پایان نامه تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روستاها

نام پایان نامه :: تحلیل حکمروایی خوب در پایداری روستاها

(مورد: روستاهای استان مازندران)
رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
حجم فایل ::۱۲٫۸ مگابایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۳۲۸

قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقی ق . ۱
-۱-۱ مقدمه  ۲
-۲ بیان مسئل ه ۴ –۱
-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق : ۱۳ –۱
-۴ پیشینه تحقی ق  ۱۴ –۱
-۵ سئوال اصلی وفرعی تحقیق : ۲۵ –۱
-۶ اهداف تحقیق  .. ۲۶ –۱
-۱-۶ هدف کلی : .. ۲۶ –۱
-۲ اهداف جزئی : .. ۲۶ –۶-۱
-۷-۱ جنبه جدید بودن ونوآوری پایان نام ه .. ۲۶
-۸ موانع و محدودیت های تحقی ق ۲۷ –۱
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق . ۲۸
۱– مقدم ه ۲۹ –۲
-۲-۲ معنا و مفهوم واژه حکمروایی ۲۹
-۱ از نظر دایره المعارف و فرهنگ لغ ت ۲۹ -۲-۲
-۲ از دیدگاه سازمانها و نهادها ۲۹ -۲-۲
-۳ از دیدگاه متخصصان و پژوهشگران : ۳۱ -۲-۲
-۳-۲ ابعاد حکمروای ی ۳۸
-۱ بعد فنی(توسعه اقتصادی) ۳۸ -۳-۲
-۲ بعد سیاس ی ۳۸ -۳-۲
-۳ بعد نهادی ۳۹ -۳-۲
-۴ بعد فرهنگ ی  ۴۰ -۳-۲
-۵ بعد محیط ی ۴۰ -۳-۲
-۴-۲ اصول حکمروایی خوب : ۴۱
-۵-۲ شاخصهای حکمروایی خو ب ۴۴
-۶-۲ چگونگی شکلگیری رهیافت حکمروایی خو ب ۴۵
۴۵ ……………….. : ( -۱-۶-۲ رویکرد دولت بزرگ (از پایان جنگ جهانی دوم تا دهههای پایانی ۱۹۷۰
۴۵ ……………………………….. 🙁 -۲-۶-۲ رویکر دولت کوچک (از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰
-۳-۶-۲ رویکرد حکمروایی خوب (از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا.. ۴۶
-۷ الگوی مناسب دولت در حکمروایی خو ب ۴۸ –۲
-۸ تعریف و مفهوم حکمروایی روستای ی ۴۹ –۲
-۹-۲ اهداف حکمروایی خوب روستایی۵۳
-۱۰-۲ اصول حکمروایی روستایی۵۳
-۱ قانون محوری : ۵۴ –۱۰–۲
-۲ مسئولیت پذیری : ۵۵ –۱۰–۲
-۳ پاسخگویی : ۵۵ –۱۰–۲
-۴-۱۰ شفافی ت:  .. ۵۶ –۲
-۵-۱۰-۲ اجماع گرایی: .. ۵۶
-۶-۱۰-۲ مشارکت روستائیان : .. ۵۶
-۷-۱۰ عدالت و برابر ی: ۵۷ –۲
-۸-۱۰ کارآیی و اثربخش ی: ۵۷ –۲
-۹-۱۰ مشروعیت :  ۵۷ –۲
-۱۱ بررسی تجارب جهانی در خصوص رهیافت حکمروایی خو ب ۵۸ –۲
-۱۳-۲ رویکردهای حکمروایی روستایی.. ۶۴
-۱-۱۳ حکمروایی به عنوان ساختار : .. ۶۴ –۲
-۱-۱-۱۳-۲ حکمروایی سلسله مراتب ی: .. ۶۵
-۲-۱-۱۳-۲ حکمروایی به مثابه ی بازار : . ۶۶
-۳-۱-۱۳-۲ حکمروایی شبکه ای: . ۶۶
-۴-۱-۱۳-۲ حکمروایی جوامع محل ی ۷۱
-۲-۱۳-۲ حکمروایی به عنوان فرآیند سیستم ی ۷۲
-۱-۲-۱۳-۲ حکمروایی به عنوان هدایت و هماهنگی(رهبری ) ۷۵
-۱۴-۲ رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی ۷۷
-۱۵-۲ نظریه های جدید در رابطه با حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی : ۸۳
