پایان نامه تدوین استراتژی شرکت گاز استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

نام پایان نامه  ::پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی- استراتژیک
تدوین استراتژی شرکت گاز استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
حجم فایل ::۷۵۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت اجرایی
  فرمت :: Word
صفحات ::۱۰۸

قیمت : ۹۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

99000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله تحقیق:
۱-۳ سابقه انجام تحقیق:
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
۱-۵ اهداف تحقیق:
۱-۶ سوالات تحقیق:
۱-۷ کاربرد موضوع و استفاده کنندگان از تحقیق:
۱-۸ روش تحقیق:
۱-۹ قلمرو تحقیق:
۱-۱۰ ابزار گردآوری اطلاعات:
۱-۱۱ جامعه آماری و حجم نمونه:
۱-۱۲ روش نمونه گیری:
۱-۱۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
۱-۱۴ مفاهیم و واژه ها:

فصل دوم
 ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ بخش اول : مدیریت استراتژیک
۲-۳ تدوین استراتژی
۲-۴- بخش دوم : تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)
۲-۵- بخش سوم: شرکت گاز
۲-۶- بخش چهارم:معرفی منطقه مورد مطالعه
۲-۷- بخش پنجم: پیشینه تحقیق:

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه:
۳-۲:نوع و روش تحقیق
۳-۳: جامعه آماری و روش نمونه گیری
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۳- ۵: پرسشنامه سنجش اهمیت نسبی گروه‌ها و فاکتورهای SWOT و اولویت بندی استراتژی‌های شرکت گاز استان لرستان
۳-۶: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳-۷: روایی و پایایی تحقیق

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه:
۴-۲: تجزیه و تحلیل SWOT در شرکت گاز استان لرستان
۴-۳: ارائه استراتژی‌های شرکت گاز استان لرستان
۴-۴: پرسشنامه سنجش اهمیت نسبی معیارها، زیر معیارها و استراتژی‌های شرکت گاز استان لرستان

فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه:
۵-۲- خلاصه یافته‌های تحقیق
۵- ۳- یافته‌های حاصل از اولویت بندی گزینه‌های تحقیق
۵-۴- بحث در نتایج:
۵-۵- پیشنهادات کاربردی:
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق و محقق:

منابع و مآخذ:
الف – فارسی
ب – خارجی
ج- سایت های اینترنتی

فصل ششم
ضمائم وپیوست ها

چکیده:
وجود منابع سرشار گاز طبیعی در کشور، سیاست گذاری در انرژی را به سمت بهره گیری هر چه بیشتر از این منابع طبیعی کشانید و تلاش برای افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل‌های انرژی از طریق توسعه ظرفیت تولید، توسعه شبکه‌های انتقال و گاز رسانی به اقصی نقاط کشور و جهان را دو چندان نمود. از همین رو گاز محوریت توسعه صنعتی را بر عهده گرفته و تلاش برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد مصرفی حامل‌های انرژی از طریق توسعه شبکه‌های داخلی گاز رسانی و ارتقای جایگاه ایران در صادرات گاز به بازارهای جهانی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)، عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) و تدوین استراتژی شرکت گاز استان لرستان انجام گرفت. بدین منظور از مدل تلفیقی SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شده است. فرآیند تحلیل شبکه‌ای اندازه گیری در شرایطی که بین عوامل استراتژیک وابستگی وجود دارد را انجام می‌دهد. مدل شبکه‌ای ارائه شده در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل SWOT از چهار سطح، هدف (بهترین استراتژی) در سطح اول، عوامل SWOT در سطح دوم ، زیر معیارهای SWOT در سطح سوم و گزینه‌های استراتژی در آخرین سطح تشکیل شده است. برای تعیین وزن‌های عوامل SWOT بر اساس روش ANP پرسشنامه ای به صورت مقایسه زوجی با مقیاس ۹ تایی طراحی و توسط ۳۴نفر از کارشناسان شرکت گاز استان لرستان تکمیل گردید. پس از آن داده‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استراتژی‌های ST،WO ،SO ،WT   به عنوان بهترین استراتژی‌ها، برای شرکت گاز استان لرستان تعیین گردید.
واژگان کلیدی: استراتژی، شرکت گاز، استان لرستان، تحلیلSWOT، فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید قابل دانلود می باشد

99000 تومان – خرید و دریافت فایل