پایان نامه تحلیل کتابهای مجالس صوفیه

زبان و ادبیات فارسی

عنوان ::تحلیل کتابهای مجالس صوفیه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
حجم فایل ::۴۷۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته زبان و ادبیات
فرمت :: Word
صفحات ::۲۰۰

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

4900 تومان – پرداخت و دانلود

 

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
پیشگفتار أ
فصل اول: مبادی تحقیق
شرح پایان نامه ۲
الف)تعریف موضوع ۲
ب) سابقه تحقیق ۳
ج) کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی) ۴
د) سؤالات پژوهشی ۴
هـ) روش تحقیق ۴
فصل دوم: آیین وعظ
۲-۱ تاریخ وعظ در اسلام ۶
۲-۲ روش های سخنوری و وعظ ۱۵
۲-۳ وعظ صوفیان ۲۱
۲-۳-۱ قدمت مجالس صوفیه ۲۸
۲-۴ انگیزه ها ۴۶
۲-۴-۱ ارشاد کردن ۴۶

۲-۴-۲ معرفت گفتن ۴۸
۲-۴-۳ وصیّت کردن ۵۰
۲-۵ محل برگزاری مجالس ۵۱
۲-۵-۱ مسجد ۵۱
۲-۵-۲ مدرسه ۵۳
۲-۵-۳ خانقاه ۵۴
۲-۵-۴ مزار ۵۸
۲-۵-۵ مشهد مقدس ۵۹
۲-۶ مکان برگزاری ۶۱
۲-۶-۱ نیشابور ۶۱
۲-۶-۲ مهنه ۶۳
۲-۶-۳ طوس ۶۵
۲-۶-۴ مرو ۶۶
۲-۶-۵ سرخس ۶۷
۲-۷ زمان برگزاری ۶۹
۲-۷-۱ روزها ۶۹
۲-۷-۲ اوقات ۷۰
۲-۸ ترتیب ۷۱
فصل سوم: واعظان
۳-۱ سخنران مقیم و مدعو ۷۴
۳-۲ هیأت ظاهری سخنران ۷۵
۳-۳ وسیله جلوس ۷۶
۳-۴ طرز قرار گرفتن سخنران ۷۹
۳-۵ نحوه شروع و ختم مجالس ۸۰
۳-۶ حالات درونی سخنران ۸۳
۳-۶-۱ قبض و بسط ۸۳
۳-۶-۲ ضمیرخوانی ۸۶
۳-۶-۳ بیخود شدن ۹۰
فصل چهارم: سخنان واعظان
۴-۱ محتوا ۹۳
۴-۱-۱ ارشاد مریدان ۹۳
۴-۱-۲ تفسیر قرآن ۹۷
۴-۱-۳ تفسیر حدیث ۱۰۰
۴-۱-۴ تبلیغ شریعت ۱۰۲
۴-۱-۵ فرمان دادن ۱۰۳

۴-۱-۶ کرامت ۱۰۵
۴-۱-۷ درخواست بخشش ۱۰۹
۴-۱-۸ وصیّت ۱۱۱
۴-۱-۹ شرح مسائل عرفانی ۱۱۳
۴-۱-۱۰ مناجات ۱۱۴
۴-۱-۱۱ شطحیات ۱۱۵
۴-۱-۱۲ طنز ۱۱۷
۴-۲ زینت های سخنوری ۱۱۸
۴-۲-۱ آیات قرآن ۱۱۹
۴-۲-۲ احادیث ۱۲۲
۴-۲-۳ اقوال بزرگان ۱۲۶
۴-۲-۴ اشعار فارسی ۱۲۸
۴-۲-۵ اشعار عربی ۱۳۳
۴-۲-۶ ضرب المثل ها ۱۳۵
۴-۲-۷ حکایات ۱۳۷
۴-۲-۷-۱ حکایات انبیاء و اولیاء ۱۴۱
۴-۳ زبان ۱۴۳
۴-۳-۱ زبان خطابه و زبان محاوره ۱۴۳
۴-۳-۲ واژگان ۱۴۶
۴-۳-۳ ترکیبات ۱۴۸
۴ـ۳ـ۴ ایجاز و اطناب ۱۵۰
فصل پنجم: مستمعان
۵-۱ طرز قرار گرفتن ۱۵۳
۵-۲تعداد حاضران ۱۵۶
۵-۳ شهرهای حاضران ۱۵۸
۵-۴ گروه های اجتماعی ۱۵۹
۵-۵ سنّ مستمعان ۱۶۲
۵-۶ جنسیت مستمعان ۱۶۴
۵-۷ وضعیت حاضران ۱۶۶
۵-۸ یادداشت برداری ۱۷۰
۵-۹ مخالفان و منکران ۱۷۳
۵-۱۰ تحول درونی شنوندگان ۱۷۵
فصل ششم: نتیجه گیری
نتیجه ۱۷۹
منابع و مآخذ ۱۹۵

پیشگفتار:

علم بسان درختی است که شکوفه های رنگارنگی بر شاخ و برگ آن رخ می نماید و مشام جان از عطر دل انگیز آن شیدا و واله می گردد در میان این باغ و بستان باصفا ادبیات بسیار شورانگیز و حماسه آفرین است، و من در این وادی یک حس غریب را در کوچه پس کوچه های احساسم پیدا کردم و سیر و سفری عارفانه را با کوله باری از متون ادبیات عرفانی آغاز نمودم و نقد کم عیار حاضر ره آورد این سفر است.

نگارنده با علاقۀ وافر به متون عرفانی و به پیشنهاد و هدایت استاد فرزانه جناب آقای دکتر یدالله جلالی پندری، با موضوع «تحلیل کتابهای مجالس صوفیه» آشنا گردید و پس از تأیید موضوع در آذر ماه ۱۳۸۵، تحقیقات اوّلیه و جستجوی منابع را آغاز نمود.

بدیهی است که، پیچیدگی های مسألۀ مجالس صوفیه که پرداختن به آن به منزلۀ قدم نهادن در راهی بکر و نارفته است، دشواری های خاصّ خود را داشت. تازگی موضوع و پیدا کردن منابعی که به طور مستقیم و مستقل به این مسأله پرداخته باشند کار را دشوار ساخته بود. از این رو نگارنده بیش از یکصد منبع مختلف را که اغلب آنها بیش از چند صفحه و یا چند عبارت مرتبط با مجالس صوفیه را نداشتند مطالعه کرد و پس از بررسی صدها فیش جمع آوری شده، تنها آن دسته از فیش هایی که مستقیماً با موضوع ارتباط داشت و از سوی دیگر بار معنایی عمیق تر و رساتری نسبت به سایر فیش های مشابه بر خوردار بودند انتخاب شدند و در نهایت بر اساس فیش های برگزیده شده، کار نگارش آغاز و رسالۀ حاضر تدوین و تنظیم گردید.

این پژوهش دریچه ای تازه در ادبیات عرفانی و مسألۀ مجلس گویی صوفیان، خصوصاً مجالس ابوسعید ابی الخیر و جلال الدین محمّد مولوی را در برابر دیدگان نگارنده گشود.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

4900 تومان – پرداخت و دانلود

Save