-۱-۱۵-۲ نظریه توانمند ساز ی ۸۳
-۲-۱۵-۲ نظریه توسعه مشارکتی : ۸۵
-۳-۱۵-۲ نظریه توسعه ظرفیتی ۸۹
-۱-۳ توسعه ظرفیتی و توسعه روستایی۹۱ –۱۵–۲
-۴-۱۵-۲ نظریه توسعه نهادی : ۹۲
-۱ نهادگرایی وجامعه مدن ی: ۹۴ –۴–۱۵–۲
-۲-۴-۱۵ نهادگرایی وسرمایه اجتماعی : ۹۵ –۲
-۵-۱۵-۲ نظریه مدیریت محیطی(مدیریت سرزمینی/قلمروی) و حکمروایی خوب روستای ی ۹۸
-۱۶ جمع بندی مباحث نظری وارائه چارچوب نظری و مفهومی تحقیق(مدل مفهومی ) ۱۰۲ –۲
فصل سوم: روش شناسی و منطقه مورد مطالعه . ۱۰۹
-۱-۳ مقدمه ۱۱۰
-۲-۳ فرضیه های تحقی ق ۱۱۰
-۳-۳ متغیرها وتعریف عملیاتی فرضیات تحقی ق ۱۱۱
۱-۳ – تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیه اول ( متغیرها و شاخص های تبیین کننده ) ۱۱۱ –۳
۲– تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیه دوم (متغیرها وشاخص های تبیین کننده ) ۱۱۹ –۳–۳
-۳ تعریف عملیاتی مفاهیم فرضیه سوم وچهارم (متغیرها و شاخصهای تبیین کننده ) . ۱۳۰ –۳–۳
۴– جامعه آماری تحقی ق ۱۳۱ –۳–۳
۵-۳ – وضعیت جغرافیایی جامعه آمار ی ۱۳۱ –۳
-۱ ساختار اکولوژی طبیعی بهشهر ۱۳۲ –۵–۳–۳
-۲ ساختار اکولوژی انسانی بهشهر ۱۳۳ –۵–۳–۳
-۳ ساختار اقتصادی شهرستان بهشه ر ۱۳۳ –۵–۳–۳
-۴ ساختار اکولوژی طبیعی چالوس۱۳۴ –۵-۳–۳
-۵ ساختار اکولوژی انسانی چالو س ۱۳۵ –۵–۳–۳
-۶ ساختار اقتصادی شهرستان چالو س ۱۳۵ –۵–۳–۳
-۷ ساختار اکولوژی طبیعی شهرستان آم ل .. ۱۳۶ –۵–۳–۳
-۸ ساختار اکولوژی انسانی شهرستان آم ل ۱۳۷ –۵–۳–۳
-۹ ساختار اکولوژی اقتصادی شهرستان آم ل ۱۳۸ –۵–۳–۳
۶-۳ – جامعه نمونه تحقیق وروش نمونه گیر ی ۱۳۸ –۳
-۷ حجم جامعه نمونه : ۱۴۰ -۳-۳
-۸ واحد وسطح تحلی ل ۱۴۰ -۳-۳
-۹ ویژگی های جغرافیایی روستاهای نمون ه ۱۴۱ -۳-۳
-۱-۹ ویژگی های طبیع ی ۱۴۱ -۳-۳
-۲-۹ ویژگی های انسان ی ۱۴۲ -۳-۳
-۳-۹ ویژگی های اقتصادی۱۴۴ -۳-۳
-۱۰ وضع موجود حکمروایی خوب در روستاهای نمون ه ۱۴۴ -۳-۳
-۱-۱۰ جمع بندی وضعیت روستاهای نمون ه .. ۱۴۶ -۳-۳
-۱۱ روش و ابزار های گرد آوری اطلاعات ۱۴۷ -۳-۳
-۱۲ فرایند طراحی پرسشنامه های تحقیق وبررسی روایی و پایایی آ ن ۱۴۷ -۳-۳
-۱۳ روش های تجزیه و تحلیل داده ه ا ۱۴۹ -۳-۳
-۱۴ روش تحقیق۱۵۲ -۳-۳
-۱۵ جمع بندی وارائه مدل فرایندی تحقی ق ۱۵۲ -۳-۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق . ۱۵۴
-۱-۴ مقدمه ۱۵۵
-۲-۴ یافته های توصیفی تحقی ق  ۱۵۵
-۱ وضعیت طبیعی روستاه ا ۱۵۵ -۲-۴
-۲ توزیع جغرافیایی سرپرستان خانوار بر حسب روست ا ۱۵۵ -۲-۴
-۳ توزیع سنی پاسخگویان ( سرپرستان خانوار ) .. ۱۵۶ -۲-۴
-۴ توزیع جنسی پاسخگویان (سرپرستان خانوار ) ۱۵۷ -۲-۴
-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ( سرپرستان خانوار ) ۱۵۷ -۲-۴
-۶ توزیع شغلی پاسخگویان ( سرپرستان خانوار ) ۱۵۸ -۲-۴
-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب عضویت در تشکل های مردمی (سرپرستان خانوار ) ۱۵۸ -۲-۴
