بعد از تشکیل دهیاری ها
به ترتیب نمره     ۱۱۲
جدول(۴-۱۸) اقدامات دهیاری ها در سالهای اخیر در روستاهای مورد مطالعه                                      ۱۱۴
جدول(۵-۱) نتایج بدست آمده از آزمون ویلکاکسون جهت توسعه اقتصادی                  ۱۱۸
جدول(۵-۲) آزمون ویلکاکسون جهت معناداری ارتباط بین دهیاری ها و توسعه اقتصادی روستاها        ۱۱۸
جدول(۵-۳) نتایج بدست آمده از آزمون ویلکاکسون جهت توسعه اجتماعی                 ۱۱۹
جدول(۵-۴) آزمون ویلکاکسون جهت معناداری ارتباط بین دهیاری ها و توسعه اجتماعی روستاها          ۱۲۰
جدول(۵-۵) نتایج بدست آمده از آزمون ویلکاکسون جهت توسعه کالبدی- زیست محیطی         ۱۲۰
جدول(۵-۶) آزمون  ویلکاکسون جهت معناداری ارتباط بین دهیاری ها و توسعه                                                    کالبدی و زیست محیطی روستاها                                                                                            ۱۲۱
جدول(۵-۷) آزمون t-test جهت معناداری ارتباط بین  دهیاری ها و توسعه اقتصادی                             ۱۲۱
جدول(۵-۸) آزمون t-test جهت معناداری ارتباط بین  دهیاری ها و توسعه اجتماعی                            ۱۲۲
جدول(۵-۹) آزمون t-test جهت معناداری ارتباط بین  دهیاری ها و توسعه کالبدی- زیست محیطی    ۱۲۲
جدول(۵-۱۰)آزمون جهت معناداری ارتباط بین دهیاری ها و توسعه اقتصادی ، اجتماعی ،                                          کالبدی وزیست محیطی روستا                                 ۱۲۲
جدول(۵-۱۱) ارزیابی روند تغییرات گویه های ابعاد اقتصادی                                                             ۱۲۳
جدول(۵-۱۲) ارزیابی روند تغییرات گویه های ابعاد اجتماعی                                                             ۱۲۳
جدول(۵-۱۳) ارزیابی روند تغییرات گویه های ابعاد کالبدی و زیست محیطی                                         ۱۲۴
جدول(۵-۱۴) ارزیابی کلی روند تغییرات در ابعاد مورد مطالعه                                                           ۱۲۵

فهرست نمودارها
نمودار(۳-۱) متوسط دماهای ماهانه ایستگاه کوهدشت                                                                       ۸۲
نمودار(۳-۲) میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه کوهدشت                                                        ۸۳
نمودار(۳-۳) متوسط رطوبت نسبی در ایستگاه کوهدشت                                                                    ۸۴
نمودار(۳-۴) متوسط بارش ماهانه در ایستگاه کوهدشت                                                                      ۸۵
نمودار(۳-۵) تعداد جمعیت زن ومرد در روستاهای مورد مطالعه                                                             ۸۸
نمودار(۳-۶) تعداد باسودان به تفکیک زن و مرد در روستاهای مورد مطالعه                                               ۸۹
نمودار(۴-۱) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی در ناحیه مورد مطالعه                                          ۹۵
نمودار(۴-۲) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی در ناحیه مورد مطالعه                                      ۹۶
نمودار(۴-۳) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت سنی در ناحیه مورد مطالعه                                           ۹۷

فهرست اشکال و نقشه ها
شکل(۲-۱) فرآیند عملیاتی یک سیستم باز             ۴۴
شکل(۲-۲) پیوندهای بین شهرستان، ایالت و مرکز در هند                                                                     ۴۷
شکل(۲-۳) سازمان مدیریتی امور توسعه در سطوح شهرستان، بلوک و روستا در هند                                     ۴۸
شکل(۲-۴) فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی     ۵۹
شکل(۲-۵) مدل مفهومی تحقیق    ۷۲
نقشه(۳-۱) پراکندگی روستاهای بخش کونانی                                                                                    ۷۴
نقشه(۳-۲) موقیعت جغرافیایی بخش کونانی در استان لرستان                                                                 ۷۹
نقشه(۳-۳) نقشه زمین شناسی بخش کونانی                                                                                      ۸۰
نقشه(۳-۴) نقشه رودخانه های استان لرستان و شهرستان کوهدشت                                                          ۸۶