-۸ توصیف ویژگی های مسئولان روستاهای مورد مطالع ه ۱۵۹ -۲-۴
-۹ توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت ( مدیران ومسئولان) ۱۵۹ -۲-۴
-۱۰ توزیع پاسخگویان بر حسب سن ( مدیران ومسئولان ) ۱۵۹ -۲-۴
-۱۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت(مدیران ومسئولان ) .. ۱۶۰ -۲-۴
-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ( مدیران ومسئولان) .. ۱۶۰ -۲-۴
-۳-۴ یافته های تحلیلی تحقی ق .. ۱۶۱
-۱ آزمون فرضیه ه ا .. ۱۶۱ -۳-۴
-۱-۱-۳-۴ فرضیه اول: روستاهای نمونه به لحاظ شاخ ص های حکمروایی خوب در
وضعیت مناسبی قرار ندارند . .. ۱۶۱
-۲-۱-۳-۴ فرضیه دوم: روستاهای نمونه محدوده مورد مطالعه به لحاظ شاخ ص های
پایداری در وضعیت مناسبی قرار ندارن د. ۱۷۱
-۳-۱-۳-۴ فرضیه سوم: بین حکمروایی خوب و پایداری روستاهای نمونه رابطه معناداری
وجود دار د  .. ۱۸۶
-۴-۱-۳-۴ فرضیه چهارم: هرچه میزان سهم شاخص های حکمروایی خوب روستایی در
روستاهای مورد مطالعه بیشتر شود پایداری روستایی نیز افزایش می یابد۱۹۴
-۴-۴ جمع بند ی ۲۰۰
۱– جمع بندی تئوریک ی ۲۰۰ –۴–۴
-۲ جمع بندی تجربی (آزمون فرضیه ها) ۲۰۱ -۴-۴
فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه مدل و پیشنهاده ا ۲۰۴
-۱-۵ مقدمه ۲۰۵
-۲-۵ نتیجه گیری حاصل از مباحث نظری .. ۲۰۶
-۳-۵ نتیجه گیری از یافته های توصیفی تحقی ق ۲۰۸
-۴-۵ نتیجه گیری از یافته های تجربی تحقی ق ۲۱۰
-۵-۵ جمع بندی و ارایه الگوی پیشنهادی تحقی ق ۲۱۴
-۶-۵ پیشنهاده ا ۲۲۲
-۱-۶-۵ پیشنهادات وسیاست های راهبردی حکمروایی خوب روستای ی ۲۲۲
-۲-۶-۵ پیشنهادات و سیاست های راهبردی پایداری روستاه ا ۲۲۳
-۳-۶-۵ پیشنهادات تحقیقاتی ( آینده پژوهی ) ۲۲۴
فهرست منابع و مأخذ : ۲۲۵
الف) منابع فارس ی ۲۲۵
ب) منابع انگلیس ی .. ۲۳۶
پیوست ها: . ۲۴۲
پیوست الف) پرسشنامه متخصصان توسعه روستایی۲۴۳
پیوست ب) پرسشنامه خانوار روستایی برای سنجش حکمروایی روستایی خو ب ۲۴۸
پیوست ج) پرسشنامه روستا برای سنجش حکمروایی خوب روستای ی .. ۲۶۴
پیوست د) پرسشنامه خانوار روستایی برای سنجش پایداری۲۷۷
پیوست ه ) پرسشنامه روستا برای سنجش پایداری ۲۹۰
چکیده انگلیسی ۳۰۴

فهرست جداول
۱) شاخص های حکمروایی خو ب .. ۶ – جدول ( ۱
۲)تحقیقات وپژوهش های انجام شده در مورد حکمروایی خوب وپایداری (روستایی ) در – جدول ( ۱
جهان وایران ۱۶
۱) اصول پنجگانه حکمروایی خو ب ۴۲ – جدول ( ۲
۲) شاخصها و ویژگیهای حکمروایی خوب از دیدگاه سازمانه ا ونهادهای بین المللی،، – جدول( ۲
افراد و متخصصا ن ۴۳
۳) مقایسه ویژگیهای اساسی گذر از حکومت به حکمروای ی ۵۲ – جدول ( ۲
۴) تجارب جهانی در خصوص حکمروایی خو ب .. ۶۰ – جدول ( ۲
۵) شاخصهای بدست آمده بر اساس تجربیات کشورها در زمینه متغیر حکمروایی خوب .. ۶۲ – جدول ( ۲
۶) معیارهای مقایسه حکمروایی خوب روستایی باحکمروایی بد روستای ی .. ۶۴ – جدول ( ۲
۷) برنامه های راهبردی تحول نظام ادار ی .. ۷۶ – جدول ( ۲
۸) مقایسه ویژگیهای ساختاری الگوی دولت مشارکتی با ویژگی های ساختار دول ت در – جدول( ۲ایرا ن ۸۹
۹) خلاصه نظریات مطرح شده در خصو ص رابطه بین حکمروایی خوب و توسعه – جدول ( ۲پایدارروستایی ۱۰۲
۱) شاخصها ی حکمروایی خوب از دیدگاه سازمانه ا و نهادهای بین المللی ، افراد و – جدول ( ۳متخصصا ن ۱۱۲
۲) شاخص های تبیین کننده فرضیه اول ( وضع شاخ ص های حکمروایی خوب در – جدول ( ۳روستاهای مورد مطالعه ) ۱۱۴
۳) رتبه، تعداد و درصد شاخص های حکمروایی خوب روستایی از دیدگاه صاحبنظران – جدول ( ۳ونخبگان توسعه روستایی در ایرا ن ۱۱۵
۴) وزن شاخص های حکمروایی خوب روستایی براساس روش های رتبه بند ی .. ۱۱۶ – جدول ( ۳
ح
۵) رتبه و وزن شاخص های متغیر حکمروایی خوب روستایی براساس رتبه بند ی – جدول ( ۳
متخصصان و صاحبنظرا ن ۱۱۷
۶) مهمترین واصلی ترین شاخص های توسعه پایدار ۱۲۰ – جدول ( ۳
۷) مولفه ها و شاخص های تبیین کننده فرضیه دو م ۱۲۲ – جدول ( ۳
۸) رتبه، تعداد ودرصد مولفه های های انتخابی پایداری محیط ی ۱۲۳ – جدول ( ۳
۹) رتبه، تعداد و درصد مولفه های پایداری اجتماعی ۱۲۳ – جدول ( ۳
۱۰ ) رتبه، تعداد و درصد مولفه های پایداری اقتصادی ۱۲۴ – جدول ( ۳
۱۱ ) وزن مولفه های سطح پایداری روستاها براساس روش های رتبه بندی ۱۲۴ – جدول ( ۳
۱۲ ) رتبه و وزن شاخص های مولفه ی پایداری محیطی براساس رتبه بندی متخصصا ن و – جدول ( ۳
صاحبنظران  ۱۲۵
۱۳ ) رتبه و وزن شاخص های مولفه پایداری اجتماعی براساس رتبه بند ی متخصصا ن – جدول ( ۳
وصاحبنظران .. ۱۲۶
۱۴ ) رتبه و وزن شاخص های مولفه پایداری اقتصادی براساس رتبه بند ی متخصصا ن و – جدول ( ۳
صاحبنظران ۱۲۸
۱۳۳ ۱ ۳۶۵- ۱۵ ) جمعیت شهرستان بهشهر به تفکیک نقاط شهری و روستایی ۸۵ – جدول ( ۳
۱۳۳ ۱۶ ) تحولات جمعیت روستایی شهرستان بهشهر- ۱۳۸۵ – جدول ( ۳
۱۷ ) نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و سهم شاغلان در بخشهای عمده اقتصادی شهرستان – جدول ( ۳
۱۳۴ ۱ بهشهر – ۳۸۵
۱۸ ) جمعیت شهرستان چالوس به تفکیک نقاط شهری و روستای ی ۱۳۵ – جدول ( ۳
۱۹ ) تحولات جمعیت روستایی شهرستان چالوس۱۳۵ – جدول ( ۳
۲۰ ) وضعیت اشتغال، بیکاری و سهم شاغلان در بخشهای اقتصادی شهرستان چالوس – جدول ( ۳
۱۳۶ .. ۱ ۳۸۵ –
۱۳۸ ( ۱۳۶۵- ۲۱ ) جمعیت شهرستان آمل به تفکیک نقاط شهری و روستایی( ۱۳۸۵ – جدول ( ۳
۲۲ ) تحولات جمعیت روستایی شهرستان آم ل ۱۳۸ – جدول ( ۳
۲۳ ) وضعیت اشتغال، بیکاری و سهم شاغلان در بخش های اقتصادی شهرستان آمل – – جدول ( ۳
۱۳۸ ۱ ۳۸۵
۲۴ ) نحوه انتخاب روستاهای نمونه و وضع طبیعی آنه ا ۱۴۰ – جدول ( ۳
۲۵ ) ویژگی های طبیعی روستاهای مورد مطالع ه ۱۴۱ – جدول ( ۳