چکیده
اکثر دانشمندان بزرگ، مدیریت را عاملی می دانند که اساس حیات اجتماعی بر آن استوار می باشد و در واقع آنرا مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یک جامعه می دانند. با نگاهی به سیر تحول مدیریت روستایی در ایران می توان دریافت که در رابطه با مدیریت جوامع روستایی همواره وجود مدیری منطبق با نیازها و شرایط جامعه روستایی احساس می شده و کسی را می طلبیده که از بطن جامعه برخاسته و رهبری جوامع روستایی را در اختیار گیرد تا همه افرا، تحت مدیریت وی در نیل به اهداف اصلی خود یعنی توسعه و تأمین امنیت خاطر گام بردارند. چنین مدیری از دورانهای مختلف بسته به دوده های مختلف تاریخی با شدت و ضعف هایی وجود داشته و عنوانهای مختلفی را با خود حمل می کرده است. بعد از وقوع انقلاب اسلامی بنابر تصمیم های مختلف، دهیار بعنوان مدیر جدید روستا پا به عرصه مدیریت نوین روستایی ایران نهاد. با عنایت به این امر در فرآیند برنامه ریزی نظارت و ارزیابی عملکرد از عناصر کلیدی و ضروری به شمار می رود.
هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عملکرد دهیاری ها در مدیریت روستایی بخش کونانی از توابع شهرستان کوهدشت می باشد. جهت انجام این کار در ۱۱ روستای برخوردار از دهیاری پرسشنامه هایی از روستاییان مربوط به مقایسه دو دوره قبل و بعد از تشکیل دهیاری ها جمع آوری شد و از دهیاران نیز یک مصاحبه در مورد روند کاری آنها تهیه شد. در هر دو پرسشنامه و مصاحبه سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- زیست محیطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.
جهت تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار SPSS و آزمونهای میانگین، ویلکاکسون و T استفاده کردیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بین ایجاد دهیاری ها و توسعه روستایی ازنظر ابعاد (اقتصادی ، اجتماعی ، کالبدی وزیست محیطی) رابطه معناداری وجود دارد ، بنابراین دهیاری ها در طول دوره حیات خود نقش موثری در توسعه روستاهای مورد مطالعه ایفا کرده اند. مهمترین مشکل دهیاری ها در فرایند توسعه روستایی ، کمبود منابع مالی و اعتباری برای توسعه  بیشترروستا است که علاوه بر کمک دولت ، دهیاری ها نیزبا مشارکت مردم باید راههایی برای تآمین مالی اتخاذ کنند. لازم به ذکر است که روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد.
واژگان کلیدی: دهیاری ها، توسعه روستایی، عملکرد، مدیریت روستایی، بخش کونانی

پیشگفتار
پژوهش حاضر یک تحقیق صرف جغرافیایی نیست بلکه مطالعه ای در جغرافیای اجتماعی و رفتاری است، همانند خود جغرافیا که یک رشته میان رشته ای است ، ماهیت چند رشته ای و بین رشته ای دارد و از علوم دیگر بهره های فراوان گرفته است از جمله:
مدیریت، مدیریت توسعه و مدیریت مشارکتی (نهاد دهیاری تجلی بارز آن در محیط روستایی است)از دانش و علم مدیریت به ارمغان گرفته شده است.
مباحث مشارکت، برنامه ریزی و توسعه را از علوم سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی، سود برده است.
بحث های روستا، سکونتگاه و برنامه ریزی توسعه روستایی را از دانش جغرافیا گرفته شده است.
این مباحث در قالب یک مکان و فضای جغرافیایی به نام روستا که از مدیریت واحدی برخوردار گشته، گردآوردی شده تا با مدیریت و برنامه ریزی، توسعه عرصه های روستایی محقق گردد و شاهد روستاهای آباد، توسعه یافته و رونق و آبادانی در کشور باشیم.
این پایان نامه در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است:
در فصل اول به کلیات تحقیق از جمله طرح و بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیات ، هدف و ضرورت انجام تحقیق، جامعه آماری، مشکلات تحقیق، روش پژوهش، پیشینه تحقیق، مفاهیم کلیدی مورد تاکید بر تحقیق پرداخته شده است.
در فصل دوم مبانی نظری و دیدگاه های حاکم بر تحقیق ارائه شده است.
در فصل سوم به روش تحقیق و به بررسی ویژگی های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه می پردازم.
در فصل چهارم به یافته های بدست آمده از پرسشنامه خانوار و دهیاران پرداخته ایم.
در فصل پنجم به آزمون فرضیات ونتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها و راهبردها پرداخته شده است.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

95000 تومان – خرید و دریافت فایل