۲۶ ) ویژگی های جمعیتی روستاهای مورد مطالعه ۱۴۲ – جدول ( ۳
۲۷ ) توزیع فراوانی تشکل های مردمی در روستاهای نمونه.. ۱۴۶ – جدول ( ۳
۲۸ ) وضعیت تسهیلات و خدمات عمومی در روستاهای مورد مطالع ه .. ۱۴۶ – جدول ( ۳
۲۹ ) محاسبه روایی پرسشنامه های تحقی ق ۱۴۸ – جدول ( ۳
۳۰ ) محاسبه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه های طراحی شد ه ۱۴۹ – جدول ( ۳
۱) وضعیت طبیعی روستاهای مورد مطالع ه ۱۵۵ – جدول ( ۴
۲) توزیع جغرافیایی سرپرستان خانوار بر حسب شهرستان و روست ا .. ۱۵۶ – جدول ( ۴
۳) توزیع سنی پاسخگویان بر حسب گروه سنی (سرپرست خانوار ) ۱۵۷ – جدول ( ۴
۴) توزیع جنسی پاسخگویان ( سرپرست خانوار ) ۱۵۷ – جدول ( ۴
۵) توزیع پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات ( سرپرست خانوار ) ۱۵۸ – جدول ( ۴
۶) توزیع پاسخگویان بر حسب شغل (سرپرست خانوار ) ۱۵۸ – جدول ( ۴
۷) توزیع پاسخگویان بر حسب عضویت در تشکل های غیر دولت ی ۱۵۹ – جدول ( ۴
۸) توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسئولیت ( مدیران ومسئولان) ۱۵۹ – جدول ( ۴
۹) توزیع پاسخگویان بر حسب سن ( مدیران ومسئولان ) .. ۱۶۰ – جدول ( ۴
۱۰ ) توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ( مدیران ومسئولان) .. ۱۶۰ – جدول ( ۴
۱۱ ) توزیع پاسخگویان ( مدیران و مسئولان روستا ) بر حسب سطح تحصیلا ت .. ۱۶۱ – جدول ( ۴
۱۲ ) وزن شاخص های تاثیرگذاربرحکمروایی روستایی روستاهای مورد مطالع ه .. ۱۶۲ – جدول ( ۴
۱۶۲TOPSIS 13 ) رتبه بندی روستاها به لحاظ وضعیت حکمروایی روستایی براساس تکنیک – جدول ( ۴
ی
۱۴ ) وضع حکمروایی روستایی روستاهای شهرستان های مورد مطالعه مبتنی بر تکنیک – جدول ( ۴
۱۶۶ . T OPSIS
۱۵ ) طبقه بندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ و ضعیت حکمروایی ب ر اساس – جدول ( ۴
ضریب اولویت ). . ۱۶۶ ) ci میانگین
۱۶۹ .. ( T-TEST ) 16 ) آزمون معنا داری شاخص های حکمروایی خوب روستایی – جدول ( ۴
متغیر حکمروایی خوب روستایی در روستاهای (T – TEST ) 17 ) آزمون معناداری – جدول ( ۴
نمون ه ۱۷۰
۱۸ ) تحلیل واریانس مقایسه میانگین وضعیت شاخص های حکمروایی خوب روستایی در – جدول( ۴
۱۷۰ (ANOVA روستاهای مورد مطالعه (جدول
۱۹ ) طبقه بندی روستاهای مورد مطالعه (زیر مجموعه های همخوان ) به لحاظ وضعی ت – جدول ( ۴
۱۷۱ T UKEY حکمروایی روستایی بر اساس آزمون
۲۰ ) وزن مولفه های تاثیر گذار بر پایداری روستاه ا ۱۷۲ – جدول ( ۴
۱۷۳ TOPSIS 21 ) رتبه بندی روستاهای نمونه به لحاظ وضعیت پایداری بااستفاده ازتکنیک – جدول ( ۴
ب ر اساس تکنیک (CI 22 ) طبقه بندی روستاها به لحاظ وضعی ت پایداری ( مقدار – جدول ( ۴
۱۷۶ .. T OPSIS
۲۳ ) وضعیت پایداری روستاهای نمونه به تفکیک شهرستان های مورد مطالع ه ۱۷۷ – جدول ( ۴
۲۴ ) وضعیت روستاهای موردمطالعه به لحاظ ابعا دپایداری ۱۷۸ – جدول ( ۴
۲۵ ) وضعیت پایداری روستاهای مورد مطالعه به لحاظ ابعاد پایداری۱۸۰ – جدول ( ۴
۱۸۳ ( T – TEST) 26 ) آزمون معناداری متغیر پایداری – جدول ( ۴
۱۸۴ (T-TEST ) 27 ) آزمون معنا داری شاخص های پایداری – جدول ( ۴
۲۸ ) تحلیل واریانس مقایسه میانگین وضعیت پایداری روستاهای مورد مطالعه (جدول – جدول ( ۴
۱۸۵ .( ANOVA
۲۹ ) طبقه بندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ وضعیت پایداری روستایی بر اساس آ – جدول ( ۴
زیر مجموعه های همخوان ) ۱۸۵ )T UKEY زمون
ک
۳۰ ) تحلیل همبستگی متغیر مستقل (حکمروایی خوب روستایی ) با متغیر وابسته – جدول ( ۴
(پایداری روستاها ) … ۱۸۶
حکمروایی روستایی وپایداری روستاه ا ۱۸۷ CI 31 ) تحلیل همبستگی بین مقادیر – جدول ( ۴
۱۸۷ ci) 32 ) مقایسه وضعیت حکمروایی روستایی و پایداری روستاهای مورد مطالعه – جدول ( ۴
۳۳ ) تحلیل همبستگی بین متغیرهای حکمروایی خوب (متغیر های مستقل ) و ابعاد – جدول ( ۴
پایداری ( متغیروابسته ) در سطح ۵۰ روست ا ۱۹۱
۳۴ ) تحلیل رگرسیون دو متغیره تاثیر متغیر مستقل برمتغیر وابسته در سطح – جدول ( ۴
روستاهای نمونه ۱۹۴
۳۵ ) تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر هر یک از شاخص های متغیر مستقل ب ر متغیر – جدول ( ۴
وابسته روستاهای نمون ه ۱۹۵
۱) معیارها وملاک های انتخاب مدل حکمروایی جوامع محلی برای نواحی روستایی ……. ۲۱۷ – جدول ( ۵

فهرست شکل ها
۱) شاخص های حکمروایی خو ب .. ۶ – شکل ( ۱
۲)تعامل گروههای اصلی در حکومت۷ – شکل ( ۱
۳) الگوی حکمروایی روستای ی ۱۱ – شکل ( ۱
۱) جمع بندی حاصل ازتعاریف در خصوص حکمروایی و حکمروایی خو ب ۳۷ – شکل ( ۲
۲) ابعاد حکمروایی خوب دررابطه با پایدار ی ۴۱ – شکل ( ۲
۳) اصول حکمروایی خو ب ۴۲ – شکل ( ۲
۴) فرایند شکل گیری حکمروایی خو ب ۴۷ – شکل ( ۲
۵) مدل مفهومی دولت در حکمروایی خو ب ۴۸ – شکل ( ۲
۶) فرآیند مشارکتی و ابزارهای آن در حکمروایی خوب روستای ی ۵۲ – شکل( ۲
۷) مدل رهیافت حکمروایی خوب روستایی مستخرج از سیاست ها و برنامه ریزیها ی – شکل ( ۲
توسعه روستایی کشورهای مختل ف  .. ۶۳
۸) الگوی حکمروایی خوب براساس رویکرد سیستمی- فرایند ی ۷۳ – شکل ( ۲
۹) روابط و کارکرد نهادهای دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در رهیافت – شکل ( ۲
حکمروایی خو ب ۷۹
۱۰ ) ابعاد توسعه پایدارمبتنی بررهیافت حکمروایی خو ب ۸۱ – شکل ( ۲
۱۱ ) فرایند توانمندسازی در جوامع روستایی براساس رهیافت حکمروایی خوب روستایی . ۸۵ – شکل ( ۲
۱۲ ) مدل توسعه پایدار مبتنی برمشارکت مردم وزیرسیستم های اصل ی ۸۸ – شکل ( ۲
برای تبیین ابعادوترکیب سرمایه اجتماعی درسطوح خرد وکلان ۹۸ SCAT 13 ) مدل – شکل ( ۲
۱۴ ) نظریه های تاثیر گذار بر شکل گیری حکمروایی خوب روستای ی ۱۰۱ – شکل ( ۲
۱۵ ) چارچوب مفهومی تحقیق منتج از مبانی نظریه ای و تئوریکی.. ۱۰۶ – شکل( ۲
۱۶ ) رویکردهای مورد توجه در تحقی ق ۱۰۷ – شکل ( ۲
۱۷ ) مدل مفهومی تحقی ق ۱۰۸ – شکل ( ۲
۱) ملاک های انتخاب شاخص های پایداری ۱۲۱ – شکل ( ۳
۲) ملاک های انتخاب روستاهای نمون ه ۱۳۹ – شکل( ۳
۳) فرایند اجمالی تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۰ – شکل ( ۳
۴) مدل فرایند اجرایی تحقی ق ۱۵۳ – شکل ( ۳
۱) علل ناپایداری طبیعی روستاهای نمونه از دیدگاه مردم روستای ی ۱۷۹ – شکل ( ۴
۲) علل ناپایداری اجتماعی روستاهای نمونه از دیدگاه مردم روستای ی ۱۷۹ – شکل ( ۴
۳) علل ناپایداری اقتصادی روستاهای نمونه از دیدگاه مردم روستایی ۱۸۰ – شکل ( ۴
۴) حلقه های مدل رایج توسعه پایدار ۱۹۳ – شکل ( ۴
۵) تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته براساس مدل رگرسیون ۱۹۵ – شکل ( ۴
۶) تحلیل رگرسیونی تاثیر شاخص های حکمروابی خوب ی ر پایداری روستاه ا ( مدل – شکل ( ۴
تحقیق) ۱۹۷
۷) تاثیر شاخص های متغیرمستقل بر متغیروابست ه ۱۹۷ – شکل ( ۴
۱) عناصر اصلی مدل حکمروایی جوامع محل ی ۲۱۷ – شکل ( ۵
۲) ویژگی های مدل حکمروایی جوامع محلی درمقایسه با مل های حکمروایی دیگر۲۱۸ – شکل ( ۵
۳) حکمروایی خوب روستایی مبتنی بر مدل جوامع محلی – روستای ی ۲۱۸ – شکل ( ۵
۴) تبیین وضع موجود، رتبه بندی ونتایج بدس ت آمده برای طراحی الگوی مطلوب – شکل ( ۵
حکمروایی خوب روستای ی ۲۱۹
۵) الگوی مناسب تجربی رهیافت حکمروایی خوب روستایی درپایداری روستاها۲۲۰ – شکل ( ۵
۶) الگوی مناسب پژوهشی (بومی شده) رهیافت حکمروایی خوب روستایی در پایدار ی .. ۲۲۱ – شکل ( ۵
ن
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۱۶۵ .. CI 1) نمودار عنکبوتی وضعیت حکمروایی روستایی در روستاهای نمونه براساس رتبه – نمودار ( ۴
۱۷۶ .. CI 2) نمودار عنکبوتی وضعیت پایداری روستاهای مورد مطالعه براساس رتبه – نمودار ( ۴
۳) نمودارعنکیوتی وضعیت حکمروایی وپایداری روستاهای مورد مطالعه بر اساس رتبه – نمودار ( ۴
۱۹۰ C I

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
۱) موقعیت جغرافیایی جامعه آماری۱۳۱ – نقشه ( ۳
۱۶۴ C I 1) وضعیت حکمروایی خوب روستاهای نمونه در شهرستان بهشهر براساس مقدار – نقشه ( ۴
۱۶۴ CI 2) وضعیت حکمروایی خوب روستاهای نمونه در شهرستان آمل براساس مقدار – نقشه ( ۴
۱۶۵ C I 3) وضعیت حکمروایی خوب روستاهای نمونه در شهرستان چالوس براساس مقدار – نقشه ( ۴
۱۷۴ C I 4) وضعیت پایداری روستاهای نمونه شهرستان بهشهر براساس مقدار – نقشه ( ۴
۱۷۵ CI 5) وضعیت پایداری روستاهای نمونه شهرستان آمل براساس مقدار – نقشه ( ۴
۱۷۵ C I 6) وضعیت پایداری روستاهای نمونه شهرستان چالوس براساس مقدار – نقشه ( ۴
۷) مقایسه وضعیت حکمروایی خوب و پایداری روستاهای نمونه شهرستان بهشهر۱۸۹ – نقشه ( ۴
۸) مقایسه وضعیت حکمروایی خوب و پایداری روستاهای نمونه شهرستان آم ل ۱۸۹ – نقشه ( ۴
۹) مقایسه وضعیت حکمروایی خوب و پایداری روستاهای نمونه شهرستان چالو س ۱۹۰ –

چکیده:
رهیافت حکمروایی خوب روستایی،فرایندتاثیرگذاری همه ارکان اثرگذار روستایی برمدیریت روستایی با تمام سازوکارهایی است که به سوی تعالی وپیشرفت روستا ومردم روستایی حرکت می کند،دراین رهیافت تمامی کنشگران وبازیگران جامعه روستایی به همیاری وهم افزایی خواهندپرداخت تابه کارایی واثربخشی درهمه ارکان جامعه روستایی کمک شودوتوسعه پایدارروستایی نهادینه شود،رساله حاضر به بررسی وضعیت حکمروایی روستایی درپایداری ۵۰ روستای شهرستان های بهشهر،آمل وچالوس دراستان مازندران می پردازد ودرپی پاسخگویی به این سوال است که باتوجه به تجارب جهانی وتحقیقات پیمایشی که توسط سازمان ها و نهادهای بین المللی انجام شده، الگو ومدل مناسب مدیریت نوین روستایی مبتنی بر رهیافت حکمروایی خوب روستایی (الگوی بومی شده ) درایران کدام است؟برای پاسخگویی به این سوال دیدگاههاوتجربیات جهانی مورد بررسی ومطالعه قرارگرفت وهشت شاخص مهم حکمروایی خوب یعنی مشارکت،مسئولیت پذیری،پاسخگویی، قانونمندی ،شفافیت،توافق جمعی،کارایی واثربخشی وعدالت محوری درروستاهای نمونه مورد آزمون قرارگرفته واحد تحلیل در این تحقیق سرپرستان خانوار روستاهای نمونه می باشد که در مجموع ۵۰۰ خانوار روستایی را تشکیل داده است، ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه بوده که باطراحی گویه هایی برای هرشاخص بااستفاده ازطیف لیکرت ازسرپرستان خانوار روستایی پرسش شده است ، داده های بدست آمده با در فضای نرم افزار T-TEST ,TUKEY,TOPSIS, ، استفاده از آزمون های آماری رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .نتایج حاصله از آزمون آماری نشان می دهد که علیرغم SPSS وجود رابطه معنادار در روستاهای نمونه،سطح حکمروایی روستایی وپایداری دراکثر روستاهای مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده ورابطه معناداری بین دو متغیر وجودداشته و متغیر وابسته متاثر از متغیر مستقل می باشد، از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام ساختاری روستابرآمده ازعدم وجود تعادل یاهمزیستی بین کنشگران (دولت، بازار وجامعه مدنی) بوده و به جای تاکید بر رهیافت انسان گرابه رهیافت مکانیکی توجه می شود ونیز برنامه ریزی کارشناسانه به جای برنامه ریزی مشارکتی عمل نموده است، براین اساس الگوی مطلوب حکمروایی خوب روستایی که براساس مشاهدات و واقعیت های عینی بوده و براساس نتایج آماری حاصل شده بود، طراحی گردید.
واژگان کلیدی: حکمروایی خوب روستایی، پایداری روستاها، روستاهای استان مازندران ، مشارکت
حداکثری مردم، شبکه های اجتماعی روستایی

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

39000 تومان – خرید